Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

Saopštenje sa 128. sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa 128. sjednice Vlade Crne Gore
Datum objave 04.07.2019 18:48 | Autor SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Ispis Štampaj stranicu


Vlada Crne Gore je na 128. sjednici, kojim je u prvom dijelu predsjedavao premijer Duško Marković, a u drugom potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku Zoran Pažin, utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača s Izvještajem sa javne rasprave.

Razmatrajući predloženi Izvještaj o realizaciji Plana optimizacije javne uprave 2018 - 2020 za period 1. januar - 31. mart 2019. godine i Predlog odluke o otpremnini u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposlenih u javnom sektoru Vlada je dala nalog da se u najkraćem roku, za neku od narednih sjednica pripremi sveobuhvatni program optimizacije javne uprave uz ubrzano donošenje odgovarajuće odluke o otpremnini. Vlada je usvojila radni zaključak da moratorijum na zapošljavanje u državnoj administraciji produži do 31. decembra 2019. godine.


Donijet je Akcioni plan za implementaciju Strategije odbrane Crne Gore 2019 - 2022. Ovim dokumentom su utvrđeni strateški i operativni ciljevi koji predstavljaju kombinaciju odbrambenih interesa i odgovora na izazove, rizike i prijetnje, a čija implementacija kroz definisane mjere i aktivnosti predstavlja prioritet u implementaciji Strategije.

U sklopu implementacije pravne tekovine EU iz oblasti energetike, Vlada je donijela Uredbu o uslovima za priključenje proizvođača električne energije na prenosnu i distributivnu mrežu. Uredbom se uspostavlja pravni okvir za priključenje proizvođača na prenosnu i distributivnu mrežu, sa propisanim tehničkim pravilima i standadima koji se primjenjuju u Evropskoj uniji, u cilju obezbjeđenja sigurnosti rada elektroenergetskih sistema, kao i ravnopravnih tržišnih uslova.

Vlada je donijela Odluku o dugoročnom energetskom bilansu Crne Gore za period od 2020 do 2022. godine,koji obuhvata: Bilans električne energije, Bilans uglja i Bilans nafte, naftnih derivata i biogoriva, kao i mjere za njegovu realizaciju.

Usvojen je i Izvještaj o realizaciji Pravaca razvoja Crne Gore 2018 – 2021. godine u 2018. godini. Pravci razvoja predstavljaju krovni razvojni implementacioni dokument kojim je utvrđen starteški cilj razvoja Crne Gore – povećanje kvaliteta života građana. Izvještaj sadrži prikaz realizacije mjera i projekata, kao i njihov uticaj na ostvarivanje utrvrđenih ciljeva, u okviru svake politike pojedinačno. Pored toga, ovim dokumentom su obuhvaćene i ukupne investicije, po izvorima finansiranja, koje, uz kvartalno ažuriranje, predstavljaju dobru osnovu za kreiranje i vođenje razvojne i ekonomske politike.


Usvojena je Analiza stanja elektronskih usluga sa predlogom mjera za njihovo unapređenje. Analizom su prepoznate i ključne barijere, ali i predlog mjera za njihovo prevazilaženje. Mapiranje poslovnih procesa u institucijama, prepoznavanje softverskih alata i tehnologija koje su na raspolaganju, te kreiranje internih procedura koje će omogućiti efikasno praćenje i obradu svih zahtjeva u elektronskom obliku, prije svega na portalu e-uprave na kojem funkcioniše najveći broj usluga, samo su neke od mjera koje su uzete u obzir u vezi procesa digitalizacije u oblasti pružanja usluga.

Zaključci koje je Vlada usvojila tim povodom imaju za cilj dalje unapređenje razvoja elektronskih usluga. U materijalu je dat kratak pregled realizacije, kao i predlog novih mjera čije će sprovođenje započeti odmah nakon usvajanja analize, u skladu sa prioritetima i pretpostavkama za realizaciju.

Vlada je usvojila Informaciju o kreditnom aranžmanu između Evropske investicone banke i Investicono razvojnog fonda Crne Gore AD za finansiranje malih i srednjih preduzeća i prioritetnih projekata IV-B i dala saglasnost na Ugovor o finansiranju. U raspravi je navedeno da saradnja između Evropske investicone banke i Investicono razvojnog fonda traje od 2012. godine, dok vrijednost svih do sada realizovanih Ugovora iznosi 220 mil. eura.

