Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

93. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 11.10.2018. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Izvještaj o realizaciji Plana optimizacije javne uprave 2018–2020, za period 1. jul – 1. septembar 2018. godine
dokument
zaključci
2. Predlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Donja Gorica za zahvat koridora Cetinjskog puta i južne obilaznice" u Podgorici i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana dokument zaključci
3. Predlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Lokalne studije lokacije "Mihinja" u Podgorici i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Lokalne studije lokacije "Mihinja" u Podgorici i visini naknade za rukovodioca i stručni tim dokument zaključci
4.  Revizija Strategije razvoja šuma i šumarstva (2014 - 2023)  dokument  zaključci  
5.  Informacija o sprovođenju aktivnosti u vezi sa uspostavljanjem Informacionog sistema tržišta rada  dokument  zaključci  
6.  Informacija o realizaciji projekta MNE6005 "Unapređenje CT dijagnostike za djecu u Crnoj Gori" kroz saradnju Crne Gore i Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA)  dokument  zaključci  
7.  Izvještaj o radu Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija za period od 23. januara do 23. maja 2018. godine s Izvještajem o realizaciji Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-393, od 15. februara 2018. godine, sa sjednice od 8. februara 2018. godine  dokument  zaključci  
8.  Kadrovska pitanja    zaključci  
8.1  Predlog rješenja o prestanku mandata pomoćnice direktora Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma i o određivanju v.d. pomoćnika direktora Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma dokument     
8.2  Predlog rješenja o imenovanju savjetnice predsjednika Vlade Crne Gore  dokument     
8.3  Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za planiranje prostora u Ministarstvu održivog razvoja i turizma  dokument     
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA 
9.  Predlog odluke o objavljivanju Odluke Zajedničkog komiteta Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini broj 3/2015 o izmjenama i dopunama Odluke Zajedničkog komiteta Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini 3/2013 (bez rasprave)  dokument  zaključci  
10.  Informacija o Predlogu sporazuma o sprovođenju projekta tehničke podrške između Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske, Ured za upravljanje programima suradnje i Kabineta predsjednika Vlade – Kancelarije za evropske integracije (bez rasprave) dokument  zaključci  
11.  Informacija o zaključivanju Sporazuma o donaciji između Ministarstva odbrane Crne Gore i Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, Kancelarija za odbrambenu saradnju s Predlogom sporazuma o donaciji (bez rasprave)
dokument  zaključci  
12.  Informacija o zaključivanju Sporazuma o podršci za vježbu između Ministarstva odbrane Crne Gore i Oružanih snaga SAD u Evropi (USAREUR) u vezi održavanja Vojne vježbe "Spoj trozubca 2018 (ST18) (Saber Junction 2018(SJ18))" (bez rasprave) dokument  zaključci  
13.  Informacija o zaključivanju Tehničkog sporazuma između Ministarstva odbrane Crne Gore i Ministarstva odbrane Republike Slovenije o logističkoj podršci u vezi učešća na vježbi "Spoj trozupca 2018" ("Trident Juncture 2018" (TRJE18)) (bez rasprave)
dokument  zaključci  
14.  Informacija o produženju roka u okviru programa za uvođenje međunarodnih standarda (bez rasprave)  dokument  zaključci  
15.  Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena "Sađavac", Opština Danilovgrad, broj 01-2491/1, od 27. marta 2009. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci  
16.  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-3583, od 19. jula 2018. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci  
17.  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj 07-1683, od 22. juna 2017. godine, sa sjednice od 15. juna 2017. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci  
18.  Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za javne nabavke (bez rasprave)  dokument  zaključci  
19.  Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore predvođene Osmanom Nurkovićem, ministrom saobraćaja i pomorstva, na Trećem sastanku ministara saobraćaja Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope (16+1), u Beogradu, 16. i 17. oktobra (bez rasprave)  dokument zaključci  
20.  Predlog platforme za učešće Nikole Janovića, ministra sporta, na Regionalnom forumu međunarodne organizacije "Mir i sport" Grčka, od 17. do 19. oktobra 2018. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci  
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
21.  Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 1 stav 1 Uredbe o povjeravanju dijela poslova iz nadležnosti Ministarstva ekonomije Javnoj ustanovi Zavod za geološka istraživanja ("Službeni list CG", broj 16/18), koju su podnijeli d.o.o. "Geotehnika Montenegro", Nikšić, d.o.o. "Geoprojekt", Podgorica, d.o.o. "Ground Engineering", Nikšić, d.o.o. "MI", Podgorica, d.o.o. "GPC", Podgorica, d.o.o. „Indel Inženjering", Podgorica, d.o.o. "Geotehnika Plus", Nikšić i d.o.o. "Geotehnika", Bijelo Polje (bez rasprave)  dokument  zaključci  
22.  Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 3 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list CG", br. 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18 i 42/18) koju je podnio Sindikat uprave i pravosuđa Crne Gore (bez rasprave)  dokument  zaključci  
23.  Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Opštine Ulcinj (bez rasprave)  dokument  zaključci  
24.  Predlog statuta Agencije za civilno vazduhoplovstvo (bez rasprave)  dokument  zaključci  
25.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Njegoš" iz Kotora za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 20 KO Kotor I i 203 KO Škaljari I Opština Kotor u svojini Crne Gore (bez rasprave)
dokument  zaključci  
26.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Njegoš" iz Cetinja za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 426 KO Cetinje I u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument  zaključci  
27.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Dr Dragiša Ivanović" iz Podgorice za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 1949 KO Doljani u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument  zaključci  
28.  Pitanja i predlozi       
28.1  Informacija o raskidu Ugovora o zajedničkim razvojnim i istraživačkim projektima, broj 803-7412/13-7 od 06.03.2017. godine, zaključenog između Ministarstva odbrane Crne Gore i Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA  dokument zaključci  
28.2  Informacija o izradi projektne dokumentacije koja se odnosi na izgradnju i rekonstrukciju objekata Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore s Predlogom sporazuma    zaključci  
28.3  Usmena informacija o mogućem uticaju izgradnje mini-hidrocentrale i drugih planiranih na prekograničnom vodotoku Crna Gora - Albanija rijeka Cijevna       
28.4  Informaciju o prodaji stanova kojima raspolaže Univerzitet Crne Gore radi izmirenja dospjelih obaveza, rješavanja stambenih potreba zaposlenih i unapređenja rada Univerziteta sa Odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, broj 02-2462/2  dokument  zaključci  
28.5  Predlog platforme za učešće delegacije Crne Gore koju predvodi Aleksandar Bogdanović, ministar kulture, na 17. samitu šefova država i vlada Međunarodne organizacije za frankofoniju (MOF), 11. i 12. oktobra 2018. godine, u Jerevanu  dokument  zaključci  

NAPOMENA: Odgođeno je odlučivanje za tačku 28.2 (Informacija o izradi projektne dokumentacije koja se odnosi na izgradnju i rekonstrukciju objekata Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore s Predlogom sporazuma) na nekoj od narednih sjednica.