Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

91. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 27.09.2018. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Deveti polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju, za period januar - jun 2018. dokument
zaključci
2. Predlog odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 25 - Nauka i istraživanje dokument
zaključci
3. Informacija o planu ispunjenja završnih mjerila za privremeno zatvaranje pregovora u poglavlju 1 - Sloboda kretanja robe dokument
zaključci
4. Informacija o planu ispunjenja završnih mjerila za privremeno zatvaranje pregovora u poglavlju 3 - Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga dokument
zaključci

5. Informacija o planu ispunjenja završnih mjerila za privremeno zatvaranje pregovora u poglavlju 11 - Poljoprivreda i ruralni razvoj dokument
zaključci

6. Informacija o planu ispunjenja završnih mjerila za privremeno zatvaranje pregovora u poglavlju 12 - Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor dokument
zaključci

7. Informacija o planu ispunjenja završnih mjerila za privremeno zatvaranje pregovora u poglavlju 13 - Ribarstvo dokument
zaključci

8. Informacija o planu ispunjenja završnih mjerila za privremeno zatvaranje pregovora u poglavlju 14 - Saobraćajna politika dokument
zaključci

9. Informacija o planu ispunjenja završnih mjerila za privremeno zatvaranje pregovora u poglavlju 16 - Porezi dokument
zaključci
10. Informacija o planu ispunjenja završnih mjerila za privremeno zatvaranje pregovora u poglavlju 22 - Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata dokument
zaključci
11. Informacija o planu ispunjenja završnih mjerila za privremeno zatvaranje pregovora u poglavlju 28 - Zaštita potrošača i zdravlja dokument
zaključci
12. Informacija o planu ispunjenja završnih mjerila za privremeno zatvaranje pregovora u poglavlju 29 - Carinska unija dokument
zaključci
13. Informacija o planu ispunjenja završnih mjerila za privremeno zatvaranje pregovora u poglavlju 32 - Finansijski nadzor dokument
zaključci
14. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu dokument
zaključci
15. Predlog zakona o pravosudnoj saradnji u krivičnim stvarima sa državama članicama Evropske unije dokument zaključci
16. Predlog zakona o izmjenama Zakona o kinematografiji dokument zaključci
17. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu i pauzama u toku radnog vremena mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prevozu dokument zaključci
18. Predlog odluke o osnivanju Javne ustanove Dom učenika i studenata u Beranama dokument zaključci
19. Predlog odluke o dopuni Odluke o određivanju luka prema značaju dokument zaključci
20. Predlog odluke o donošenju Državne studije lokacije "Dio sektora 66 - moduli IV i V" - Velika plaža dokument zaključci
21. Analiza uspostavljanja jedinstvene baze podataka u oblasti geoloških istraživanja i rudarstva dokument zaključci
22. Informacija o stanju životne sredine u Crnoj Gori u 2017. godini dokument zaključci
23. Informacija o realizaciji i efektima politika u oblasti preduzetništva i biznisa za period 1. jul - 30. septembar 2018. godine dokument zaključci
24. Informacija o realizaciji projekata rekonstrukcije "Ribarske ulice", "Prnjavorske ulice" i "Jezerske ulice" u Plavu i izgradnje i rekonstrukcije puta Plav – Vojno selo – Gusinje s Predlogom protokola dokument zaključci
25. Informacija o realizaciji projekta prvog Centra izvrsnosti u Crnoj Gori "Centar izvrsnosti u bioinformatici (BIO-ICT)" - Realizacija projekta "Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost Crne Gore (INVO)" dokument zaključci
26. Informacija o realizaciji aktivnosti na uspostavljanju Naučno - tehnološkog parka u Podgorici - Realizacija Strateškog plana za uspostavljanje prvog Naučno-tehnološkog parka (NTP) u Crnoj Gori dokument zaključci
27. Izvještaj o aktivnostima po osnovu članstva u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (STO) i primjene CEFTA 2006 i Sporazuma o slobodnoj trgovini sa EFTA zemljama dokument zaključci
28. Izvještaj o sprovođenju Strategije za prevenciju i zaštitu djece od nasilja sa Akcionim planom (2017-2021) za 2017. godinu dokument zaključci
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
29. Predlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godini (bez rasprave)
dokument zaključci
30. Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Arsenal" - Tivat i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije (bez rasprave) dokument zaključci
31. Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Dio Sektora 27 i Sektor 28" i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije (bez rasprave) dokument zaključci
32. Predlog odluke o osnivanju Nacionalnog odbora za upravljanje sigurnošću u vazdušnom saobraćaju (bez rasprave) dokument zaključci
33. Predlog odluke o osnivanju Nacionalnog odbora za upravljanje vazdušnim prostorom (bez rasprave) dokument zaključci
34. Predlog odluke o osnivanju Nacionalnog odbora za bezbjednost civilnog vazduhoplovstva (bez rasprave) dokument zaključci
35. Predlog odluke o osnivanju Nacionalnog odbora za olakšice u vazdušnom saobraćaju (bez rasprave) dokument zaključci
36. Predlog osnove za vođenje pregovora o zaključivanju Međunarodnog sporazuma o razmjeni podataka u svrhu provjere izvještaja o imovini (bez rasprave)
dokument zaključci
37. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Dodatnog protokola 7 o rješavanju sporova Sporazuma o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini s Nacrtom dodatnog protokola (bez rasprave) dokument zaključci
38. Informacija o zaključivanju Okvirnog ugovora između Globalnog fonda za borbu protiv side, tuberkuloze i malarije i Ministarstva zdravlja Crne Gore s Predlogom okvirnog ugovora (bez rasprave) dokument zaključci
39. Informacija o obezbjeđenju sredstava za pokretanje postupka javne nabavke za nabavku usluga osiguranja lica i imovine za 2018/2019. godinu (bez rasprave) dokument zaključci
40. Informacija o pripremi Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju rude crvenog boksita na ležištima "Blok br. 4", Opština Nikšić s Predlogom koncesionog akta (bez rasprave) dokument zaključci
41. Informacija o aktivnostima na usaglašavanju nacionalnog zakonodavstva sa Direktivom 2006/123/EZ o uslugama na unutrašnjem tržištu (bez rasprave) dokument zaključci
42. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti u svojini Branka Krivokapića, iz Cetinja (bez rasprave) dokument zaključci
43. Predlog platforme za učešće crnogorske delegacije na XI sastanku Pododbora za trgovinu, industriju, carine, poreze i saradnju sa drugim zemljama kandidatima, Podgorica, 23. oktobra 2018. godine (bez rasprave) dokument zaključci
44. Predlog platforme za zvaničnu posjetu dr Sanje Damjanović, ministarke nauke, Beču, Republika Austrija, 5. oktobra 2018. godine (bez rasprave) dokument zaključci
45. Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore, koju će predvoditi Zoran Pažin, potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i ministar pravde i Mevludin Nuhodžić, ministar unutrašnjih poslova (bez rasprave) dokument zaključci
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
46. Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba čl. 165, 167 i 168 Zakona o autorskom i srodnim pravima ("Službeni list CG", br. 37/11 i 53/16), koju je podnijela Marija Bogojević, iz Ulcinja (bez rasprave) dokument zaključci
47. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti -katastarske parcele broj 12/24/5, površine 1.000 m2, evidentirana u PL br. 175 , KO Biševo - Opština Rožaje, sopstvenik - posjednik Crna Gora s Predlogom ugovora (bez rasprave) dokument zaključci
48. Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti na nepokretnosti u svojini Crne Gore u korist pravnog lica "Crnogorski elektrodistributivni sistem" d.o.o. Podgorica i to katastarskoj parceli broj 394/2 (bez rasprave) dokument zaključci
49. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Drago Milović" iz Tivta za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 1171 KO Tivat u svojini Crne Gore (bez rasprave) dokument zaključci
50. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Milan Vukotić" iz Golubovaca za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 2479 KO Golubovci u svojini Crne Gore (bez rasprave) dokument zaključci
51. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Savo Pejanović" iz Podgorice za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 619 KO Podgorica II u svojini Crne Gore (bez rasprave)
dokument zaključci
52. Predlog za davanje saglasnosti za isplatu naknade za predsjednika i članove Savjeta za zaštitu životinja (bez rasprave) dokument zaključci
53. Pitanja i predlozi
53.1 Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju u vezi sa združenim vježbama i obukom na teritoriji članica Američko-jadranske povelje s Predlogom memoranduma dokument zaključci