Организација Владе и институција система

Влада

Влада Црне Горе

43. Владу Црне Горе чине предсједник, четири потпредсједника, 18 министара и два министра без портфеља.

Предсједник Владе Црне Горе

Предсједник Владе представља Владу, обезбјеђује јединство политичког дјеловања Владе, сазива и предсједава сједницама Владе, потписује акте које она доноси, усклађује рад чланова Владе и врши друге послове утврђене Уставом и законом.

Потпредсједници Владе Црне Горе

Влада Црне Горе има четири потпредсједника: за спољну политику, европске интеграције и регионалну сарадњу, за економски систем, за политички систем и унутрашњу политику и за регионални развој.

Генерални секретаријат Владе Црне Горе

Генерални секретаријат Владе Црне Горе се стара о пословима припреме и одржавања сједница Владе, успостављања и развоја система координације и праћења усклађености стратегисјких докумената којима се утврђују јавне политике с осталим националним стратегијским документима и/или правном тековином ЕУ, информисања домаће и иностране јавности о активностима Владе, предсједника и потпредсједника Владе; презентовања стратешких политика, капиталних пројеката и других значајних активности Владе.

Министарства

Министарство екологије, просторног планирања и урбанизма

Министарство екологије, просторног планирања и урбанизма је чувар природних богатстава, биодиверзитета и простора Црне Горе. Заштита животне средине, брига о чистом ваздуху, води, земљи и климатским промјенама, очување нашег изузетног просторног насљеђа- приоритети су у раду.

Министарство економског развоја и туризма

Унапређујемо конкурентност, инвестициони амбијент и сарадњу са бизнис заједницом. Побољшавамо пословно окружење, олакшавамо пословање малих и средњих предузећа и јачамо предузетништво. Стварамо повољне пословне климе и креирамо услове који ће довести до успостављања модерне црногорске индустрије. Стратешки планирамо развој туризма у нашој земљи и развијамо одрживи, зелени, паметни и инклузивни, цјелогодишњи туристички производ у складу са савременим трендовима.

Министарство европских послова

Министарство европских послова задужено је за управљање и координацију процеса приступања Црне Горе Европској унији.

Министарство финансија

Министарство финансија надлежно је, између осталог, за припремање предлога текуће економске политике Црне Горе и праћење њеног остваривања, као и припремање, планирање, израду и извршење буџета Црне Горе. Такође, Министарство је надлежно за извршавање плаћања по захтјеву потрошачких јединица, вођење главне књиге трезора, управљање рачуноводственим системом државних примитака и финансијску контролу путем коришћења рачуноводственог система. Министарство врши надзор над радом Управе прихода и царина и Управе за катастар и државну имовину, али и предлаже Влади прописе из ове двије области.

Министарство јавне управе

У Министарству јавне управе креирамо јавне политике које унапређују систем јавне управе у Црној Гори и спроводимо дигиталну трансформацију која треба да обезбиједи бољи квалитет и нове дигиталне услуге. За добро свих грађана Црне Горе!

Министарство капиталних инвестиција

Министарство капиталних инвестиција врши послове управе који се односе на припрему и оцјену развојних инвестиционих пројеката који су од интереса за Црну Гору из области енергетике, рударства, саобраћаја и поморства, као и вођење развојне политике, праћење стања и предузимање мјера из поменутих области.

Министарство културе и медија

Министарство културе и медија врши послове управе који се односе на: развој културног и умјетничког стваралаштва; заштиту, очување, валоризацију и презентацију културне баштине; развој креативних индустрија; остваривање јавног интереса у култури; припрему предлога закона, других прописа и општих аката из области културе, давање мишљења на предлоге закона и других прописа којима се уређују питања у вези са културом...

Министарство људских и мањинских права

Министарство људских и мањинских права бави се заштитом и унапређењем људских права и слобода, остваривањем права мањинских народа других мањинских националних заједница, заштитом од дискриминације, родном равноправношћу, унапређењем међуетничке толеранције у Црној Гори, интеркултуралним дијалогом и јачањем суживота.

