Biblioteka Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Predlog izvještaja sa mišljenjem i stavovima Vlade Crne Gore na Interpelaciju za pretresanje pitanja u vođenju politike Vlade u oblasti vanjskih poslova
Vlada Crne Gore Predlog izvještaja sa mišljenjem i stavovima Vlade Crne Gore na Interpelaciju za pretresanje pitanja u vođenju politike Vlade u oblasti vanjskih poslova
Iako je ova interpelacija nastavak kampanje neistina kojima se služe bivše vlasti, drago nam je da su nakon napada na našu policiju, sada ipak pribjegli zakonitim metodama kritike rada Vlade, na koju ćemo odgovoriti sa zadovoljstvom – jasno, precizno i argumentovano.
Verzija 1.0 Objavljeno: 28.10.2021. 18:07
Preuzmipdf162 KB
Predlog za produženje roka važenja državne garancije po kreditnom aranžmanu između Crnogorske komercijalne banke a.d. Podgorica (pravni nasljednik Podgoričke banke a.d. Podgorica) i Stambene zadruge radnika prosvjete Crne Gore „SOLIDARNO“ Podgorica
Vlada Crne Gore Predlog za produženje roka važenja državne garancije po kreditnom aranžmanu između Crnogorske komercijalne banke a.d. Podgorica (pravni nasljednik Podgoričke banke a.d. Podgorica) i Stambene zadruge radnika prosvjete Crne Gore „SOLIDARNO“ Podgorica
Stambena zadruga prosvjetnih radnika Crne Gore „SOLIDARNO“ Podgorica je 2015. godine, započela realizaciju projekta „Izgradnja stambenih jedinica za prosvjetne radnike Opštine Budva“.
Verzija 1.0 Objavljeno: 28.10.2021. 18:05
Preuzmipdf155 KB
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu
Vlada Crne Gore Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu
U Zakonu o sportu („Službeni list CG“, broj 44/18) u članu 29 stav 5 riječ „Ministarstvu“ zamjenjuje se riječima: „organu uprave nadležnom za poslove sporta (u daljem tekstu: Uprava)“. U st. 7, 8 i 9 riječ „Ministarstvo“ zamjenjuje se riječju „Uprava“.
Verzija 1.0 Objavljeno: 28.10.2021. 18:04
Preuzmipdf27 KB
Zahtjev za davanje saglasnosti u skladu sa članom 4 Odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada („Službeni list CG“, br. 26/12, 34/12 i 27/13) (bez rasprave)
Vlada Crne Gore Zahtjev za davanje saglasnosti u skladu sa članom 4 Odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada („Službeni list CG“, br. 26/12, 34/12 i 27/13) (bez rasprave)
Ministarstvo zdravlja, je rješenjem br. 7-040/21-3510/1 od 07.09.2021. godine, formiralo Komisiju za redovnu eksternu provjeru kvaliteta stručnog rada, koju čine Dr Slađana Ćorić, Dr Ivana Živković, Dr Slobodan Mandić i Radovan Nikolić, sa zadatkom da u okviru svojih zakonom propisanih nadležnosti, sprovede aktivnosti koje podrazumijevaju kontrolu kvaliteta i ispunjenosti propisanih uslova rada za pružanje zdravstvene zaštite, primjene utvrđenih standarda kvaliteta, smanjivanja neželjenih, nepotrebnih i neodgovarajućih procesa, preduzetih mjera stručnog usavršavanja i kontinuirane edukacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika, te sprovode neophodne reforme na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
Verzija 1.0 Objavljeno: 28.10.2021. 18:01
Preuzmipdf452 KB
Zahtjev za dobijanje saglasnosti za pokretanje postupka za popunu radnog mjesta pomoćnik/ca sekretar/ke – rukovodilac/teljka Sektora za propise iz oblasti političkog sistema u Sekretarijatu za zakonodavstvo (bez rasprave)
Vlada Crne Gore Zahtjev za dobijanje saglasnosti za pokretanje postupka za popunu radnog mjesta pomoćnik/ca sekretar/ke – rukovodilac/teljka Sektora za propise iz oblasti političkog sistema u Sekretarijatu za zakonodavstvo (bez rasprave)
Zahtjev za dobijanje saglasnosti za pokretanje postupka za popunu radnog mjesta pomoćnik/ca sekretar/ke – rukovodilac/teljka Sektora za propise iz oblasti političkog sistema u Sekretarijatu za zakonodavstvo, koje nije predviđeno Djelimičnim kadrovskim planom organa državne uprave i službi Vlade Crne Gore za 2021. godinu
Verzija 1.0 Objavljeno: 28.10.2021. 18:00
Preuzmipdf338 KB
Predlog odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva Opštine Tivat (bez rasprave)
Vlada Crne Gore Predlog odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva Opštine Tivat (bez rasprave)
Ovom odlukom propisuju se visina, način i uslovi plaćanja naknada za korišćenje opštinskih puteva i djelova državnih puteva koji prolaze kroz naselja na teritoriji Opštine Tivat (u daljem tekstu: put).
Verzija 1.0 Objavljeno: 28.10.2021. 17:58
Preuzmipdf446 KB
Predlog odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva i djelova državnih puteva koji prolaze kroz naselje na teritoriji Opštine Pljevlja (bez rasprave)
Vlada Crne Gore Predlog odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva i djelova državnih puteva koji prolaze kroz naselje na teritoriji Opštine Pljevlja (bez rasprave)
Ovom odlukom uvodi se naknada za korišćenje opštinskih puteva i djelova državnih puteva koji prolaze kroz naselje na teritoriji Opštine Pljevlja, utvrđuje visina, način i uslovi plaćanja naknade za korišćenje opštinskih puteva i djelova državnih puteva koji prolaze kroz naselje (u daljem tekstu: put).
Verzija 1.0 Objavljeno: 28.10.2021. 17:56
Preuzmipdf383 KB
Predlog odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva opštine Mojkovac (bez rasprave)
Vlada Crne Gore Predlog odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva opštine Mojkovac (bez rasprave)
Ovom odlukom propisuju se visina, način i uslovi plaćanja naknada za korišćenje opštinskih puteva i djelova državnih puteva koji prolaze kroz naselja na teritoriji Opštine Mojkovac (u daljem tekstu: put).
Verzija 1.0 Objavljeno: 28.10.2021. 17:54
Preuzmipdf962 KB
Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti člana 48 st. 4, 5, 6, člana 103 stav 1 tačka 3 i člana 184c Zakona o državnom tužilaštvu („Službeni list CG“, br. 11/15, 42/15, 80/17, 10/18, 76/20 i 59/21), koju je podnio Milivoje Katnić, iz Podgorice (bez rasprave)
Vlada Crne Gore Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti člana 48 st. 4, 5, 6, člana 103 stav 1 tačka 3 i člana 184c Zakona o državnom tužilaštvu („Službeni list CG“, br. 11/15, 42/15, 80/17, 10/18, 76/20 i 59/21), koju je podnio Milivoje Katnić, iz Podgorice (bez rasprave)
Podnosilac inicijative navodi da nijesu ustavne odredbe člana 48 stav 4 Zakona o Državnom tužilaštvu, kojom je propisano da za vršioca dužnosti Vrhovnog državnog tužioca može biti određeno lice koje ispunjava uslove iz člana 43 Zakona o Državnom tužilaštvu, stava 5 da se vršilac dužnosti Vrhovnog državnog tužioca određuje na period od 6 mjeseci, kao i stava 6 navedenog zakona kojim je propisano da se u slučaju da u roku iz stava 5 ovog člana ne bude izabran vrhovni državni tužilac, isto lice može još jednom biti određeno za vršioca dužnosti Vrhovnog državnog tužioca na period od 6 mjeseci.
Verzija 1.0 Objavljeno: 28.10.2021. 17:52
Preuzmipdf291 KB
1 2 3 4 5 6 7