Zbog ekspanzije kreditne aktivnosti Fonda i dinamičnog razvoja crnogorske privrede, IRF i EIB su 2018. godine potpisali četvrti finansijski okvir koji uključuje dva kreditna aranžamana – Ugovora, ukupne vrijednosti 150 mil. eura. Prvi kreditni aranžman u iznosu od 100 mil. eura je realizovan, a na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na drugi Ugovor, čija je vrijednosti 50 mil. eura. Ugovorom je, između ostalog, definisano da će minimum 70 odsto sredstava biti namijenjeno mikro, malim i srednjim preduzećima kao okosnici razvoja ekonomije, dok će maksimum do 30 odsto sredstava biti namijenjeno za srednje kapitalizovana preduzeća i infrastrukturne projekte.

Vlada je usvojila Informaciju o projektu “Unapređenje efikasnosti pravosuđa” sa prijedlogom Aneksa sporazuma izmedju Vlade Crne Gore i Ujedinjenih nacija za razvoj. Informacioni sistem pravosuđa prepoznat je kao sistem od posebnog značaja za crnogorsko društvo i napredak Crne Gore na njenom putu integracije u EU.

Strategija reforme pravosuđa u Crnoj Gori za period 2014 - 2018. godine i Akcioni plan za poglavlje 23 definišu brojne mjere koje imaju za cilj jačanje pravosuđa i vladavine prava, uključujući obavezu da se poboljša informacioni sistem pravosuđa kako bi mogao obezbjediti kvalitetne statističke podatke u pravosuđu, te da se vode evidencije propisane zakonom. Ukupan budžet odobren od donatora za ovaj projekat je 790.000,00 eura, dok je nedostajuća sredstva za projekat u iznosu od 535.600,00 eura Vlada kofinansirala kroz ugovor sa UNDP-om, shodno potpisanom Sporazumu.


Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji projekta „Izgradnja trga i šetališta u Sutomoru”, Opština Bar – II faza radova i prihvatila Ugovor o realizaciji projekta. Tim povodom zaduženo je Ministarstvo finansija da u saradnji sa Upravom javnih radova u okviru godišnjih Zakona o budžetu za 2020. i 2021. godinu, planira sredstva u ukupnom iznosu od 380.925,21 eura, na ime kofinansiranja za II fazu projekta.

U skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, Vlada je dala saglasnost za izvođenje pripremnih radova za građenje složenog inženjerskog objekta – sistem za vodosnabdijevanje autoputa Bar – Boljare, dionica Smokovac – Mateševo. U skladu sa Prilogom 4 Ugovora o projektovanju i izgradnji autoputa Bar – Boljare, dionica Smokovac – Mateševo, koji je potpisan 10.5.2019. godine, radove na izgradnji sistema za vodosnabdijevanje izvodi China Road and Bridge Corporation.

Takođe, Vlada je dala i saglasnost za izvođenje pripremnih radova za građenje složenog inženjerskog objekta – rekonstrukcija regionalnog puta R-23 Cerovo – Spuž, dionica Spuž – Rogami. Projektom je obuhvaćena rekonstrukcija puta u dužini od oko 5 km, a Odlukom o izboru najpovoljnije ponude za izvođača radova izabrana je kompanija „Bemax” d.o.o. Podgorica.

Vlada je usvojila Informaciju o organizaciji Sea Dance ljetnjeg muzičkog festivala u Budvi u periodu od 30. avgusta do 01. septembra 2019. godine i prihvatila Ugovor o saradnji na organizaciji Sea Dance ljetnjeg muzičkog festivala u Budvi. Vlada je opredijelila 300.000 eura, u cilju pokrivanja troškova pripremnih aktivnosti i realizacije festivala.

Na predlog Ministarstva kulture Vlada je donijela rješenja o dodjeli statusa „istaknuti kulturni stvaralac”Krstu Andrijaševiću, vajaru iz Nikšića i prof. dr Adnanu Čirgiću, redovnom profesoru Fakulteta za crnogorski jezik i književnost.


SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE