Manja slova Veća slova RSSPitajte Vladu

PREDSJEDNIK VLADE CRNE GORE

Predsjednik Vlade Crne Gore

POTPREDSJEDNICI VLADE CRNE GORE

Potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem

Potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku

Potpredsjednik Vlade za regionalni razvoj

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE CRNE GORE

Generalni sekretar Vlade Crne Gore

MINISTARSTVA

Ministarstvo pravde

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Ministarstvo odbrane

Ministarstvo finansija

Ministarstvo vanjskih poslova

Ministarstvo prosvjete

Ministarstvo nauke

Ministarstvo kulture

Ministarstvo ekonomije

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ministarstvo zdravlja

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Ministarstvo javne uprave

Ministarstvo sporta

Ministarstvo evropskih poslova

MINISTAR BEZ PORTFELJA

Ministar bez portfelja

ORGANI UPRAVE U SASTAVU MINISTARSTAVA

Zavod za izvršenje krivičnih sankcija

Uprava policije

Poreska uprava

Uprava carina

Uprava za igre na sreću

Uprava za nekretnine

Uprava za dijasporu

Uprava za zaštitu kulturnih dobara

Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća

Lučka uprava

Uprava pomorske sigurnosti

Direkcija javnih radova

Direkcija za saobraćaj

Direkcija za željeznice

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove

Uprava za šume

Uprava za vode

Agencija za duvan

Uprava za zbrinjavanje izbjeglica

SAMOSTALNI ORGANI UPRAVE

Uprava za kadrove

Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma

Uprava za javne nabavke

Uprava za inspekcijske poslove

Uprava za ugljovodonike

Uprava za imovinu

SEKRETARIJATI

Sekretarijat za zakonodavstvo

Sekretarijat za razvojne projekte

ZAVODI

Zavod za statistiku

Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju

Zavod za školstvo

Zavod za intelektualnu svojinu

Zavod za metrologiju

Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu

Državni arhiv

DIREKCIJE

Direkcija za zaštitu tajnih podataka

AGENCIJE

Agencija za zaštitu životne sredine