Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

Saopštenje sa 131. sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa 131. sjednice Vlade Crne Gore
Datum objave 25.07.2019 19:23 | Autor SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Ispis Štampaj stranicu


Vlada Crne Gore je na 131. sjednici, kojom je predsjedavao premijer Duško Marković, usvojila Koncesioni akt za dodjelu koncesije za aerodrome Crne Gore sa Nacrtom ugovora o koncesiji i Izvještajem sa javne rasprave i zadužila Ministarstvo saobraćaja i pomorstva da u što kraćem roku preduzme aktivnosti u cilju raspisivanja javnog oglasa za davanje koncesije za aerodrome Crne Gore.

Sa ciljem jačanja konkurentnog pozicioniranja naših aerodroma i time pomoći daljem ubrzanom razvoju Crne Gore kao visoko-kvalitetne turističke destinacije, povećanja kvaliteta usluga i poboljšanja operativne efikasnosti aerodroma u skladu sa najboljim međunarodnim praksama Vlada je odlučila da dâ aerodrome u Podgorici i Tivtu u tridesetogodišnju koncesiju. Predmet koncesije su dalja izgradnja, rekonstrukcija, modernizacija, održavanje i korišćenje aerodroma.

Predsjednik Vlade je, zaključujući raspravu po ovoj tački dnevnog reda napomenuo da ovom odlukom Vlada ne prodaje aerodrome već ih daje u koncesiju nakon koje će, uz velika ulaganja koncesionara, aerodromi ostati budućim generacijama. Ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković precizirao je da je očekivani obim investicije najmanje 80 miliona eura tokom prve investicione faze koja traje tri godine, a najmanje 200 miliona eura tokom ukupnog trajanja koncesije.

Vlada je usvojila Izvještaj o realizaciji Plana optimizacije javne uprave 2018-2020, za period 1. januar – 31. mart 2019. godine. Kako je u raspravi istaknuto, dosadašnje praćenje i izvještavanje je pokazalo da sprovođenje Plana optimizacije ima pozitivan uticaj na usporavanje trenda rasta zaposlenosti u javnoj upravi, kao i da se nije negativno odrazilo na ukupan rast zaposlenosti. Realizacija Plana imala je za rezultat tzv. efekat istiskivanja ponude na tržištu rada u korist privatnog sektora. Na kraju rasprave je zaključeno da je ostvaren pozitivan efekat u snažnijoj kontroli zapošljavanja u javnoj upravi, a nadležne institucije zadužene da nastave sa sprovođenjem aktivnosti na daljoj realizaciji Plana.

Utvrđen je Predlog Zakona o legalizaciji javnih isprava u međunarodnom prometu kojim se jedinstveno uređuje ova oblast. Ovim dokumentom se detaljno propisuje postupak legalizacije domaćih i stranih javnih isprava i dodatno unapređuje pravna sigurnost u oblasti legalizacije javnih isprava, kako onih namijenjenih za upotrebu u inostranstvu, tako i onih koje su izdali nadležni organi strane države, a koje će se upotrijebiti u Crnoj Gori.


Donijeta je Uredba o izmjeni Uredbe o visini naknade za izdavanje urbanističkih odnosno tehničkih uslova za privremene objekte utvrđene programom privremenih objekata. Izmjenama je propisano da, ako su poslovi za izdavanje urbanističkih, odnosno tehničkih uslova za privremene objekte utvđene programom privremenih objekata, propisom Vlade povjereni pravnom licu, naknada se uplaćuje na račun pravnog lica kojem su poslovi povjereni, čime će se obezbijediti sredstva za njihovo obavljanje.

Radi proširivanja liste korisnika i pravno – tehničkih korekcija, donijeta je Uredba o realizaciji i postupku korišćenja sredstava iz Instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije (IPARD II program). Prilikom predstavljanja ove tečke dnevnog reda naglašeno je da se stupanjem na snagu Uredbe ispunjava poslednji uslov za raspisivanje Javnih poziva, kojima će u 2019. godini crnogorskim poljoprivrednicima biti stavljeno na raspolaganje 20.000.000 eura.

U cilju sprovođenja Zakona o bezbjednosti hrane i usaglašavanja sa pravnom tekovinom Evropske unije u oblasti prirodne mineralne i izvorske vode, Vlada je donijela Uredbu o zahtjevima za stavljanje na tržište prirodne mineralne i izvorske vode.

Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2019/2020. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore. Izmjenom se, na osnovu prijedloga Senata UCG i molbi studenata koji su položili prijemni i ostali neupisani, odobrio dodatni upis 13 kandidata na Arhitektonski fakultet i 15 na Medicinski fakultet – na studijski program Medicina. Odobravanjem dodatnog upisa, broj studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija UCG za studijsku 2019/2020. godinu koji se finansiraju iz Budžeta, povećava se sa 3.486 na 3.514.

U skladu sa Zakonom o državnoj upravi, Vlada je donijela Uredbu o dopuni Uredbe o povjeravanju dijela poslova Uprave za inspekcijske poslove Glavnom gradu Podgorica i opštinama Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Kolašin, Mojkovac, Nikšić i Rožaje. Dopunom se spisku opština kojima se povjerava inspekcijski nadzor nad eksploatacijom riječnih nanosa iz vodotoka dodaje i opština Tuzi, kako bi rijeka Cijevna bila efikasnije zaštićena od nelegalne eksploatacije.

Utvrđen je Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Arsenal” Tivat. Izradom Izmjena i dopuna DSL, kojim su integralno sagledani i analizirani svi elementi namjene i organizacije korišćenja prostora, stvoreni su uslovi za izgradnju i podsticanje daljeg razvoja šireg područja. Kroz Izmjene i dopune DSL su obezbjeđeni uslovi za valorizaciju ovog prostora, uz poštovanje smjernica koje proizilaze iz zakonske regulative i svih dokumenata koji se odnose na zaštitu prirode i kulturnog nasljeđa. Dokument je pripremljen po postupku predviđenom Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, uključujući i sprovedenu javnu raspravu, kao i kompletnu proceduru vezanu za stratešku procjenu uticaja na životnu sredinu.

Vlada je dala saglasnost za prodaju nepokretnosti sa investicionim ulaganjima, u Opštini Bar, u svojini Države Crne Gore, subjekt raspolaganja Vlada Crne Gore, radi izgradnje ekskluzivnih objekata turizma, i to hotela kategorije pet zvjezdica. Riječ je zemljišnoj parceli ukupne površine 29.071 m², u zahvatu DUP „Topolica III” – Izmjene i dopune. Tim povodom, zadužena je međuresorskaTenderska komisija da sprovede postupak prodaje nepokretnosti putem prikupljanja ponuda, pri čemu je minimalna cijena zemljišta u postupku prodaje 132,00 eura po m². Kao jedan od kvalifikacionih uslova za učešće na tenderu predviđeno je dostavljanje od strane ponuđača Pisma o namjerama, potpisanog sa renomiranom kompanijom koja u svom vlasništvu ili suvlasništvu i pod upravljanjem ima najmanje dva hotela i/ili rizorta u kategoriji od minimum pet zvjezdica. Minimum investicionih ulaganja je određen u iznosu od 50 miliona eura za period od 5 + 3 godine. U raspravi je naglašeno da Bar, kao turistička destinacija, nema ni jedan hotel visoke kategorije sa 5 zvjezdica, te da bi izgradnja takvog hotela doprinijela bržem razvoju opštine i države u cjelini.

Na osnovu Zakona o putevima, Vlada je dala saglasnost na Prijedlog odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji Opštine Tuzi.

Vlada je donijela odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za: potrebe privremenog napajanja električnom energijom gradilišta autoputa Bar – Boljare, dionica Smokovac – Mateševo; rekonstrukciju Regionalnog puta Međuvršje - Ivanova korita; izgradnju STS 10/04 KV „Rasova”, priključnog 10 KV dalekovoda i rekonstrukcije dijela NN mreže u zahvatu PUP-a KO Njegovuđa, Opština Žabljak; proširenje jugozapadnog dijela PK „Potrlica” Rudnika uglja.

U skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, Vlada je dala saglasnost Glavnom gradu Podgorici, za izvođenje pripremnih radova za građenje složenog inženjerskog objekta na izgradnji II dionice na trasi obilaznice sa mostom preko rijeke Morače u zahvatu Prostornog urbanističkog plana Glavnog grada Podgorice. Planirana izgradnja mosta na Morači je II faza izgradnje jugozapadne obilaznice koja je koncipirana tako da podrži tranzitni i unutrašnji saobraćaj u Glavnom gradu.

Vlada se upoznala sa Informacijom o statusu donošenja podzakonskih akata koji proizilaze iz Zakona o administrativnim taksama i Zakona o lokalnim komunalnim taksama. Imajući u vidu da je novim zakonima propisana obaveza lokalnih samouprava da donesu podzakonske akte do 31. jula ove godine, ali je do sada samo devet opština dostavilo predloge odluka, Vlada je preporučila lokalnim samoupravama da u što kraćem roku ispune ovu zakonsku obavezu.

Razmatrajući prijedloge odluka o lokalnim administrativnim i komunalnim taksama u Opštini Nikšić, Vlada nije dala saglasnost na Prijedlog odluke o lokalnim administrativnim taksama, dok je na Prijedlog odluke o lokalnim komunalnim taksama dala saglasnost.

Takođe, Vlada nije dala saglasnost na predloženu odluku o lokalnim administrativnim taksama Glavnog grada - Podgorice, ali se saglasila sa Prijedlogom odluke o lokalnim komunalnim taksama Glavnog grada – Podgorice.

Donijeta je Odluka o obrazovanju Operativnog tijela za sprovođenje Strtegije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji 2019 – 2022. godina. Osnov za donošenje Odluke predstavlja novi strategijski dokument čije će sprovođenje doprinijeti boljem informisanju i razumijevanju procesa evropske integracije kod građana i obezbijediti nastavak podrške procesu pristupanja Crne Gore EU. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o obrazovanju Operativnog tijela za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji 2014 – 2018.

Vlada je dala saglasnost na Ugovor o korišćenju morskog dobra, zaključen između Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Konzorcijuma, koga čine „Northstar” doo iz Podgorice i „Equest Capital Limited”.

Vlada je prihvatila Statut „Naučno-tehnološkog parka Crne Gore” društva sa ograničenom odgovornošću. „Naučno-tehnološki park Crne Gore” društvo sa ograničenom odgovornošću, osnovano je kao višečlano društvo, radi podsticanja i povezivanja inovativnih, naučnih, preduzetničkih i privrednih kapaciteta u Crnoj Gori i opšteg ekonomskog razvoja Crne Gore.

U skladu sa praksom koju je na početku mandata ustanovio premijer Duško Marković, Vlada je iz Tekuće budžetske rezerve dodijelila 6.000 eura porodici Aleksandre i Darka Božović iz Danilovgrada, po 2.000 eura za svako od njihovo troje djece rođene 4. jula 2019. godine.

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE