Organizacija Vlade i institucija sistema

Vlada

Vlada Crne Gore

44. Vladu Crne Gore čine predsjednik, pet potpredsjednika i 19 ministarstava.

Predsjednik Vlade Crne Gore

Predsjednik Vlade predstavlja Vladu, obezbjeđuje jedinstvo političkog djelovanja Vlade, saziva i predsjedava sjednicama Vlade, potpisuje akte koje ona donosi, usklađuje rad članova Vlade i vrši druge poslove utvrđene Ustavom i zakonom.

Potpredsjednici Vlade Crne Gore

Vlada Crne Gore ima pet potpredsjednika: za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove, politički sistem, pravosuđe i antikorupciju, rad, obrazovanje, zdravstvo i socijalu, ekonomsku politiku, demografiju i mlade.

Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore

Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore se stara o poslovima pripreme i održavanja sjednica Vlade, uspostavljanja i razvoja sistema koordinacije i praćenja usklađenosti strategisjkih dokumenata kojima se utvrđuju javne politike s ostalim nacionalnim strategijskim dokumentima i/ili pravnom tekovinom EU, informisanja domaće i inostrane javnosti o aktivnostima Vlade, predsjednika i potpredsjednika Vlade; prezentovanja strateških politika, kapitalnih projekata i drugih značajnih aktivnosti Vlade.

Ministarstva

Ministarstvo ekonomskog razvoja

Unapređujemo konkurentnost, investicioni ambijent i saradnju sa biznis zajednicom. Poboljšavamo poslovno okruženje, olakšavamo poslovanje malih i srednjih preduzeća i jačamo preduzetništvo. Stvaramo povoljne poslovne klime i kreiramo uslove koji će dovesti do uspostavljanja moderne crnogorske industrije.

Ministarstvo energetike i rudarstva

Ministarstvo energetike i rudarstva upravlja sektorima energetike, rudarstva, geologije i koncesija. To uključuje izradu zakona, regulaciju industrije, utvrđivanje energetske politike i koordinaciju projekata. Takođe, ministarstvo se bavi energetskim bilansom, trgovinom naftnim derivatima, dodjelom koncesija i nadzorom nad eksploatacijom mineralnih resursa, geološkim istraživanjima i proizvodnjom ugljovodonika.

Ministarstvo evropskih poslova

Ministarstvo evropskih poslova zaduženo je za upravljanje i koordinaciju procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Ministarstvo finansija

Ministarstvo finansija nadležno je, između ostalog, za pripremanje predloga tekuće ekonomske politike Crne Gore i praćenje njenog ostvarivanja, kao i pripremanje, planiranje, izradu i izvršenje budžeta Crne Gore. Takođe, Ministarstvo je nadležno za izvršavanje plaćanja po zahtjevu potrošačkih jedinica, vođenje glavne knjige trezora, upravljanje računovodstvenim sistemom državnih primitaka i finansijsku kontrolu putem korišćenja računovodstvenog sistema.

Ministarstvo javne uprave

U Ministarstvu javne uprave kreiramo javne politike koje unapređuju sistem javne uprave u Crnoj Gori i sprovodimo digitalnu transformaciju koja treba da obezbijedi bolji kvalitet i nove digitalne usluge. Za dobro svih građana Crne Gore!

Ministarstvo kulture i medija

Ministarstvo kulture i medija vrši poslove uprave koji se odnose na: razvoj kulturnog i umjetničkog stvaralaštva; zaštitu, očuvanje, valorizaciju i prezentaciju kulturne baštine; razvoj kreativnih industrija; ostvarivanje javnog interesa u kulturi; pripremu predloga zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti kulture, davanje mišljenja na predloge zakona i drugih propisa kojima se uređuju pitanja u vezi sa kulturom...

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava bavi se zaštitom i unapređenjem ljudskih prava i sloboda, ostvarivanjem prava manjinskih naroda drugih manjinskih nacionalnih zajednica, zaštitom od diskriminacije, rodnom ravnopravnošću, unapređenjem međuetničke tolerancije u Crnoj Gori, interkulturalnim dijalogom i jačanjem suživota.

Ministarstvo odbrane

Ministarstvo odbrane vrši poslove uprave koji se odnose na: izvršavanje utvrđene politike odbrane, planiranje sistema odbrane, međunarodnu saradnju, obaveze koje proističu po osnovu članstva u Sjeverno-atlantskom savezu i drugim bezbjednosnim organizacijama i inicijativama, aktivnosti iz oblasti odbrane u okviru pridruživanja EU, pripremu predloga zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti odbrane, izradu strategija, vojne doktrine, projekata i programa, popunu i mobilizaciju Vojske , vojnu, radnu i materijalnu obavezu, planiranje, izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i uređenje objekata za potrebe ministarstva i Vojske, organizovanje elektronskih komunikacija i sajber bezbjednost za potrebe sistema odbrane, zaštitu tajnih podataka u oblasti odbrane, vojno obavještajne, kontraobavještajne i bezbjednosne poslove u ministarstvu i Vojsci, usklađivanje propisa iz oblasti odbrane sa pravnom tekovinom EU.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Izrada normative i definisanje modela podrške radi podsticanja razvoja poljoprivredne proizvodnje, kontinuiran je proces i permanentna aktivnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koja se odvija uz aktivno učešće poljoprivrednih proizvođača, NVO, stručnih službi i naučne zajednice i uz aktivnu međunarodnu podršku i saradnju.

Ministarstvo pravde

Ministarstvo pravde vrši poslove uprave koji se odnose na: organizaciju i rad sudova i državnog tužilaštva, organa za izvršenje krivičnih sankcija, advokature, notara, javnih izvršitelja, posrednika i sudskih vještaka; krivično zakonodavstvo; pripremu predloga propisa kojima se uređuju obligacioni, porodični i nasljedni odnosi, sudski postupci...

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine vrši poslove koji se odnose na: pripremu i praćenje propisa iz oblasti prostornog planiranja i urbanizma, građevinarstva, legalizacije i inspekcijskog nadzora; svojinsko pravnih odnosa, državne imovine, premjera i katastra nepokretnosti...

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija vrši poslove uprave koji se odnose, između ostalog, na kreiranje, uspostavljanje i razvoj obrazovno-vaspitnog sistema kao i organizaciju rada obrazovno-vaspitnih ustanova. Takođe, Ministarstvo vrši usklađivanje domaćih propisa sa pravnom tekovinom Evropske unije u oblasti nauke, istraživanja i inovacija kao i sprovođenje podsticajnih mjera za razvoj istraživanja i inovacija u saradnji sa drugim nadležnim institucijama.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Ministarstvo rada i socijalnog staranja nadležno je za pripremanje predloga propisa iz oblasti radnih odnosa, tržišta rada, socijalne politike i penzijskog i invalidskog osiguranja. Ministarstvo vrši nadzor nad Zavodom za zapošljavanje, Fondom PIO, Fondom rada i centrima i ustanovama socijalne i dječje zaštite.

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva upravlja sektorima putne infrastrukture, željezničkog, vazdušnog, drumskog i pomorskog saobraćaja. Aktivnosti izrade zakona, utvrđivanja saobraćajne politike, realizacije projektnih aktivnosti, priprema i ocjena razvojnih investicionih projekata, u isključivoj su nadležnosti ministarstva. Takođe, ministarstvo se bavi analiziranjem investicionih mogućnosti, saradnjom sa predstavnicima privatnog i javnog sektora, praćenje stanja tekuće i razvojne saobraćajne politike, kao i sprovođenje inspekcijskog nadzora u propisima iz oblasti saobraćaja

Ministarstvo sporta i mladih

U Ministarstvu sporta i mladih iniciramo i preduzimamo mjere u cilju unapređenja stanja u oblasti sporta i mladih, promocije Crne Gore kroz sportsku djelatnost i aktivnost. Podstičemo i promovišemo vrhunski sport, sportsko-rekreativne aktivnosti, bavljenje sportom kod djece, studenata i lica sa invaliditetom.

Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera vrši poslove uprave koji se odnose na: pripremu i praćenje propisa i strateško planiranje sistema u oblasti turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera.

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Ministarstvo unutrašnjih poslova nadležno je za poslove izdavanja ličnih karata, putnih i drugih isprava, odlučivanje o sticanju i gubitku crnogorskog državljanstva i drugim pravima iz oblasti građanskih stanja, pravima stranaca i lica bez državljanstva, poslove upravljanja mješovitim migracijama, policijske poslove i poslove u neposrednoj vezi sa policijskim poslovima, poslove koji se odnose na sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma, poslove integrisanog upravljanja granicom i koordinacije Šengenskog akcionog plana, poslove unutrašnje kontrole rada, poslove zaštite i spašavanja i sa njima povezane poslove čijim se vršenjem obezbjeđuje zaštita bezbjednosti i imovine i ostvarivanje sloboda i prava građana, kao i druge poslove propisane zakonom.

Ministarstvo vanjskih poslova

Ministarstvo vanjskih poslova radi na ostvarivanju i zaštiti interesa i ugleda Crne Gore na međunarodnom planu, pomaže crnogorskim građanima koji žive i rade u inostranstvu ili putuju van Crne Gore i pruža podršku crnogorskim privrednim i drugim pravnim subjektima na internacionalnom nivou.

Ministarstvo zdravlja

Ministarstvo zdravlja, kao kreator zdravstvene politike i stvaralac ambijenta za njeno sprovođenje, veliku pažnju poklanja razvoju medicinskih tehnologija, nabavci najsavremenije i sofisticirane medicinske opreme i aparata, stručnom usavršavanju i edukaciji ljekara i srednjeg medicinskog kadra, unapređenju infrastrukturnih kapaciteta, izgradnji novih zdravstvenih objekata, a sve u cilju pružanja efikasnije i kvalitetnije zdravstvene zaštite našim građanima i stvaranja boljeg ambijenta za rad zdravstvenih radnika.

Organi uprave

Direkcija za zaštitu tajnih podataka

Direkcija za zaštitu tajnih podataka vrši poslove koji se između ostalog, odnose na razmjenu tajnih podataka sa stranim državama i međunarodnim organizacijama; obezbjeđivanje i primjenu standarda i propisa iz oblasti zaštite tajnih podataka, instalacija i održavanje kriptografskih sistema, proizvoda i mehanizama za zaštitu tajnih podataka; rukovanje kripto-materijalima Sjeverno-atlantskog saveza (NATO) i Evropske unije; certifikovanje komunikaciono-informacionih sistema i procesa u kojima se obrađuju, prenose i čuvaju tajni podaci; zaštitu prostorija i opreme od rizika elektromagnetnog zračenja; izdavanje dozvola za pristup tajnim podacima; vođenje evidencije o izdatim dozvolama za pristup tajnim podacima; izradu i vođenje Centralnog registra tajnih podataka strane države ili međunarodne organizacije; obuku korisnika tajnih podataka, inspekcijski nadzor; kao i druge poslove koji su joj određeni u nadležnost.

Poreska uprava

Poreska uprava predstavlja jednu od najznačajnijih institucija u sistemu državne uprave, čijom efikasnošću u radu se doprinosi stabilnosti javnih finansija i finansiranju svih javnih potreba našeg društva.

Zahvaljujući posvećenosti ka usvajanju najbolje prakse i međunarodnih standarda, Poreska uprava u kontinuitetu ulaže u razvoj IT kapaciteta i modernizaciju poslovnih procesa, a sve ciljem naplate javnih prihoda, sancionisanja svih oblika nelegalnog poslovanja i podsticanja dobrovoljnog poštovanja propisa od strane svih učesnika u tržišnoj utakmici.

Sekretarijat za zakonodavstvo

Najznačajnija uloga Sekretarijata za zakonodavstvo je praćenje i unapređivanje pravnog sistema Crne Gore i staranje o usklađenosti zakona i drugih propisa i opštih akata u postupku pripreme sa Ustavom i pravnim sistemom. Kao stručni organ, Sekretarijat pruža stručnu pomoć i obezbjeđuje stručno-metodološko jedinstvo u postupku pripreme zakona, drugih propisa i opštih akata u skladu sa Pravno-tehničkim pravilima za izradu propisa. Ove nadležnosti Sekretarijat ostvaruje davanjem mišljenja ministarstvima kao obrađivačima propisa. Stara se i o objavljivanju propisa Vlade i ministarstava u „Službenom listu Crne Gore“.

