Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

Saopštenje o odlukama Vlade donijetim 17. septembra 2020. godine bez održavanja sjednice

Datum objave 18.09.2020 18:10 | Autor SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Ispis Štampaj stranicu


Vlada Crne Gore je u četvrtak, 17. septembra 2020.godine, bez održavanja sjednice, a na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova Vlade, usvojila Informaciju o potrebi obezbjeđivanja sredstava za jačanje dijagnostičkih kapaciteta Instituta za javno zdravlje Crne Gore i nabavku dijagnostikuma i medicinskog potrošnog materijala za COVID-19. Ministarstvo finansija je zaduženo da iz tekuće budžetske rezerve preusmjeri 350.000 eura za nabavku pet aparata po specifikaciji Instituta za javno zdravlje sa ciljem bržeg testiranja građana na koronavirus i iznos od 1.600.000 eura za nabavku koronavirus testova, reagenasa i potrošnog materijala koji je predviđen za period do kraja godine.

Usvojena je Informacija Vladi Crne Gore za nabavku dezinfekcionih i drugih sredstava kao i aparata za mjerenje tjelesne temperature za potrebe vaspitno-obrazovnih ustanova. Iz tekuće budžetske rezerve se izdvaja 1.085.179,80 eura za nabavku zaštitnih i dezinfekcionih sredstava za potrebe škola pred početak školske godine. Specifikacija uključuje dozere, sredstva za dezinfekciju ruku, platnene zaštitne maske, asepsol, bezkontaktne toplomjere i vizire.

Vlada je usvojila Informaciju o potrebi obezbjeđivanja sredstava za plaćanje obaveza prema dobavljačima Zdravstvene ustanove Apoteke Crne Gore „Montefarm“ za isporučene ljekove. Kako ne bi došlo do zastoja u isporuci ljekova i time ugrožavanja zdravlja građana Ministarstvo finansija je zaduženo da odobri izmjenu dinamike mjesečnog plana potrošnje za 2020. godinu za potrošačku jedinicu Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore i odobri prijevremeno otpuštanje sredstava od mjeseca decembra i mjeseca novembra sa Programa: Zdravstvene institucije 9.958.373,68 eura, što odgovara visini planiranih sredstava za ljekove i medicinska sredstava za mjesec novembar i decembar.

Donijeta je Odluka o imenovanju Savjeta za reviziju Prostornog plana Crne Gore. Savjet ima 45 članova na čelu sa predsjednikom diplomiranim prostornim planerom Sašom Karajovićem.

Utvrđen je Nacrt Detaljnog urbanističkog plana (DUP) „Veliki pijesak", opština Bar s Programom održavanja Javne rasprave, u trajanju od 15 radnih dana.

DUP orijentacionog obuhvata 50 hektara zahvata dijelove katastarskih opština Dobre Vode i Pečurice.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma je zaduženo da o Nacrtu DUP-a organizuje javnu raspravu i da nakon toga, pripremi i dostavi Vladi dostavi Prijedlog Detaljnog urbanističkog plana "Veliki pijesak", opština Bar s Izvještajem o sprovedenoj javnoj raspravi.

Vlada je usvojila Informaciju o povećanju učešća Crne Gore u Međunarodnom udruženju za razvoj (International Development Association – IDA), u okviru Devetnaestog povećanja sredstava IDA i ovlastila ministra finansija Darka Radunovića da potpiše pripadajući Instrument obavezivanja.

Svrha Devetnaestog povećanja sredstava IDA je da se izvrši kompenzacija duga koji je IDA oprostila određenim zamljama u okviru HIPC inicijative. Riječ je o inicijativi putem koje se obezbjeđuju olakšice za prezadužene siromašne zemlje.

Usvojena je Informacija o zaključivanju Ugovora o koordinaciji prilikom planiranja, najave, prijave, identifikacije i obezbjeđenja letova civilnih i vojnih vazduhoplova između Ministarstva odbrane Crne Gore i Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA d.o.o. Beograd i prihvatila Ugovor o koordinaciji prilikom planiranja, najave, prijave, identifikacije i obezbjeđenja letova civilnih i vojnih vazduhoplova.

Zaključivanje ovog Ugovora predstavlja preduslov za implementaciju sistema za civilno-vojnu koordinaciju između jedinice kontrole letenja i subjekta protivvazduhoplovne odbrane, koji će doprinijeti bеzbjеdniјеm lеtеnju vојnih i civilnih kоrisnikа vаzdušnоg prоstоra, kao i njegovoj efikasnijoj kоntrоli.

Vlada je usvojila Polugodišnji izvještaj o inspekcijskom nadzoru u oblasti javnih nabavki za period januar - jun 2020.godine.

U Izvještaju je navedeno da je inspekcija za javne nabavke u izvještajnom periodu kontrolisala 106 subjekata – obveznika primjene Zakona o javnim nabavkama, i da su u 108 inspekcijskih pregleda utvrđene 53 nepravilnosti kod 29 subjekta nadzora. Najveći broj nepravilnosti u odnosu na broj inspekcijskih pregleda, utvrđen je u kontroli ispunjenosti uslova za obavljanje poslova službenika za javne nabavke (46,15 odsto), nepravilnosti kod donošenja Pravilnika o sprovođenju hitnih nabavki (13,33 odsto), čuvanje evidencije o javnim nabavkama (13,04 odsto) itd. U izvještajnom periodu nadzor je sproveden na 53,92 odsto manje subjekata nego u istom periodu 2019. Navedeno je da su razlog epidemiološke mjere koje su bile na snazi.

Usvojen je Izvještaj o radu Radio-difuznog centra d.o.o. za 2019. godinu, sa finansijskim iskazima i izvještajem nezavisnog revizora. Vlada je donijela Odluku o raspodjeli dobiti Radio-difuznog centra d.o.o. za 2019. godinu. Dobit u iznosu od 50.311,90 eura se, shodno Zaključku Vlade Crne Gore od 23. maja 2013. godine raspodjeljuje tako što se 70 odsto uplaćuje osnivaču – Vladi Crne Gore, a 30 odsto se usmjerava u rezerve društva.

Vlada je usvojila Izvještaj o poslovanju DOO „Crnogorski operator tržišta električne energije" - Podgorica, za period 01.01. – 31.12.2019. godine sa finansijskim iskazima i Izvještajem nezavisnog revizora. Prema Izvještaju ukupni poslovni prihodi u 2019. godini iznosili su 629.673,31 eura, dok su ukupni poslovni rashodi iznosili 617.255,00 eura.

Usvojena je Informacija o prijedlogu odluka o ustupanju na besplatno korišćenje djelova morskog dobra.

Vlada je dala saglasnost na prijedloge odluka o ustupanju na besplatno korišćenje djelova morskog dobra za period 2019 – 2023. godine i to: Klubu za sportski ribolov „Lučica Zelenika’’ iz Herceg Novog, Regionalnom ronilačkom centru za podvodno deminiranje i obuku ronilaca iz Bijele, Jedriličarskom klubu „Lahor’’ iz Kotora, VPK „Kumbor’’ iz Kumbora.

Usvojena je Informacija o realizaciji Javnog oglasa za nadmetanje u otvorenom postupku davanja koncesije za valorizaciju nepokretnog kulturnog dobra „Tvrđava Besac”, Virpazar, Opština Bar, donijela odgovarajuću Odluku o dodjeli koncesije i prihvatila Ugovor o koncesiji.


Na javni oglas je dostavljena jedna ponuda i to od strane Konzorcijuma „Istra Besac“ Bar koji čine Istra Group d.o.o. Bar i Kastel d.o.o. Podgorica.

Glavni cilj dodjele koncesije je obezbjeđenje eksternih izvora finansiranja za realizaciju i uspostavljanje adekvatnog tretmana nepokretnih kulturnih dobara, tj. plana oživljavanja, koji podrazumijeva sprovođenje mjera na njihovoj zaštiti i unapređenju stanja, a potom i njihovo dalje funkcionisanje i upravljanje na održivoj osnovi.

Vlada je usvojila Informaciju o Ugovoru o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina bijelog boksita i tehničko-građevinskog kamena ležišta „Međeđe“, opština Nikšić i prihvatila Predlog aneksa 1 Ugovora o koncesiji koji se odnosi na obavezu davanja saglasnosti Koncedenta prilikom promjene vlasničke strukture Koncesionara.

Usvojena je i Informacija o Ugovoru o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine crvenih boksita sa ležišta „Zagrad“, „Đurakov do II“ , „Štitovo II“ i „Biočki stan“, opština Nikšić. Vlada je prihvatila Predlog aneksa 4 Ugovora o koncesiji koji se odnosi na obavezu davanja saglasnosti Koncedenta prilikom promjene vlasničke strukture Koncesionara.

Vlada je usvojila Informaciju o finansiranju Srednje vjerske škole – Medresa „Mehmed Fatih“ s Predlogom aneksa Ugovora o finansiranju. Kao i ranije ovoj školi je opredijeljeno 500.000 eura godišnje. Aneksom se trajanje ugovora, koji je važio do kraja 2018, podržava do kraja 2020. godine.

U okviru kadrovskih pitanja šefica Stalne misije Crne Gore pri Ujedinjenim nacijama i drugim međunarodnim organizacijama u Ženevi ambasadorka Slavica Milačić imenovana je za stalnu predstavnicu Crne Gore pri Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i za stalnu predstavnicu Crne Gore pri Programu Ujedinjenih nacija za zaštitu životne sredine.

Za zamjenike Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore imenovani su dosadašnji zamjenici – u Kancelariji u Podgorici Slavica Laković i Milan Krsmanović, a u Kancelariji u Kotoru Ivana Janičić.

Zbog podnošenja ostavke jednog člana Odbora direktora Pošte Crne Gore AD razriješeni su dužnosti članovi Odbora direktora. Novi Odbor direktora čine: Milan Martinović, Faruk Kalač, Mirsad Džudžević, Aleksandar Ljumović i Branko Femić.

Zbog isteka mandata Damir Grbović je opozvan sa dužnosti ambasadora Crne Gore u Švajcarskoj Konfederaciji.

U skladu sa praksom koju je na početku mandata uveo premijer Duško Marković Vlada je izdvojila iz tekuće budžetske rezerve 6.000 eura Jeleni Vujadinović Popović i Nikoli Popoviću iz Podgorice koji su prekjuče dobili trojke.

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE