Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

Saopštenje sa 88. sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa 88. sjednice Vlade Crne Gore
Datum objave 06.09.2018 16:25 | Autor SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Ispis Štampaj stranicu Video Video Download Download


Služba za odnose s javnošću Služba za odnose s javnošću

Foto: 88. sjednica Vlade Crne Gore (46.2 MB)


Vlada Crne Gore je na danas održanoj 88. sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković, donijela Uredbu o uslovima, načinu sticanja i korišćenja logotipa nacionalnog brenda u javnom sektoru. Ovim dokumentom se uređuju uslovi, način sticanja i korišćenja logotipa nacionalnog brenda u javnom sektoru. Donošenjem Uredbe stvaraju se uslovi za jedinstveno predstavljanje Crne Gore i njenih konkurentskih prednosti, putem vizuelnog identiteta, odnosno logotipa koji će pratiti odgovarajući slogan. Zajedničkom upotrebom nacionalnog brenda subjekata iz javnog sektora će se omogućiti snažnije prenošenje jedinstvene poruke do inostrane javnosti. Uredba će se primjenjivati od 1. januara 2019.

Donijeta je i Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o uspostavljanju mreže mjernih mjesta za praćenje kvaliteta vazduha kojom je pravno regulisana prva revizija mreže mjernih mjesta za praćenje kvaliteta vazduha, koja se u skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha vrši redovno, na svakih 5 godina. Prvom revizijom planirano je proširenje mreže sa sadašnjih 7 na 10 mjernih mjesta i izvršena je premještanje određenih postojećih mjernih mjesta na reprezentativnije lokacije ili na lokacije koje se smatraju potencijalno više ugroženim. Takođe, predviđeno je uspostavljanje mjernog mjesta za praćenje prekograničnog prenosa zagađenja na velikim udaljenostima kako bi se proširila saznanja o prekograničnom uticaju zagađenja koje potiče van granica Crne Gore.

Vlada je usvojila Informaciju o pripremi Programa ekonomskih reformi za Crnu Goru za period 2019 – 2021. godina i donijela Odluku o obrazovanju radnog tima za pripremu Programa. Prilikom predstavljanja ove tačke dnevnog reda naglašeno je da je ovo pravovremena informacija u vezi sa veoma važnim i zahtjevnim poslom, povodom pripreme dokumenta u kojem bi Vlada trebalo da predstavi ekonomsku politiku Crne Gore za narednu godinu i srednjoročni period kao osnovu za ekonomski dijalog sa Evropskom komisijom u procesu evropskih integracija.

U okviru reforme pravosudmnog sistema, Vlada je donijela lnformaciju o Projektu „Unapređenje efikasnosti pravosuđa” - Primjena IKT u pravosuđu i prihvatila Sporazum o zajedničkom finansiranju projekta između Programa Ujedinjenih nacija za razvoj i Vlade Crne Gore. U raspravi je istaknuto da je informacioni sistem pravosuđa (ISP) prepoznat kao sistem od posebnog značaja za crnogorsko društvo i za napredak Crne Gore na njenom putu integracije u EU, što je definisano i Strategijom reforme pravosuđa u Crnoj Gori za period 2014-2018. godine, kao i Akcionim planom za poglavlje 23. Opšti cilj projekta je unapređenje efikasnosti i transparentnosti pravosuđa primjenom informaciono-komunikacionih tehnologija u svakodnevnom radu i upravljanju pravosudnih organa, sa fokusom na podsistem sudstva, sistem izvještavanja i praćenja, kao i podsistem ZIKS-a. Uvođenjem informacionog sistema optimizuje se vrijeme, racionalizuju finansijski i ljudski resursi, automatizuju postupci i neutralizuju koliko god je moguće uticaji ljudskog faktora na efikasnost. Težnja je da se u najvišoj mogućoj mjeri izbjegnu dokumenti u papiru (koncept "pravosuđa bez papira") da bi se obezbijedila elektronska razmjena podataka i dokumenata između pravosudnih institucija i drugih domaćih i međunarodnih institucija. Takođe, jedinstveni informacioni sistem treba da obezbijedi veću transparentnost u radu pravosudnih institucija i lakši pristup pravdi kroz dostupnost elektronskih i multi-medijalnih kanala komunikacije sa građanima i javnošću generalno.

Usvojena je i Informacija o raspisivanju drugog Javnog poziva za Program podsticanja razvoja klastera u Crnoj Gori za period 2017-2020, za 2018. godinu. U okviru Javnog poziva za učešće u Programu raspisanog 10. maja 2018. godine od 16 dostavljenih aplikacija, 8 je ispunilo sve propisane uslove i kriterijume. U toku je proces implementacije projektnih aktivnosti od strane klastera sa kojima su potpisani ugovori. Ukupan budžet programa za 2018. godinu iznosi 150.000 eura, dok ukupna vrijednost potpisanih ugovorenih subvencija iznosi 97.612,50 eura. Zbog velikog interesovanja klastera za učešće u Programu, donjeta je odluka o raspisivanju drugog Javnog poziva u trajanju od 15 dana, za čiju implementaciju će biti utrošeno preostalih 52.387,50 eura. Ovaj Program se realizuje u kontinuitetu od 2012. godine sa ciljem podsticanja razvoja klastera, efikasnijeg funkcionisanja, bolje promocije i ostvarivanja bolje konkurentske pozicije malih i srednjih preduzeća na nacionalnom i međunarodnom tržištu.

Vlada je usvojila Izvještaj o realizaciji Nacionalnog programa zaštite potrošača (2015 – 2018), za period jul 2017. – jun 2018. godine. U trogodišnjem periodu realizacije Nacionalnog programa ovo je treći godišnji izvještaj koji sadrži realizovane aktivnosti nadležnih organa i institucija koje su nadležne i čije djelatnosti su usmjerene na zaštitu potrošača. U diskusiji je, pored ostalog, istaknuto da je u proteklom jednogodišnjem periodu značajno povećan stepen angažovanosti potrošača u ostvarivanju svojih prava. Ocijenjeno je da je Nacionalni program zaštite potrošača za period 2015 – 2018. godinu i Akcioni Plan za period jul 2017 – jun 2018. godine, ostvaren i da je praktična primjena zakona iz oblasti zaštite potrošača na zadovoljavajućem nivou. Završetkom trogodišnjeg perioda na koji se odnosi Nacionalni program i realizacijom planiranih aktivnosti stvorena je osnova da se u narednom trogodišnjem period dodatno unaprijede svi segmenti zaštite potrošača i da nosioci ovih aktivnosti mogu na kvalitetan i efikasan način, kao što je to i do sada bio slučaj, sprovesti sve planirane poslove u jačanju zaštite potrošača.

Vlada je razmotrila Molbu Republike Italije za prihvat migranata sa broda Dićoto (Diciotto) u Kataniji i izrazila spremnost da Crna Gora, uvažavajući principe humanosti i solidarnosti sa ljudima u nevolji kao tradicionalne vrijednosti crnogorskog društva potvrđene mnogo puta u našoj istoriji, prihvati do pet migranata.

Jednoglasno donijetom odlukom Vlada Crne Gore potvrđuje svoju posvećenost evropskom sistemu vrijednosti i afirmiše ljudsko dostojanstvo.

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE