Organizacija Vlade i institucija sistema

Vlada

Vlada Crne Gore

43. Vladu Crne Gore čine predsjednik, četiri potpredsjednika, 18 ministara i dva ministra bez portfelja.

Predsjednik Vlade Crne Gore

Predsjednik Vlade predstavlja Vladu, obezbjeđuje jedinstvo političkog djelovanja Vlade, saziva i predsjedava sjednicama Vlade, potpisuje akte koje ona donosi, usklađuje rad članova Vlade i vrši druge poslove utvrđene Ustavom i zakonom.

Potpredsjednici Vlade Crne Gore

Vlada Crne Gore ima četiri potpredsjednika: za spoljnu politiku, evropske integracije i regionalnu saradnju, za ekonomski sistem, za politički sistem i unutrašnju politiku i za regionalni razvoj.

Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore

Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore se stara o poslovima pripreme i održavanja sjednica Vlade, uspostavljanja i razvoja sistema koordinacije i praćenja usklađenosti strategisjkih dokumenata kojima se utvrđuju javne politike s ostalim nacionalnim strategijskim dokumentima i/ili pravnom tekovinom EU, informisanja domaće i inostrane javnosti o aktivnostima Vlade, predsjednika i potpredsjednika Vlade; prezentovanja strateških politika, kapitalnih projekata i drugih značajnih aktivnosti Vlade.

Ministarstva

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma je čuvar prirodnih bogatstava, biodiverziteta i prostora Crne Gore. Zaštita životne sredine, briga o čistom vazduhu, vodi, zemlji i klimatskim promjenama, očuvanje našeg izuzetnog prostornog nasljeđa- prioriteti su u radu.

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

Unapređujemo konkurentnost, investicioni ambijent i saradnju sa biznis zajednicom. Poboljšavamo poslovno okruženje, olakšavamo poslovanje malih i srednjih preduzeća i jačamo preduzetništvo. Stvaramo povoljne poslovne klime i kreiramo uslove koji će dovesti do uspostavljanja moderne crnogorske industrije. Strateški planiramo razvoj turizma u našoj zemlji i razvijamo održivi, zeleni, pametni i inkluzivni, cjelogodišnji turistički proizvod u skladu sa savremenim trendovima.

Ministarstvo evropskih poslova

Ministarstvo evropskih poslova zaduženo je za upravljanje i koordinaciju procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Ministarstvo finansija

Ministarstvo finansija nadležno je, između ostalog, za pripremanje predloga tekuće ekonomske politike Crne Gore i praćenje njenog ostvarivanja, kao i pripremanje, planiranje, izradu i izvršenje budžeta Crne Gore. Takođe, Ministarstvo je nadležno za izvršavanje plaćanja po zahtjevu potrošačkih jedinica, vođenje glavne knjige trezora, upravljanje računovodstvenim sistemom državnih primitaka i finansijsku kontrolu putem korišćenja računovodstvenog sistema. Ministarstvo vrši nadzor nad radom Uprave prihoda i carina i Uprave za katastar i državnu imovinu, ali i predlaže Vladi propise iz ove dvije oblasti.

Ministarstvo javne uprave

U Ministarstvu javne uprave kreiramo javne politike koje unapređuju sistem javne uprave u Crnoj Gori i sprovodimo digitalnu transformaciju koja treba da obezbijedi bolji kvalitet i nove digitalne usluge. Za dobro svih građana Crne Gore!

Ministarstvo kapitalnih investicija

Ministarstvo kapitalnih investicija vrši poslove uprave koji se odnose na pripremu i ocjenu razvojnih investicionih projekata koji su od interesa za Crnu Goru iz oblasti energetike, rudarstva, saobraćaja i pomorstva, kao i vođenje razvojne politike, praćenje stanja i preduzimanje mjera iz pomenutih oblasti.

Ministarstvo kulture i medija

Ministarstvo kulture i medija vrši poslove uprave koji se odnose na: razvoj kulturnog i umjetničkog stvaralaštva; zaštitu, očuvanje, valorizaciju i prezentaciju kulturne baštine; razvoj kreativnih industrija; ostvarivanje javnog interesa u kulturi; pripremu predloga zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti kulture, davanje mišljenja na predloge zakona i drugih propisa kojima se uređuju pitanja u vezi sa kulturom...

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava bavi se zaštitom i unapređenjem ljudskih prava i sloboda, ostvarivanjem prava manjinskih naroda drugih manjinskih nacionalnih zajednica, zaštitom od diskriminacije, rodnom ravnopravnošću, unapređenjem međuetničke tolerancije u Crnoj Gori, interkulturalnim dijalogom i jačanjem suživota.

Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja

Stvara okruženje pogodno za razvoj i podizanje kvaliteta naučnoistraživačke zajednice u svim domenima i naučnim oblastima, jača profesiju istraživača. Ulaže u istraživanje i inovacije sprovođenjem politike inovacione djelatnosti, podstiče razvoj proizvoda i usluga u IT djelatnostima, razvija inovacionu infrastrukturu.

Ministarstvo odbrane

Ministarstvo odbrane vrši poslove uprave koji se odnose na: izvršavanje utvrđene politike odbrane, planiranje sistema odbrane, međunarodnu saradnju u oblasti odbrane sa ministarstvima odbrane drugih država i bezbjednosnim organizacijama, obaveze koje proističu po osnovu članstva u Sjeverno-atlantskom savezu i drugim bezbjednosnim organizacijama i inicijativama, aktivnosti iz oblasti odbrane u okviru pridruživanja Evropskoj uniji, pripremu predloga zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti odbrane, izradu strategija, vojne doktrine, projekata i programa, popunu i mobilizaciju Vojske Crne Gore, vojnu, radnu i materijalnu obavezu, planiranje, izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i uređenje objekata za potrebe ministarstva i Vojske Crne Gore, organizovanje elektronskih komunikacija i sajber bezbjednost za potrebe sistema odbrane, zaštitu tajnih podataka u oblasti odbrane, vojno obavještajne, kontraobavještajne i bezbjednosne poslove u ministarstvu i Vojsci Crne Gore, usklađivanje propisa iz oblasti odbrane sa pravnom tekovinom Evropske unije.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Izrada normative i definisanje modela podrške radi podsticanja razvoja poljoprivredne proizvodnje, kontinuiran je proces i permanentna aktivnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koja se odvija uz aktivno učešće poljoprivrednih proizvođača, NVO, stručnih službi i naučne zajednice i uz aktivnu međunarodnu podršku i saradnju.

Ministarstvo pravde

Ministarstvo pravde nadležno je za kreiranje i sprovođenje politika koje se odnose na organizaciju i rad sudova i državnog tužilaštva, organa za izvršenje krivičnih sankcija, advokature, notara, javnih izvršitelja, posrednika i sudskih vještaka; pripremu predloga propisa kojima se uređuje krivično i građansko zakonodavstvo, sudski postupci, prekršajni postupci, arbitraža, međunarodno privatno pravo i pravna pomoć, lobiranje i sprečavanje korupcije; inspekcijski nadzor u sudovima u odnosu na organizovanje rada u sudovima, inspekcijski nadzor u odnosu na organizovanje rada u državnim tužilaštvima, nadzor nad zakonitošću obavljanja poslova notara i pregled poslovanja Notarske komore; nadzor nad zakonitošću rada javnih izvršitelja i Komore javnih izvršitelja, kontrolu izvršenja kazne zatvora i drugih krivičnih sankcija koje se u skladu sa zakonom izvršavaju u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, kao i druge poslove koji su mu određeni u nadležnost.

Ministarstvo prosvjete

Ministarstvo prosvjete vrši poslove uprave koji se odnose na: kreiranje, uspostavljanje i razoj obrazovno-vaspitnog sistema; uslove za osnivanje, rad i licenciranje ustanova u oblasti obrazovanja, organizaciju rada vaspitno-obrazovnih ustanova, priznavanje inostranih obrazovnih isprava o završenom osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, donošenje, odobravanje obrazovnih programa za predškolsko, osnovno obrazovanje, srednje opšte obrazovanje, izdavanje udžbenika i udžbeničke literature, dodjeljivanje nagrade „Oktoih“, nagrada učenicima i nastavnicima iz fonda za kvalitet i talente i druge poslove koje su u nadležnosti Ministarstva prosvjete.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Ministarstvo rada i socijalnog staranja nadležno je za pripremanje predloga propisa iz oblasti radnih odnosa, tržišta rada, socijalne politike i penzijskog i invalidskog osiguranja. Ministarstvo vrši nadzor nad Zavodom za zapošljavanje, Fondom PIO, Fondom rada i centrima i ustanovama socijalne i dječje zaštite.

Ministarstvo sporta i mladih

U Ministarstvu sporta i mladih iniciramo i preduzimamo mjere u cilju unapređenja stanja u oblasti sporta i mladih, promocije Crne Gore kroz sportsku djelatnost i aktivnost. Podstičemo i promovišemo vrhunski sport, sportsko-rekreativne aktivnosti, bavljenje sportom kod djece, studenata i lica sa invaliditetom. Obezbjeđujemo uslove za pripremu, učešće i ostvarivanje vrhunskih sportskih rezultata na Olimpijskim igrama, Paraolimpijskim igrama i drugim značajnim međunarodnim sportskim takmičenjima. Stvaramo uslove za izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, opremanje i održavanje sportskih objekata. Registrujemo sportske organizacije i regulišemo njihova druga statusna pitanja. Unapređujemo stručni rad u sportu i stručno osposobljavanje u sportu. Promovišemo razvoj i unapređenje omladinske politike na nacionalnom i lokalnom nivou. Sarađujemo sa nevladinim organizacijama, privrednim društvima, medijima, sindikatom i drugim subjektima. Podstičemo neformalno obrazovanje mladih. Sarađujemo sa organizacijama i udruženjima mladih. Pružamo podršku radu omladinskih servisa na državnom i lokalnom nivou. Podstičemo međunarodnu saradnju u oblasti sporta i mladih.

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Ministarstvo unutrašnjih poslova nadležno je za poslove izdavanja ličnih karata, putnih i drugih isprava, odlučivanje o sticanju i gubitku crnogorskog državljanstva i drugim pravima iz oblasti građanskih stanja, pravima stranaca i lica bez državljanstva, poslove upravljanja mješovitim migracijama, policijske poslove i poslove u neposrednoj vezi sa policijskim poslovima, poslove koji se odnose na sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma, poslove integrisanog upravljanja granicom i koordinacije Šengenskog akcionog plana, poslove unutrašnje kontrole rada, poslove zaštite i spašavanja i sa njima povezane poslove čijim se vršenjem obezbjeđuje zaštita bezbjednosti i imovine i ostvarivanje sloboda i prava građana, kao i druge poslove propisane zakonom.

Ministarstvo vanjskih poslova

Ministarstvo vanjskih poslova radi na ostvarivanju i zaštiti interesa i ugleda Crne Gore na međunarodnom planu, pomaže crnogorskim građanima koji žive i rade u inostranstvu ili putuju van Crne Gore i pruža podršku crnogorskim privrednim i drugim pravnim subjektima na internacionalnom nivou.

Ministarstvo zdravlja

Ministarstvo zdravlja, kao kreator zdravstvene politike i stvaralac ambijenta za njeno sprovođenje, veliku pažnju poklanja razvoju medicinskih tehnologija, nabavci najsavremenije i sofisticirane medicinske opreme i aparata, stručnom usavršavanju i edukaciji ljekara i srednjeg medicinskog kadra, unapređenju infrastrukturnih kapaciteta, izgradnji novih zdravstvenih objekata, a sve u cilju pružanja efikasnije i kvalitetnije zdravstvene zaštite našim građanima i stvaranja boljeg ambijenta za rad zdravstvenih radnika.

Ministri bez portfelja

Ministar bez portfelja Adrijan Vuksanović

Ministar Adrijan Vuksanović zadužen je za oblast inkluzije, zaštite ljudskih prava i promocije antidiskriminatorskih politika.

Ministar bez portfelja Zoran Miljanić

Ministar Zoran Miljanić je zadužen da sprovodi politiku u oblasti borbe protiv korupcije, što ujedno podrazumijeva da će sa svojim timom permanentno pratiti rad crnogorskih institucija zaduženih za tu oblast, kontaktirati i sarađivati sa domaćim i inostranim institucijama zaduženim za borbu protiv korupcije i predlagati akta vezana za tu oblast.

Organi uprave

Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama

Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama

Uprava prihoda i carina

Uprava prihoda i carina predstavlja jednu od najznačajnijih institucija u sistemu državne uprave, zadužena za prihodnu stranu državnog budžeta, čijom efikasnošću u radu se doprinosi stabilnosti javnih finansija i finansiranju svih javnih potreba našeg društva.

Zahvaljujući posvećenosti ka usvajanju najbolje prakse i međunarodnih standarda, Uprava prihoda i carina u kontinuitetu ulaže u razvoj IT kapaciteta i modernizaciju poslovnih procesa, a sve ciljem naplate javnih prihoda, sancionisanja svih oblika nelegalnog poslovanja, suzbijanja krijumčarenja i podsticanja dobrovoljnog poštovanja propisa od strane svih učesnika u tržišnoj utakmici.

Uprava za kapitalne projekte

Uprava za kapitalne projekte vrši poslove koji se odnose na: prethodne i pripremne radove, studije, istražne radove i investicione programe, davanje stručne ocjene na dokumentaciju za donošenje investicionih odluka, pribavljanje rješenja o lokaciji i urbanističko-tehničkim uslovima za pojedine objekte, a u vezi sa izgradnjom i rekonstrukcijom objekata primarne tehničke infrastrukture, objekata državnih organa, zdravstva, obrazovanja, kulture i sporta, kompleksa i objekata na atraktivnim turističkim lokacijama i drugih objekata koji su od javnog interesa i čiju izgradnju finansira država; izradu i tehničku kontrolu tehničke dokumentacije, pribavljanje saglasnosti i odobrenja za građenje; javno oglašavanje i sprovođenje postupka ustupanja radova; zaključivanje ugovora o građenju; vršenje stručnog nadzora i kontrole kvaliteta izvedenih radova ugrađenih materijala i opreme; tehnički pregled, prijem izvedenih radova, pribavljanje odobrenja za upotrebu objekta; evidenciju, plaćanje i kontrolu finansijskog utroška sredstava; vrše se poslovi koji se odnose na: sprovođenje postupaka javnih nabavki za projekte u okviru programa koji se finansiraju iz EU sredstava, a u skladu sa pravilima koja važe za ove programe; pripremanje i zaključivanje ugovora sa odabranim ponuđačima; praćenje sprovođenja i izmjena ugovora; sprovođenje administrativnih i provjera na licu mjesta radi kontrole izvještaja o implementaciji ugovora koje podnose ugovarači; planiranje potreba za finansijskim sredstvima i priprema budžetskog plana Uprave; finansijsko upravljanje, kontrolu i računovodstvo u vezi sa ugovorima finansiranim od strane EU; praćenje ispunjenosti uslova za održavanje akreditacije za decentralizovano/indirektno upravlјanje EU fondovima na nivou Uprave; učestvovanje u izradi procedura i drugih akata koji su neophodni za funkcionisanje decentralizovanog/indirektnog upravljanja EU fondovima; izvještavanje o nepravilnostima i potencijalnim rizicima i sprovođenje i praćenje korektivnih mjera; pripremu potrebnih analiza i izvještaja; vrši i sve druge poslove u skladu sa propisanim internim procedurama, kao i druge poslove koji su joj određeni u nadležnost.

Uprava za saobraćaj

Uprava za saobraćajvrši poslove koji se odnose na: upravljanje, razvoj, gradnju, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu državnih puteva Crne Gore; učestvovanje u izradi strategija, srednjoročnog programa i godišnjih planova u oblasti saobraćaja; pripremu poziva na nadmetanje, sprovođenje postupka ustupanja radova za izradu tehničke dokumentacije, izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji, redovnom i investicionom održavanju, pružanje tehničke pomoći motorizovanim učesnicima u saobraćaju na državnim putevima; organizaciju stručne kontrole i kvaliteta izvedenih radova; pokretanje postupka za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa; pribavljanje odobrenja za građenje, prijem i predaju izgrađenih državnih puteva na eksploataciju; vođenje baze putnih podataka; evidenciju nepokretnosti koje pripadaju državnim putevima; pripremu finansijske dokumentacije i praćenje utroška finansijskih sredstava; izdavanje saglasnosti za priključenje i ukrštanje državnog puta sa drugim putevima; postavljanje infrastrukturnih objekata na državnom putu i zaštitnom pojasu; zakup putnog zemljišta; izdavanje dozvola za obavljanje vanrednog prevoza; prekope; izdavanje odobrenja za postavljanje natpisa i reklama, saobraćajno tehničkih uslova za projektovanje priključaka na državni put i saglasnosti na izrađenu tehničku dokumentaciju, izdavanje i ukidanje dozvole za prevoz tereta u međunarodnom prevozu; kao i druge poslove koji su joj određeni u nadležnost.

Uprava za vode

Uprava za vode je organ državne uprave nadležan za sprovođenje politike upravljanja vodama u Crnoj Gori, u skladu sa načelima upravljanja vodama, vodnim i priobalnim zemljištem i vodnim objektima. U Upravi za vode se sprovode mjere i radnje sa ciljem obezbjeđenja i korišćenja voda, uz dugoročnu zaštitu kvaliteta voda i vodoizvorišta, zaštitu voda od zagađenja, uređenje voda i vodotoka i zaštitu od štetnog dejstva voda.

Ostali organi uprave

CIRT

CIRT je nacionalni centar za odgovor na računarsko bezbjednosne incidente.

Nacionalna komisija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda vazduhoplova, vanrednih događaja koji ugrožavaju bezbjednost željezničkog saobraćaja i pomorskih nezgoda i nesreća

Radi istraživanja nesreća i ozbiljnih nezgoda vazduhoplova, vanrednih događaja koji ugrožavaju bezbjednost željezničkog saobraćaja i pomorskih nezgoda i nesreća, osniva se Nacionalna komisija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda vazduhoplova, vanrednih događaja koji ugrožavaju bezbjednost željezničkog saobraćaja i pomorskih nezgoda i nesreća.