Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

99. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 22.11.2018. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog mišljenja na Amandmane na Predlog zakona o državnoj upravi (predlagači poslanici mr Raško Konjević i dr Draginja Vuksanović Stanković) dokument
zaključci
1.1. Predlog mišljenja na Amandmane na Predlog zakona o državnoj upravi (predlagači poslanici: Nikola Rakočević, Boris Mugoša, Željko Aprcović i Jovanka Laličić) dokument
zaključci
2. Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima dokument
zaključci
3. Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o posredovanju dokument
zaključci

4. Predlog uredbe o izmjeni Uredbe o higijeni hrane dokument
zaključci

5. Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Nacionalne komisije za UNESCO dokument
zaključci

6. Predlog odluke o upućivanju zaposlenog/e u Ministarstvu odbrane u međunarodnu misiju KFOR u Republici Kosovo dokument
zaključci

7. Predlog odluke o utvrđivanju visine novčane naknade zaposlenom/oj u Ministarstvu odbrane za vrijeme učešća u međunarodnoj misiji KFOR u Republici Kosovo dokument
zaključci

8. Predlog odluke o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore dokument
zaključci
9. Predlog odluke o osnivanju Fonda za zaštitu životne sredine dokument
zaključci
10. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Liste ljekova dokument
zaključci
11. Predlog odluke o utvrđivanju Liste regulisanih profesija dokument
zaključci
12. Informacija o refinansiranju kredita Prijestonice Cetinje s Predlogom ugovora o cesiji i predlozima aneksa dokument
zaključci
13. Informacija u vezi sa zahtjevom Skijališta Crne Gore doo Mojkovac o potrebi za obezbjeđenje finansijskih sredstava za pripremu zimske turističke sezone 2018/2019 dokument
zaključci
14. Izvještaj o primjeni Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i NVO i Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona i drugim oblicima saradnje organa državne uprave sa nevladinim organizacijama u 2017. godini dokument zaključci
15. Revidirani godišnji izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Pošte Crne Gore AD Podgorica za 2017. godinu sa Izvještajem o nezavisnom izražavanju uvjeravanja, u vezi sa Zaključkom Vlade Crne Gore, broj: 07-3856, od 26. 07. 2018. godine dokument zaključci
16. Predlog za davanje saglasnosti za finansijsku podršku projektima adaptacije školske sportske sale JU OŠ "Milija Nikčević" i otvorenog terena za fudbal i rukomet JU OŠ "Maksim Gorki" dokument zaključci
17. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva prosvjete dokument zaključci
18. Kadrovska pitanja zaključci
18.1 Predlog rješenja o imenovanju članova Socijalnog savjeta Crne Gore dokument
18.2 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na vanrednoj Skupštini akcionara "Luka Bar" AD Bar dokument
18.3 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na vanrednoj Skupštini akcionara "Barska plovidba" AD Bar dokument
18.4 Predlog rješenja o prestanku mandata v.d. generalnog direktora Direktorata za informaciono komunikacione tehnologije pravosuđa i bezbjednost podataka u Ministarstvu pravde dokument
18.5 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za informaciono komunikacione tehnologije pravosuđa i bezbjednost podataka u Ministarstvu pravde dokument
18.6 Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Abu Dabiju dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
19. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi rekonstrukcije regionalnog puta R-10 Slijepač most - Tomaševo - Pavino Polje - Kovren - Vrulja, dionica Crkvice - Vrulja dokument zaključci
20. Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije o međunаrodnom drumskom grаničnom prelаzu Rаnče (Crnа Gorа) - Jаbukа (Republikа Srbijа) dokument zaključci
21. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključenje Sporazuma o pravnoj pomoći u krivičnim stvarima između Crne Gore i Republike Argentine dokument zaključci
22. Informacija o realizaciji Akcionog plana za implementaciju preporuka Državne revizorske institucije na kraju drugog kvartala 2018. godine dokument zaključci
23. Informacija o isplati otpremnine Nebojši Stankoviću, zaposlenom u "Novom duvanskom kombinatu" AD - Podgorica dokument zaključci
24. Predlog za rješavanje sukoba nadležnosti između Ministarstva održivog razvoja i turizma - Direktorata za inspekcijske poslove i licenciranje i Komunalne policije Opštine Pljevlja dokument zaključci
25. Predlog platforme za učešće Suzane Pribilović, ministarke javne uprave, na devetom sastanku Upravnog odbora Regionalne škole za javnu upravu na Zapadnom Balkanu, na ministarskom nivou, 21. i 22. novembra 2018. godine, u Briselu dokument zaključci
26. Predlog platforme za učešće Mevludina Nuhodžića, ministra unutrašnjih poslova, na Evropskom forumu za smanjenje rizika od katastrofa (EFDRR), Rim, 22. novembra 2018. godine dokument zaključci
27. Predlog platforme za učešće prof. dr Srđana Darmanovića, ministra vanjskih poslova, na Ministarskoj konferenciji o Avganistanu, Ženeva, Švajcarska, 27. i 28. novembra 2018. godine dokument zaključci
28. Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore predvođene Osmanom Nurkovićem, ministrom saobraćaja i pomorstva, na Globalnoj konferenciji za razvoj aerodroma, od 27. do 29. novembra 2018. godine, u Hamburgu, Savezna Republika Njemačka dokument zaključci
29. Predlog platforme za učešće dr Sanje Damjanović, ministarke nauke, na Ministarskoj konferenciji Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) o nuklearnoj nauci i tehnologiji: "Odgovor na tekuće i dolazeće razvojne izazove" i na Četvrtom sastanku Upravnog odbora za Međunarodni institut za održive tehnologije na prostoru Jugoistočne Evrope (SEEIIST), Beč, Republika Austrija, od 27. do 30. novembra 2018. godine dokument zaključci
30. Predlog platforme za učešće prof. dr Srđana Darmanovića, ministra vanjskih poslova, na sastanku ministara vanjskih poslova NATO-a, Brisel, Kraljevina Belgija, 4. i 5. decembra 2018. godine dokument zaključci
31. Predlog platforme za učešće Aleksandra Bogdanovića, ministra kulture, na sastanku ministara kulture država članica Organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju (BSEC), u Beogradu, 23. novembra 2018. godine dokument zaključci
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
32. Predlog odluke o izmjeni i dopunama Statuta Javne ustanove Specijalistička veterinarska laboratorija dokument zaključci
33. Predlog za davanje saglasnosti za davanje u zakup na period od 5 godina, uz mogućnost produženja, nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 2256 KO Kunje, Opština Bar s Predlogom ugovora o zakupu nepokretnosti u svojini Crne Gore dokument zaključci
34. Predlog za davanje saglasnosti za davanje u zakup na period od 5 godina, uz mogućnost produženja, nepokretnosti-skloništa u svojini Crne Gore, upisanih u listovima nepokretnosti broj 1638 i 2309 KO Novi Bar, Opština Bar s Predlogom ugovora o zakupu skloništa dokument zaključci
35. Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti na nepokretnosti u svojini Crne Gore u korist pravnog lica "Jasen" d.o.o. Pljevlja i to na dijelu katastarske parcele broj 1245/1, upisane u listu nepokretnosti broj 152, KO Židovići II, Opština Pljevlja s Predlogom ugovora o ustanovljenju prava službenosti dokument zaključci
36. Predlog za davanje saglasnosti za davanje u zakup, na period od 5 godina, uz mogućnost produženja, nepokretnosti - katastarske parcele broj 4271/4, površine 400 m², evidentirane u LN br. 664, KO Majstorovina - Opština Bijelo Polje, u svojini Crne Gore - subjekat raspolaganja Vlada Crne Gore s Predlogom ugovora o zakupu nepokretnosti dokument zaključci
37. Pitanja i predlozi
37.1 Predlog uredbe o snabdijevanju ranjivih kupaca električne energije dokument zaključci
37.2 Predlog uredbe o postupku javnog nadmetanja za izbor snabdjevača posljednjeg izbora i ranjivih kupaca za snabdijevanje električnom energijom dokument zaključci
37.3 Informacija o zaključivanju ugovora o donaciji između Ministarstva saobraćaja i pomorstva i Evropske investicione banke za usluge nadzora nad izvođenjem radova na projektima po Programu – Rekonstrukcija magistralnih puteva dokument zaključci