Организација Владе и институција система

Влада

Влада Црне Горе

Владу чине предсједник, потпредсједник и министри. Предсједник Владе представља Владу и руководи њеним радом.

Предсједник Владе Црне Горе

Предсједник Владе представља Владу, обезбјеђује јединство политичког дјеловања Владе, сазива и предсједава сједницама Владе, потписује акте које она доноси, усклађује рад чланова Владе и врши друге послове утврђене Уставом и законом.

Потпредсједник Владе Црне Горе

Потпредсједник Владе усмјерава и усклађује рад министарстава и других органа државне управе у областима које одреди предсједник Владе, стара се о спровођењу политике Владе у тим областима и, по правилу, је предсједник једног од сталних радних тијела Владе.

Генерални секретаријат Владе Црне Горе

Генерални секретаријат Владе Црне Горе се стара о пословима припреме и одржавања сједница Владе, успостављања и развоја система координације и праћења усклађености стратегисјких докумената којима се утврђују јавне политике с осталим националним стратегијским документима и/или правном тековином ЕУ, информисања домаће и иностране јавности о активностима Владе, предсједника и потпредсједника Владе; презентовања стратешких политика, капиталних пројеката и других значајних активности Владе.

Канцеларија за европске интеграције

Канцеларија за европске интеграције задужена је за управљање и координацију процеса приступања Црне Горе Европској унији.

Министарства

Министарство екологије, просторног планирања и урбанизма

Министарство екологије, просторног планирања и урбанизма је чувар природних богатстава, биодиверзитета и простора Црне Горе. Заштита животне средине, брига о чистом ваздуху, води, земљи и климатским промјенама, очување нашег изузетног просторног насљеђа- приоритети су у раду.

Министарство економског развоја

Унапређујемо конкурентност, инвестициони  амбијент и сарадњу са бизнис заједницом. Побољшавамо пословно окружење, олакшавамо пословање малих и средњих предузећа и јачамо предузетништво. Стварамо повољне пословне климе и креирамо услове који ће довести до успостављања модерне црногорске индустрије. Стратешки планирамо развој туризма у нашој земљи и развијамо одрживи, зелени, паметни и инклузивни, цјелогодишњи туристички производ у складу са савременим трендовима. 

Креирамо стратешки и законодавни оквир из области радног законодавства и области заштите и здравља на раду, унапређујемо социјални дијалог и приступ тржишту рада. Улажемо у развој и иновације реализујући политике иновационе дјелатности у циљу снажења економског развоја базираног на знању и подстичемо развој производа и услуга из области ИЦТ.

Министарство финансија и социјалног старања

Министарство финансија и социјалног старања надлежно је, између осталог, за припремање предлога текуће економске политике Црне Горе и праћење њеног остваривања, припремање, планирање, израду и извршење буџета Црне Горе, али и припрему прописа из области социјалне и дјечје заштите и пензијског и инвалидског осигурања.

Министарство јавне управе, дигиталног друштва и медија

У Министарству јавне управе, дигиталног друштва и медија креирамо јавне политике које уређују систем јавне управе у Црној Гори и спроводимо дигиталну трансформацију која треба да обезбиједи бољи квалитет услуга и нове дигиталне услуге.

Министарство капиталних инвестиција

Министарство капиталних инвестиција врши послове управе који се односе на припрему и оцјену развојних инвестиционих пројеката који су од интереса за Црну Гору из области енергетике, рударства, саобраћаја и поморства, као и вођење развојне политике, праћење стања и предузимање мјера из поменутих области.

Министарство одбране

Радимо за сигурну и просперитетну Црну Гору. Предлажемо и спроводимо политике у систему одбране како би заштитили нашу земљу и њене вриједности, уз професионалну и модерну Војску Црне Горе и у партнерству са савезницима.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Израда нормативе и дефинисање модела подршке ради подстицања развоја пољопривредне производње, континуиран је процес и перманентна активност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, која се одвија уз активно учешће пољопривредних произвођача, НВО, стручних служби и научне заједнице и уз активну међународну подршку и сарадњу.

Министарство правде, људских и мањинских права

Министарство правде, људских и мањинских права врши послове управе који се односе на: организацију и рад судова и државног тужилаштва, органа за извршење кривичних санкција, адвокатуре, нотара, јавних извршитеља, посредника и судских вјештака; кривично законодавство; припрему предлога прописа којима се уређују облигациони, породични и насљедни односи, судски поступци, прекршајни поступак, арбитража, међународно приватно право и правна помоћ лобирање и спрјечавање корупције;

Министарство просвјете, науке, културе и спорта

Мисија Министарства просвјете, науке, културе и спорта је спровођење системских промјена, са циљем остваривања међуресорне синергије и унапређивања рада кроз: стварање квалитетног система образовања, доступног свима; инвестирање у науку, подстицање научно-истраживачке дјелатности; заштиту и очување културних добрара, као важних чинилаца националног идентитета и дугорочног ресурса за одрживи развој; подстицање развоја спорта и афирмацију спортова од значаја за промоцију Црне Горе на међународном плану; креирање и унапређење омладинске политике; развој школске, научне, културне и спортске инфраструктуре.

Министарство унутрашњих послова

Министарство унутрашњих послова врши послове у области грађанских стања, исправа, међународне и привремене заштите странаца, миграција, полицијских послова, послова у непосредној вези са полицијским пословима,  управљања границом,  заштите и спашавања и друге послове.

Министарство вањских послова

Министарство вањских послова ради на остваривању и заштити интереса и угледа Црне Горе на међународном плану, помаже црногорским грађанима који живе и раде у иностранству или путују ван Црне Горе и пружа подршку црногорским привредним и другим правним субјектима на интернационалном нивоу.

Министарство здравља

Министарство здравља, као креатор здравствене политике и стваралац амбијента за њено спровођење, велику пажњу поклања развоју медицинских технологија, набавци најсавременије и софистициране медицинске опреме и апарата, стручном усавршавању и едукацији љекара и средњег медицинског кадра, унапређењу инфраструктурних капацитета, изградњи нових здравствених објеката, а све у циљу пружања ефикасније и квалитетније здравствене заштите нашим грађанима и стварања бољег амбијента за рад здравствених радника.

Органи управе

Управа поморске сигурности и управљања лукама

настала интегрисањем Управе поморске сигурност и Лучке управе

Управа за спорт и младе

Бавимо се промоцијом Црне Горе кроз спортску дјелатност и активност, спроводимо Стратегију развоја спорта, те иницирамо и предузимамо мјере у циљу унапређења стања у области спорта.