Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

98. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 15.11.2018. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog odluke o organizacijsko - formacijskoj strukturi i veličini Vojske Crne Gore dokument
zaključci
2. Predlog odluke o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini dokument
zaključci
3. Informacija o potrebnim uslovima za realizaciju konkursa za finansiranje projekata i programa NVO u 2018. godini u oblasti evropske integracije Crne Gore dokument
zaključci
4. Informacija o predsjedavanju Crne Gore Strategijom Evropske unije za Jadransko-jonski region (EUSAIR) s Predlogom programa predsjedavanja dokument
zaključci

5. Informacija o zaključenju Ugovora o finansiranju između Crne Gore i Evropske investicione banke (EIB) za realizaciju projekta "Program rekonstrukcije magistralnih puteva" s Predlogom ugovora o finansiranju dokument
zaključci

6. Predlog nacionalnog akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Crnoj Gori 2018-2020 dokument
zaključci

7. Predlog aneksa br. 1 Ugovora o zakupu lokacije KO Šas, Opština Ulcinj (OVP br. 9725/2017 od 28. 12. 2017. godine) dokument
zaključci

8. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva pravde sa organom u sastavu dokument
zaključci

9. Izvještaj o poslovanju DOO "Crnogorski operator tržišta električne energije" - Podgorica, za period 1. 1 - 31. 12. 2017. godine sa Finansijskim iskazima i Izvještajem nezavisnog revizora dokument
zaključci
10. Kadrovska pitanja
zaključci
10.1 Predlog rješenja o imenovanju zamjenice Zaštitnika imovinsko - pravnih interesa Crne Gore – Kancelarija u Podgorici dokument
10.2 Predlog rješenja o imenovanju direktora Fonda rada dokument
10.3 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću Inovaciono preduzetnički centar "Tehnopolis" – Nikšić dokument
10.4 Predlog rješenja o imenovanju državnog sekretara u Ministarstvu održivog razvoja i turizma dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
11. Predlog zakona o potvrđivanju Amandmana na Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač dokument zaključci
12. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Tivat za otuđenje nepokretnosti, bez naknade, u cilju realizacije obaveze iz Ugovora o zajedničkoj gradnji, OVP br. 958/2014 od 16.09.2014. godine dokument zaključci
13. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju puta Dinoša-Zatrijebač, dionica od km 0+000 do km 17+300 dokument zaključci
14. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za potrebe trajnog napajanja električnom energijom autoputa Bar - Boljare, dionica Smokovac - Mateševo dokument zaključci
15. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izmještanja dalekovoda u KO Lutovo na teritoriji Opštine Podgorica sa trase autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo dokument zaključci
16. Predlog odluke o prestanku važenja Odluke o obrazovanju radnog tima za vođenje pregovora o međusobnom priznavanju profesionalnih kvalifikacija doktora medicine, doktora stomatologije, arhitekata i građevinskih inženjera između zemalja Zapadnog Balkana
dokument zaključci
17. Predlog osnove za vođenje pregovora o zaključivanju Sporazuma o međusobnom priznavanju profesionalnih kvalifikacija doktora medicine, doktora stomatologije, arhitekata i građevinskih inženjera s Nacrtom sporazuma dokument zaključci
18. Izvještaj sa XI sastanka Pododbora za trgovinu, industriju, carine, poreze i saradnju sa drugim zemljama kandidatima dokument zaključci
19. Predlog za izmjenu ZaTačka 22.pdfključka Vlade Crne Gore, broj: 07-403, od 23. februara 2017. godine, sa sjednice od 16. februara 2017. godine dokument zaključci
20. Predlog platforme za učešće predsjednika Vlade Duška Markovića na Samitu "Startup Europe", Sofija, Bugarska, 15. novembra 2018. godine dokument zaključci
21. Predlog platforme za učešće dr Sanje Damjanović, ministarke nauke, na TIARA sastanku u Evropskoj organizaciji za nuklearna istraživanja (CERN), 15. novembra 2018. godine, Ženeva, Švajcarska dokument zaključci
22. Predlog platforme za učešće Mevludina Nuhodžića, ministra unutrašnjih poslova, na konferenciji "Evropske vrijednosti, vladavina prava i bezbjednost", Beč, 19. i 20. novembra 2018. godine dokument zaključci
23. Predlog platforme za radnu posjetu prof. dr Srđana Darmanovića, ministra vanjskih poslova, Republici Makedoniji, od 21. do 23. novembra 2018. godine  dokument zaključci  
24. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo ekonomije na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova  dokument zaključci  
25. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Agencija za zaštitu konkurencije na potrošačku jedinicu Ministarstvo ekonomije  dokument zaključci  
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI 
26. Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjenama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica (predlagači poslanici mr Raško Konjević i dr Draginja Vuksanović Stanković)  dokument zaključci  
27. Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama (predlagači poslanici: Ranko Krivokapić, mr Raško Konjević i dr Draginja Vuksanović Stanković)  dokument zaključci  
28. Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o visini mjesečne naknade za korišćenje pružnog pojasa i zemljišta koje pripada infrastrukturi i poslovnog prostora ("Službeni list CG", br. 47/14 i 8/16), koju je podnio "Crnogorski Telekom AD" Podgorica  dokument zaključci  
29. Predlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u JU Nikšićko pozorište  dokument zaključci  
30. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Bajo Jojić" iz Andrijevice za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 64 KO Ulotina, opština Andrijevica u svojini Crne Gore  dokument zaključci  
31. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Marko Miljanov" iz Podgorice za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 735 KO Podgorica III, Glavni grad Podgorica u svojini Crne Gore  dokument zaključci  
32. Predlog za davanje saglasnosti JU Resursni centar za sluh i govor "Dr Peruta Ivanović" iz Kotora za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 184 KO Škaljari I, Opština Kotor, u svojini Crne Gore  dokument zaključci  
33. Predlog za davanje prethodne saglasnosti hipotekarnog povjerioca - Vlade Crne Gore u cilju realizacije stambene izgradnje objekta za kolektivno stanovanje u Opštini Ulcinj  dokument zaključci  
34. Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti na zemljištu u svojini Crne Gore, u Opštini Bijelo Polje, za izgradnju vodovoda - izgradnja bazena i postavljanje vodovodnih cijevi za dovođenje vode sa izvorišta ZV. "Gornja Stublina", selo Poda s Predlogom ugovora o ustanovljenju prava službenosti  dokument zaključci  
35. Pitanja i predlozi       
35.1 Informacija o zahtjevu za izuzeće Darka Radunovića, ministra finansija, iz svih postupaka koje vodi Ministarstvo finansija - Uprava za igre na sreću, po zahtjevima privrednog društva "Lutrija Crne Gore AD" iz Podgorice  dokument
zaključci  
35.2 Informacija u vezi sa zaključivanjem Ugovora između Crne Gore i Republike Makedonije o regulisanju imovinsko - pravnih odnosa  dokument
zaključci
 
.