Организација Владе и институција система

Влада

Влада Црне Горе

44. Владу Црне Горе чине предсједник, пет потпредсједника и 19 министарстава.

Предсједник Владе Црне Горе

Предсједник Владе представља Владу, обезбјеђује јединство политичког дјеловања Владе, сазива и предсједава сједницама Владе, потписује акте које она доноси, усклађује рад чланова Владе и врши друге послове утврђене Уставом и законом.

Потпредсједници Владе Црне Горе

Влада Црне Горе има пет потпредсједника: за безбједност, унутрашњу политику, европске и вањске послове, политички систем, правосуђе и антикорупцију, рад, образовање, здравство и социјалу, економску политику, демографију и младе.

Генерални секретаријат Владе Црне Горе

Генерални секретаријат Владе Црне Горе се стара о пословима припреме и одржавања сједница Владе, успостављања и развоја система координације и праћења усклађености стратегисјких докумената којима се утврђују јавне политике с осталим националним стратегијским документима и/или правном тековином ЕУ, информисања домаће и иностране јавности о активностима Владе, предсједника и потпредсједника Владе; презентовања стратешких политика, капиталних пројеката и других значајних активности Владе.

Министарства

Министарство економског развоја

Унапређујемо конкурентност, инвестициони амбијент и сарадњу са бизнис заједницом. Побољшавамо пословно окружење, олакшавамо пословање малих и средњих предузећа и јачамо предузетништво. Стварамо повољне пословне климе и креирамо услове који ће довести до успостављања модерне црногорске индустрије.

Министарство енергетике и рударства

Министарство енергетике и рударства управља секторима енергетике, рударства, геологије и концесија. То укључује израду закона, регулацију индустрије, утврђивање енергетске политике и координацију пројеката. Такође, министарство се бави енергетским билансом, трговином нафтним дериватима, додјелом концесија и надзором над експлоатацијом минералних ресурса, геолошким истраживањима и производњом угљоводоника.

Министарство европских послова

Министарство европских послова задужено је за управљање и координацију процеса приступања Црне Горе Европској унији.

Министарство финансија

Министарство финансија надлежно је, између осталог, за припремање предлога текуће економске политике Црне Горе и праћење њеног остваривања, као и припремање, планирање, израду и извршење буџета Црне Горе. Такође, Министарство је надлежно за извршавање плаћања по захтјеву потрошачких јединица, вођење главне књиге трезора, управљање рачуноводственим системом државних примитака и финансијску контролу путем коришћења рачуноводственог система.

Министарство јавне управе

У Министарству јавне управе креирамо јавне политике које унапређују систем јавне управе у Црној Гори и спроводимо дигиталну трансформацију која треба да обезбиједи бољи квалитет и нове дигиталне услуге. За добро свих грађана Црне Горе!

Министарство културе и медија

Министарство културе и медија врши послове управе који се односе на: развој културног и умјетничког стваралаштва; заштиту, очување, валоризацију и презентацију културне баштине; развој креативних индустрија; остваривање јавног интереса у култури; припрему предлога закона, других прописа и општих аката из области културе, давање мишљења на предлоге закона и других прописа којима се уређују питања у вези са културом...

Министарство људских и мањинских права

Министарство људских и мањинских права бави се заштитом и унапређењем људских права и слобода, остваривањем права мањинских народа других мањинских националних заједница, заштитом од дискриминације, родном равноправношћу, унапређењем међуетничке толеранције у Црној Гори, интеркултуралним дијалогом и јачањем суживота.

Министарство одбране

Министарство одбране врши послове управе који се односе на: извршавање утврђене политике одбране, планирање система одбране, међународну сарадњу, обавезе које проистичу по основу чланства у Сјеверно-атлантском савезу и другим безбједносним организацијама и иницијативама, активности из области одбране у оквиру придруживања ЕУ, припрему предлога закона, других прописа и општих аката из области одбране, израду стратегија, војне доктрине, пројеката и програма, попуну и мобилизацију Војске , војну, радну и материјалну обавезу, планирање, изградњу, реконструкцију, адаптацију и уређење објеката за потребе министарства и Војске, организовање електронских комуникација и сајбер безбједност за потребе система одбране, заштиту тајних података у области одбране, војно обавјештајне, контраобавјештајне и безбједносне послове у министарству и Војсци, усклађивање прописа из области одбране са правном тековином ЕУ.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Израда нормативе и дефинисање модела подршке ради подстицања развоја пољопривредне производње, континуиран је процес и перманентна активност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, која се одвија уз активно учешће пољопривредних произвођача, НВО, стручних служби и научне заједнице и уз активну међународну подршку и сарадњу.

