Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

Saopštenje sa 124. sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa 124. sjednice Vlade Crne Gore
Datum objave 06.06.2019 17:59 | Autor SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Ispis Štampaj stranicu


Vlada Crne Gore je na 124. sjednici, kojom je predsjedavao premijer Duško Marković, utvrdila Predlog zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga s Izvještajem sa javne rasprave, koji je nedjelju dana ranije podržao Savjet za konkuretnost.

Predloženim zakonom, koji predstavlja jedno od ključnih normativnih rješenja u oblasti borbe protiv neformalne ekonomije, uređuju se postupak fiskalizacije gotovinskog i bezgotovinskog plaćanja u prometu proizvoda i usluga, sadržaj fiskalnog računa, određuju se obveznici fiskalizacije i druga pitanja od značaja za fiskalizaciju koja bi trebalo da bude u primjeni od 1. januara 2020. godine. Sistem elektronske fiskalizacije, koji treba da zamijeni postojeći zastarjeli sistem fiskalnih kasa, omogućava interakciju poreskog organa, poreskih obveznika i građana i to kroz prijenos i praćenje podataka u realnom vremenu odnosno kroz efikasnu kontrolu transakcija. Ciljevi donošenja novog zakona su, među ostalim, efikasna kontrola transakcija i isporuka proizvoda i usluga, postepeno smanjivanje poreske administracije i stvaranje uslova za efikasno upravljanje poreskim kontrolama i postupcima prinudne naplate korišćenjem egzaktnih podataka o poslovanju poreskih obveznika.


Gotovinski deficit budžeta za 2018. godinu je manji za 28,7 odsto, a budžetska potrošnja, mimo razvojnih projekata, u suficitu je za 152,83 miliona eura (3,3% BDP-a) što potvrđuje da su tekući izdaci finansirani iz tekućih prihoda, čime je ispunjen jedan od glavnih ciljeva definisanih Fiskalnom strategijom. Suficit tekućeg budžeta za 2018. godinu veći je 198,21 odsto odnosno 101,81 milion eura u odnosu na prethodnu godinu. Kapitalni izdaci u 2018. godini iznosili su 390,98 miliona eura, što je 0,73 odsto više od plana budžeta, a 35,81 odsto više nego 2017. Glavni razlog povećanja kapitalnih izdataka je intenziviranje radova na realizaciji prioritetne dionice Autoputa Bar – Boljare.

Utvrđen je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odbrani koji je usaglašen sa strategijskim dokumentima u oblasti bezbjednosti i odbrane. Preciziraju se nadležnosti Vlade Crne Gore, Savjeta za odbranu i bezbjednost i Ministarstva odbrane; razrađuju poslovi obavještajno bezbjednosnog Direktorata; propisuje upravljanje vojnim vazdušnim saobraćajem i nadležnosti za donošenje odluke o upotrebi sile u vazdušnom prostoru Crne Gore protiv civilnih, odnosno vojnih vazduhoplova i poslovi kodifikacije i obezbjeđenja kvaliteta u oblasti odbrane. U skladu sa tim predviđena je mogućnost angažovanja vojnih obveznika i u miru, za razliku od važećeg Zakona, po kojem se mogu angažovati samo u uslovima ratnog ili vanrednog stanja. Savjet za odbranu i bezbjednost ima po predloženim izmjenama i nadležnost da predloži Skupštini upućivanje zahtjeva Sjevernoatlantskom savezu za aktiviranje člana 5 Sjevernoatlantskog ugovora.

Vlada je usvojila Dvadesetprvi kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period januar – mart 2019. Izvještaj sadrži presjek realizovanih aktivnosti u oblastima: političkog dijaloga, pregovora o pristupanju, informisanja javnosti o procesu, aktivnostima Odbora za evropske integracije Skupštine Crne Gore, sprovođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, usklađivanja zakonodavstva Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i Instrumenta za pretpristupnu podršku – IPA.

Usvojena je Informacija o izmjenama Bilateralnog sporazuma između Crne Gore i Albanije, koji se odnosi na IPA Program prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014–2020. Potreba za izmjenama Sporazuma koji je stupio na snagu 1. novembra 2019. godine nastala je usljed nastalih institucionalnih promjena u zemljama učesnicama, promjene u sastavu Operativne strukture u Albaniji, kao i određenih pravno-tehničkih korekcija u tekstu dokumenta.

Vlada je usvojila Program razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Crne Gore u okviru IPARD II - 2014-2020 verzija 1.2. kojim su definisane mjere čija će realizacija omogućiti korišćenje sredstava IPA II u ovoj oblasti, a koje su usmjerene na poboljšanje konkurentnosti, povećanje dodate vrijednosti proizvoda, otvaranje novih radnih mjesta, poboljšanje života u ruralnim područjima, kao i povezivanje sa turizmom. U diskusiji je istaknuto da je cilj Programa da korišćenjem sredstava IPA II u što većoj mjeri pripremi crnogorske poljoprivrednike za ulazak u EU, što će dovesti do unapređenja kvaliteta proizvoda, povećana obima proizvodnje, veće konkurentnosti i dostizanja EU standarda bezbijednosti hrane u primarnom i prerađivačkom sektoru.

Donijet je Akcioni plan za suzbijanje nelegalne eksploatacije rječnih nanosa iz vodotoka 2019. – 2021. godine. Kako bi se nastavilo sa daljim aktivnostima tokom trajanja moratorijuma na eksploataciju šljunka i pijeska iz rječnih korita, koji je uveden u aprilu 2017. godine radi dodatnog unapređenja brige o zaštiti rječnih tokova i zaštiti od voda i suzbijanja nelegalne eksploatacije, izrađen je Akcioni plan kojim će se u narednom periodu postići efikasniji nadzor nad nelegalnom eksploatacijom, obezbjeđenje kontinuiranog monitoringa i izvještavanja o stanju na vodotocima.

U cilju realizacije Akcionog plana za suzbijanje nelegalne eksploatacije rječnih nanosa iz vodotoka, u skladu sa Zakonom o državnoj upravi, Vlada je donijela Uredbu o povjeravanju dijela poslova Uprave za inspekcijske poslove Glavnom gradu Podgorica i opštinama Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Kolašin, Mojkovac, Nikšić i Rožaje. Uredbom se poslovi državne uprave iz nadležnosti Uprave za inspekcijske poslove, u dijelu koji se odnosi na eksploataciju i deponovanje rječnih nanosa na vodnom zemljištu, povjeravaju ovim lokalnim samoupravama na period od 18 mjeseci.

Vlada je donijela Plan davanja koncesija za eksploataciju rječnog nanosa (šljunka i pijeska) iz korita rijeka Lim i Grnčar. Dokument je izrađen je shodno Planu za održivu i optimalnu eksploataciju rječnog nanosa iz korita rijeka Lim i Grnčar, u sklopu Komponente 1 projekta Priprema idejnog projekta za odbranu od poplava, rehabilitaciju i navodnjavanje u slivu rijeke Lim (sa rijekom Grnčar) u cilju ublažavanja uticaja klimatskih promjena i održivog korišćenja prirodnih resursa. Projekat se realizuje u sklopu projekta Upravljanje slivom rijeke Drine na zapadnom Balkanu, a finansiran je od strane Globalnog fonda za životnu sredinu i Specijalnog fonda za klimatske promjene. Plan je urađen za korita rijeka Lim i Grnčar na teritoriji Crne Gore, u cilju definisanja područja u dolinama rijeka pogodnih za eksploataciju rječnog nanosa, kao i procjena optimalnih količina za eksploataciju u odnosu na osnovni kriterijum uspostavljanja ravnotežnog stanja režima proticaja i režima nanosa.

Usvojena je Informacija o realizaciji Ugovora o dokapitalizaciji „Novog duvanskog kombinata“ AD Podgorica sa Izvještajem o činjeničnim nalazima „Ernst&Young“ d.o.o. od 10. 4. 2019. godine i Inicijativom investitora za rješavanje statusa novčanog uloga Vlade Crne Gore u „Novi duvanski kombinat“ AD Podgorica. Na osnovu revizorskog Izvještaja, Vlada je konstatovala da je kompanija BMJ Industries FZ-LLC iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ispunila obaveze predviđene Ugovorom i prihvatila inicijativu investitora koja se odnosi na prodaju preostalih 1,45 odsto akcija u ovom privrednom društvu.

Vlada je usvojila Informaciju o rezultatima zimske turističke sezone 2018/2019. godine. U raspravi je iskazano zadovoljstvo postignutim efektima, budući da je Crnu Goru je posjetilo 153.795 turista, što je za 33,37 odsto više nego prethodne sezone, kao i da je ostvareno 296.291 noćenja, što je 15,83 odsto više nego tokom sezone 2017/18. godine. Osim opština na sjeveru, gdje postoje zimski skijaški centri, evidentna je i dobra posjećenost centralnog i primorskog regiona, što je pokazatelj da se Crna Gora dinamično približava jednom od zacrtanih ciljeva – da postane cjelogodišnja turistička destinacija.

Donijet je Program podsticajnih, mjera u oblasti turizma za 2019/2020. godinu, kao i Program podsticajnih mjera u oblasti turizma za podršku marketing aktivnostima na emitivnim tržištima za 2019/2020. godinu.

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE