Manja slova Veća slova RSSPitajte Vladu

PREDSJEDNIK VLADE CRNE GORE

Milo Đukanović - predsjednik Vlade Crne Gore

POTPREDSJEDNICI VLADE CRNE GORE

Duško Marković - potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku 

Prof. dr Vujica Lazović - potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem

Rafet Husović - potpredsjednik Vlade za regionalni razvoj

Prof. dr Petar Ivanović - potpredsjednik Vlade

Milorad Vujović - potpredsjednik Vlade

Azra Jasavić - potpredsjednica Vlade 

GENERALNI SEKRETAR VLADE CRNE GORE

Žarko Šturanović - generalni sekretar Vlade Crne Gore

MINISTARSTVA

Ministarstvo pravde

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Ministarstvo odbrane

Ministarstvo finansija

Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija

Ministarstvo prosvjete

Ministarstvo nauke

Ministarstvo kulture

Ministarstvo ekonomije

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ministarstvo zdravlja

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije

Ministarstvo rada i socijalnog staranja

MINISTAR BEZ PORTFELJA

Marija Vučinović - ministar bez portfelja

ORGANI UPRAVE U SASTAVU MINISTARSTAVA

Agencija za sprečavanje korupcije

Zavod za izvršenje krivičnih sankcija

Uprava policije

Poreska uprava

Uprava carina

Uprava za igre na sreću

Uprava za imovinu

Uprava za nekretnine

Uprava za dijasporu

Uprava za zaštitu kulturnih dobara 

Direkcija za razvoj malih isrednjih preduzeća

Lučka uprava

Uprava pomorske sigurnosti

Direkcija za saobraćaj

Direkcija za željeznice

Fitosanitarna uprava

Veterinarska uprava

Uprava za šume

Uprava za vode

Agencija za duvan

Direkcija javnih radova

Uprava za zbrinjavanje izbjeglica

SAMOSTALNI ORGANI UPRAVE

Uprava za kadrove

Uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma

Uprava za javne nabavke

Agencija za zaštitu konkurencije

Uprava za inspekcijske poslove

Uprava za mlade i sport

SEKRETARIJATI

Sekretarijat za zakonodavstvo

Sekretarijat za razvojne projekte

ZAVODI

Zavod za statistiku - MONSTAT

Zavod zahidrometeorologiju i seizmologiju

Zavod za školstvo

Zavod za intelektualnu svojinu

Zavod za metrologiju

Državni arhiv

DIREKCIJE

Direkcija za zaštitu tajnih podataka

AGENCIJE

Agencija za zaštitu životne sredine