Министарство правде

Министарство правде врши послове управе који се односе на: организацију и рад судова и државног тужилаштва, органа за извршење кривичних санкција, адвокатуре, нотара, јавних извршитеља, посредника и судских вјештака; кривично законодавство; припрему предлога прописа којима се уређују облигациони, породични и насљедни односи, судски поступци...

Министарство просторног планирања, урбанизма и државне имовине

Министарство просторног планирања, урбанизма и државне имовине врши послове који се односе на: припрему и праћење прописа из области просторног планирања и урбанизма, грађевинарства, легализације и инспекцијског надзора; својинско правних односа, државне имовине, премјера и катастра непокретности...

Министарство просвјете, науке и иновација

Министарство просвјете, науке и иновација врши послове управе који се односе, између осталог, на креирање, успостављање и развој образовно-васпитног система као и организацију рада образовно-васпитних установа. Такође, ово Министарство врши усклађивање домаћих прописа са правном тековином Европске уније у области науке, истраживања и иновација као и спровођење подстицајних мјера за развој истраживања и иновација у сарадњи са другим надлежним институцијама.

Министарство рада и социјалног старања

Министарство рада и социјалног старања надлежно је за припремање предлога прописа из области радних односа, тржишта рада, социјалне политике и пензијског и инвалидског осигурања. Министарство врши надзор над Заводом за запошљавање, Фондом ПИО, Фондом рада и центрима и установама социјалне и дјечје заштите.

Министарство саобраћаја и поморства

Министарство саобраћаја и поморства управља секторима путне инфраструктуре, жељезничког, ваздушног, друмског и поморског саобраћаја. Активности израде закона, утврђивања саобраћајне политике, реализације пројектних активности, припрема и оцјена развојних инвестиционих пројеката, у искључивој су надлежности министарства. Такође, министарство се бави анализирањем инвестиционих могућности, сарадњом са представницима приватног и јавног сектора, праћење стања текуће и развојне саобраћајне политике, као и спровођење инспекцијског надзора у прописима из области саобраћаја

Министарство спорта и младих

У Министарству спорта и младих иницирамо и предузимамо мјере у циљу унапређења стања у области спорта и младих, промоције Црне Горе кроз спортску дјелатност и активност. Подстичемо и промовишемо врхунски спорт, спортско-рекреативне активности, бављење спортом код дјеце, студената и лица са инвалидитетом.

Министарство туризма, екологије, одрживог развоја и развоја сјевера

Министарство туризма, екологије, одрживог развоја и развоја сјевера врши послове управе који се односе на: припрему и праћење прописа и стратешко планирање система у области туризма, екологије, одрживог развоја и развоја сјевера.

Министарство унутрашњих послова

Министарство унутрашњих послова надлежно је за послове издавања личних карата, путних и других исправа, одлучивање о стицању и губитку црногорског држављанства и другим правима из области грађанских стања, правима странаца и лица без држављанства, послове управљања мјешовитим миграцијама, полицијске послове и послове у непосредној вези са полицијским пословима, послове који се односе на спрјечавање прања новца и финансирање тероризма, послове интегрисаног управљања границом и координације Шенгенског акционог плана, послове унутрашње контроле рада, послове заштите и спашавања и са њима повезане послове чијим се вршењем обезбјеђује заштита безбједности и имовине и остваривање слобода и права грађана, као и друге послове прописане законом.

Министарство вањских послова

Министарство вањских послова ради на остваривању и заштити интереса и угледа Црне Горе на међународном плану, помаже црногорским грађанима који живе и раде у иностранству или путују ван Црне Горе и пружа подршку црногорским привредним и другим правним субјектима на интернационалном нивоу.

Министарство здравља

Министарство здравља, као креатор здравствене политике и стваралац амбијента за њено спровођење, велику пажњу поклања развоју медицинских технологија, набавци најсавременије и софистициране медицинске опреме и апарата, стручном усавршавању и едукацији љекара и средњег медицинског кадра, унапређењу инфраструктурних капацитета, изградњи нових здравствених објеката, а све у циљу пружања ефикасније и квалитетније здравствене заштите нашим грађанима и стварања бољег амбијента за рад здравствених радника.

Органи управе

Дирекција за заштиту тајних података

Дирекција за заштиту тајних података врши послове који се између осталог, односе на размјену тајних података са страним државама и међународним организацијама; обезбјеђивање и примјену стандарда и прописа из области заштите тајних података, инсталација и одржавање криптографских система, производа и механизама за заштиту тајних података; руковање крипто-материјалима Сјеверно-атлантског савеза (НАТО) и Европске уније; цертификовање комуникационо-информационих система и процеса у којима се обрађују, преносе и чувају тајни подаци; заштиту просторија и опреме од ризика електромагнетног зрачења; издавање дозвола за приступ тајним подацима; вођење евиденције о издатим дозволама за приступ тајним подацима; израду и вођење Централног регистра тајних података стране државе или међународне организације; обуку корисника тајних података, инспекцијски надзор; као и друге послове који су јој одређени у надлежност.

Пореска управа

Пореска управа представља једну од најзначајнијих институција у систему државне управе, чијом ефикасношћу у раду се доприноси стабилности јавних финансија и финансирању свих јавних потреба нашег друштва.

Захваљујући посвећености ка усвајању најбоље праксе и међународних стандарда, Пореска управа у континуитету улаже у развој ИТ капацитета и модернизацију пословних процеса, а све циљем наплате јавних прихода, санционисања свих облика нелегалног пословања и подстицања добровољног поштовања прописа од стране свих учесника у тржишној утакмици.

Секретаријат за законодавство

Најзначајнија улога Секретаријата за законодавство је праћење и унапређивање правног система Црне Горе и старање о усклађености закона и других прописа и општих аката у поступку припреме са Уставом и правним системом. Као стручни орган, Секретаријат пружа стручну помоћ и обезбјеђује стручно-методолошко јединство у поступку припреме закона, других прописа и општих аката у складу са Правно-техничким правилима за израду прописа. Ове надлежности Секретаријат остварује давањем мишљења министарствима као обрађивачима прописа. Стара се и о објављивању прописа Владе и министарстава у „Службеном листу Црне Горе“.

Управа царина

Управа царина врши послове који се односе на: примјену прописа који се односе на робу која се уноси у царинско подручје до одређивања царински дозвољеног поступања или употребе робе; одобравање царински дозвољеног поступања или употребе робе; вршење царинске контроле; утврђивање поријекла робе: утврђивање вриједности робе у царинске сврхе; издавање обавезујућих информација; одобравање поједностављених поступака; примјену прописа који се односе на повлашћене поступке; спровођење мјера царинске истраге и обавјештајног рада ради спречавања и откривања царинских прекршаја и кривичних дјела почињених кршењем царинских прописа, као и подношење пријаве надлежном тужилаштву; обрачун и наплату царинског дуга, пореза и акциза у вези са увозом робе; вођење првостепеног управног поступка у складу са законо ...

Управа поморске сигурности и управљања лукама

Управа поморске сигурности и управљања лукама врши послове који се односе на: сигурност пловидбе у обалном мору Црне Горе у вези са уређивањем и одржавањем поморских пловних путева, постављањем објеката сигурности пловидбе на пловним путевима и обезбјеђивањем њиховог правилног функционисања, вршењем послова радио службе на поморским пловним путевима за потребе поморског саобраћаја, прикупљањем хидрографских, океанографских и метеоролошких података и њихово емитовање радио везом; утврђивање способности за пловидбу бродова и других пловних плутајућих објеката, и то: вршењем техничког надзора, издавањем бродских исправа, књига и свједочанстава, израчунавањем тонаже приликом баждарења пловних објеката...

Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове

Спречавањем, откривањем и управљањем ризицима који се преносе храном, доприноси се безбједности хране, здрављу људи, одрживом развоју и економском просперитету. Безбједност хране тиче се свих нас. Сви морају имати улогу како би осигурали да храна коју конзумирамо буде сигурна и да неће наштетити нашем здрављу. Најбоља потврда успјеха Црне Горе у овој области су резултати континуираних контрола безбједности хране, како хране из увоза, тако и на унутрашњем тржишту гдје се надзире и контролише по принципу “од њиве или фарме до трпезе“.

Управа за државну имовину

Управа за државну имовину врши послове који се односе на: вођење јединствене евиденције државне имовине у складу са међународним рачуноводственим стандардима; вођење регистра државне имовине; старање о намјенском коришћењу државне имовине; бригу о имовини која по сили закона постаје државна имовина; управљање одузетом имовинском користи које обухвата: извршавање привремених мјера обезбјеђења, у складу са законом којим се уређује одузимање имовинске користи стечене криминалном дјелатношћу, односно законом којим се уређује кривични поступак.

Управа за игре на срећу

Управа за игре на срећу врши послове који се односе на: одлучивање о својству неке игре, као игре на срећу; припремање стручне основе за израду прописа у области игара на срећу; давање сагласности на правила игара на срећу; вођење регистра приређивача игара на срећу; учествовање у комисијама за извлачење и проналажење добитака у лутријским играма на срећу; вршење контроле основног капитала и депозита код приређивача игара на срећу по потреби, а најмање једном у три мјесеца; издавање одобрења за држање ризикодепозита за осигурање исплата добитака код посебних игара на срећу...

Управа за инспекцијске послове

Управа за инспекцијске послове врши послове који се односе на: инспекцијски надзор у областима: економског тржишта, туризма, рада и заштите и здравља на раду, метрологије, драгоцјених метала, игара на срећу, јавних набавки, здравства, санитарних послова, социјалне и дјечје заштите, екологије, шумарства, ловства и заштите биља у шумама, водопривреде, геологије, рударства, истраживања и производње угљоводоника, електроенергетике, термоенергетике, енергетске ефикасности, становања, геодезије, просвјете, спорта, заштите културних добара и културне баштине, архивске дјелатности, електронских комуникација и поштанског саобраћаја; учествовање у припреми закона, других прописа, стратешких и планских докумената у дијелу којим се уређује вршење послова инспекцијског надзора и управних области у којима врши инспекцијски надзор; праћење стања у областима надзор...

Управа за извршење кривичних санкција

Управа за извршење кривичних санкција врши послове који се односе на: извршење кривичних санкција, и то: казне затвора, казне дуготрајног затвора и малољетничког затвора, мјера безбједности које се у складу са законом извршавају у Управи за извршење кривичних санкција; васпитне мјере упућивање у установу заводског типа, казне затвора изречене у прекршајном поступку и мјера за обезбјеђење присуства окривљеног у кривичном поступку притвор; као и друге послове који су јој одређени у надлежност.

Управа за капиталне пројекте

Управа за капиталне пројекте врши послове који се односе на: претходне и припремне радове, студије, истражне радове и инвестиционе програме, давање стручне оцјене на документацију за доношење инвестиционих одлука, прибављање рјешења о локацији и урбанистичко-техничким условима за поједине објекте, а у вези са изградњом и реконструкцијом објеката примарне техничке инфраструктуре, објеката државних органа, здравства, образовања, културе и спорта, комплекса и објеката на атрактивним туристичким локацијама и других објеката који су од јавног интереса и чију изградњу финансира држава...

Управа за некретнине

Управа за катастар и државну имовину врши послове који се односе на: иницирање уређивања својинско-правних односа на непокретностима; израду стандарда геодетских радова из области премјера, израду катастра непокретности и подземних инсталација; вођење управног поступка у области својинско-правних односа и катастра непокретности и обезбјеђење примјене и извршавања стварно-правних и имовинских прописа у Црној Гори; планирање, пројектовање, анализу и оцјену тачности радова на изради премјера, катастра непокретности и картографских радова...

Управа за саобраћај

Управа за саобраћај врши послове који се односе на: управљање, развој, градњу, реконструкцију, одржавање и заштиту државних путева Црне Горе.

Управа за сарадњу са дијаспором - исељеницима

Однос Црне Горе са дијаспором - исељеницима заснива се на узајамној привржености и сарадњи, пружању помоћи и јачању међусобних веза, уз уважавање специфичности и потреба свих припадника дијаспоре - исељеника.

Управа за воде

Управа за воде је орган државне управе надлежан за спровођење политике управљања водама у Црној Гори, у складу са начелима управљања водама, водним и приобалним земљиштем и водним објектима. У Управи за воде се спроводе мјере и радње са циљем обезбјеђења и коришћења вода, уз дугорочну заштиту квалитета вода и водоизворишта, заштиту вода од загађења, уређење вода и водотока и заштиту од штетног дејства вода.

Управа за жељезнице

Послове из области инвестирања у одржавање, развој и модернизацију жељезничке инфраструктуре, регулаторне послове на жељезничком тржишту и послове безбједности и интероперабилности обавља Управа за жељезнице.

Завод за школство

Завод за школство утврђује и обезбјеђује квалитет образовно-васпитног рада у установама, обавља развојне, савјетодавне, истраживачке и стручне послове из области предшколског васпитања и образовања, основног образовања и васпитања, средњег општег образовања, стручног образовања и образовања одраслих, образовања и васпитања дјеце са посебним потребама и васпитања у домовима ученика.

Остали органи управе

Центар за стручно образовање

Центар за стручно образовање

ЦИРТ

Улога CIRT -а је координација превенције и заштите од рачунарско-безбједносних инцидената на интернету и других ризика безбједности информационих система. Будите у току са најновијим препорукама, вијестима и актуелностима путем наших званичних профила на друштвеним мрежама.

Фонд рада

Фонд рада је основан да би пружао заштиту лицима којима је радни однос престао усљед стечаја и исплату потраживања у складу са законском регулативом. Циљеви којима тежимо и које ћемо реализовати, имаће у фокусу интерес градјана, брзину, ефикасност, потпуно информисање о правима радника и пуну транспарентност. Дјелатност Фонда огледа се у посебној заштити материјалних права радника у стечајном поступку над послодавцем а спроводи се осигурањем заштићених права из радног односа, исплатом тих права из државног буџета и повраћајем исплаћених средстава из стечајне масе у државни буџет на основу преузетих процесних права у стечајном поступку.

Фонд за обештећење

Фонд за обештећење, са својством правног лица, Влада Црне Горе је образовала ради исплате обештећења бивших власника за права која су им одузета у корист општенародне, државне, друштвене или задружне својине.

Бивши власник који нема право на повраћај одузетих имовинских права у складу са Законом о одузетим имовинским правима и обештећењу може остварити право на обештећење: новчаним средствима и обвезницама.

Обештећење се исплаћује подносиоцима захтјева у једногодишњим ратама, чија се исплата врши 15. јула сваке године по извршним рјешењима достављеним Фонду за обештећење до 31. децембра претходне године, према расположивости средстава у Фонду за обештећење, до њихове коначне исплате, а динамику исплате обештећења утврђује Влада Црне Горе.

Обвезнице се могу користити за куповину акција, удјела и друге имовине Црне Горе и државних фондова за које Влада одреди да се могу куповати обвезницама Фонда за обештећење, као и за исплату пореских обавеза (приход Црне Горе) бивших власника, одн. њихових насљедника.

Комисија за жалбе

Комисија за жалбе

Комисија за жалбе је у свом раду независна и самостална.

Национална комисија за истраживање несрећа и озбиљних незгода ваздухоплова, ванредних догађаја који угрожавају безбједност жељезничког саобраћаја и поморских незгода и несрећа

Ради истраживања несрећа и озбиљних незгода ваздухоплова, ванредних догађаја који угрожавају безбједност жељезничког саобраћаја и поморских незгода и несрећа, оснива се Национална комисија за истраживање несрећа и озбиљних незгода ваздухоплова, ванредних догађаја који угрожавају безбједност жељезничког саобраћаја и поморских незгода и несрећа.

Управа полиције - Сектор за финансијско-обавјештајне послове

Телефон:+382 20 210 025
Фаx:+382 20 210 086
е-маил: фој@фој.гов.ме