Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

88. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 06.09.2018. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog uredbe o uslovima, načinu sticanja i korišćenja logotipa nacionalnog brenda u javnom sektoru dokument zaključci
2. Predlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o uspostavljanju mreže mjernih mjesta za praćenje kvaliteta vazduha dokument
zaključci
3. Informacija o pripremi Programa ekonomskih reformi za Crnu Goru za period 2019 - 2021. godina s Predlogom odluke o obrazovanju radnog tima za pripremu Programa ekonomskih reformi za Crnu Goru za period 2019 - 2021. godina dokument
zaključci
4. Informacija o projektu „Unapređenje efikasnosti pravosuđa“ s Predlogom sporazuma o finansiranju između Programa Ujedinjenih nacija za razvoj i Vlade Crne Gore dokument
zaključci

5. Informacija o raspisivanju drugog Javnog poziva za Program podsticanja razvoja klastera u Crnoj Gori za period 2017-2020, za 2018. godinu dokument
zaključci

6. Izvještaj o realizaciji Nacionalnog programa zaštite potrošača (2015-2018) za period jul 2017- jun 2018. godine dokument
zaključci

7. Kadrovska pitanja
zaključci

7.1 Predlog rješenja o postavljenju pomoćnice generalnog sekretara Vlade Crne Gore dokument


7.2 Predlog rješenja o postavljenju pomoćnice generalnog sekretara Vlade Crne Gore dokument
7.3 Predlog rješenja o razrješenju umjetničkog direktora Javne ustanove Crnogorsko narodno pozorište dokument
7.4 Predlog rješenja o imenovanju pomoćnice direktora Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja dokument
7.5 Predlog rješenja o imenovanju pomoćnice direktora Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja dokument
7.6 Predlog rješenja o imenovanju člana Savjeta za reformu javne uprave dokument
7.7 Predlog zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktorice Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
8. Predlog zakona o potvrđivanju Minamata konvencije o živi (bez rasprave) dokument zaključci
9. Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Komisije za nadzor i koordinaciju sprovođenja Strategije informaciono-komunikacionih tehnologija pravosuđa 2016-2020. godine i realizaciju Akcionog plana za njeno sprovođenje (bez rasprave) dokument zaključci
10. Predlog odluke o upućivanju pripadnika policije u Mirovnu misiju Ujedinjenih nacija na Kipru (UNFICYP) (bez rasprave) dokument zaključci
11. Predlog odluke o pokretanju postupka dodjele lovišta "Andrijevica" na korišćenje (bez rasprave) dokument zaključci
12. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Pljevlja za razmjenu nepokretnosti sa d.o.o. "Bambis group" Podgorica i Marković Bogdanom (bez rasprave) dokument zaključci
13. Predlog odluke o imenovanju nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja "Aerodromi Crne Gore" AD za 2017. godinu (bez rasprave) dokument zaključci
14. Informacija o zaključivanju Sporazuma između Crne Gore i Norveške u vezi međusobnog uključivanja teritorija Crne Gore i Norveške u područje servisa za satelitske sisteme u frekvencijskom opsegu regulisanom Dodatkom 30B Pravilnika (bez rasprave) dokument zaključci
15. Informacija o realizaciji aktivnosti na poboljšanju energetskih karakteristika javnih objekata po osnovu namjenskih kredita (bez rasprave) dokument zaključci
16. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti u svojini AD "IZBOR" iz Bara (bez rasprave) dokument zaključci
17. Izvještaj o vođenju pregovora za zaključivanje Sporazuma između ugovornih strana Konvencije o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi o automatizovanoj razmjeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registraciji vozila (bez rasprave) dokument zaključci
18. Predlog za odobravanje dodatnih sredstava iz Budžeta za pošumljavanje opožarenih površina i sprovođenje pilot projekta prodaje drvnih sortimenata (bez rasprave) dokument zaključci
19. Predlog za izmjenu i dopunu zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-3747, od 26. jula 2018. godine sa Aneksom Protokola o saradnji na rješavanju infrastrukturnih pitanja (bez rasprave) dokument zaključci
20. Predlog platforme za posjetu delegacije Vlade Crne Gore, koju će predvoditi Zoran Pažin, potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku, Briselu, 5. septembra 2018. godine (bez rasprave)
dokument zaključci   
21.  Predlog platforme za učešće Aleksandra Bogdanovića, ministra kulture, na sjednici Upravnog odbora Foruma slovenskih kultura, u Beogradu, 4. septembra 2018. godine i prisustvo Venecijanskom filmskom festivalu, 5. septembra 2018. godine (bez rasprave)
dokument zaključci  
22. Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore, koju će predvoditi Osman Nurković, ministar saobraćaja i pomorstva, na 87. izmirskom međunarodnom sajmu i izmirskim biznis danima, od 5. do 7. septembra 2018. godine, u Izmiru (bez rasprave)
dokument zaključci  
23. Predlog platforme za učešće prof. dr Srđana Darmanovića, ministra vanjskih poslova, na Bledskom strateškom forumu, Bled, Republika Slovenija, 10. i 11. septembra 2018. godine (bez rasprave)
dokument zaključci  
24. Predlog platforme za zvaničnu posjetu Zorana Pažina, potpredsjednika Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i ministra pravde, Kraljevini Holandiji i prisustva Specijalnom događaju povodom obilježavanja 125 godina (bez rasprave)
dokument zaključci  
25. Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore, koju predvodi dr Damir Šehović, ministar prosvjete, na Međunarodnoj konferenciji o visokom obrazovanju u Evropi, od 11. do 14. septembra 2018. godine, Ženeva, Švajcarska (bez rasprave)
dokument zaključci  
26. Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore, koju će predvoditi Osman Nurković, ministar saobraćaja i pomorstva, na Međunarodnom forumu pomorstva, od 12. do 14. septembra 2018. godine, u Batumiju, Gruzija (bez rasprave) dokument zaključci  
27. Predlog platforme za učešće dr Sanje Damjanović, ministarke nauke, na Međunarodnoj konferenciji o istraživačkoj infrastrukturi - ICRI 2018, od 12. do 14. septembra 2018. godine, Beč, Republika Austrija (bez rasprave)
dokument zaključci  
28. Predlog platforme za učešće Mevludina Nuhodžića, ministra unutrašnjih poslova, na konferenciji "Bezbjednost i migracije – promovisanje partnerstva i rezilijentnosti", Beč, 13. i 14. septembra 2018. godine (bez rasprave)
dokument zaključci  
29. Predlog platforme za radnu posjetu prof. dr Srđana Darmanovića, ministra vanjskih poslova, Svetoj stolici, Suverenom viteškom malteškom redu i Zajednici Sveti Eđidio, 13. septembra 2018. godine (bez rasprave)
dokument zaključci  
30. Predlog platforme za posjetu mr Predraga Boškovića, ministra odbrane, 3. internacionalnoj odbrambenoj izložbi "ADEX 2018", od 23. do 25. septembra 2018. godine, Baku, Republika Azerbejdžan (bez rasprave)
dokument zaključci  
31.  Predlog platforme za učešće mr Predraga Boškovića, ministra odbrane, na sastanku ministra odbrane Republike Austrije sa ministrima odbrane zemalja Zapadnog Balkana, 26. septembra 2018. godine, Grac, Republika Austrija (bez rasprave)
dokument zaključci  
32. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo ekonomije na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova (bez rasprave)
dokument zaključci  
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
33. Predlog odluke o koeficijentima za zarade zaposlenih u JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Opštini Danilovgrad (bez rasprave)  dokument zaključci  
34. Predlog odluke o objavljivanju javnog poziva za podnošenje ponuda za zakup obale za izgradnju novih kupališta prema planskim dokumentima (bez rasprave)
dokument zaključci   
35. Predlog za davanje saglasnosti na Aneks Ugovora o davanju prava na korišćenje šuma i izgradnju i održavanje šumskih saobraćajnica u gazdinskoj jedinici "Mejdanica-Lisa", područna jedinica Bijelo Polje (bez rasprave)
dokument zaključci  
36. Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti na nepokretnostima u svojini Crne Gore, upisanim u listovima nepokretnosti broj 345, KO Novo Selo i broj 59, KO Grbe, Opština Danilovgrad s Predlogom ugovora (bez rasprave)
dokument zaključci  
37. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti - katastarske parcele broj 714/97 u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 608 KO Bandići, Opština Danilovgrad s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (bez rasprave)
dokument zaključci  
38. Predlog za davanje saglasnosti za davanje u zakup na period od 5 godina uz mogućnost produženja, nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u posjedovni list broj 152, KO Dubočke, Opština Nikšić s Predlogom ugovora o zakupu nepokretnosti (bez rasprave)
dokument zaključci  
39. Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti na zemljištu u svojini Crne Gore, u Opštini Bar, za postavljanje podzemnog kabla 10 KW, za potrebe priključenja trafostanice NDTS 10/0.4 KV, 1x1000 KVA "Kamenolom Možura" (bez rasprave)
dokument zaključci  
40. Pitanja i predlozi      
40.1 Usmena informacija o molbi Republike Italije za prihvat migranata sa broda Dicciotto u Kataniji       
40.2 Usmena informacija o procesu otvaranja ponuda pristiglih na osnovu Javnog poziva za davanje u zakup zemljišta u svojini države na lokalitetu Briska Gora - Opština Ulcinj radi izgradnje solarne elektrane