Министарство науке и технолошког развоја

Ствара окружење погодно за развој и подизање квалитета научноистраживачке заједнице у свим доменима и научним областима, јача професију истраживача. Улаже у истраживање и иновације спровођењем политике иновационе дјелатности, подстиче развој производа и услуга у ИТ дјелатностима, развија иновациону инфраструктуру.

Министарство одбране

Министарство одбране врши послове управе који се односе на: извршавање утврђене политике одбране, планирање система одбране, међународну сарадњу у области одбране са министарствима одбране других држава и безбједносним организацијама, обавезе које проистичу по основу чланства у Сјеверно-атлантском савезу и другим безбједносним организацијама и иницијативама, активности из области одбране у оквиру придруживања Европској унији, припрему предлога закона, других прописа и општих аката из области одбране, израду стратегија, војне доктрине, пројеката и програма, попуну и мобилизацију Војске Црне Горе, војну, радну и материјалну обавезу, планирање, изградњу, реконструкцију, адаптацију и уређење објеката за потребе министарства и Војске Црне Горе, организовање електронских комуникација и сајбер безбједност за потребе система одбране, заштиту тајних података у области одбране, војно обавјештајне, контраобавјештајне и безбједносне послове у министарству и Војсци Црне Горе, усклађивање прописа из области одбране са правном тековином Европске уније.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Израда нормативе и дефинисање модела подршке ради подстицања развоја пољопривредне производње, континуиран је процес и перманентна активност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, која се одвија уз активно учешће пољопривредних произвођача, НВО, стручних служби и научне заједнице и уз активну међународну подршку и сарадњу.

Министарство правде

Министарство правде надлежно је за креирање и спровођење политика које се односе на организацију и рад судова и државног тужилаштва, органа за извршење кривичних санкција, адвокатуре, нотара, јавних извршитеља, посредника и судских вјештака; припрему предлога прописа којима се уређује кривично и грађанско законодавство, судски поступци, прекршајни поступци, арбитража, међународно приватно право и правна помоћ, лобирање и спречавање корупције; инспекцијски надзор у судовима у односу на организовање рада у судовима, инспекцијски надзор у односу на организовање рада у државним тужилаштвима, надзор над законитошћу обављања послова нотара и преглед пословања Нотарске коморе; надзор над законитошћу рада јавних извршитеља и Коморе јавних извршитеља, контролу извршења казне затвора и других кривичних санкција које се у складу са законом извршавају у Управи за извршење кривичних санкција, као и друге послове који су му одређени у надлежност.

Министарство просвјете

Министарство просвјете врши послове управе који се односе на: креирање, успостављање и разој образовно-васпитног система; услове за оснивање, рад и лиценцирање установа у области образовања, организацију рада васпитно-образовних установа, признавање иностраних образовних исправа о завршеном основном, средњем и високом образовању, доношење, одобравање образовних програма за предшколско, основно образовање, средње опште образовање, издавање уџбеника и уџбеничке литературе, додјељивање награде „Октоих“, награда ученицима и наставницима из фонда за квалитет и таленте и друге послове које су у надлежности Министарства просвјете.

Министарство рада и социјалног старања

Министарство рада и социјалног старања надлежно је за припремање предлога прописа из области радних односа, тржишта рада, социјалне политике и пензијског и инвалидског осигурања. Министарство врши надзор над Заводом за запошљавање, Фондом ПИО, Фондом рада и центрима и установама социјалне и дјечје заштите.

Министарство спорта и младих

У Министарству спорта и младих иницирамо и предузимамо мјере у циљу унапређења стања у области спорта и младих, промоције Црне Горе кроз спортску дјелатност и активност. Подстичемо и промовишемо врхунски спорт, спортско-рекреативне активности, бављење спортом код дјеце, студената и лица са инвалидитетом. Обезбјеђујемо услове за припрему, учешће и остваривање врхунских спортских резултата на Олимпијским играма, Параолимпијским играма и другим значајним међународним спортским такмичењима. Стварамо услове за изградњу, реконструкцију, адаптацију, опремање и одржавање спортских објеката. Региструјемо спортске организације и регулишемо њихова друга статусна питања. Унапређујемо стручни рад у спорту и стручно оспособљавање у спорту. Промовишемо развој и унапређење омладинске политике на националном и локалном нивоу. Сарађујемо са невладиним организацијама, привредним друштвима, медијима, синдикатом и другим субјектима. Подстичемо неформално образовање младих. Сарађујемо са организацијама и удружењима младих. Пружамо подршку раду омладинских сервиса на државном и локалном нивоу. Подстичемо међународну сарадњу у области спорта и младих.

Министарство унутрашњих послова

Министарство унутрашњих послова надлежно је за послове издавања личних карата, путних и других исправа, одлучивање о стицању и губитку црногорског држављанства и другим правима из области грађанских стања, правима странаца и лица без држављанства, послове управљања мјешовитим миграцијама, полицијске послове и послове у непосредној вези са полицијским пословима, послове који се односе на спрјечавање прања новца и финансирање тероризма, послове интегрисаног управљања границом и координације Шенгенског акционог плана, послове унутрашње контроле рада, послове заштите и спашавања и са њима повезане послове чијим се вршењем обезбјеђује заштита безбједности и имовине и остваривање слобода и права грађана, као и друге послове прописане законом.

Министарство вањских послова

Министарство вањских послова ради на остваривању и заштити интереса и угледа Црне Горе на међународном плану, помаже црногорским грађанима који живе и раде у иностранству или путују ван Црне Горе и пружа подршку црногорским привредним и другим правним субјектима на интернационалном нивоу.

Министарство здравља

Министарство здравља, као креатор здравствене политике и стваралац амбијента за њено спровођење, велику пажњу поклања развоју медицинских технологија, набавци најсавременије и софистициране медицинске опреме и апарата, стручном усавршавању и едукацији љекара и средњег медицинског кадра, унапређењу инфраструктурних капацитета, изградњи нових здравствених објеката, а све у циљу пружања ефикасније и квалитетније здравствене заштите нашим грађанима и стварања бољег амбијента за рад здравствених радника.

Министри без портфеља

Министар без портфеља Адријан Вуксановић

Министар Адријан Вуксановић задужен је за област инклузије, заштите људских права и промоције антидискриминаторских политика.

Министар без портфеља Зоран Миљанић

Министар Зоран Миљанић је задужен да спроводи политику у области борбе против корупције, што уједно подразумијева да ће са својим тимом перманентно пратити рад црногорских институција задужених за ту област, контактирати и сарађивати са домаћим и иностраним институцијама задуженим за борбу против корупције и предлагати акта везана за ту област.

Органи управе

Управа поморске сигурности и управљања лукама

Управа поморске сигурности и управљања лукама

Управа прихода и царина

Управа прихода и царина представља једну од најзначајнијих институција у систему државне управе, задужена за приходну страну државног буџета, чијом ефикасношћу у раду се доприноси стабилности јавних финансија и финансирању свих јавних потреба нашег друштва.

Захваљујући посвећености ка усвајању најбоље праксе и међународних стандарда, Управа прихода и царина у континуитету улаже у развој ИТ капацитета и модернизацију пословних процеса, а све циљем наплате јавних прихода, санционисања свих облика нелегалног пословања, сузбијања кријумчарења и подстицања добровољног поштовања прописа од стране свих учесника у тржишној утакмици.

