Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

Saopštenje sa 39. sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa 39. sjednice Vlade Crne Gore
Datum objave 07.09.2017 17:00 | Autor SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Ispis Štampaj stranicu Video Video Download Download


Služba za odnose s javnošćuSlužba za odnose s javnošću
 
 

Vlada Crne Gore je na danas održanoj 39. sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković, utvrdila Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti. Predloženim izmjenama je produžen rok opštinama za podnošenje zahtjeva za odobrenje prekoračenja limita, odnosno budžetskog deficita do 15. oktobra tekuće, za narednu godinu, pod uslovom da to prekoračenje ima za cilj finansiranje kapitalnih izdataka. Pored toga, predviđa se da budžet nakon ove izmjene treba da sadrži i maksimalan nivo potrošnje koji je obavezujući za prvu godinu, a indikativan za drugu i treću fiskalnu godinu. Na ovaj način se stvaraju pravne pretpostavke za izbjegavanje značajnih problema u funkcionisanju opština, kao i u cilju obezbjeđenja preglednosti obavezujućeg i indikativnih nivoa budžetske potrošnje.

U cilju stvaranja uslova za podizanje kvaliteta života građana, uz podršku države i jedinica lokalne samouprave, rješavanjem stambene potrebe, posebno za pripadnike ranjivih društvenih grupa, Vlada je donijela Program socijalnog stanovanja za period 2017-2020 godine. Cilj donošenja Programa jeste razrada politika kroz konkretne projekte inicirane i podržane od strane države i jedinica lokalne samouprave koji će se implementirati u narednom periodu i za koje su djelimično ili u potpunosti obezbijeđena sredstva. Takođe, ovim dokumentom su definisane prioritetne ciljne grupe: lica sa invaliditetom, lica preko 67 godina života, odnosno penzioneri, mladi bračnih parova i pripadnici Roma i Egipćana.

Na današnjoj sjednici usvojena je Informacija o osnivanju garantnog fonda i mikrokreditiranja u okviru Investiciono razvojnog fonda, koja sadrži strateški pregled tema vezanih za garante šeme i mikrokreditiranje, u cilju podrške razvoju preduzetništva i otvaranju novih mikro, malih i srednjih preduzeća, kao i novih instrumenata za podršku otvaranju novih radnih mjesta. Takođe, u ovom dokumentu se razmatraju pitanja i formulisani su prijedlozi u vezi prirode, pravne forme, regulatornog okvira, kao i konkretni prijedlozi za odluke koje treba donijeti.

Vlada je usvojila Akcioni plan 2017/2018 za implementaciju Nacionalne strategije prevencije štetne upotrebe alkohola i alkoholom uzrokovanih poremećaja u Crnoj Gori 2013-2020. Akcioni plan predstavlja operativni dokument kojim su utvrđene aktivnosti, mjere i nosioci za njihovu realizaciju u periodu 2017-2018. godine. Planirane mjere i aktivnosti usmjerene su na smanjenje upotrebe alkohola, kao i štetnih posljedica njegove upotrebe, a prije svega obolijevanja, smrtnosti i drugih društvenih posljedica koje iz toga proizilaze.

Na sjednici je donijet i Akcioni plan za realizaciju Nacionalnog programa zaštite potrošača za period jul 2017 – jun 2018. godine i usvojen Izvještaj o realizaciji Programa za period jul 2016 – jun 2017. godine.

Vlada je donijela Odluku o donošenju Detaljnog urbanističkog plana „Agroindustrijska zona” u Podgorici.

Na predlog Ministarstva ekonomijen Vlada je dala mišljenje da je izgradnja dva objekta investitora d.o.o. „Imperio Holdings Limited“ Herceg Novi i „Rus Invest Group“ d.o.o. Herceg Novi od značaja za razvoj države. Riječ je o objektima elektroenergetske infrastrukture potrebne za priključenje na mrežu, a saglasnost Vlade Crne Gore je, shodno Zakonu o energetici, neophodna kako bi se ubrzao postupak njihove izgradnje. U diskusiji je naglašeno da bi se ova infrastruktura koristila za sigurnije i kvalitetnije napajanje većeg konzumnog područja na teritoriji Opštine Herceg Novi, a naročito na dijelu Kumbora, Luštice i Meljina, kao i stvaranje mogućnosti priključenja i drugih značajnih turističkih objekata.

Usvojena je Informacija o učešću na NATO EADRCC međunarodnoj terenskoj vježbi upravljanja posljedicama vanrednih situacija „BOSNA I HERCEGOVINA 2017“. Vježba obuhvata pružanje podrške nacionalnim institucijama u cilju podizanja otpornosti na katastrofe kroz unapređenje planiranja, prevencije, spremnosti i odgovora na katastrofe. Crnogorski tim koji će učestvovati u ovoj vježbi čine predstavnici Direktorata za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova i službi za zaštitu i spašavanje Glavnog grada, Prijestonice Cetinje i opština Tivat, Kotor i Ulcinj.

Vlada je donijela Odluku o osnivanju Nacionalnog savjeta za obrazovanje. Savjet od 21 člana imenovan je na četiri godine. Predsjednik Savjeta je Prof. dr Đorđe Borozan.

Nikola Dedeić, zamjenik generalnog sekretara Vlade Crne Gore imenovan je za člana novog Odbora direktora Novog duvanskog kombinata Podgorica.

Vlada je izdvojila iz Tekuće budžetske rezerve po 2.000 eura za svaku od beba Aleksandra i Sandre Dragović koji su nedavno dobili trojke.

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE