Организација Владе и институција система

Влада

Влада Црне Горе

43. Владу Црне Горе чине предсједник, четири потпредсједника, 18 министара и два министра без портфеља.

Предсједник Владе Црне Горе

Предсједник Владе представља Владу, обезбјеђује јединство политичког дјеловања Владе, сазива и предсједава сједницама Владе, потписује акте које она доноси, усклађује рад чланова Владе и врши друге послове утврђене Уставом и законом.

Потпредсједници Владе Црне Горе

Влада Црне Горе има четири потпредсједника: за спољну политику, европске интеграције и регионалну сарадњу, за економски систем, за политички систем и унутрашњу политику и за регионални развој.

Генерални секретаријат Владе Црне Горе

Генерални секретаријат Владе Црне Горе се стара о пословима припреме и одржавања сједница Владе, успостављања и развоја система координације и праћења усклађености стратегисјких докумената којима се утврђују јавне политике с осталим националним стратегијским документима и/или правном тековином ЕУ, информисања домаће и иностране јавности о активностима Владе, предсједника и потпредсједника Владе; презентовања стратешких политика, капиталних пројеката и других значајних активности Владе.

Министарства

Министарство екологије, просторног планирања и урбанизма

Министарство екологије, просторног планирања и урбанизма је чувар природних богатстава, биодиверзитета и простора Црне Горе. Заштита животне средине, брига о чистом ваздуху, води, земљи и климатским промјенама, очување нашег изузетног просторног насљеђа- приоритети су у раду.

Министарство економског развоја и туризма

Унапређујемо конкурентност, инвестициони амбијент и сарадњу са бизнис заједницом. Побољшавамо пословно окружење, олакшавамо пословање малих и средњих предузећа и јачамо предузетништво. Стварамо повољне пословне климе и креирамо услове који ће довести до успостављања модерне црногорске индустрије. Стратешки планирамо развој туризма у нашој земљи и развијамо одрживи, зелени, паметни и инклузивни, цјелогодишњи туристички производ у складу са савременим трендовима.

Министарство европских послова

Министарство европских послова задужено је за управљање и координацију процеса приступања Црне Горе Европској унији.

Министарство финансија

Министарство финансија надлежно је, између осталог, за припремање предлога текуће економске политике Црне Горе и праћење њеног остваривања, као и припремање, планирање, израду и извршење буџета Црне Горе. Такође, Министарство је надлежно за извршавање плаћања по захтјеву потрошачких јединица, вођење главне књиге трезора, управљање рачуноводственим системом државних примитака и финансијску контролу путем коришћења рачуноводственог система. Министарство врши надзор над радом Управе прихода и царина и Управе за катастар и државну имовину, али и предлаже Влади прописе из ове двије области.

Министарство јавне управе

У Министарству јавне управе креирамо јавне политике које унапређују систем јавне управе у Црној Гори и спроводимо дигиталну трансформацију која треба да обезбиједи бољи квалитет и нове дигиталне услуге. За добро свих грађана Црне Горе!

Министарство капиталних инвестиција

Министарство капиталних инвестиција врши послове управе који се односе на припрему и оцјену развојних инвестиционих пројеката који су од интереса за Црну Гору из области енергетике, рударства, саобраћаја и поморства, као и вођење развојне политике, праћење стања и предузимање мјера из поменутих области.

Министарство културе и медија

Министарство културе и медија врши послове управе који се односе на: развој културног и умјетничког стваралаштва; заштиту, очување, валоризацију и презентацију културне баштине; развој креативних индустрија; остваривање јавног интереса у култури; припрему предлога закона, других прописа и општих аката из области културе, давање мишљења на предлоге закона и других прописа којима се уређују питања у вези са културом...

Министарство људских и мањинских права

Министарство људских и мањинских права бави се заштитом и унапређењем људских права и слобода, остваривањем права мањинских народа других мањинских националних заједница, заштитом од дискриминације, родном равноправношћу, унапређењем међуетничке толеранције у Црној Гори, интеркултуралним дијалогом и јачањем суживота.

Министарство науке и технолошког развоја

Ствара окружење погодно за развој и подизање квалитета научноистраживачке заједнице у свим доменима и научним областима, јача професију истраживача. Улаже у истраживање и иновације спровођењем политике иновационе дјелатности, подстиче развој производа и услуга у ИТ дјелатностима, развија иновациону инфраструктуру.

Министарство одбране

Министарство одбране врши послове управе који се односе на: извршавање утврђене политике одбране, планирање система одбране, међународну сарадњу у области одбране са министарствима одбране других држава и безбједносним организацијама, обавезе које проистичу по основу чланства у Сјеверно-атлантском савезу и другим безбједносним организацијама и иницијативама, активности из области одбране у оквиру придруживања Европској унији, припрему предлога закона, других прописа и општих аката из области одбране, израду стратегија, војне доктрине, пројеката и програма, попуну и мобилизацију Војске Црне Горе, војну, радну и материјалну обавезу, планирање, изградњу, реконструкцију, адаптацију и уређење објеката за потребе министарства и Војске Црне Горе, организовање електронских комуникација и сајбер безбједност за потребе система одбране, заштиту тајних података у области одбране, војно обавјештајне, контраобавјештајне и безбједносне послове у министарству и Војсци Црне Горе, усклађивање прописа из области одбране са правном тековином Европске уније.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Израда нормативе и дефинисање модела подршке ради подстицања развоја пољопривредне производње, континуиран је процес и перманентна активност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, која се одвија уз активно учешће пољопривредних произвођача, НВО, стручних служби и научне заједнице и уз активну међународну подршку и сарадњу.

Министарство правде

Министарство правде надлежно је за креирање и спровођење политика које се односе на организацију и рад судова и државног тужилаштва, органа за извршење кривичних санкција, адвокатуре, нотара, јавних извршитеља, посредника и судских вјештака; припрему предлога прописа којима се уређује кривично и грађанско законодавство, судски поступци, прекршајни поступци, арбитража, међународно приватно право и правна помоћ, лобирање и спречавање корупције; инспекцијски надзор у судовима у односу на организовање рада у судовима, инспекцијски надзор у односу на организовање рада у државним тужилаштвима, надзор над законитошћу обављања послова нотара и преглед пословања Нотарске коморе; надзор над законитошћу рада јавних извршитеља и Коморе јавних извршитеља, контролу извршења казне затвора и других кривичних санкција које се у складу са законом извршавају у Управи за извршење кривичних санкција, као и друге послове који су му одређени у надлежност.

Министарство просвјете

Министарство просвјете врши послове управе који се односе на: креирање, успостављање и разој образовно-васпитног система; услове за оснивање, рад и лиценцирање установа у области образовања, организацију рада васпитно-образовних установа, признавање иностраних образовних исправа о завршеном основном, средњем и високом образовању, доношење, одобравање образовних програма за предшколско, основно образовање, средње опште образовање, издавање уџбеника и уџбеничке литературе, додјељивање награде „Октоих“, награда ученицима и наставницима из фонда за квалитет и таленте и друге послове које су у надлежности Министарства просвјете.

Министарство рада и социјалног старања

Министарство рада и социјалног старања надлежно је за припремање предлога прописа из области радних односа, тржишта рада, социјалне политике и пензијског и инвалидског осигурања. Министарство врши надзор над Заводом за запошљавање, Фондом ПИО, Фондом рада и центрима и установама социјалне и дјечје заштите.

Министарство спорта и младих

У Министарству спорта и младих иницирамо и предузимамо мјере у циљу унапређења стања у области спорта и младих, промоције Црне Горе кроз спортску дјелатност и активност. Подстичемо и промовишемо врхунски спорт, спортско-рекреативне активности, бављење спортом код дјеце, студената и лица са инвалидитетом. Обезбјеђујемо услове за припрему, учешће и остваривање врхунских спортских резултата на Олимпијским играма, Параолимпијским играма и другим значајним међународним спортским такмичењима. Стварамо услове за изградњу, реконструкцију, адаптацију, опремање и одржавање спортских објеката. Региструјемо спортске организације и регулишемо њихова друга статусна питања. Унапређујемо стручни рад у спорту и стручно оспособљавање у спорту. Промовишемо развој и унапређење омладинске политике на националном и локалном нивоу. Сарађујемо са невладиним организацијама, привредним друштвима, медијима, синдикатом и другим субјектима. Подстичемо неформално образовање младих. Сарађујемо са организацијама и удружењима младих. Пружамо подршку раду омладинских сервиса на државном и локалном нивоу. Подстичемо међународну сарадњу у области спорта и младих.

Министарство унутрашњих послова

Министарство унутрашњих послова надлежно је за послове издавања личних карата, путних и других исправа, одлучивање о стицању и губитку црногорског држављанства и другим правима из области грађанских стања, правима странаца и лица без држављанства, послове управљања мјешовитим миграцијама, полицијске послове и послове у непосредној вези са полицијским пословима, послове који се односе на спрјечавање прања новца и финансирање тероризма, послове интегрисаног управљања границом и координације Шенгенског акционог плана, послове унутрашње контроле рада, послове заштите и спашавања и са њима повезане послове чијим се вршењем обезбјеђује заштита безбједности и имовине и остваривање слобода и права грађана, као и друге послове прописане законом.

Министарство вањских послова

Министарство вањских послова ради на остваривању и заштити интереса и угледа Црне Горе на међународном плану, помаже црногорским грађанима који живе и раде у иностранству или путују ван Црне Горе и пружа подршку црногорским привредним и другим правним субјектима на интернационалном нивоу.

Министарство здравља

Министарство здравља, као креатор здравствене политике и стваралац амбијента за њено спровођење, велику пажњу поклања развоју медицинских технологија, набавци најсавременије и софистициране медицинске опреме и апарата, стручном усавршавању и едукацији љекара и средњег медицинског кадра, унапређењу инфраструктурних капацитета, изградњи нових здравствених објеката, а све у циљу пружања ефикасније и квалитетније здравствене заштите нашим грађанима и стварања бољег амбијента за рад здравствених радника.

Министри без портфеља

Министар без портфеља Зоран Миљанић

Министар Зоран Миљанић је задужен да спроводи политику у области борбе против корупције, што уједно подразумијева да ће са својим тимом перманентно пратити рад црногорских институција задужених за ту област, контактирати и сарађивати са домаћим и иностраним институцијама задуженим за борбу против корупције и предлагати акта везана за ту област.

Органи управе

Дирекција за заштиту тајних података

Дирекција за заштиту тајних података врши послове који се између осталог, односе на размјену тајних података са страним државама и међународним организацијама; обезбјеђивање и примјену стандарда и прописа из области заштите тајних података, инсталација и одржавање криптографских система, производа и механизама за заштиту тајних података; руковање крипто-материјалима Сјеверно-атлантског савеза (НАТО) и Европске уније; цертификовање комуникационо-информационих система и процеса у којима се обрађују, преносе и чувају тајни подаци; заштиту просторија и опреме од ризика електромагнетног зрачења; издавање дозвола за приступ тајним подацима; вођење евиденције о издатим дозволама за приступ тајним подацима; израду и вођење Централног регистра тајних података стране државе или међународне организације; обуку корисника тајних података, инспекцијски надзор; као и друге послове који су јој одређени у надлежност.

Управа поморске сигурности и управљања лукама

Управа поморске сигурности и управљања лукама

Управа прихода и царина

Управа прихода и царина представља једну од најзначајнијих институција у систему државне управе, задужена за приходну страну државног буџета, чијом ефикасношћу у раду се доприноси стабилности јавних финансија и финансирању свих јавних потреба нашег друштва.

Захваљујући посвећености ка усвајању најбоље праксе и међународних стандарда, Управа прихода и царина у континуитету улаже у развој ИТ капацитета и модернизацију пословних процеса, а све циљем наплате јавних прихода, санционисања свих облика нелегалног пословања, сузбијања кријумчарења и подстицања добровољног поштовања прописа од стране свих учесника у тржишној утакмици.

Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове

Спречавањем, откривањем и управљањем ризицима који се преносе храном, доприноси се безбједности хране, здрављу људи, одрживом развоју и економском просперитету. Безбједност хране тиче се свих нас. Сви морају имати улогу како би осигурали да храна коју конзумирамо буде сигурна и да неће наштетити нашем здрављу. Најбоља потврда успјеха Црне Горе у овој области су резултати континуираних контрола безбједности хране, како хране из увоза, тако и на унутрашњем тржишту гдје се надзире и контролише по принципу “од њиве или фарме до трпезе“.

Управа за извршење кривичних санкција

Управа за извршење кривичних санкција врши послове који се односе на: извршење кривичних санкција, и то: казне затвора, казне дуготрајног затвора и малољетничког затвора, мјера безбједности које се у складу са законом извршавају у Управи за извршење кривичних санкција; васпитне мјере упућивање у установу заводског типа, казне затвора изречене у прекршајном поступку и мјера за обезбјеђење присуства окривљеног у кривичном поступку притвор; као и друге послове који су јој одређени у надлежност.

Управа за капиталне пројекте

Управа за капиталне пројекте врши послове који се односе на: претходне и припремне радове, студије, истражне радове и инвестиционе програме, давање стручне оцјене на документацију за доношење инвестиционих одлука, прибављање рјешења о локацији и урбанистичко-техничким условима за поједине објекте, а у вези са изградњом и реконструкцијом објеката примарне техничке инфраструктуре, објеката државних органа, здравства, образовања, културе и спорта, комплекса и објеката на атрактивним туристичким локацијама и других објеката који су од јавног интереса и чију изградњу финансира држава; израду и техничку контролу техничке документације, прибављање сагласности и одобрења за грађење; јавно оглашавање и спровођење поступка уступања радова; закључивање уговора о грађењу; вршење стручног надзора и контроле квалитета изведених радова уграђених материјала и опреме; технички преглед, пријем изведених радова, прибављање одобрења за употребу објекта; евиденцију, плаћање и контролу финансијског утрошка средстава; врше се послови који се односе на: спровођење поступака јавних набавки за пројекте у оквиру програма који се финансирају из ЕУ средстава, а у складу са правилима која важе за ове програме; припремање и закључивање уговора са одабраним понуђачима; праћење спровођења и измјена уговора; спровођење административних и провјера на лицу мјеста ради контроле извјештаја о имплементацији уговора које подносе уговарачи; планирање потреба за финансијским средствима и припрема буџетског плана Управе; финансијско управљање, контролу и рачуноводство у вези са уговорима финансираним од стране ЕУ.

Управа за саобраћај

Управа за саобраћај врши послове који се односе на: управљање, развој, градњу, реконструкцију, одржавање и заштиту државних путева Црне Горе.

Управа за воде

Управа за воде је орган државне управе надлежан за спровођење политике управљања водама у Црној Гори, у складу са начелима управљања водама, водним и приобалним земљиштем и водним објектима. У Управи за воде се спроводе мјере и радње са циљем обезбјеђења и коришћења вода, уз дугорочну заштиту квалитета вода и водоизворишта, заштиту вода од загађења, уређење вода и водотока и заштиту од штетног дејства вода.

Завод за школство

Завод за школство утврђује и обезбјеђује квалитет образовно-васпитног рада у установама, обавља развојне, савјетодавне, истраживачке и стручне послове из области предшколског васпитања и образовања, основног образовања и васпитања, средњег општег образовања, стручног образовања и образовања одраслих, образовања и васпитања дјеце са посебним потребама и васпитања у домовима ученика.

Остали органи управе

ЦИРТ

CIRT.ME (енг. Computer Incident Response Team) је у складу са Законом о информационој безбједности, задужен за одговор на рачунарско безбједносне инциденте у сајбер простору Црне Горе. Основан 2012. године као дио заједничког пројекта Владе Црне Горе и Међународне телекомуникационе уније (ITU). Од свог почетка до данас успјешно је ријешио или помогао рјешавању великог броја рачунарских инцидената који су имали национални или међународни карактер. 

Фонд рада

Фонд рада је основан да би пружао заштиту лицима којима је радни однос престао усљед стечаја и исплату потраживања у складу са законском регулативом. Циљеви којима тежимо и које ћемо реализовати, имаће у фокусу интерес градјана, брзину, ефикасност, потпуно информисање о правима радника и пуну транспарентност. Дјелатност Фонда огледа се у посебној заштити материјалних права радника у стечајном поступку над послодавцем а спроводи се осигурањем заштићених права из радног односа, исплатом тих права из државног буџета и повраћајем исплаћених средстава из стечајне масе у државни буџет на основу преузетих процесних права у стечајном поступку.

Фонд за обештећење

Фонд за обештећење, са својством правног лица, Влада Црне Горе је образовала ради исплате обештећења бивших власника за права која су им одузета у корист општенародне, државне, друштвене или задружне својине.

Бивши власник који нема право на повраћај одузетих имовинских права у складу са Законом о одузетим имовинским правима и обештећењу може остварити право на обештећење: новчаним средствима и обвезницама.

Обештећење се исплаћује подносиоцима захтјева у једногодишњим ратама, чија се исплата врши 15. јула сваке године по извршним рјешењима достављеним Фонду за обештећење до 31. децембра претходне године, према расположивости средстава у Фонду за обештећење, до њихове коначне исплате, а динамику исплате обештећења утврђује Влада Црне Горе.

Обвезнице се могу користити за куповину акција, удјела и друге имовине Црне Горе и државних фондова за које Влада одреди да се могу куповати обвезницама Фонда за обештећење, као и за исплату пореских обавеза (приход Црне Горе) бивших власника, одн. њихових насљедника.

Национална комисија за истраживање несрећа и озбиљних незгода ваздухоплова, ванредних догађаја који угрожавају безбједност жељезничког саобраћаја и поморских незгода и несрећа

Ради истраживања несрећа и озбиљних незгода ваздухоплова, ванредних догађаја који угрожавају безбједност жељезничког саобраћаја и поморских незгода и несрећа, оснива се Национална комисија за истраживање несрећа и озбиљних незгода ваздухоплова, ванредних догађаја који угрожавају безбједност жељезничког саобраћаја и поморских незгода и несрећа.

Управа полиције - Сектор за финансијско-обавјештајне послове

Телефон:+382 20 210 025
Фаx:+382 20 210 086
е-маил: фој@фој.гов.ме