Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

96. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 01.11.2018. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Informacija o planu ispunjenja završnog mjerila za privremeno zatvaranje pregovora u poglavlju 2 - Sloboda kretanja radnika dokument zaključci
2. Informacija o planu ispunjenja završnih mjerila za privremeno zatvaranje pregovora u poglavlju 4 - Sloboda kretanja kapitala dokument
zaključci
3. Informacija o planu ispunjenja završnih mjerila za privremeno zatvaranje pregovora u poglavlju 5 - Javne nabavke dokument
zaključci
4. Informacija o planu ispunjenja završnih mjerila za privremeno zatvaranje pregovora u poglavlju 6 - Privredno pravo dokument
zaključci

5. Informacija o ispunjenju završnih mjerila za privremeno zatvaranje pregovora u poglavlju 7 - Pravo intelektualne svojine dokument
zaključci

6. Informacija o planu ispunjenja završnih mjerila za privremeno zatvaranje pregovora u poglavlju 10 - Informatičko društvo i mediji dokument
zaključci

7. Informacija o planu ispunjenja završnih mjerila za privremeno zatvaranje pregovora u poglavlju 15 - Energetika dokument
zaključci

8. Informacija o planu ispunjenja završnog mjerila za privremeno zatvaranje pregovora u poglavlju 31 - Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika dokument
zaključci

9. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o graničnoj kontroli dokument
zaključci
10. Predlog zakona o dopunama Zakona o javnim izvršiteljima dokument
zaključci
11. Predlog uredbe o stručnom osposobljavanju i usavršavanju državnih službenika i namještenika dokument
zaključci
12. Predlog uredbe o programu i načinu polaganja stručnog ispita za rad u državnim organima dokument
zaključci
13. Predlog odluke o raskidu Ugovora o koncesiji po BOT aranžmanu za korišćenje dijela voda sa izvorišta "Alipašini izvori" u Opštini Plav za flaširanje u komercijalne svrhe, Predlog odluke o raskidu Ugovora o koncesiji za korišćenje dijela voda sa izvorišta "Jasen", Opština Bar, za potrebe flaširanja, odnosno pakovanja ili dopremanja vode u komercijalne svrhe, Predlog odluke o raskidu Ugovora o koncesiji za korišćenje dijela voda sa izvorišta "Vrelo", Opština Mojkovac, za potrebe flaširanja, odnosno pakovanja ili dopremanja vode u komercijalne svrhe i Predlog odluke o raskidu Ugovora o prenošenju prava korišćenja dijela karstnih izdanskih voda sa izvorišta Reževića rijeka, u Reževićima kod Budve, za flaširanje u komercijalne svrhe dokument
zaključci
14. Informacija o realizaciji Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-3347, sa sjednice od 21. juna 2018. godine dokument
zaključci
15. Informacija o zaključenju Ugovora o hipoteci i Ugovora o zalozi između Crne Gore - Ministarstvo finansija i Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) u vezi sa Ugovorom o garanciji sa KfW bankom za potrebe realizacije projekta "Crnogorsko primorje: Razvoj područja Luštice" s Predlogom ugovora o hipoteci i Predlogom ugovora o zalozi dokument zaključci
16. Informacija o organizaciji Igara malih država Evrope 2019. godine s predlogom za dalju finansijsku podršku dokument zaključci
17. Informacija o naknadnoj (follow up) koordinisanoj evaluaciji ustanova visokog obrazovanja u Crnoj Gori s Izvještajem koji je pripremila Evropska asocijacija univerziteta dokument zaključci
18. Informacija o zaključivanju Programa razvojne saradnje između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Slovenije za period 2018-2019. godina dokument zaključci
19. Informacija o zaključivanju Tehničkog aranžmana između Ministarstva odbrane Crne Gore i Ministarstva odbrane Republike Slovenije o logističkoj podršci prilikom učešće u NATO ojačanom prisustvu (eFP) u Letoniji i potpisivanju Izjave o prenosu prava dokument zaključci
20. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu dokument zaključci
21. Kadrovska pitanja zaključci
21.1 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora direktora „Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju“ d.o.o. Podgorica dokument
21.2 Predlog zaključka o izboru člana Odbora direktora "Novi prvoborac" AD Herceg Novi dokument
21.3 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na XV redovnoj Skupštini akcionara "Novi prvoborac" AD Herceg Novi dokument
21.4 Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Kraljevini Švedskoj, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Podgorici dokument
21.5 Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Finskoj, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Podgorici dokument
21.6 Predlog rješenja o razrješenju zamjenice Zaštitnika imovinsko - pravnih interesa Crne Gore – Kancelarija u Podgorici dokument
21.7 Predlog zaključka o izboru člana Odbora direktora Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević“ AD Igalo dokument
21.8 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na vanredovnoj Skupštini akcionara Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević“ AD Igalo dokument
21.9 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog odbora Fonda rada dokument
21.10 Predlog rješenja o imenovanju Žirija za dodjelu nagrade Petar Lubarda dokument
21.11 Predlog rješenja o imenovanju savjetnika potpredsjednika Vlade za regionalni razvoj dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
22. Predlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Skijališta Crne Gore" (bez rasprave) dokument zaključci
23. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Danilovgrad za otuđenje nepokretnosti (bez rasprave) dokument zaključci
24. Predlog odluke o izmjeni Odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Opštini Tivat radi ostvarivanja javnog interesa - rekonstrukcije postojećih stadiona (bez rasprave) dokument zaključci
25. Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Opštini Kotor radi ostvarivanja javnog interesa - izgradnje primarnog sistema za vodosnabdijevanje (bez rasprave) dokument zaključci
26. Predlog za izmjene i dopune Programa gazdovanja šumama za 2018. godinu (bez rasprave) dokument zaključci
27. Predlog osnove za prihvatanje pristupanja Savezne Republike Brazil Konvenciji o izvođenju dokaza u inostranstvu u građanskim i privrednim stvarima (Hag, 18. mart 1970. godine) (bez rasprave) dokument zaključci
28. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Protokola o saradnji u traženju nestalih lica između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (bez rasprave) dokument zaključci
29. Informacija o neutrošenim sredstvima u Kapitalnom budžetu Direkcije javnih radova za 2018. godinu (bez rasprave) dokument zaključci
30. Informacija o davanju na poklon zaštićenog prirodnog dobra - Botanički vrt "Dulovine" s Predlogom ugovora o poklonu nepokretnosti sa pravom plodouživanja i Predlogom sporazuma o regulisanju međusobnih odnosa (bez rasprave) dokument zaključci
31. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti na području Nacionalnog parka "Lovćen" (bez rasprave) dokument zaključci
32. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za kontrolu bezbjednosti hrane u ljetnjoj turističkoj sezoni 2018. godine (bez rasprave) dokument zaključci
33. Predlog za ustupanje na privremeno upravljanje i korišćenje zemljišta u svojini Crne Gore Opštini Danilovgrad, bez naknade, za potrebe Turističke organizacije Opštine Danilovgrad, na period od 5 godina, uz mogućnost produženja (bez rasprave) dokument zaključci
34. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-4474, od 4. oktobra 2018. godine, sa sjednice od 27. septembra 2018. godine (bez rasprave) dokument zaključci
35. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-4400, od 27. septembra 2018. godine, sa sjednice od 20. septembra 2018. godine (bez rasprave) dokument zaključci
36. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-4911, od 18. oktobra 2018. godine (bez rasprave) dokument zaključci
37. Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore, koju predvodi Pavle Radulović, ministar održivog razvoja i turizma, na međunarodnoj turističkoj berzi World Travel Market (WTM), London, Velika Britanija, od 5. do 7. novembra 2018. (bez rasprave) dokument zaključci
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
38. Predlog odgovora na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbi čl. 2 i 3 Odluke o kriterijumima za utvrđivanje uslova za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom (bez rasprave) dokument zaključci
39. Predlog odluke o uvođenju izletničke takse na teritoriji Opštine Tivat za turističke lokalitete Gradski park i Gornja Lastva (bez rasprave) dokument zaključci
40. Predlog za davanje saglasnosti za izvođenje pripremnih radova za građenje složenog inženjerskog objekta - rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Debeli Brijeg-Herceg Novi, lokalitet Tatarbašča (bez rasprave) dokument zaključci
41. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Srbija" iz Bara za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 738 KO Stari Bar, opština Bar u svojini Crne Gore (bez rasprave) dokument zaključci
42. Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti na nepokretnostima u svojini Crne Gore u korist pravnog lica "Bigova Bay" d.o.o. Kotor, upisanim u listovima nepokretnosti br. 480, KO Lješevići, br. 384, KO Vranovići (bez rasprave) dokument zaključci
43. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 1504, KO Sutomore, Opština Bar (bez rasprave) dokument zaključci
44. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti - katastarskih parcela broj 5140/3 i 5143/3, u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 1544 KO Njeguši, Prijestonica Cetinje (bez rasprave) dokument zaključci
45. Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti za postavljanje vodovodnih cjevovoda i pratećih objekata na cjevovodima na zemljištu u svojini Crne Gore, u Opštini Kotor, radi izgradnje primarnog sistema (bez rasprave) dokument zaključci
46. Pitanja i predlozi
46.1 Informacija o zahtjevu za izuzeće predsjednice Tenderske komisije za otvaranje i rangiranje ponuda pristiglih po osnovu Javnog poziva za davanje u zakup zemjišta u svojini države, na lokalitetu Briska Gora -Opština Ulcinj, radi izgradnje solarne elektrane dokument zaključci
46.2 Predlog rješenja o razrješenju članova Odbora direktora Pošte Crne Gore AD Podgorica dokument zaključci
46.3 Predlog rješenja o imenovanju članova Odbora direktora Pošte Crne Gore AD Podgorica dokument zaključci
46.4 Predlog platforme za radnu posjetu predsjednika Vlade Duška Markovića Republici Finskoj, 6. novembra 2018. godine dokument zaključci