Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

94. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 18.10.2018. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Izvještaj o realizaciji Programa rada Vlade Crne Gore za 2018. godinu, zaključno sa III kvartalom s Izvještajem o realizaciji zaključaka Vlade Crne Gore za I i II kvartal 2018. godine dokument
zaključci
2. Treći kvartalni izvještaj o realizaciji obaveza iz Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za period 2018-2020. dokument
zaključci
3. Informacija o realizaciji Projekta intenzivne revitalizacije elektrodistributivne mreže dokument
zaključci
4. Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Ministarstva energetike Sjedinjenih Američkih Država o sprječavanju nezakonite trgovine nuklearnim i drugim radioaktivnim materijalom dokument
zaključci

5. Izvještaj o vođenju pregovora za zaključivanje Sporazuma između Crne Gore i Evropske unije o akcijama koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu u Crnoj Gori s Nacrtom sporazuma dokument
zaključci

6. Informacija o sprovođenju istraživanja preostalog neispitanog kopnenog dijela i akvatorijuma koncesionog područja Brodogradilišta Bijela s Predlogom ugovora za realizaciju dijela Projekta istraživanja preostalog neispitanog kopnenog dijela i akvatorijuma dokument
zaključci

7. Kadrovska pitanja
zaključci

7.1 Predlog rješenja o postavljenju generalne direktorice Generalnog direktorata za Evropsku uniju u Ministarstvu vanjskih poslova dokument


7.2 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na vanredovnoj Skupštini akcionara "Luka Bar" AD Bar dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
8. Predlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o načinu rada sistema brze razmjene informacija o proizvodima koji predstavljaju rizik (bez rasprave) dokument
zaključci
9. Predlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Danilovgrad u dijelu generalne urbanističke razrade "Spuž" i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana (bez rasprave) dokument
zaključci
10. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Tivat za razmjenu nepokretnosti sa Pravoslavnom Mitropolijom crnogorsko - primorskom (bez rasprave) dokument
zaključci
11. Predlog odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izvještaja Pošte Crne Gore AD Podgorica za 2018. godinu i Predlog odluke o izboru revizora za reviziju obračuna neto troška univerzalnog servisa Pošte Crne Gore AD Podgorica (bez rasprave) dokument
zaključci
12. Informacija o saradnji Ministarstva prosvjete i Samostalnog sindikata đačkih i studentskih domova Crne Gore s Predlogom sporazuma o obezbjeđivanju sredstava za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u domovima učenika i studenata (bez rasprave) dokument zaključci
13. Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave nemetalične mineralne sirovine šljunka i pijeska "Batnjica" s Predlogom sporazuma o raskidu Ugovora o koncesiji (bez rasprave) dokument zaključci
14. Informacija o pripremi Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena sa ležišta "Krš" - Kaluđerski laz, Opština Rožaje (bez rasprave) dokument zaključci
15. Informacija o potrebi potpisivanja Okvirnog sporazuma o TRADUKI - Projektu za podršku i posredovanje u realizaciji prevodilačkih projekata u Jugoistočnoj Evropi za period 2019-2020. godina s Nacrtom okvirnog sporazuma (bez rasprave) dokument zaključci
16. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti u susvojini Radenka Tripka Živkovića i Branke Tripka Fassler, dostavljenu preko ovlašćenog punomoćnika Miodraga Kneževića, iz Podgorice (bez rasprave) dokument zaključci
17. Izvještaj sa sastanka crnogorsko - bosanskohercegovačke Mješovite komisije o prevozu putnika i tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju, održanog 26. i 27. septembra 2018. godine u Banja Luci, Bosna i Hercegovina (bez rasprave) dokument zaključci
18. Predlog platforme za učešće dr Sanje Damjanović, ministarke nauke, na Međunarodnoj konferenciji Engelberg Dialogues 2018: "Unlimited Migration?", Engelberg, Švajcarska , 17. oktobra 2018. godine (bez rasprave) dokument zaključci
19. Predlog platforme za posjetu mr Predraga Boškovića, ministra odbrane, Republici Kosovo, 22. i 23. oktobra 2018. godine (bez rasprave) dokument zaključci
20. Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore, koju će predvoditi Osman Nurković, ministar saobraćaja i pomorstva, na Evropskoj konferenciji o putevima - Koridori za zajednički prosperitet i održivu mobilnost, Dubrovnik (bez rasprave) dokument zaključci
21. Predlog platforme za učešće Suzane Pribilović, ministarke javne uprave, na konferenciji "Savremeni izazovi u javnoj upravi i uloga partnerstva u postizanju ciljeva", u Skoplju, Makedonija, 25. i 26. oktobra 2018. godine (bez rasprave) dokument zaključci
22. Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore, koju će predvoditi dr Damir Šehović, ministar prosvjete i Aleksandar Bogdanović, ministar kulture, na Međunarodnom humanitarnom forumu, Baku, Azerbejdžan, 25. i 26. oktobra 2018. godine(bez rasprave) dokument zaključci
23. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Rezerve na potrošačku jedinicu Predsjednik Crne Gore (bez rasprave) dokument zaključci
24. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo nauke na potrošačku jedinicu Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju (bez rasprave) dokument zaključci
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
25. Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti člana 2 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore ("Službeni list CG", broj 31/17) (bez rasprave)   dokument zaključci
 
26. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u listu nepokretnosti broj 973, KO Podi, Opština Herceg Novi s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (bez rasprave)   dokument  zaključci  
27. Pitanja i predlozi       
27.1 Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo prosvjete na potrošačku jedinicu Centar za stručno obrazovanje   dokument  zaključci  
27.2 Predlog odluke o osnivanju Javne ustanove Srednja mješovita škola u Golubovcima   dokument  zaključci  
27.3 Predlog za davanje saglasnosti za učešće na javnom nadmetanju za prodaju stanova Univerziteta Crne Gore   dokument  zaključci