Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama

Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama
Datum objave 10.10.2019 15:38 | Autor MEK | Izvor: Ministarstvo ekonomije

Ispis Štampaj stranicu


„Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama nastao je kao rezultat obaveze usaglašavanja sa Direktivom EU koja uređuje koncesije za javne usluge i javne radove, a koje su predmet Predloga zakona o javno privatnom partnerstvu (Zakon o JPP). Predlogom zakona će biti precizirane koncesije koje nijesu predmet javnog-privatnog partnerstva“, kazao je danas Državni sekretar Ministarstva ekonomije Nikola Vujović nakon što je Vlada na današnjoj sjednici utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama.

Vujović je kazao da se Prilikom izrade Predloga zakona vodilo računa o dosadašnjoj praksi i iskustvima u njegovoj primjeni, sa ciljem unapređenja uslova, načina i postupaka davanja koncesija.

Predložene izmjene i dopune Zakona o koncesijama su izraz namjere predlagača da se brojna pitanja iz prakse, koja su se do sada rješavala odredbama ugovora o koncesijama, normiraju, pogotovo ona koja se odnose na sredstva obezbjeđenja i način osiguranja predmeta koncesije.
„Takođe, opredjeljenje Države je da se navedenim izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama, režim koncesije proširi i na privredna društva koja koriste prirodna bogatstva, dobra u opštoj upotrebi i druga dobra od opšteg interesa za obavljanje koncesione djelatnosti, a u kojima na dan stupanja na snagu ovog zakona država i/ili opština imaju neposredno ili posredno preko privrednog društva, više od polovine akcija ili udjela, a koja nemaju zaključen ugovor o koncesiji“ istakao je Vujović.

Ovim izmjenama je propisano da će način utvrđivanja koncesione naknade za navedena privredna društva ili pravna lica propisati Vlada u roku od šest mjeseci od dana primjene ovog zakona.
Rečeno je da su pored navedenog, izvršene izmjene i dopune pojedinih odredbi u cilju preciznijeg i sveobuhvatnijeg regulisanja prava korišćenja prirodnog bogatstva, dobra u opštoj upotrebi i drugog dobra od opšteg interesa koje je u državnoj imovini, a koja nije predmet zakona koji reguliše koncesije na javne radove i javne usluge.

Vujović je na kraju prisutne upoznao sa najvažnijim izmjenama Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama:

• Uvode se mineralne sirovine od strateškog značaja koje se utvrđuju propisom Vlade. Ova odredba ima odloženu primjenu nakon isteka šest mjeseci od dana početka primjene ovog zakona.
U međuvremenu će se izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima i Zakona o rudarstvu uvesti pojednostavljena procedura dobijanja prava na istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina koje nisu od strateškog značaja.

• Izmijenama je predviđeno ukidanje mogućnosti produženja roka trajanja koncesiju za još polovinu ugovorenog perioda.

Predviđeni su novi slučajevi izuzetaka za davanje koncesija bez javnog oglašavanja, među kojima je: realizacija koncesije od strane privrednog društva ili pravnog lica u kome država i/ili opština ima neposredno ili posredno preko privrednog društva, više od polovine akcija ili udjela.

• vrši se izmjena člana 44, a propisuje se i mogućnost da se eksproprijacija koncesionog područja vrši fazno tokom trajanja ugovora, srazmjerno dinamici korišćenja koncesionog područja predviđenom ugovorom o koncesiji.

• Predviđeno je da će se postupci davanja koncesija započeti do dana početka primjene ovog zakona okončati po zakonu po kojem su započeti


MINISTARSTVO EKONOMIJE
BIRO ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU