Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

9. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 19.01.2017. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Predlog zakona o zdravstvenoj inspekciji
dokument zaključci
2. Predlog odluke o izmjenama Odluke o Savjetu za vladavinu prava
dokument
zaključci
3. Četvrti polugodišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 23. pregovaračko poglavlje – Pravosuđe i temeljna prava za period jul - decembar 2016. sa Prvim polugodišnjim izvještajem o realizaciji Operativnog dokumenta za sprječavanje korupcije
dokument
zaključci
4. Četvrti polugodišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 24. pregovaračko poglavlje – Pravda, sloboda i bezbjednost, za period jul - decembar 2016
dokument
zaključci

5. Predlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o posebnom dodatku na osnovnu zaradu, posebnim naknadama troškova i drugim primanjima za vrijeme rada u diplomatsko-konzularnom predstavništvu
dokument
zaključci

6. Predlog uredbe o prestanku važenja Uredbe o bližim uslovima, načinu ostvarivanja i visini naknada troškova i drugih primanja lica u službi u Vojsci Crne Gore
dokument
zaključci

7. Predlog operativnog plana Investiciono - razvojnog fonda Crne Gore A.D. za 2017. godinu
dokument
zaključci

8.1 Šesti nacionalni izvještaj o primjeni izmijenjene Evropske socijalne povelje za 2016. godinu
dokument
zaključci

9. Kadrovska pitanja
zaključci
9.1 Predlog rješenja o razrješenju izvršnog direktora Centra za posredovanje
dokument
9.2 Predlog rješenja o imenovanju izvršne direktorke Centra za posredovanje
dokument
9.3 Predlog rješenja o prestanku mandata pomoćnice ministra pravde
dokument
9.4 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija u Ministarstvu pravde
dokument
9.5 Predlog rješenja o prestanku mandata v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za evropske poslove u Ministarstvu vanjskih poslova
dokument
9.6 Predlog rješenja o određivanju v.d. sekretara Ministarstva evropskih poslova
dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
10. Informacija o obezbjeđivanju nesmetanog funkcionisanja JU Viša stručna škola "Policijska akademija" u Danilovgradu (bez rasprave)
dokument zaključci
11. Informacija o nesprovođenju odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki u periodu od 1. januara do 7. oktobra 2016. godine (bez rasprave)
dokument zaključci
12. Informacija o zaključivanju Memoranduma između Ministarstva kulture Crne Gore i Ministarstva kulture Republike Hrvatske o saradnji u oblasti zaštite i očuvanja podvodne kulturne baštine s Predlogom memoranduma (bez rasprave)
dokument zaključci
13. Izvještaj sa vođenja pregovora o zaključivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kosovo o saradnji u oblasti kulture s Predlogom sporazuma (bez rasprave)
dokument zaključci
14. Predlog finansijskog plana i Program rada Agencije za civilno vazduhoplovstvo za 2017. godinu (bez rasprave)
dokument zaključci
15. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 08-2919, od 24. novembra 2016. godine, sa sjednice od 17. novembra 2016. godine (bez rasprave)
dokument zaključci
16. Predlog platforme za zvanične posjete prof. dr Srđana Darmanovića, ministra vanjskih poslova, Republici Slovačkoj i Mađarskoj, od 25. do 27. januara 2017. godine (bez rasprave)
dokument zaključci
17. Predlog platforme za učešće mr Nenada Koprivice, v.d. generalnog direktora Direktorata za mlade u Ministarstvu sporta, na sastanku Upravnog odbora Regionalne kancelarije za saradnju mladih, 26. i 27. januara 2017, Tirana, Republika Albanija (bez rasprave)
dokument zaključci
18. Predlog platforme za učešće dr Kenana Hrapovića, ministra zdravlja, na medicinskom sajmu Arab Health, Ujedinjeni Arapski Emirati, od 30. januara do 2. februara 2017. godine (bez rasprave)
dokument zaključci
19. Predlog platforme za zvaničnu posjetu Osmana Nurkovića, ministra saobraćaja i pomorstva, Državi Katar, 30. januara 2017. godine s Predlogom za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 06-2520/3, od 27. decembra 2012. godine (bez rasprave)
dokument zaključci
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
20.  Predlog za davanje saglasnosti za izvođenje pripremnih radova većeg obima za izgradnju objekata od opšteg interesa–turističkog naselja T2, kategorije 4* ili 5*, na urbanističkim parcelama UP2 i UP3 (bez rasprave)   dokument zaključci
 
21.  Pitanja i predlozi       
21.1  Usmena informacija o dinamici radova na autoputu Bar-Boljare       
IV NA UVID
22.  Izvještaj o učešću crnogorske delegacije u radu VI sastanka Odbora za stabilizaciju i pridruživanje, Brisel, 19. decembra 2016. godine
     
23.  Izvještaj o bilateralnoj posjeti Aleksandra Andrije Pejovića, ministra evropskih poslova, Republici Hrvatskoj, Zagreb, 20. i 21. decembra 2016. godine