Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

Saopštenje sa 70. sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa 70. sjednice Vlade Crne Gore
Datum objave 29.03.2018 22:00 | Autor SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Ispis Štampaj stranicu


Služba za odnose s javnošćuSlužba za odnose s javnošću

  

Vlada Crne Gore je na 70. sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković, usvojila Nominacioni dosije za upis Bokeljske mornarice na UNESCO Reprezentativnu listu nematerijalne baštine čovječanstva.

Prva kandidatura Crne Gore u oblasti nematerijalnog nasljeđa biće predata UNESCO-u do kraja ovog mjeseca, nakon čega slijedi evaluacija koja traje do dvije godine. U Nominacionom dosijeu je navedeno da je Bokeljska mornarica nematerijalno kulturno dobro Crne Gore, koje baštini dvanaest vjekova tradicije lokalne zajednice Boke, da su se na prostoru Boke smjenjivale brojne kulture i društveno-politički sistemi, ali da je Bokeljska mornarica uspjela da se očuva uprkos svim tim promjenama u to zahvaljujući lokalnoj zajednici Kotora, Tivta i Herceg Novog i porodičnim tradicijama koje su se ugradile u ovo kulturno dobro.

Usvjena je Analiza o realizaciji poreske politike za 2017. godinu.

Osnovni cilj analize je da se kroz sadržaj poreskih i carinskih propisa i naplatu poreza, doprinosa i drugih javnih prihoda sagledaju efekti primjene poreske politike u 2017. godini i njen uticaj na privredu i budžet. Prilikom predstavljanja analize saopšteno je da su primjenom poreskih propisa u 2017. godini ostvareni ukupni prihodi su u iznosu od 1.727,7 mil. eura, i veći su u odnosu na prethodnu godinu 5,4 odsto. U prethodnoj godini, ostvareni su državni prihodi u iznosu od 1.594,1 mil. eura i u odnosu na 2016. godinu veći su za 73,7 mil. eura, odnosno 4,9 odsto. Lokalni prihodi u 2017. godini naplaćeni u iznosu od 133,6 mil. eura, što predstavlja povećanje od 12,7 odsto u odnosu na 2016. godinu.

Vlada je usvojila Izvještaj o javnom dugu Crne Gore na 31. decembar 2017. godine. Ukupni javni dug na dan 31. decembra iznosi 2.758,83 mil eura ili 65,12 odsto BDP-a. Uzimajući u obzir depozite Ministarstva finansija, koji uključuju i 38.477 unci zlata, koji su na kraju 2017. godine iznosili ukupno 70.90 mil. eura, neto javni dug Crne gore na 31.12. 2017. godine iznosio je 2.687,93 miliona eura ili 63,45 odsto BDP-a.

Na sjednici je donijeta i Srednjoročna strategija upravljanja dugom za period 2018 – 2020. godine kojom su utvrđene mjere za upravljanje troškovima i rizicima koji se odnose na dug, u skladu sa postojećim makroekonomskim prilikama i strukturom duga. Cilj koji se želi ostvariti donošenjem ovog dokumenta je smanjenje troškova finansiranja javnog duga uz razuman nivo rizika, sa posebnom pažnjom na rizik refinansiranja postojećeg portfolija duga. Strategija se zasniva na sljedećim smjernicama: ujednačavanje otplate duga po godinama i produžavanje ročnosti komercijalnog duga; smanjenje rizika kroz upravljanje valutnim rizikom i rizikom kamatnih stopa; postepeni razvoj domaćeg tržišta državnih hartija od vrijednosti; minimiziranje troškova zaduživanja.

Vlada je donijela Uredbu o izmjenama i dopuni Uredbe o nakandi troškova zaposlenih u javnom sektoru kojom je definisano da se službenim putovanjem ne smatra izvršavanje radnih obaveza po nalogu rukovodioca u oblasti pružanja usluge prevoza u vazdušnom i željezničkom saobraćaju. Takođe, službenim putovanjem u inostranstvo se ne smatra upućivanje zaposlenog na obuku i stručno usavršavanje u inostranstvu.

Donijeta je i Uredba o utvrđivanju radnih mjesta, odnosno poslova u organima državne uprave na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.

U cilju ispunjavanja niza međunarodnih i nacionalnih obaveza koje proizilaze iz integracionih procesa, Vlada je donijela Strategiju trgovinskih olakšica za period 2018 – 2022. godina i usvojila Akcioni plan. Implementacijom ovih dokumenata uklanjaju se administrativne neefikasnosti u prekograničnom prometu robe koje utiču na izvozni potencijal i konkurentnost domaće privrede. Eliminisanje administrativnih neefikasnosti u prekograničnom prometu robe rezultiraće smanjenjem vremana za sprovođenje procedura za uvoz, izvoz i tranzit robe za 50 odsto i pripadajućih troškova za 20 odsto.

Usvojena je Informaciju o realizaciji i efektima politika u oblasti preduzetništva i biznisa za period – 01. januar do 31. mart 2018. godine, koja sadrži pregled podsticajnih mjera, aktivnosti i očekivanih efekata, sa akcentom na finansijske mjere koje imaju za cilj otvaranje novih radnih mjesta, podršku mladima, ženama u biznisu, smanjenje regionalnih razlika, podršku prioritetnim sektorima, kao i dalji razvoj biznis zajednice. Tokom 2017. godine po osnovu različitih programa plasirano je ukupno 180.517.490,26 miliona eura direktne podrške preduzetništu i biznisu, što je omogućilo da se sačuva ili otvori ukupno 8.850 radnih mjesta, sa stvorenim preduslovima njihovo dodatno kreiranje. Takođe, posmatrano je 13 projekata ili programa od kojih 10 programa podrazumijeva usmjeravanje direktnih finansijskih sredstava ka biznis sektoru, dok su preostalih 3 usmjereni na aktivnosti podrške stvaranju ili očuvanju postojećeg biznisa.

Vlada je donijela Program podsticanja razvoja klastera u Crnoj Gori za period 2017-2020. godina, za 2018. godinu. Program predviđa pružanje finansijske podrške efikasnijem funkcionisanju inovativnih klastera i njihovoj promociji, kako bi se ostvarila bolja konkurentska pozicija preduzetnika, mikro, malih i srednjih preduzeća na nacionalnom i međunarodnom tržištu. Za sprovođenje Programa za 2018. godinu predviđen je budžet u iznosu od 150.000,00 eura.

Na sjednici je donijeta Odluku o dodjeli koncesije za korišćenje mineralne vode sa izvorišta „Čeoče“ opština Bijelo Polje, za flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe i prihvatila Ugovor o koncesiji. Koncesija za korišćenje mineralne vode sa izvorišta „Čeoče“ dodjeljuje se investitoru „Water Group“ pod uslovima koji su definisani Ugovorom.

Usvojen je Izvještaj o realizaciji plana redovnog i investicionog održavanja, rekonstrukcije i izgradnje državnih puteva za 2017. godinu, i Prijedlog plana redovnog i investicionog održavanja, rekonstrukcije i izgradnje državnih puteva za 2018. godinu.

U Izvještaju je navedeno da je u 2017. godini, tekućim budžetom bilo planirano 9.086.368.06 eura, a da je realizovano 10.137.666,41 eura, dok je kapitalni budžet bio planiran u iznosu od 29.500.000,00 eura, a realizovan u iznosu od 38.664.341,37 eura.

Prijedlogom plana redovnog i investicionog održavanja, rekonstrukcije i izgradnje državnih puteva za 2018. godinu predviđeni su prioritetni radovi, a pripremljen je u skladu sa Zakonom o putevima, Zakonom o budžetu Crne Gore i drugim važećim dokumentima. U 2018. godini planiran je tekući budžet u iznosu od 8.487.263,25 eura, a kapitalni budžet 36.400.000,00 eura, što čini ukupni budžet Direkcije za saobraćaj od 44.887.263,25 eura.

Vlada je donijela Uredbu o izmjeni Uredbe o visini naknade za korišćenje objekata sigurnosti plovidbe na plovnim putevima. Izmjenama se utvrđuje posebna mjesečna i godišnja naknada za brodara koji obavlja linijsku plovidbu, kojom se mijenja postojeće umanjenje osnovne mjesečne i godišnje naknade za 30 odsto.

Usvojena je Informacija o statusu projekta rekonstrukcije magistralnog puta M-2.3 (M-10) Cetinje – Budva, kritična tačka 48, dionica Košljun – Zavala sa predlogom zaključaka za završetak radova na ovom projektu. U Informaciji je navedeno da Izvođač nije izvršio radove u ugovorenom roku niti ih je nastavio po dogovorenoj dinamici te je dana 12. marta 2018. godine Izvođaču, shodno Ugovoru, upućen dopis kojim se ugovor smatra raskinutim od strane Naručioca, zbog nepoštovanja rokova od strane Izvođača. Vlada je zadužila Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkciju za saobraćaj da, shodno odredbi člana 29 Zakona o javnim nabvkama, koji propisuje postupak hitnih nabavki, sprovede proceduru i izabere izvođača radova na završetku ovog projekta sa tridesetodnevnim rokom za završetak svih radova.

Vlada je prihvatila Predlog za izdavanje u dugoročni zakup lokacije „Vrsuta“ u opštini Bar. Lokacija površine 19.798 m² izdaće se u tridesetogodišnji zakup Kontroli letenja Srbije i Crne Gore (SMATSA) za postavljanje sekundarnog radara kako bi bila izbjegnuta zavisnost od razmjene radarske slike sa provajderima iz susjednih država i kako bi bila značajno unaprijeđena sigurnost vazdušne plovidbe u prostoru koji je u nadležnosti SMATSA.

Usvojen je Operativni plan poboljšanja energetske efikasnosti za 2018. godinu i Izvještaj o realizaciji plana za 2017. godinu. Operativni plan poboljšanja energetske efikasnosti za 2018. godinu, kojim su predviđena sredstva u iznosu od 10.453.410,67 eura je koncipiran kao plan unapređenja energetskih karakteristika određenih zgrada kojima upravljaju nadležni organi državne uprave, kao i zgrada koje koriste javne službe čiji je osnivač država.

Vlada je usvojila Akcioni plan za sprovođenje Programa „Kreativna Crna Gora: Identitet, imidž, promocija” 2017-2020 za 2018. godinu, s Izvještajem o realizaciji Akcionog plana za 2017. godinu. Program „Kreativna Crna Gora: Identitet, imidž, promocija” je koncipiran kao četvorogodišnja interesektorska platforma kojom su planirane različite aktivnosti u funkciji afirmacije i valorizacije državnog i kulturnog identiteta Crne Gore i prezentacije njenog multikulturnog konteksta, uz razvoj linija podrške za kreativni sektor. Program je dizajniran kroz tri osnovne grupe projektnih aktivnosti: umjetničke, kulturološke i izdavačke projekte; godišnje projektne konkurse za 2018, 2019 i 2020. godinu i Montenegro Art Lines Visitor Program – program umjetničkih rezidencija inostranih umjetnika koji svojim boravkom stvaraju arhiv pogleda drugog na Crnu Goru. Budžet za Program za 2018. godinu projektovan je na 190.000,00 eura i obezbjeđuje se iz propisane stope utvrđene Zakonom o kulturi.

Usvojen je Izvještaj o razvoju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica za 2017. godinu.

U raspravi je konstatovano da u svim oblastima društvenog života značajnim za očuvanje identiteta manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica preduzete mjere rezultiraju punim poštovanjem međunarodnih standarda i dostignuća modernih multinacionalnih demokratija. U izvještajnom periodu dodatno se unaprijedio zakonodavni okvir i stvorene su pretpostavke za jačanje kapaciteta veoma značajnih institucija koje se bave zaštitom i unapređenjem prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, kao što su Fond, Savjeti i Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore.

Vlada je usvojila Akcioni plan za implementaciju Strategije za trajna rješenja pitanja koja se tiču raseljenih i interno raseljenih lica u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na područje Konika za 2018. godinu, kao i Izvještaj za prošlu godinu. Takođe, usvojen je i Akcioni plan za sprovođenje Strategije za integraciju lica s invaliditetom u Crnoj Gori za period 2016-2020, za 2018. i 2019. godinu.

Usvojen je Izvještaj o realizaciji Strategije za borbu protiv trgovine ljudima i Akcionog plana za period 1. jul – 31. decembar 2017. godine. Akcionim planom je planirana je realizacija 95 aktivnosti. U izvještajnom razdoblju praćena je realizacija 66 aktivnosti. Realizovana je 21 aktivnost, djelimično je realizovano šest aktivnosti dok se u kontinuitetu ili po potrebi realizovalo 39 aktivnosti.

U diskusiji je ukazano na potrebu koordinacije državnih organa nadležnih za borbu protiv trgovine ljudima u boljem prepoznavanju svih pojavnih oblika trgovine ljudima, budući da su izvještaji pokazali da u tom smislu postoje određene razlike.

Vlada je usvojila Izvještaj o implementaciji Šengenskog akcionog plana za 2017. godinu i donijela Akcioni plan za sprovođenje Šengenskog akcionog plana za 2018. godinu. U raspravi je navedeno da je ostvaren vrlo visok stepen od 90,44 odsto realizacije mjera predviđenih za 2017. godinu. Akcioni plan za 2018. godinu sadrži mjere koje tokom prethodne godine nijesu, ili su djelimično realizovane, kao i mjere koje su u Šengenskom akcionom planu predviđene za realizaciju u tekućoj godini, kako bi se nastavilo sa aktivnostima na usaglašavanju zakonodavstva i standarda sa šengenskom pravnom tekovinom i ostvarivanja šengenskih pravila i prakse.

Usvojen je Osmi polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju, za period jul-decembar 2017. U izvještaju, koji će biti dostavljen Skupštini, konstatovano da je Crna Gora nastavila da bilježi progresivne rezultate otvaranjem novih poglavlja, da se intenzivno radilo na završetku pregovaračke pozicije za vrlo zahtjevno poglavlje koje se odnosi na životnu sredinu i ispunjavanju mjerila za zatvaranje pregovaračkih poglavlja, kao i da je nastavljen je proces izmjena sastava radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora, kako bi se održao stepen posvećenosti i intenzitet rada u smislu ispunjenja obaveza iz pregovaračkog procesa.

Vlada je usvojila Usmenu informaciju o sanaciji klizišta na spomen obilježju na Tjentištu.

Vlada Crne Gore donijela je odluku da pomogne sanaciju klizištem ugroženog Memorijalnog kompleksa Tjentište posvećenog Bici na Sutjesci s tim da visina sredstava za ovu namjenu bude određena nakon komkunikacije sa nadležnim organima Bosne i Hercegovine.

U diskusiji je rečeno i to da je antifašizam u temeljima Crne Gore i da to pokazujemo i odnosom prema ovom mjestu i ovoj, najsvetlijoj ideji.

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE