Zdravlje

Obavezno zdravstveno osiguranje, zaštita na radu, refundacija troškova, zdravlje trudnica

Pravna zaštita

Zaštita prava potrošača, centri za pomoć, javni red i mir, prijava kaznenih djela

Porezi i carine

Poreska administracija, poreske obaveze - prijava i plaćanje poreza

Međunarodna saradnja

Spoljna politika, NATO, Evropska unija, Projekti podrške, međunarodne inicijative, ljudska prava

Poljoprivreda

Šumarstvo, vodoprivreda, ribarstvo, pčelarstvo, ruralni razvoj, održivo korišćenje prirodnih resursa, Agrobudžet

Obrazovanje

Predškolsko, osnovno, srednje i visoko obrazovanje, uči doma, e-upis, e-dnevnik, digitalni udžbenici, školski kalendar

Porodica

Brak i vanbračna zajednica, razvod prava i obaveze, roditeljstvo, socijalna davanja i novčane naknade, osobe sa invaliditetom, smrt i nasljeđe

Rad

Tržište rada, prava radnika, zakon o radu, minimalna primanja, nezaposleni

Podrška privredi

Podrška razvoju zdrave i konkurentne privrede. Razvoj i unapređenje sektora mikro, malih i srednjih preduzeća kao generatora novih ideja, novih proizvoda...

Turizam

Prijava boravišta stranaca, dozvole za rad, izgradnja turističkih objekata, registri, NTO, LTO

Aktuelne teme

Javne politike

Sektorska podjela strateških dokumenata i ukupan broj strategija

e-Peticije

Cilj je da se omogući građanima da svojim incijativama pomognu Vladi u obavljanju ustavnih nadležnosti.

EU4ME ME4EU

Članstvo naše države u EU je naš strateški cilj i biće vodilja svih naših budućih aktivnosti.

Budi Odgovoran

Projekat Vlade CG, ETF-a i UNDP-a - “Uključivanje građana u borbu protiv sive ekonomije”

Državni simboli Crne Gore

Grb Crne Gore

Pitajte Vladu

Tel: +382 20 482 876
Fax: +382 20 482 939
E-mail: kancelarijazagradjane@gsv.gov.me
Adresa: Karađorđeva bb, 81000 Podgorica