Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

92. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 04.10.2018. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima dokument
zaključci
2. Predlog zakona o državnim nagradama s Izvještajem sa javne rasprave dokument
zaključci
3. Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o državnim simbolima i Danu državnosti Crne Gore dokument
zaključci
4. Predlog uredbe o zabranjenim odnosno dozvoljenim načinima upotrebe, proizvodnje i stavljanja na tržište hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu dokument
zaključci

5. Predlog odluke o utvrđivanju robe čiji je izvoz zabranjen, a namijenjena je za lišavanje života lica i robe čijom primjenom lice može da se izloži mučenju prilikom ograničavanja slobode, kontrole, nemira ili samozaštite dokument
zaključci

6. Predlog strategije upravljanja ljudskim resursima u Upravi policije za period 2019-2024. godine s Predlogom akcionog plana za sprovođenje Strategije upravljanja ljudskim resursima u Upravi policije za period 2019-2020. godine dokument
zaključci

7. Informacija o predsjedavanju Crne Gore Jadransko-jonskom inicijativom (JJI) u periodu maj 2018 - maj 2019. godine dokument
zaključci

8. Informacija o projektu "Finalizacija Studije zaštite područja Ulcinjske solane" dokument
zaključci

9. Pregled aktivnosti na planu razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori u 2018. godini sa osnovom za pripremu Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori za 2019. godinu dokument
zaključci
10. Informacija o postupku po Javnom oglasu za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine bijelih boksita sa ležišta "Poljane", Prijestonica Cetinje dokument
zaključci
11. Predlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata za zakonodavstvo
dokument
zaključci
12. Kadrovska pitanja
zaključci
12.1 Predlog rješenja o imenovanju zamjenika glavnog pregovarača za poglavlja pravne tekovine Evropske unije dokument
12.2 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na XVI vanredovnoj Skupštini akcionara „Željeznička infrastruktura Crne Gore“ AD Podgorica dokument
12.3 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju dva člana Operativnog štaba za zaštitu i spašavanje dokument
12.4 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju tri člana Biroa za operativnu koordinaciju aktivnosti organa obavještajno bezbjednosnog sektora dokument
12.5 Predlog rješenja o imenovanju umjetničkog direktora Javne ustanove Crnogorsko narodno pozorište dokument
12.6 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Savjeta Javne ustanove Narodni muzej Crne Gore dokument
12.7 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog odbora Javne ustanove Službeni list Crne Gore dokument
12.8 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog odbora Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore dokument
12.9 Predlog rješenja o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za planiranje prostora u Ministarstvu održivog razvoja i turizma dokument
12.10 Predlog zaključka o davanju saglasnosti za razrješenje izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću "Crnogosrki operator tržišta električne energije" – Podgorica dokument
12.11 Predlog rješenja o imenovanju savjetnice zamjenika glavnog pregovarača za poglavlja pravne tekovine Evropske unije dokument
12.12 Predlog rješenja o imenovanju savjetnika zamjenika glavnog pregovarača – Nacionalnog IPA koordinatora dokument
12.13 Predlog rješenja o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za energetiku u Ministarstvu ekonomije dokument
12.14 Predlog zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću "Crnogosrki operator tržišta električne energije" – Podgorica dokument
12.15 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora direktora Kliničkog centra Crne Gore dokument
12.16 Predlog rješenja o postavljenju sekretara Ministarstva za ljudska i manjinska prava dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
13. Predlog odluke o obrazovanju Komisije za evropske integracije (bez rasprave)  dokument  zaključci  
14. Predlog odluke o obrazovanju radnog tijela za izradu Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji 2019-2022. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci  
15. Predlog odluke o obrazovanju Komisije za izbor kandidata za članstvo u ugovornim tijelima Ujedinjenih nacija za ljudska prava (bez rasprave)  dokument  zaključci  
16. Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Organizacionog odbora za učešće Crne Gore na Svjetskoj izložbi "EXPO 2020 Dubai" (bez rasprave)  dokument zaključci  
17. Predlog odluke o visini naknade za izvršene preglede kopitara, papkara, živine, kunića i divljači prije i poslije klanja i svježeg mesa (bez rasprave)  dokument zaključci  
18. Predlog odluke o raspodjeli dobiti DOO "Centar za ekotoksikološka ispitivanja" Podgorica (bez rasprave)  dokument zaključci  
19. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju magistralnog puta M-18 Podgorica-Danilovgrad, od km 114+500 do km 129+500 (bez rasprave)  dokument zaključci  
20. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje pristupnih puteva za visokonaponske dalekovode u KO Lutovo na teritoriji Opštine Podgorica za potrebe autoputa Bar-Boljare,dionica Smokovac-Mateševo(bez rasprave)  dokument zaključci  
21. Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Opštini Mojkovac radi ostvarivanja javnog interesa - izgradnje sportsko - rekreativnog centra "Šuškovina" (bez rasprave)  dokument zaključci  
22. Predlog odluke o objavljivanju Protokola između Ministarstva prosvjete Crne Gore i Ministarstva obrazovanja, nauke i sporta Republike Slovenije o saradnji u oblasti obrazovanja (bez rasprave)  dokument zaključci  
23. Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma o statusu bilateralnih ugovora između Crne Gore i Republike Češke (bez rasprave)  dokument zaključci  
24. Informacija o izradi Predloga strategije odbrane Crne Gore (bez rasprave)  dokument zaključci  
25. Informacija o zaključivanju Tehničkog aranžmana između Ministarstva odbrane CG i Ministarstva odbrane Republike Slovenije o obuci i logističkoj podršci u vezi sa učešćem u izvođenju zajedničke obuke i ocjenjivanja za ojačano prisustvo eFP 04(bez rasprave)  dokument zaključci  
26. Informacija o zaključivanju ugovora o donaciji između Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore – Uprave za dijasporu i Softverske firme Nextsense iz Skoplja s Predlogom ugovora o donaciji (bez rasprave)  dokument zaključci  
27. Izvještaj o inspekcijskom nadzoru u oblasti javnih nabavki (za period januar - jun 2018. godine) (bez rasprave)  dokument zaključci  
28. Izvještaj o realizaciji Strategije za borbu protiv trgovine ljudima i Akcionog plana za period 1. januar - 30. jun 2018. godine (bez rasprave)  dokument zaključci  
29. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za kadrove (bez rasprave)  dokument zaključci  
30.  Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata za razvojne projekte (bez rasprave)  dokument zaključci  
31. Predlog platforme o učešću crnogorske delegacije na redovnom Jesenjem zasijedanju Svjetske Banke i Međunarodnog Monetarnog Fonda i bilateralnim aktivnostima u periodu od 10. do 16. oktobra 2018. godine, Bali, Indonezija (bez rasprave) dokument zaključci  
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
32. Predlog statuta Agencije za zaštitu konkurencije (bez rasprave)
dokument  zaključci  
33. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, katastarskih parcela br. 4954/4, 4954/7 i 4957/6, upisanih u listu nepokretnosti broj 152, KO Novi Bar, Opština Bar s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (bez rasprave)  dokument  zaključci  
34. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti - kat. parcela broj 671/6, površine 35 m², evidentirana u LN br. 508 , KO Đenovići - Herceg Novi, u svojini Crne Gore - subjekat raspolaganja Vlada Crne Gore (bez rasprave)
dokument  zaključci  
35. Pitanja i predlozi       
35.1 Predlog rješenja o opozivu Damianoua Christodoulosa sa dužnosti počasnog konzula Crne Gore u Republici Kipar, za grad Nikoziju, sa sjedištem u Nikoziji
dokument  zaključci