Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

97. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 08.11.2018. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Prilog izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori za period 1. januar 2018 - 20. oktobar 2018. godine dokument
zaključci
2. Predlog odluke o donošenju Državne studije lokacije "Dio sektora 66 - postojeća hotelska grupacija i modul I" - Velika plaža dokument
zaključci
3. Izvještaj o realizaciji Državnog plana upravljanja otpadom u Crnoj Gori za 2017. godinu dokument
zaključci
4. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Danilovgrad za otuđenje nepokretnosti dokument
zaključci

5. Izvještaj o sprovedenom postupku po osnovu Javnog poziva za davanje u zakup zemljišta u svojini države, na lokalitetu Briska Gora - Opština Ulcinj radi izgradnje solarne elektrane sa obrazloženjem rang liste ponuđača dokument
zaključci

6. Informacija o Listi rezervisanih domena sa internacionalizovanim imenima domena dokument
zaključci

7. Informacija o Finansijskom sporazumu između Evropske komisije, Crne Gore i Republike Albanije u okviru finansijske perspektive 2014-2020, za alokaciju 2017 s Predlogom finansijskog sporazuma dokument
zaključci

8. Informacija o Finansijskom sporazumu između Evropske komisije, Crne Gore i Republike Kosovo u okviru finansijske perspektive 2014-2020, za alokaciju 2017 s Predlogom finansijskog sporazuma dokument
zaključci

9. Informacija o Finansijskom sporazumu između Evropske komisije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore u okviru finansijske perspektive 2014-2020, za alokaciju 2017 s Predlogom finansijskog sporazuma dokument
zaključci
10. Informacija o viznoj politici dokument
zaključci
11. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Paragvaj o ukidanju viza za nocioce običnih pasoša s Predlogom sporazuma dokument
zaključci
12. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Paragvaj o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih ili poslovnih pasoša s Predlogom sporazuma dokument
zaključci
13. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Istočne Republike Urugvaj o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša s Predlogom sporazuma dokument
zaključci
14. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Narodne Republike Kine o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i poslovnih pasoša s Predlogom sporazuma dokument
zaključci
15. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje sporazuma o saradnji između Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore i Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije o viznim pitanjima i konzularnoj zaštiti u sledećim zemljama: Bolivija, Dominikanska Republika, Kostarika, Ekvador, El Salvador, Eritreja, Gvatemala, Honduras, Nikaragva, Panama, Paragvaj, Urugvaj i Jemen s Predlogom sporazuma dokument zaključci
16. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje sporazuma o saradnji između Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore i Ministarstva vanjskih poslova Republike Turske o viznim pitanjima i konzularnoj zaštiti u sledećim zemljama: Bahrein, Benin, Bocvana, Burkina Faso, Gabon, Kambodža, Kamerun, Kongo, Čad, Obala Slonovače, Džibuti, Dominika, Gambija, Gvineja, Kirgistan, Madagaskar, Mali, Oman, Palestina, Ruanda, Južni Sudan, Sudan, Tadžikistan, Uzbekistan i Zimbabve s Predlogom sporazuma dokument zaključci
17. Izvještaj GREVIO komiteta o procjeni zakonodavnih i drugih mjera kojima se primjenjuju odredbe Konvencije Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) dokument zaključci
18. Izvještaj o realizovanim aktivnostima na pripremi učešća Crne Gore na Svjetskoj izložbi Expo 2020 Dubai dokument zaključci
19. Izvještaj o poslovanju Radio-difuznog centra d.o.o. za 2017. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza i Predlogom odluke o raspodjeli dobiti Radio-difuznog centra d.o.o. za 2017. godinu dokument zaključci
20. Kadrovska pitanja zaključci
20.1 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog odbora Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore dokument
20.2 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na X vanrednoj Skuštini akcionara HG „Budvanska rivijera“ AD Budva dokument
20.3 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalne direktorice Direktorata za dobru javnu upravu i djelovanje nevladinih organizacija u Ministarstvu javne uprave dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
21. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada o radnim odnosima (javne službe), broj 151 dokument
zaključci
22. Predlog odluke o prodaji drvnih sortimenata iz gazdinske jedinice "Tepačke šume" dokument zaključci
23. Predlog odluke o izmjeni Odluke o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju (sanitarna sječa)   dokument zaključci
 
24.  Predlog protokola o zatvaranju Ugovora o zakupu lokacije KO Vranovići, Opština Kotor
dokument zaključci
 
25. Informacija o zaključivanju sporazuma o finansijskoj kontribuciji između Ministarstva finansija Crne Gore i Ministarstva finansija Republike Slovačke s Predlogom sporazuma  dokument zaključci
 
26. Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore i Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine o saradnji u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja s Predlogom memoranduma  dokument zaključci
 
27. Informacija o Predlogu memoranduma o razumijevanju između Ministarstva finansija Crne Gore, Savjeta za reviziju Crne Gore i Savjeta za unaprjeđenje i nadzor nad revizijom Republike Makedonije s Predlogom memoranduma o razumijevanju  dokument zaključci
 
28. Izvještaj o pregovorima delegacija Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske i delegacije Crne Gore o nacrtu bilateralnog Sporazuma o vazdušnom saobraćaju  dokument zaključci
 
29. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti u svojini Slobodana Pušeljića iz Budve  dokument zaključci
 
30.  Predlog Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore za prodaju drveta koje se nalazi na privremenim lagerima u NP Durmitor i NP Lovćen i opožarenog drveta u dubećem stanju u NP Lovćen  dokument zaključci
 
31. Predlog kolektivnog ugovora o izmjenama Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Viša stručna škola "Policijska akademija"   dokument zaključci
 
32. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-4525, od 4. oktobra 2018. godine, sa sjednice od 27. septembra 2018. godine  dokument zaključci
 
33. Predlog platforme za učešće delegacije Crne Gore koju će predvoditi mr Milutin Simović, potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja, na Dvanaestom godišnjem radnom sastanku ministara poljoprivrede zemalja Jugoistočne Evrope, Struga, Makedonija, 15. novembra 2018. godine   dokument zaključci
 
34. Predlog platforme za učešće Mehmeda Zenke, ministra za ljudska i manjinska prava, na Međunarodnom poslovnom susretu, konferenciji i sajmu Biznis Forum Prizren, u Prizrenu, Republika Kosovo, od 14. do 16. novembra 2018. godine  dokument zaključci
 
35. Predlog platforme za učešće Suzane Pribilović, ministarke javne uprave, na Međunarodnoj konferenciji gradova prijateljstva u Wuhanu (Hubei, Kina), u periodu od 14. do 16. novembra 2018. godine  dokument zaključci
 
36. Predlog za preusmjerenje sredstava u cilju realizacije Uredbe o objedinjavanju javnih nabavki roba i usluga   dokument zaključci
 
37. Predlozi za preusmjerenje sredstava 
   
37.1 Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo održivog razvoja i turizma na potrošačku jedinicu Ministarstvo kulture   dokument zaključci
 
37.2 Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova   dokument zaključci
 
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
38. Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti člana 12 stav 2 Zakona o sprječavanju korupcije ("Službeni list CG", br. 53/14 i 42/17), koju je podnio Emir Delijić, iz Podgorice  dokument zaključci
 
39. Druga izmjena i dopuna Plana korišćenja sredstava Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore za 2018. godinu  dokument zaključci
 
40. Predlog za davanje saglasnosti na Aneks Ugovora o davanju prava na korišćenje šuma i izgradnju i održavanje šumskih saobraćajnica u gazdinskoj jedinici "Jelovica", područna jedinica Berane   dokument zaključci
 
41. Predlog za davanje saglasnosti JU Srednja stručna škola iz Pljevalja za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 598 KO Pljevlja i 554 KO Pljevlja u svojini Crne Gore  dokument zaključci
 
42. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Ratko Žarić" iz Nikšića za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 774 KO Nikšić u svojini Crne Gore
dokument zaključci
 
43. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Njegoš" iz Cetinja za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 426 KO Cetinje I u svojini Crne Gore   dokument zaključci
 
44. Predlog za davanje saglasnosti JU Gimnazija "Tanasije Pejatović" iz Pljevalja za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 2274 KO Pljevlja u svojini Crne Gore  dokument zaključci
 
45. Predlog za davanje saglasnosti JU Gimnazija "Slobodan Škerović" iz Podgorice za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 589 KO Podgorica II u svojini Crne Gore  dokument zaključci
 
46. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Braća Ribar" iz Nikšića za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 769 KO Nikšić u svojini Crne Gore   dokument zaključci
 
47. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Braća Labudović" iz Nikšića za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 267 KO Rubeža u svojini Crne Gore   dokument zaključci
 
48. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 179, KO Bijela Crkva, Opština Rožaje s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti  dokument zaključci
 
49. Pitanja i predlozi       
49.1 Predlog za davanje u zakup na period od pet godina uz mogućnost produženja perioda zakupa nepokretnosti u svojini države Crne Gore, katastarske parcele broj 14/1/42, površine 59.400m2, evidentirane u posjedovnom listu broj 62, KO Daciće, opština Rožaje  dokument zaključci
 
49.2 Predlog za povlačenje iz skupštinske procedure Predloga zakona o izmjeni Zakona o računovodstvu  dokument zaključci