Uprava carina

Uprava carina vrši poslove koji se odnose na: primjenu propisa koji se odnose na robu koja se unosi u carinsko područje do određivanja carinski dozvoljenog postupanja ili upotrebe robe; odobravanje carinski dozvoljenog postupanja ili upotrebe robe; vršenje carinske kontrole; utvrđivanje porijekla robe: utvrđivanje vrijednosti robe u carinske svrhe; izdavanje obavezujućih informacija; odobravanje pojednostavljenih postupaka; primjenu propisa koji se odnose na povlašćene postupke; sprovođenje mjera carinske istrage i obavještajnog rada radi sprečavanja i otkrivanja carinskih prekršaja i krivičnih djela počinjenih kršenjem carinskih propisa, kao i podnošenje prijave nadležnom tužilaštvu; obračun i naplatu carinskog duga, poreza i akciza u vezi sa uvozom robe; vođenje prvostepenog upravnog postupka u skladu sa zakono ...

Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama

Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama vrši poslove koji se odnose na: sigurnost plovidbe u obalnom moru Crne Gore u vezi sa uređivanjem i održavanjem pomorskih plovnih puteva, postavljanjem objekata sigurnosti plovidbe na plovnim putevima i obezbjeđivanjem njihovog pravilnog funkcionisanja, vršenjem poslova radio službe na pomorskim plovnim putevima za potrebe pomorskog saobraćaja, prikupljanjem hidrografskih, okeanografskih i meteoroloških podataka i njihovo emitovanje radio vezom; utvrđivanje sposobnosti za plovidbu brodova i drugih plovnih plutajućih objekata, i to: vršenjem tehničkog nadzora, izdavanjem brodskih isprava, knjiga i svjedočanstava, izračunavanjem tonaže prilikom baždarenja plovnih objekata...

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove

Sprečavanjem, otkrivanjem i upravljanjem rizicima koji se prenose hranom, doprinosi se bezbjednosti hrane, zdravlju ljudi, održivom razvoju i ekonomskom prosperitetu. Bezbjednost hrane tiče se svih nas. Svi moraju imati ulogu kako bi osigurali da hrana koju konzumiramo bude sigurna i da neće naštetiti našem zdravlju. Najbolja potvrda uspjeha Crne Gore u ovoj oblasti su rezultati kontinuiranih kontrola bezbjednosti hrane, kako hrane iz uvoza, tako i na unutrašnjem tržištu gdje se nadzire i kontroliše po principu “od njive ili farme do trpeze“.

Uprava za državnu imovinu

Uprava za državnu imovinu vrši poslove koji se odnose na: vođenje jedinstvene evidencije državne imovine u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima; vođenje registra državne imovine; staranje o namjenskom korišćenju državne imovine; brigu o imovini koja po sili zakona postaje državna imovina; upravljanje oduzetom imovinskom koristi koje obuhvata: izvršavanje privremenih mjera obezbjeđenja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, odnosno zakonom kojim se uređuje krivični postupak.

Uprava za igre na sreću

Uprava za igre na sreću vrši poslove koji se odnose na: odlučivanje o svojstvu neke igre, kao igre na sreću; pripremanje stručne osnove za izradu propisa u oblasti igara na sreću; davanje saglasnosti na pravila igara na sreću; vođenje registra priređivača igara na sreću; učestvovanje u komisijama za izvlačenje i pronalaženje dobitaka u lutrijskim igrama na sreću; vršenje kontrole osnovnog kapitala i depozita kod priređivača igara na sreću po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca; izdavanje odobrenja za držanje rizikodepozita za osiguranje isplata dobitaka kod posebnih igara na sreću...

Uprava za inspekcijske poslove

Uprava za inspekcijske poslove vrši poslove koji se odnose na: inspekcijski nadzor u oblastima: ekonomskog tržišta, turizma, rada i zaštite i zdravlja na radu, metrologije, dragocjenih metala, igara na sreću, javnih nabavki, zdravstva, sanitarnih poslova, socijalne i dječje zaštite, ekologije, šumarstva, lovstva i zaštite bilja u šumama, vodoprivrede, geologije, rudarstva, istraživanja i proizvodnje ugljovodonika, elektroenergetike, termoenergetike, energetske efikasnosti, stanovanja, geodezije, prosvjete, sporta, zaštite kulturnih dobara i kulturne baštine, arhivske djelatnosti, elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja; učestvovanje u pripremi zakona, drugih propisa, strateških i planskih dokumenata u dijelu kojim se uređuje vršenje poslova inspekcijskog nadzora i upravnih oblasti u kojima vrši inspekcijski nadzor; praćenje stanja u oblastima nadzor...

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija vrši poslove koji se odnose na: izvršenje krivičnih sankcija, i to: kazne zatvora, kazne dugotrajnog zatvora i maloljetničkog zatvora, mjera bezbjednosti koje se u skladu sa zakonom izvršavaju u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija; vaspitne mjere upućivanje u ustanovu zavodskog tipa, kazne zatvora izrečene u prekršajnom postupku i mjera za obezbjeđenje prisustva okrivljenog u krivičnom postupku pritvor; kao i druge poslove koji su joj određeni u nadležnost.

Uprava za kapitalne projekte

Uprava za kapitalne projekte vrši poslove koji se odnose na: prethodne i pripremne radove, studije, istražne radove i investicione programe, davanje stručne ocjene na dokumentaciju za donošenje investicionih odluka, pribavljanje rješenja o lokaciji i urbanističko-tehničkim uslovima za pojedine objekte, a u vezi sa izgradnjom i rekonstrukcijom objekata primarne tehničke infrastrukture, objekata državnih organa, zdravstva, obrazovanja, kulture i sporta, kompleksa i objekata na atraktivnim turističkim lokacijama i drugih objekata koji su od javnog interesa i čiju izgradnju finansira država...

Uprava za ljudske resurse

Uprava za ljudske resurse vrši poslove koji se odnose na: sprovođenje postupka internog i javnog oglasa i javnog konkursa za ministarstva, organe uprave, službu Predsjednika Crne Gore, Vlade, Ustavnog suda Crne Gore, sud i državno tužilaštvo (u daljem tekstu: državni organ), kao i za druge organe, regulatorna i nezavisna tijela kod kojih se na zaposlene, u skladu sa posebnim zakonom, primjenjuju propisi o državnim službenicima i namještenicima; davanje mišljenja na akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji državnih organa u dijelu koji se odnosi na djelokrug i opis poslova organizacionih jedinica, zvanja i uslove za obavljanje poslova, kao i opise poslova pojedinačnih radnih mjesta; praćenje ocjenjivanja rada državnih službenika i namještenika; vršenje analize ocjenjivanja rada državnih službenika i namještenika; davanje preporuka za unaprijeđenje službeničkog sistema;

Uprava za nekretnine

Uprava za katastar i državnu imovinu vrši poslove koji se odnose na: iniciranje uređivanja svojinsko-pravnih odnosa na nepokretnostima; izradu standarda geodetskih radova iz oblasti premjera, izradu katastra nepokretnosti i podzemnih instalacija; vođenje upravnog postupka u oblasti svojinsko-pravnih odnosa i katastra nepokretnosti i obezbjeđenje primjene i izvršavanja stvarno-pravnih i imovinskih propisa u Crnoj Gori; planiranje, projektovanje, analizu i ocjenu tačnosti radova na izradi premjera, katastra nepokretnosti i kartografskih radova...

Uprava za saobraćaj

Uprava za saobraćaj vrši poslove koji se odnose na: upravljanje, razvoj, gradnju, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu državnih puteva Crne Gore.

Uprava za saradnju sa dijasporom - iseljenicima

Odnos Crne Gore sa dijasporom - iseljenicima zasniva se na uzajamnoj privrženosti i saradnji, pružanju pomoći i jačanju međusobnih veza, uz uvažavanje specifičnosti i potreba svih pripadnika dijaspore - iseljenika.

Uprava za ugljovodonike

Osnovna misija Uprave za ugljovodnike je stvaranje uslova za održivo i kvalitetno upravljanje ugljovodoničnim resursom.

Stvaranje uslova za kvalitetno upravljanje resursima nafte i gasa postiže se kroz aktivnosti kao što su: sprovođenje postupaka za dodjelu ugovora o koncesiji za istraživanje i ugovora o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika; nadzor nad izvršenjem ugovora o koncesiji od strane koncesionara; obračun koncesione naknade; priprema propisa za istraživanje i proizvodnju ugljovodonika; vršenje upravnih i stručnih poslova is oblasti ugljovodonika.

Glavni ciljevi Uprave za ugljovodnike su: praćenje ugovora o koncesiji, upravljanje ugljovodoničnim resursima i upravljanje geološkim i geofizičkim podacima.

Uprava za vode

Uprava za vode je organ državne uprave nadležan za sprovođenje politike upravljanja vodama u Crnoj Gori, u skladu sa načelima upravljanja vodama, vodnim i priobalnim zemljištem i vodnim objektima. U Upravi za vode se sprovode mjere i radnje sa ciljem obezbjeđenja i korišćenja voda, uz dugoročnu zaštitu kvaliteta voda i vodoizvorišta, zaštitu voda od zagađenja, uređenje voda i vodotoka i zaštitu od štetnog dejstva voda.

Uprava za željeznice

Poslove iz oblasti investiranja u održavanje, razvoj i modernizaciju željezničke infrastrukture, regulatorne poslove na željezničkom tržištu i poslove bezbjednosti i interoperabilnosti obavlja Uprava za željeznice.

Zavod za školstvo

Zavod za školstvo utvrđuje i obezbjeđuje kvalitet obrazovno-vaspitnog rada u ustanovama, obavlja razvojne, savjetodavne, istraživačke i stručne poslove iz oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, osnovnog obrazovanja i vaspitanja, srednjeg opšteg obrazovanja, stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, obrazovanja i vaspitanja djece sa posebnim potrebama i vaspitanja u domovima učenika.

Ostali organi uprave

Centar za stručno obrazovanje

JU Centar za stručno obrazovanje obavlja stručne poslove razvoja kvalifikacija, analize i praćenja kvaliteta stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih

CIRT

Uloga CIRT -a je koordinacija prevencije i zaštite od računarsko-bezbjednosnih incidenata na internetu i drugih rizika bezbjednosti informacionih sistema. Budite u toku sa najnovijim preporukama, vijestima i aktuelnostima putem naših zvaničnih profila na društvenim mrežama.

Fond rada

Fond rada je osnovan da bi pružao zaštitu licima kojima je radni odnos prestao usljed stečaja i isplatu potraživanja u skladu sa zakonskom regulativom. Ciljevi kojima težimo i koje ćemo realizovati, imaće u fokusu interes gradjana, brzinu, efikasnost, potpuno informisanje o pravima radnika i punu transparentnost. Djelatnost Fonda ogleda se u posebnoj zaštiti materijalnih prava radnika u stečajnom postupku nad poslodavcem a sprovodi se osiguranjem zaštićenih prava iz radnog odnosa, isplatom tih prava iz državnog budžeta i povraćajem isplaćenih sredstava iz stečajne mase u državni budžet na osnovu preuzetih procesnih prava u stečajnom postupku.

Fond za obeštećenje

Fond za obeštećenje, sa svojstvom pravnog lica, Vlada Crne Gore je obrazovala radi isplate obeštećenja bivših vlasnika za prava koja su im oduzeta u korist opštenarodne, državne, društvene ili zadružne svojine. Bivši vlasnik koji nema pravo na povraćaj oduzetih imovinskih prava u skladu sa Zakonom o oduzetim imovinskim pravima i obeštećenju može ostvariti pravo na obeštećenje: novčanim sredstvima i obveznicama.

Komisija za žalbe

Komisija za žalbe

Komisija za žalbe je u svom radu nezavisna i samostalna.

Nacionalna komisija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda vazduhoplova, vanrednih događaja koji ugrožavaju bezbjednost željezničkog saobraćaja i pomorskih nezgoda i nesreća

Radi istraživanja nesreća i ozbiljnih nezgoda vazduhoplova, vanrednih događaja koji ugrožavaju bezbjednost željezničkog saobraćaja i pomorskih nezgoda i nesreća, osniva se Nacionalna komisija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda vazduhoplova, vanrednih događaja koji ugrožavaju bezbjednost željezničkog saobraćaja i pomorskih nezgoda i nesreća.

Uprava policije - Sektor za finansijsko-obavještajne poslove

Telefon:+382 20 210 025
Fax:+382 20 210 086
e-mail: foj@foj.gov.me