Organizacija Vlade i institucija sistema

Vlada

Vlada Crne Gore

43. Vladu Crne Gore čine predsjednik, četiri potpredsjednika, 18 ministara i dva ministra bez portfelja.

Predsjednik Vlade Crne Gore

Predsjednik Vlade predstavlja Vladu, obezbjeđuje jedinstvo političkog djelovanja Vlade, saziva i predsjedava sjednicama Vlade, potpisuje akte koje ona donosi, usklađuje rad članova Vlade i vrši druge poslove utvrđene Ustavom i zakonom.

Potpredsjednici Vlade Crne Gore

Vlada Crne Gore ima četiri potpredsjednika: za spoljnu politiku, evropske integracije i regionalnu saradnju, za ekonomski sistem, za politički sistem i unutrašnju politiku i za regionalni razvoj.

Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore

Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore se stara o poslovima pripreme i održavanja sjednica Vlade, uspostavljanja i razvoja sistema koordinacije i praćenja usklađenosti strategisjkih dokumenata kojima se utvrđuju javne politike s ostalim nacionalnim strategijskim dokumentima i/ili pravnom tekovinom EU, informisanja domaće i inostrane javnosti o aktivnostima Vlade, predsjednika i potpredsjednika Vlade; prezentovanja strateških politika, kapitalnih projekata i drugih značajnih aktivnosti Vlade.

Ministarstva

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma je čuvar prirodnih bogatstava, biodiverziteta i prostora Crne Gore. Zaštita životne sredine, briga o čistom vazduhu, vodi, zemlji i klimatskim promjenama, očuvanje našeg izuzetnog prostornog nasljeđa- prioriteti su u radu.

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

Unapređujemo konkurentnost, investicioni ambijent i saradnju sa biznis zajednicom. Poboljšavamo poslovno okruženje, olakšavamo poslovanje malih i srednjih preduzeća i jačamo preduzetništvo. Stvaramo povoljne poslovne klime i kreiramo uslove koji će dovesti do uspostavljanja moderne crnogorske industrije. Strateški planiramo razvoj turizma u našoj zemlji i razvijamo održivi, zeleni, pametni i inkluzivni, cjelogodišnji turistički proizvod u skladu sa savremenim trendovima.

Ministarstvo evropskih poslova

Ministarstvo evropskih poslova zaduženo je za upravljanje i koordinaciju procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Ministarstvo finansija

Ministarstvo finansija nadležno je, između ostalog, za pripremanje predloga tekuće ekonomske politike Crne Gore i praćenje njenog ostvarivanja, kao i pripremanje, planiranje, izradu i izvršenje budžeta Crne Gore. Takođe, Ministarstvo je nadležno za izvršavanje plaćanja po zahtjevu potrošačkih jedinica, vođenje glavne knjige trezora, upravljanje računovodstvenim sistemom državnih primitaka i finansijsku kontrolu putem korišćenja računovodstvenog sistema. Ministarstvo vrši nadzor nad radom Uprave prihoda i carina i Uprave za katastar i državnu imovinu, ali i predlaže Vladi propise iz ove dvije oblasti.

Ministarstvo javne uprave

U Ministarstvu javne uprave kreiramo javne politike koje unapređuju sistem javne uprave u Crnoj Gori i sprovodimo digitalnu transformaciju koja treba da obezbijedi bolji kvalitet i nove digitalne usluge. Za dobro svih građana Crne Gore!

Ministarstvo kapitalnih investicija

Ministarstvo kapitalnih investicija vrši poslove uprave koji se odnose na pripremu i ocjenu razvojnih investicionih projekata koji su od interesa za Crnu Goru iz oblasti energetike, rudarstva, saobraćaja i pomorstva, kao i vođenje razvojne politike, praćenje stanja i preduzimanje mjera iz pomenutih oblasti.

Ministarstvo kulture i medija

Ministarstvo kulture i medija vrši poslove uprave koji se odnose na: razvoj kulturnog i umjetničkog stvaralaštva; zaštitu, očuvanje, valorizaciju i prezentaciju kulturne baštine; razvoj kreativnih industrija; ostvarivanje javnog interesa u kulturi; pripremu predloga zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti kulture, davanje mišljenja na predloge zakona i drugih propisa kojima se uređuju pitanja u vezi sa kulturom...

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava bavi se zaštitom i unapređenjem ljudskih prava i sloboda, ostvarivanjem prava manjinskih naroda drugih manjinskih nacionalnih zajednica, zaštitom od diskriminacije, rodnom ravnopravnošću, unapređenjem međuetničke tolerancije u Crnoj Gori, interkulturalnim dijalogom i jačanjem suživota.

Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja

Stvara okruženje pogodno za razvoj i podizanje kvaliteta naučnoistraživačke zajednice u svim domenima i naučnim oblastima, jača profesiju istraživača. Ulaže u istraživanje i inovacije sprovođenjem politike inovacione djelatnosti, podstiče razvoj proizvoda i usluga u IT djelatnostima, razvija inovacionu infrastrukturu.

Ministarstvo odbrane

Ministarstvo odbrane vrši poslove uprave koji se odnose na: izvršavanje utvrđene politike odbrane, planiranje sistema odbrane, međunarodnu saradnju u oblasti odbrane sa ministarstvima odbrane drugih država i bezbjednosnim organizacijama, obaveze koje proističu po osnovu članstva u Sjeverno-atlantskom savezu i drugim bezbjednosnim organizacijama i inicijativama, aktivnosti iz oblasti odbrane u okviru pridruživanja Evropskoj uniji, pripremu predloga zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti odbrane, izradu strategija, vojne doktrine, projekata i programa, popunu i mobilizaciju Vojske Crne Gore, vojnu, radnu i materijalnu obavezu, planiranje, izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i uređenje objekata za potrebe ministarstva i Vojske Crne Gore, organizovanje elektronskih komunikacija i sajber bezbjednost za potrebe sistema odbrane, zaštitu tajnih podataka u oblasti odbrane, vojno obavještajne, kontraobavještajne i bezbjednosne poslove u ministarstvu i Vojsci Crne Gore, usklađivanje propisa iz oblasti odbrane sa pravnom tekovinom Evropske unije.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Izrada normative i definisanje modela podrške radi podsticanja razvoja poljoprivredne proizvodnje, kontinuiran je proces i permanentna aktivnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koja se odvija uz aktivno učešće poljoprivrednih proizvođača, NVO, stručnih službi i naučne zajednice i uz aktivnu međunarodnu podršku i saradnju.

Ministarstvo pravde

Ministarstvo pravde nadležno je za kreiranje i sprovođenje politika koje se odnose na organizaciju i rad sudova i državnog tužilaštva, organa za izvršenje krivičnih sankcija, advokature, notara, javnih izvršitelja, posrednika i sudskih vještaka; pripremu predloga propisa kojima se uređuje krivično i građansko zakonodavstvo, sudski postupci, prekršajni postupci, arbitraža, međunarodno privatno pravo i pravna pomoć, lobiranje i sprečavanje korupcije; inspekcijski nadzor u sudovima u odnosu na organizovanje rada u sudovima, inspekcijski nadzor u odnosu na organizovanje rada u državnim tužilaštvima, nadzor nad zakonitošću obavljanja poslova notara i pregled poslovanja Notarske komore; nadzor nad zakonitošću rada javnih izvršitelja i Komore javnih izvršitelja, kontrolu izvršenja kazne zatvora i drugih krivičnih sankcija koje se u skladu sa zakonom izvršavaju u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, kao i druge poslove koji su mu određeni u nadležnost.

Ministarstvo prosvjete

Ministarstvo prosvjete vrši poslove uprave koji se odnose na: kreiranje, uspostavljanje i razoj obrazovno-vaspitnog sistema; uslove za osnivanje, rad i licenciranje ustanova u oblasti obrazovanja, organizaciju rada vaspitno-obrazovnih ustanova, priznavanje inostranih obrazovnih isprava o završenom osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, donošenje, odobravanje obrazovnih programa za predškolsko, osnovno obrazovanje, srednje opšte obrazovanje, izdavanje udžbenika i udžbeničke literature, dodjeljivanje nagrade „Oktoih“, nagrada učenicima i nastavnicima iz fonda za kvalitet i talente i druge poslove koje su u nadležnosti Ministarstva prosvjete.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Ministarstvo rada i socijalnog staranja nadležno je za pripremanje predloga propisa iz oblasti radnih odnosa, tržišta rada, socijalne politike i penzijskog i invalidskog osiguranja. Ministarstvo vrši nadzor nad Zavodom za zapošljavanje, Fondom PIO, Fondom rada i centrima i ustanovama socijalne i dječje zaštite.

Ministarstvo sporta i mladih

U Ministarstvu sporta i mladih iniciramo i preduzimamo mjere u cilju unapređenja stanja u oblasti sporta i mladih, promocije Crne Gore kroz sportsku djelatnost i aktivnost. Podstičemo i promovišemo vrhunski sport, sportsko-rekreativne aktivnosti, bavljenje sportom kod djece, studenata i lica sa invaliditetom. Obezbjeđujemo uslove za pripremu, učešće i ostvarivanje vrhunskih sportskih rezultata na Olimpijskim igrama, Paraolimpijskim igrama i drugim značajnim međunarodnim sportskim takmičenjima. Stvaramo uslove za izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, opremanje i održavanje sportskih objekata. Registrujemo sportske organizacije i regulišemo njihova druga statusna pitanja. Unapređujemo stručni rad u sportu i stručno osposobljavanje u sportu. Promovišemo razvoj i unapređenje omladinske politike na nacionalnom i lokalnom nivou. Sarađujemo sa nevladinim organizacijama, privrednim društvima, medijima, sindikatom i drugim subjektima. Podstičemo neformalno obrazovanje mladih. Sarađujemo sa organizacijama i udruženjima mladih. Pružamo podršku radu omladinskih servisa na državnom i lokalnom nivou. Podstičemo međunarodnu saradnju u oblasti sporta i mladih.

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Ministarstvo unutrašnjih poslova nadležno je za poslove izdavanja ličnih karata, putnih i drugih isprava, odlučivanje o sticanju i gubitku crnogorskog državljanstva i drugim pravima iz oblasti građanskih stanja, pravima stranaca i lica bez državljanstva, poslove upravljanja mješovitim migracijama, policijske poslove i poslove u neposrednoj vezi sa policijskim poslovima, poslove koji se odnose na sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma, poslove integrisanog upravljanja granicom i koordinacije Šengenskog akcionog plana, poslove unutrašnje kontrole rada, poslove zaštite i spašavanja i sa njima povezane poslove čijim se vršenjem obezbjeđuje zaštita bezbjednosti i imovine i ostvarivanje sloboda i prava građana, kao i druge poslove propisane zakonom.

Ministarstvo vanjskih poslova

Ministarstvo vanjskih poslova radi na ostvarivanju i zaštiti interesa i ugleda Crne Gore na međunarodnom planu, pomaže crnogorskim građanima koji žive i rade u inostranstvu ili putuju van Crne Gore i pruža podršku crnogorskim privrednim i drugim pravnim subjektima na internacionalnom nivou.

Ministarstvo zdravlja

Ministarstvo zdravlja, kao kreator zdravstvene politike i stvaralac ambijenta za njeno sprovođenje, veliku pažnju poklanja razvoju medicinskih tehnologija, nabavci najsavremenije i sofisticirane medicinske opreme i aparata, stručnom usavršavanju i edukaciji ljekara i srednjeg medicinskog kadra, unapređenju infrastrukturnih kapaciteta, izgradnji novih zdravstvenih objekata, a sve u cilju pružanja efikasnije i kvalitetnije zdravstvene zaštite našim građanima i stvaranja boljeg ambijenta za rad zdravstvenih radnika.

Ministri bez portfelja

Ministar bez portfelja Zoran Miljanić

Ministar Zoran Miljanić je zadužen da sprovodi politiku u oblasti borbe protiv korupcije, što ujedno podrazumijeva da će sa svojim timom permanentno pratiti rad crnogorskih institucija zaduženih za tu oblast, kontaktirati i sarađivati sa domaćim i inostranim institucijama zaduženim za borbu protiv korupcije i predlagati akta vezana za tu oblast.

Organi uprave

Direkcija za zaštitu tajnih podataka

Direkcija za zaštitu tajnih podataka vrši poslove koji se između ostalog, odnose na razmjenu tajnih podataka sa stranim državama i međunarodnim organizacijama; obezbjeđivanje i primjenu standarda i propisa iz oblasti zaštite tajnih podataka, instalacija i održavanje kriptografskih sistema, proizvoda i mehanizama za zaštitu tajnih podataka; rukovanje kripto-materijalima Sjeverno-atlantskog saveza (NATO) i Evropske unije; certifikovanje komunikaciono-informacionih sistema i procesa u kojima se obrađuju, prenose i čuvaju tajni podaci; zaštitu prostorija i opreme od rizika elektromagnetnog zračenja; izdavanje dozvola za pristup tajnim podacima; vođenje evidencije o izdatim dozvolama za pristup tajnim podacima; izradu i vođenje Centralnog registra tajnih podataka strane države ili međunarodne organizacije; obuku korisnika tajnih podataka, inspekcijski nadzor; kao i druge poslove koji su joj određeni u nadležnost.

Sekretarijat za zakonodavstvo

Najznačajnija uloga Sekretarijata za zakonodavstvo je praćenje i unapređivanje pravnog sistema Crne Gore i staranje o usklađenosti zakona i drugih propisa i opštih akata u postupku pripreme sa Ustavom i pravnim sistemom. Kao stručni organ, Sekretarijat pruža stručnu pomoć i obezbjeđuje stručno-metodološko jedinstvo u postupku pripreme zakona, drugih propisa i opštih akata u skladu sa Pravno-tehničkim pravilima za izradu propisa. Ove nadležnosti Sekretarijat ostvaruje davanjem mišljenja ministarstvima kao obrađivačima propisa. Stara se i o objavljivanju propisa Vlade i ministarstava u „Službenom listu Crne Gore“.

Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama

Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama

Uprava prihoda i carina

Uprava prihoda i carina predstavlja jednu od najznačajnijih institucija u sistemu državne uprave, zadužena za prihodnu stranu državnog budžeta, čijom efikasnošću u radu se doprinosi stabilnosti javnih finansija i finansiranju svih javnih potreba našeg društva.

Zahvaljujući posvećenosti ka usvajanju najbolje prakse i međunarodnih standarda, Uprava prihoda i carina u kontinuitetu ulaže u razvoj IT kapaciteta i modernizaciju poslovnih procesa, a sve ciljem naplate javnih prihoda, sancionisanja svih oblika nelegalnog poslovanja, suzbijanja krijumčarenja i podsticanja dobrovoljnog poštovanja propisa od strane svih učesnika u tržišnoj utakmici.

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove

Sprečavanjem, otkrivanjem i upravljanjem rizicima koji se prenose hranom, doprinosi se bezbjednosti hrane, zdravlju ljudi, održivom razvoju i ekonomskom prosperitetu. Bezbjednost hrane tiče se svih nas. Svi moraju imati ulogu kako bi osigurali da hrana koju konzumiramo bude sigurna i da neće naštetiti našem zdravlju. Najbolja potvrda uspjeha Crne Gore u ovoj oblasti su rezultati kontinuiranih kontrola bezbjednosti hrane, kako hrane iz uvoza, tako i na unutrašnjem tržištu gdje se nadzire i kontroliše po principu “od njive ili farme do trpeze“.

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija vrši poslove koji se odnose na: izvršenje krivičnih sankcija, i to: kazne zatvora, kazne dugotrajnog zatvora i maloljetničkog zatvora, mjera bezbjednosti koje se u skladu sa zakonom izvršavaju u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija; vaspitne mjere upućivanje u ustanovu zavodskog tipa, kazne zatvora izrečene u prekršajnom postupku i mjera za obezbjeđenje prisustva okrivljenog u krivičnom postupku pritvor; kao i druge poslove koji su joj određeni u nadležnost.

Uprava za kapitalne projekte

Uprava za kapitalne projekte vrši poslove koji se odnose na: prethodne i pripremne radove, studije, istražne radove i investicione programe, davanje stručne ocjene na dokumentaciju za donošenje investicionih odluka, pribavljanje rješenja o lokaciji i urbanističko-tehničkim uslovima za pojedine objekte, a u vezi sa izgradnjom i rekonstrukcijom objekata primarne tehničke infrastrukture, objekata državnih organa, zdravstva, obrazovanja, kulture i sporta, kompleksa i objekata na atraktivnim turističkim lokacijama i drugih objekata koji su od javnog interesa i čiju izgradnju finansira država; izradu i tehničku kontrolu tehničke dokumentacije, pribavljanje saglasnosti i odobrenja za građenje; javno oglašavanje i sprovođenje postupka ustupanja radova; zaključivanje ugovora o građenju; vršenje stručnog nadzora i kontrole kvaliteta izvedenih radova ugrađenih materijala i opreme; tehnički pregled, prijem izvedenih radova, pribavljanje odobrenja za upotrebu objekta; evidenciju, plaćanje i kontrolu finansijskog utroška sredstava; vrše se poslovi koji se odnose na: sprovođenje postupaka javnih nabavki za projekte u okviru programa koji se finansiraju iz EU sredstava, a u skladu sa pravilima koja važe za ove programe; pripremanje i zaključivanje ugovora sa odabranim ponuđačima; praćenje sprovođenja i izmjena ugovora; sprovođenje administrativnih i provjera na licu mjesta radi kontrole izvještaja o implementaciji ugovora koje podnose ugovarači; planiranje potreba za finansijskim sredstvima i priprema budžetskog plana Uprave; finansijsko upravljanje, kontrolu i računovodstvo u vezi sa ugovorima finansiranim od strane EU.