Управа за капиталне пројекте

Управа за капиталне пројекте врши послове који се односе на: претходне и припремне радове, студије, истражне радове и инвестиционе програме, давање стручне оцјене на документацију за доношење инвестиционих одлука, прибављање рјешења о локацији и урбанистичко-техничким условима за поједине објекте, а у вези са изградњом и реконструкцијом објеката примарне техничке инфраструктуре, објеката државних органа, здравства, образовања, културе и спорта, комплекса и објеката на атрактивним туристичким локацијама и других објеката који су од јавног интереса и чију изградњу финансира држава; израду и техничку контролу техничке документације, прибављање сагласности и одобрења за грађење; јавно оглашавање и спровођење поступка уступања радова; закључивање уговора о грађењу; вршење стручног надзора и контроле квалитета изведених радова уграђених материјала и опреме; технички преглед, пријем изведених радова, прибављање одобрења за употребу објекта; евиденцију, плаћање и контролу финансијског утрошка средстава; врше се послови који се односе на: спровођење поступака јавних набавки за пројекте у оквиру програма који се финансирају из ЕУ средстава, а у складу са правилима која важе за ове програме; припремање и закључивање уговора са одабраним понуђачима; праћење спровођења и измјена уговора; спровођење административних и провјера на лицу мјеста ради контроле извјештаја о имплементацији уговора које подносе уговарачи; планирање потреба за финансијским средствима и припрема буџетског плана Управе; финансијско управљање, контролу и рачуноводство у вези са уговорима финансираним од стране ЕУ; праћење испуњености услова за одржавање акредитације за децентрализовано/индиректно управлјање ЕУ фондовима на нивоу Управе; учествовање у изради процедура и других аката који су неопходни за функционисање децентрализованог/индиректног управљања ЕУ фондовима; извјештавање о неправилностима и потенцијалним ризицима и спровођење и праћење корективних мјера; припрему потребних анализа и извјештаја; врши и све друге послове у складу са прописаним интерним процедурама, као и друге послове који су јој одређени у надлежност.

Управа за саобраћај

Управа за саобраћајврши послове који се односе на: управљање, развој, градњу, реконструкцију, одржавање и заштиту државних путева Црне Горе; учествовање у изради стратегија, средњорочног програма и годишњих планова у области саобраћаја; припрему позива на надметање, спровођење поступка уступања радова за израду техничке документације, извођење радова на изградњи, реконструкцији, редовном и инвестиционом одржавању, пружање техничке помоћи моторизованим учесницима у саобраћају на државним путевима; организацију стручне контроле и квалитета изведених радова; покретање поступка за рјешавање имовинско-правних односа; прибављање одобрења за грађење, пријем и предају изграђених државних путева на експлоатацију; вођење базе путних података; евиденцију непокретности које припадају државним путевима; припрему финансијске документације и праћење утрошка финансијских средстава; издавање сагласности за прикључење и укрштање државног пута са другим путевима; постављање инфраструктурних објеката на државном путу и заштитном појасу; закуп путног земљишта; издавање дозвола за обављање ванредног превоза; прекопе; издавање одобрења за постављање натписа и реклама, саобраћајно техничких услова за пројектовање прикључака на државни пут и сагласности на израђену техничку документацију, издавање и укидање дозволе за превоз терета у међународном превозу; као и друге послове који су јој одређени у надлежност.

Управа за воде

Управа за воде је орган државне управе надлежан за спровођење политике управљања водама у Црној Гори, у складу са начелима управљања водама, водним и приобалним земљиштем и водним објектима. У Управи за воде се спроводе мјере и радње са циљем обезбјеђења и коришћења вода, уз дугорочну заштиту квалитета вода и водоизворишта, заштиту вода од загађења, уређење вода и водотока и заштиту од штетног дејства вода.

Остали органи управе

ЦИРТ

ЦИРТ је национални центар за одговор на рачунарско безбједносне инциденте.

Национална комисија за истраживање несрећа и озбиљних незгода ваздухоплова, ванредних догађаја који угрожавају безбједност жељезничког саобраћаја и поморских незгода и несрећа

Ради истраживања несрећа и озбиљних незгода ваздухоплова, ванредних догађаја који угрожавају безбједност жељезничког саобраћаја и поморских незгода и несрећа, оснива се Национална комисија за истраживање несрећа и озбиљних незгода ваздухоплова, ванредних догађаја који угрожавају безбједност жељезничког саобраћаја и поморских незгода и несрећа.