Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

Saopštenje sa 102. sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa 102. sjednice Vlade Crne Gore
Datum objave 13.12.2018 18:20 | Autor SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Ispis Štampaj stranicu Video Video Download Download


Služba za odnose s javnošćuSlužba za odnose s javnošću

    
      
 
Vlada Crne Gore je danas na 102. sjednici, kojom je predsjedavao premijer Duško Marković, donijela Odluku o imenovanju Državne komisije za reviziju Idejnog projekta za dionicu Mateševo – Andrijevica i Idejnog projekta za dionicu Smokovac – Farmaci autoputa Bar – Boljare.

Imenovanje 23-očlane Komisije na čelu sa prof. dr Mladenom Ulićevićem odražava kontinuitet napora Vlade da stvori pretpostavke da neposredno po završetku prioritetne dionice Autoputa gradnja bude nastavljena izgradnjom naredne dionice.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o mladima.


Danas utvrđenim Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turističkim organizacijama obezbjeđuju se uslovi za efikasnije i kvalitetnije obavljanje djelatnosti i funkcionisanje turističkih organizacija koje su prvenstveno zadužene za unapređenje, razvoj i promociju turističkog proizvoda na teritoriji opštine osnivanja.

Turističke organizacije su predloženim izmjenama i dopunama Zakona obavezane da preciziraju početak obavljanja djelatnosti i da podnesu program rada i finansijski plan skupštini turističke organizacije i Nacionalnoj turističkoj organizaciji (NTO) na prethodnu saglasnost. Turističke organizacije opština dobile su zadatak i da prikupljaju i ažuriraju podatake o turističkoj ponudi opštine i da te podatke objavljuju na internet stranici kao i da učestvuju u realizaciji projekata za razvoju i diverzifikaciji turističke ponude.

NTO je obavezana da uspostavi jedinstveni turističko-informacioni sistem Crne Gore.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o industrijskim emisijama s Izvještajem sa javne rasprave kojim se naš sistem harmonizuje sa legislativom Evropske unije u oblasti sprječavanja i kontrole industrijskog zagađivanja. Predloženim zakonom uvodi se tzv. integralni pristup prema kojem se prilikom izdavanja dozvola mora uzeti u obzir cjelokupni uticaj postrojenja i/ili aktivnosti u životnoj sredini i osigurati visok nivo zaštite životne sredine uzet u cjelini poput emisije u vazduh, vodu i zemljište, stvaranja otpada, korišćenja sirovina, energetske efikasnosti, buke, sprječavanja nesreća, sanacija lokacije nakon zatvaranja postrojenja i dr. Preciznije je definisan sistem inspekcijskog nadzora. Značajne novine se odnose i na informisanje javnosti: uvedena je obaveza da Izvještaji o izvršenom nadzoru budu dostupni javnosti kao i da javnost bude posebno uključena u proces donošenja odluka kao i da bude sistemski obavještavana.

Donijeta je Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona kojom se omogućuje uključivanje Crne Gore u tranzitni sistem EU odnosno primjena Konvencije o zajedničkom tranzitu i Konvencije o olakšicama u trgovini robom godinu dana prije ulaska u Evropsku uniju.

Usvojena je Informacija o vojnoj integraciji Crne Gore u NATO i donijeta Odluka o upućivanju pripadnika policije u Mirovnu misiju Ujedinjenih nacija na Kipru (UNFICYP). U Informaciji je navedeno da se učešćem u mirovnim misijama ispunjavaju međunarodne obaveze koje je Crna Gora preuzela potpisivanjem i ratifikacijom međunarodnih pravnih instrumenata, jača međunarodna pozicija naše zemlje i pruža prilika za razmjenu iskustava sa policajcima iz cijelog svijeta, usavršavanje jezika, sticanje novih znanja i njihovo prenošenje, čime se u perspektivi olakšava integrisanje naše policije u međunarodnu policijsku saradnju i prilagođavanje načina rada svjetskim standardima.

Vlada se upoznala sa Informacijom o ugovoru o finansiranju između Vlade Crne Gore i Univerziteta Crne Gore i prihvatila Ugovor kojim se omogućava finansiranje studenata prvog i drugog ciklusa studija, odnosno osnovnih studija počev od studijske 2017/2018. godine, a master studija počev od studijske 2020/2021. godine, kao i instituta budući da su od studijske 2017/2018. godine osnovne studije na javnim ustanovama visokog obrazovanja, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, besplatne.

Primarni cilj uvođenja ugovornog modela finansiranja je poboljšanje kvaliteta javnog finansiranja Univerziteta Crne Gore, praćenje efikasnosti i djelotvornosti javnih izdvajanja usmjerenih na nacionalne prioritete, poboljšanje pristupa visokom obrazovanju, podsticanje obrazovanja i istraživanja kroz koje se može unaprijediti budući ekonomski rast. Ugovor se temelji na kriterijumima uspješnosti Univerziteta u oblasti obrazovanja, odnosno nastave, istraživanja i upravljanja resursima, kao i na potrebama Univerziteta i značaju koji Univerzitet ima kao ustanova visokog obrazovanja u Crnoj Gori.

Usvojen je Izvještaj o realizaciji Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem za 2018/2019. godinu u kojem je navedeno da su poslodavci iskazali izuzetno veliko interesovanje za Program, što je rezultiralo oglašavanjem 11.005 slobodnih mjesta za stručno osposobljavanje, dok ukupan broj lica sa stečenim visokim obrazovanjem koja su se prijavila za učešće u Programu 3.604. Nakon elektronskim putem sprovedenog postupka povezivanja korisnika i poslodavaca 3.298 visokoškolaca je dobilo priliku da se u devetomjesečnom periodu stručno osposobljava kod izabranog poslodavca i time stekne uslove za polaganje stručnog, odnosno državnog ispita.

Donijet je Plan pripreme zimske turističke sezone za 2018/2019. godinu u kojem je dat pregled aktivnosti realizivanih od strane pojedinih institucija ili preduzeća na planu pripreme nastupajuće zimske turističke sezone i aktivnosti koje će se realizovati tokom sezone u cilju stvaranja uslova za njeno nesmetano odvijanje i obogaćivanje crnogorske turističke ponude.

Usvojena je Informacija o sprovedenim aktivnostima tokom ljetnje požarne sezone 2018. godine u kojoj je navedeno da je Direktorat za vanredne situacije u saradnji sa svim relevantnim subjektima zaštite i spašavanja, realizovao niz preventivnih aktivnosti kako bi što spremnije dočekali predstojeću požarnu sezonu. Takođe je navedeno da je na osnovu iskustva iz 2017. godine odmah nakon požarne sezone počelo sprovođenje preventivnih mjera i jačanje kapaciteta za odgovor na požare na otvorenom prostoru. Uz aktivnosti Direktorata i nabavku trećeg protivpožarnog aviona i višenamjenskih helikoptera bitno su, zahvaljujući politikama Vlade, poboljšane sposobnosti sistema da pravovremeno i adekvatno odgovori na izazove u požarnoj sezoni.

Vlada je prihvatila Informaciju o kreditnom zaduženju privrednog društva Montecargo AD Podgorica, u visini od 1.000.000 eura. U Informaciji je navedeno da bi dostavljenim projekcijama negativni rezultat do kraja godine bi trebao da bude oko 1,2 miliona eura, dok projektovani prihodi i rashodi za 2019. i 2020. godinu pokazuju pozitivne poslovne rezultate u iznosima od 0,52 odnosno 0,53 miliona eura.

Donijeta je Uredba o načinu i kriterijumima za korišćenje sredstava za socijalno stanovanje kojom su definisani kriterijumi za raspodjelu sredstava za razvoj projekata socijalnog stanovanja od posebnog značaja za državu, kao i za raspodjelu sredstava za razvoj projekata socijalnog stanovanja za kojim postoji potreba u jedinici lokalne samouprave.

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Fotografije i video snimci u visokoj rezoluciji - FTP server