Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

95. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 25.10.2018. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti dokument zaključci
2. Predlog uredbe o tretiranju hrane jonizujućim zračenjem dokument
zaključci
3. Predlog uredbe o izmjeni i dopunama Uredbe o objedinjavanju javnih nabavki robe i usluga dokument
zaključci
4. Predlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 23 - Pravosuđe i temeljna prava dokument
zaključci

5. Izvještaj o rezultatima pregovora po osnovu međunarodnog javnog tendera za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta vojnoturističkog kompleksa "Mediteran", Žabljak s Predlogom odluke o davanju u dugoročni zakup zemljišta vojnoturističkog kompleksa Mediteran dokument
zaključci

6. Izvještaj o izvršenoj kontroli izvedenih radova i nivoa uloženih investicija u skladu sa investicionim programom projekta "Portonovi" – Kumbor, Herceg Novi, za period od 08.02.2013 – 31.12.2016. godine dokument
zaključci

7. Informacija o zaključenju Ugovora o garanciji između Njemačke razvojne banke (KfW) i Crne Gore - Ministarstva finansija za Ugovor o kreditu između Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) i Njemačke razvojne banke (KfW) za realizaciju projekta dokument
zaključci

8. Informacija o Predlogu memoranduma o razumijevanju između Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, Njemačke nevladine organizacije "Help-Hilfe zur Selbsthilfe" i NVO "Juventas" dokument
zaključci

9. Informacija o nedostajućim sredstvima za završetak radova na izgradnji zajedničkog graničnog prelaza Zatrijebačka Cijevna - Grabon dokument
zaključci
10. Interna procedura za sprovođenje doznake stabala, prijema i prodaje drvnih sortimenata iz šuma u državnoj svojini u nacionalnim parkovima - za potrebe stanovništva u ruralnim područjima dokument
zaključci
11. Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji po kombinovanom DBOT aranžmanu za istraživanje vodotoka Babinopoljska i tehno-ekonomsko korišćenje vodnog energetskog potencijala za proizvodnju električne energije s Predlogom ugovora dokument
zaključci
12. Izvještaj o postupku davanja koncesije na osnovu energetske dozvole za korišćenje vode sa vodoizvorišta Merića vrelo u cilju izgradnje male hidroelektrane "Miolje polje" na dijelu vodovoda "Berane", Predlog odluke o davanju koncesije
dokument
zaključci
13. Informacija o projektu rekonstrukcije mosta na Đurđevića Tari s Predlogom pisma razmjene između Vlade Crne Gore i Vlade Narodne Republike Kine dokument
zaključci
14. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti koja se nalazi u granicama Nacionalnog parka "Durmitor" dokument
zaključci
15. Informacija o određivanju tematskog okvira Godišnjeg projektnog konkursa u 2018. godini iz Programa "Kreativna Crna Gora: Identitet, imidž, promocija" dokument zaključci
16. Informacija o potrebi pristupanja UNIDROIT konvenciji o ukradenim ili nezakonito izvezenim kulturnim dobrima dokument zaključci
17. Godišnji izvještaj o realizaciji Godišnjeg plana rada sa godišnjim finansijskim izvještajem JP "Regionalni vodovod Crnogorsko primorje" za 2017. godinu dokument zaključci
18. Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji (predlagači poslanici: Predrag Sekulić, Marta Šćepanović, Željko Aprcović, Nikola Rakočević i Jovanka Laličić) dokument zaključci
19. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Službe Crnogorske akademije nauka i umjetnosti dokument zaključci
20. Kadrovska pitanja zaključci
20.1 Predlog rješenja o imenovanju dva člana Upravnog odbora Fakulteta za crnogorski jezik i književnost dokument
20.2 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju dva člana Partnerskog savjeta za regionalni razvoj dokument
20.3 Predlog rješenja o postavljenju generalne direktorice Direktorata za pomorsku privredu u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva dokument
20.4 Predlog rješenja o imenovanju Komisije za žalbe dokument
20.5 Predlog rješenja o imenovanju Disciplinske komisije dokument
20.6 Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora "Luka Bar" AD Bar dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
21. Predlog odluke o izradi Urbanističkog projekta "Bijeli rt - Galije" i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Urbanističkog projekta "Bijeli rt – Galije" i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Urbanističkog projekta (bez rasprave)  dokument zaključci  
22. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Budva za otuđenje nepokretnosti (bez rasprave)
dokument zaključci  
23. Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Republike Albanije o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Ckla (Crna Gora)-Zogaj (Republika Albanija) za međunarodni drumski i jezerski putnički saobraćaj(bez rasprave)  dokument zaključci  
24. Predlog odluke o objavljivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Republike Albanije o međusobnim odnosima u oblasti upravljanja prekograničnim vodama (bez rasprave)  dokument zaključci  
25. Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Savjeta Ministara Republike Albanije o saradnji i uzajamnoj pomoći u vanrednim situacijama (bez rasprave)  dokument zaključci  
26. Predlog odluke o objavljivanju Odluke broj 1/2017 Zajedničke komisije osnovane Sporazumom o slobodnoj trgovini između Republike Turske i Crne Gore kojom se zamjenjuje Protokol II uz Sporazum o slobodnoj trgovini (bez rasprave)  dokument zaključci  
27. Informacija o statusu realizacije investicionog Ugovora za prodaju 74,9749% akcijskog kapitala društva "Jadran" AD Perast sa pripadajućim aneksima (bez rasprave)  dokument zaključci  
28. Informacija o ispunjenosti uslova za vraćanje prve bankarske garancije "Global Ports Holdingu" (bez rasprave)  dokument zaključci  
29. Izvještaj o činjeničnom stanju u vezi sa unaprijed dogovorenim procedurama sprovedenim u vezi sa zahtjevom Države Crne Gore navedenim u Ugovoru o zakupu HTP "Ulcinjska rivijera" broj 07-381/02 za period od 25. septembara 2017–1. juna 2018. (bez rasprave)  dokument zaključci  
30.  Informacija o zahtjevima za pomoć u tehničkom drvetu s predlogom za dodjelu pomoći bez naknade i dodjeli ogrijevnog drveta bez naknade (bez rasprave)  dokument zaključci  
31. Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između Uprave policije Crne Gore i Odjeljenja javne bezbjednosti Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Italije o jačanju saradnje u oblastima upravljanja granicom i migracijama (bez rasprave)  dokument zaključci  
32. Informacija o davanju poslovnih i nestambenog prostora na korišćenje JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici s Predlogom ugovora o ustupanju na korišćenje (bez rasprave)  dokument zaključci  
33. Informacija o utvrđivanju iznosa pojedinačnih naknada članovima Savjeta za reviziju planskih dokumenata s predlozima ugovora (bez rasprave)  dokument zaključci  
34. Predlog platforme za učešće Zorana Pažina, potpredsjednika Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku, na Forumu za nacionalnu i globalnu sigurnost, u organizaciji Crans Montana Foruma, od 24. do 27. oktobra 2018. godine (bez rasprave)  dokument zaključci  
35. Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore koju predvodi dr Kenan Hrapović, ministar zdravlja, na 121. Kongresu poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, 25. i 26. oktobra 2018. godine, Šibenik, Hrvatska (bez rasprave)
dokument zaključci  
36.  Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore predvođene Osmanom Nurkovićem, ministrom saobraćaja i pomorstva, na Ceremoniji otvaranja novog aerodroma, koja će se održati u Istanbulu, Republika Turska, 29. oktobra 2018. godine (bez rasprave)
dokument zaključci  
37. Predlog platforme za prisustvo Kemala Purišića, ministra rada i socijalnog staranja, na Konferenciji "Inicijative za socijalnu dimenziju" za Zapadni Balkan "Da niko ne bude zaboravljen u procesu evropskih integracija", 6. novembar 2018. (bez rasprave)  dokument zaključci  
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI 
38. Predlog odgovora na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 12 Uredbe o zvanjima, uslovima za sticanje zvanja i oznakama zvanja službenika obezbjeđenja u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija (bez rasprave)  dokument zaključci  
39.  Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o finansiranju Saveza udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata Crne Gore ("Službeni list RCG", broj 34/91), koju je podnijelo Udruženje boraca ratova (bez rasprave)  dokument zaključci  
40. Predlog za davanje mišljenja Vlade da je izgradnja objekta investitora "Food style MNE" DOO Tivat od značaja za razvoj države Crne Gore (bez rasprave)  dokument zaključci  
41. Predlog mišljenja na Plan rada sa Finansijskim planom Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2019. godinu (bez rasprave)  dokument zaključci  
42. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Jagoš Kontić" iz Nikšića za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 247 KO Straševina, opština Nikšić u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument zaključci  
43. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Milan Vuković" iz Herceg Novog za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 464 KO Topla u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument zaključci  
44. Zahtjev za davanje saglasnosti u skladu sa članom 26 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list CG", br. 16/16, 83/16, 21/17 i 42/17) i članom 4 Odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad (bez rasprave)  dokument zaključci  
45. Pitanja i predlozi        
45.1 Informacija o produženju finansijskih sporazuma između Evropske komisije i Vlade Crne Gore za Program prekogranične saradnje Albanija-Crna Gora 2007-2013, za alokacije 2012. i 2013.  dokument zaključci