Uprava za saobraćaj

Uprava za saobraćaj vrši poslove koji se odnose na: upravljanje, razvoj, gradnju, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu državnih puteva Crne Gore.

Uprava za vode

Uprava za vode je organ državne uprave nadležan za sprovođenje politike upravljanja vodama u Crnoj Gori, u skladu sa načelima upravljanja vodama, vodnim i priobalnim zemljištem i vodnim objektima. U Upravi za vode se sprovode mjere i radnje sa ciljem obezbjeđenja i korišćenja voda, uz dugoročnu zaštitu kvaliteta voda i vodoizvorišta, zaštitu voda od zagađenja, uređenje voda i vodotoka i zaštitu od štetnog dejstva voda.

Zavod za školstvo

Zavod za školstvo utvrđuje i obezbjeđuje kvalitet obrazovno-vaspitnog rada u ustanovama, obavlja razvojne, savjetodavne, istraživačke i stručne poslove iz oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, osnovnog obrazovanja i vaspitanja, srednjeg opšteg obrazovanja, stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, obrazovanja i vaspitanja djece sa posebnim potrebama i vaspitanja u domovima učenika.

Ostali organi uprave

CIRT

CIRT.ME (eng. Computer Incident Response Team) je u skladu sa Zakonom o informacionoj bezbjednosti, zadužen za odgovor na računarsko bezbjednosne incidente u sajber prostoru Crne Gore. Osnovan 2012. godine kao dio zajedničkog projekta Vlade Crne Gore i Međunarodne telekomunikacione unije (ITU). Od svog početka do danas uspješno je riješio ili pomogao rješavanju velikog broja računarskih incidenata koji su imali nacionalni ili međunarodni karakter. 

Fond rada

Fond rada je osnovan da bi pružao zaštitu licima kojima je radni odnos prestao usljed stečaja i isplatu potraživanja u skladu sa zakonskom regulativom. Ciljevi kojima težimo i koje ćemo realizovati, imaće u fokusu interes gradjana, brzinu, efikasnost, potpuno informisanje o pravima radnika i punu transparentnost. Djelatnost Fonda ogleda se u posebnoj zaštiti materijalnih prava radnika u stečajnom postupku nad poslodavcem a sprovodi se osiguranjem zaštićenih prava iz radnog odnosa, isplatom tih prava iz državnog budžeta i povraćajem isplaćenih sredstava iz stečajne mase u državni budžet na osnovu preuzetih procesnih prava u stečajnom postupku.

Fond za obeštećenje

Fond za obeštećenje, sa svojstvom pravnog lica, Vlada Crne Gore je obrazovala radi isplate obeštećenja bivših vlasnika za prava koja su im oduzeta u korist opštenarodne, državne, društvene ili zadružne svojine.

Bivši vlasnik koji nema pravo na povraćaj oduzetih imovinskih prava u skladu sa Zakonom o oduzetim imovinskim pravima i obeštećenju može ostvariti pravo na obeštećenje: novčanim sredstvima i obveznicama.

Obeštećenje se isplaćuje podnosiocima zahtjeva u jednogodišnjim ratama, čija se isplata vrši 15. jula svake godine po izvršnim rješenjima dostavljenim Fondu za obeštećenje do 31. decembra prethodne godine, prema raspoloživosti sredstava u Fondu za obeštećenje, do njihove konačne isplate, a dinamiku isplate obeštećenja utvrđuje Vlada Crne Gore.

Obveznice se mogu koristiti za kupovinu akcija, udjela i druge imovine Crne Gore i državnih fondova za koje Vlada odredi da se mogu kupovati obveznicama Fonda za obeštećenje, kao i za isplatu poreskih obaveza (prihod Crne Gore) bivših vlasnika, odn. njihovih nasljednika.

Nacionalna komisija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda vazduhoplova, vanrednih događaja koji ugrožavaju bezbjednost željezničkog saobraćaja i pomorskih nezgoda i nesreća

Radi istraživanja nesreća i ozbiljnih nezgoda vazduhoplova, vanrednih događaja koji ugrožavaju bezbjednost željezničkog saobraćaja i pomorskih nezgoda i nesreća, osniva se Nacionalna komisija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda vazduhoplova, vanrednih događaja koji ugrožavaju bezbjednost željezničkog saobraćaja i pomorskih nezgoda i nesreća.

Uprava policije - Sektor za finansijsko-obavještajne poslove

Telefon:+382 20 210 025
Fax:+382 20 210 086
e-mail: foj@foj.gov.me