Организација Владе и институција система

Влада

Влада Црне Горе

43. Владу Црне Горе чине предсједник, четири потпредсједника, 18 министара и два министра без портфеља.

Предсједник Владе Црне Горе

Предсједник Владе представља Владу, обезбјеђује јединство политичког дјеловања Владе, сазива и предсједава сједницама Владе, потписује акте које она доноси, усклађује рад чланова Владе и врши друге послове утврђене Уставом и законом.

Потпредсједници Владе Црне Горе

Влада Црне Горе има четири потпредсједника: за спољну политику, европске интеграције и регионалну сарадњу, за економски систем, за политички систем и унутрашњу политику и за регионални развој.

Генерални секретаријат Владе Црне Горе

Генерални секретаријат Владе Црне Горе се стара о пословима припреме и одржавања сједница Владе, успостављања и развоја система координације и праћења усклађености стратегисјких докумената којима се утврђују јавне политике с осталим националним стратегијским документима и/или правном тековином ЕУ, информисања домаће и иностране јавности о активностима Владе, предсједника и потпредсједника Владе; презентовања стратешких политика, капиталних пројеката и других значајних активности Владе.

Министарства

Министарство екологије, просторног планирања и урбанизма

Министарство екологије, просторног планирања и урбанизма је чувар природних богатстава, биодиверзитета и простора Црне Горе. Заштита животне средине, брига о чистом ваздуху, води, земљи и климатским промјенама, очување нашег изузетног просторног насљеђа- приоритети су у раду.

Министарство економског развоја и туризма

Унапређујемо конкурентност, инвестициони амбијент и сарадњу са бизнис заједницом. Побољшавамо пословно окружење, олакшавамо пословање малих и средњих предузећа и јачамо предузетништво. Стварамо повољне пословне климе и креирамо услове који ће довести до успостављања модерне црногорске индустрије. Стратешки планирамо развој туризма у нашој земљи и развијамо одрживи, зелени, паметни и инклузивни, цјелогодишњи туристички производ у складу са савременим трендовима.

Министарство европских послова

Министарство европских послова задужено је за управљање и координацију процеса приступања Црне Горе Европској унији.

Министарство финансија

Министарство финансија надлежно је, између осталог, за припремање предлога текуће економске политике Црне Горе и праћење њеног остваривања, као и припремање, планирање, израду и извршење буџета Црне Горе. Такође, Министарство је надлежно за извршавање плаћања по захтјеву потрошачких јединица, вођење главне књиге трезора, управљање рачуноводственим системом државних примитака и финансијску контролу путем коришћења рачуноводственог система. Министарство врши надзор над радом Управе прихода и царина и Управе за катастар и државну имовину, али и предлаже Влади прописе из ове двије области.

Министарство јавне управе

У Министарству јавне управе креирамо јавне политике које унапређују систем јавне управе у Црној Гори и спроводимо дигиталну трансформацију која треба да обезбиједи бољи квалитет и нове дигиталне услуге. За добро свих грађана Црне Горе!

Министарство капиталних инвестиција

Министарство капиталних инвестиција врши послове управе који се односе на припрему и оцјену развојних инвестиционих пројеката који су од интереса за Црну Гору из области енергетике, рударства, саобраћаја и поморства, као и вођење развојне политике, праћење стања и предузимање мјера из поменутих области.

Министарство културе и медија

Министарство културе и медија врши послове управе који се односе на: развој културног и умјетничког стваралаштва; заштиту, очување, валоризацију и презентацију културне баштине; развој креативних индустрија; остваривање јавног интереса у култури; припрему предлога закона, других прописа и општих аката из области културе, давање мишљења на предлоге закона и других прописа којима се уређују питања у вези са културом...

Министарство људских и мањинских права

Министарство људских и мањинских права врши послове управе који се односе на заштиту људских права и слобода, заштиту од дискриминације, праћење остваривања и заштите права припадника мањинских народа и других мањинских националних заједница у дијелу националног, етничког, културног, језичког и вјерског идентитета, унапређење међуетничке толеранције у Црној Гори, родне равноправности, унапређења положаја Рома, Ашкалија и Египћана и њихове интеграције у све токове друштвеног живота; међусобну сарадњу и комуникацију у циљу промоције интеркултуралног дијалога и јачања суживота.

Министарство науке и технолошког развоја

Ствара окружење погодно за развој и подизање квалитета научноистраживачке заједнице у свим доменима и научним областима, јача професију истраживача. Улаже у истраживање и иновације спровођењем политике иновационе дјелатности, подстиче развој производа и услуга у ИТ дјелатностима, развија иновациону инфраструктуру.

Министарство одбране

Министарство одбране врши послове управе који се односе на: извршавање утврђене политике одбране, планирање система одбране, међународну сарадњу у области одбране са министарствима одбране других држава и безбједносним организацијама, обавезе које проистичу по основу чланства у Сјеверно-атлантском савезу и другим безбједносним организацијама и иницијативама, активности из области одбране у оквиру придруживања Европској унији, припрему предлога закона, других прописа и општих аката из области одбране, израду стратегија, војне доктрине, пројеката и програма, попуну и мобилизацију Војске Црне Горе, војну, радну и материјалну обавезу, планирање, изградњу, реконструкцију, адаптацију и уређење објеката за потребе министарства и Војске Црне Горе, организовање електронских комуникација и сајбер безбједност за потребе система одбране, заштиту тајних података у области одбране, војно обавјештајне, контраобавјештајне и безбједносне послове у министарству и Војсци Црне Горе, усклађивање прописа из области одбране са правном тековином Европске уније.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Израда нормативе и дефинисање модела подршке ради подстицања развоја пољопривредне производње, континуиран је процес и перманентна активност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, која се одвија уз активно учешће пољопривредних произвођача, НВО, стручних служби и научне заједнице и уз активну међународну подршку и сарадњу.

Министарство правде

Министарство правде надлежно је за креирање и спровођење политика које се односе на организацију и рад судова и државног тужилаштва, органа за извршење кривичних санкција, адвокатуре, нотара, јавних извршитеља, посредника и судских вјештака; припрему предлога прописа којима се уређује кривично и грађанско законодавство, судски поступци, прекршајни поступци, арбитража, међународно приватно право и правна помоћ, лобирање и спречавање корупције; инспекцијски надзор у судовима у односу на организовање рада у судовима, инспекцијски надзор у односу на организовање рада у државним тужилаштвима, надзор над законитошћу обављања послова нотара и преглед пословања Нотарске коморе; надзор над законитошћу рада јавних извршитеља и Коморе јавних извршитеља, контролу извршења казне затвора и других кривичних санкција које се у складу са законом извршавају у Управи за извршење кривичних санкција, као и друге послове који су му одређени у надлежност.

Министарство просвјете

Министарство просвјете врши послове управе који се односе на: креирање, успостављање и разој образовно-васпитног система; услове за оснивање, рад и лиценцирање установа у области образовања, организацију рада васпитно-образовних установа, признавање иностраних образовних исправа о завршеном основном, средњем и високом образовању, доношење, одобравање образовних програма за предшколско, основно образовање, средње опште образовање, издавање уџбеника и уџбеничке литературе, додјељивање награде „Октоих“, награда ученицима и наставницима из фонда за квалитет и таленте и друге послове које су у надлежности Министарства просвјете.

Министарство рада и социјалног старања

Министарство рада и социјалног старања надлежно је за припремање предлога прописа из области радних односа, тржишта рада, социјалне политике и пензијског и инвалидског осигурања. Министарство врши надзор Заводом за запошљавање, Фондом ПИО, Фондом рада и центрима и установама социјалне и дјечје заштите.

Министарство спорта и младих

У Министарству спорта и младих иницирамо и предузимамо мјере у циљу унапређења стања у области спорта и младих, промоције Црне Горе кроз спортску дјелатност и активност. Подстичемо и промовишемо врхунски спорт, спортско-рекреативне активности, бављење спортом код дјеце, студената и лица са инвалидитетом. Обезбјеђујемо услове за припрему, учешће и остваривање врхунских спортских резултата на Олимпијским играма, Параолимпијским играма и другим значајним међународним спортским такмичењима. Стварамо услове за изградњу, реконструкцију, адаптацију, опремање и одржавање спортских објеката. Региструјемо спортске организације и регулишемо њихова друга статусна питања. Унапређујемо стручни рад у спорту и стручно оспособљавање у спорту. Промовишемо развој и унапређење омладинске политике на националном и локалном нивоу. Сарађујемо са невладиним организацијама, привредним друштвима, медијима, синдикатом и другим субјектима. Подстичемо неформално образовање младих. Сарађујемо са организацијама и удружењима младих. Пружамо подршку раду омладинских сервиса на државном и локалном нивоу. Подстичемо међународну сарадњу у области спорта и младих.

Министарство унутрашњих послова

Министарство унутрашњих послова надлежно је за послове издавања личних карата, путних и других исправа, одлучивање о стицању и губитку црногорског држављанства и другим правима из области грађанских стања, правима странаца и лица без држављанства, послове управљања мјешовитим миграцијама, полицијске послове и послове у непосредној вези са полицијским пословима, послове који се односе на спрјечавање прања новца и финансирање тероризма, послове интегрисаног управљања границом и координације Шенгенског акционог плана, послове унутрашње контроле рада, послове заштите и спашавања и са њима повезане послове чијим се вршењем обезбјеђује заштита безбједности и имовине и остваривање слобода и права грађана, као и друге послове прописане законом.

Министарство вањских послова

Министарство вањских послова ради на остваривању и заштити интереса и угледа Црне Горе на међународном плану, помаже црногорским грађанима који живе и раде у иностранству или путују ван Црне Горе и пружа подршку црногорским привредним и другим правним субјектима на интернационалном нивоу.

Министарство здравља

Министарство здравља, као креатор здравствене политике и стваралац амбијента за њено спровођење, велику пажњу поклања развоју медицинских технологија, набавци најсавременије и софистициране медицинске опреме и апарата, стручном усавршавању и едукацији љекара и средњег медицинског кадра, унапређењу инфраструктурних капацитета, изградњи нових здравствених објеката, а све у циљу пружања ефикасније и квалитетније здравствене заштите нашим грађанима и стварања бољег амбијента за рад здравствених радника.

Министри без портфеља

Зоран Миљанић

Министар Зоран Миљанић је задужен да спроводи политику у области борбе против корупције, што уједно подразумијева да ће са својим тимом перманентно пратити рад црногорских институција задужених за ту област, контактирати и сарађивати са домаћим и иностраним институцијама задуженим за борбу против корупције и предлагати акта везана за ту област.

Органи управе