Organizacija Vlade i institucija sistema

Vlada

Vlada Crne Gore

Vladu čine predsjednik, potpredsjednik i ministri. Predsjednik Vlade predstavlja Vladu i rukovodi njenim radom.

Predsjednik Vlade Crne Gore

Predsjednik Vlade predstavlja Vladu, obezbjeđuje jedinstvo političkog djelovanja Vlade, saziva i predsjedava sjednicama Vlade, potpisuje akte koje ona donosi, usklađuje rad članova Vlade i vrši druge poslove utvrđene Ustavom i zakonom.

Potpredsjednik Vlade Crne Gore

Potpredsjednik Vlade usmjerava i usklađuje rad ministarstava i drugih organa državne uprave u oblastima koje odredi predsjednik Vlade, stara se o sprovođenju politike Vlade u tim oblastima i, po pravilu, je predsjednik jednog od stalnih radnih tijela Vlade.

Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore

Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore se stara o poslovima pripreme i održavanja sjednica Vlade, uspostavljanja i razvoja sistema koordinacije i praćenja usklađenosti strategisjkih dokumenata kojima se utvrđuju javne politike s ostalim nacionalnim strategijskim dokumentima i/ili pravnom tekovinom EU, informisanja domaće i inostrane javnosti o aktivnostima Vlade, predsjednika i potpredsjednika Vlade; prezentovanja strateških politika, kapitalnih projekata i drugih značajnih aktivnosti Vlade.

Kancelarija za evropske integracije

Kancelarija za evropske integracije zadužena je za upravljanje i koordinaciju procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Ministarstva

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma je čuvar prirodnih bogatstava, biodiverziteta i prostora Crne Gore. Zaštita životne sredine, briga o čistom vazduhu, vodi, zemlji i klimatskim promjenama, očuvanje našeg izuzetnog prostornog nasljeđa- prioriteti su u radu.

Ministarstvo ekonomskog razvoja

Unapređujemo konkurentnost, investicioni  ambijent i saradnju sa biznis zajednicom. Poboljšavamo poslovno okruženje, olakšavamo poslovanje malih i srednjih preduzeća i jačamo preduzetništvo. Stvaramo povoljne poslovne klime i kreiramo uslove koji će dovesti do uspostavljanja moderne crnogorske industrije. Strateški planiramo razvoj turizma u našoj zemlji i razvijamo održivi, zeleni, pametni i inkluzivni, cjelogodišnji turistički proizvod u skladu sa savremenim trendovima. 

Kreiramo strateški i zakonodavni okvir iz oblasti radnog zakonodavstva i oblasti zaštite i zdravlja na radu, unapređujemo socijalni dijalog i pristup tržištu rada. Ulažemo u razvoj i inovacije realizujući politike inovacione djelatnosti u cilju snaženja ekonomskog razvoja baziranog na znanju i podstičemo razvoj proizvoda i usluga iz oblasti ICT.

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja nadležno je, između ostalog, za pripremanje predloga tekuće ekonomske politike Crne Gore i praćenje njenog ostvarivanja, pripremanje, planiranje, izradu i izvršenje budžeta Crne Gore, ali i pripremu propisa iz oblasti socijalne i dječje zaštite i penzijskog i invalidskog osiguranja.

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija

U Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija kreiramo javne politike koje uređuju sistem javne uprave u Crnoj Gori i sprovodimo digitalnu transformaciju koja treba da obezbijedi bolji kvalitet usluga i nove digitalne usluge.

Ministarstvo kapitalnih investicija

Ministarstvo kapitalnih investicija vrši poslove uprave koji se odnose na pripremu i ocjenu razvojnih investicionih projekata koji su od interesa za Crnu Goru iz oblasti energetike, rudarstva, saobraćaja i pomorstva, kao i vođenje razvojne politike, praćenje stanja i preduzimanje mjera iz pomenutih oblasti.

Ministarstvo odbrane

Radimo za sigurnu i prosperitetnu Crnu Goru. Predlažemo i sprovodimo politike u sistemu odbrane kako bi zaštitili našu zemlju i njene vrijednosti, uz profesionalnu i modernu Vojsku Crne Gore i u partnerstvu sa saveznicima.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Izrada normative i definisanje modela podrške radi podsticanja razvoja poljoprivredne proizvodnje, kontinuiran je proces i permanentna aktivnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koja se odvija uz aktivno učešće poljoprivrednih proizvođača, NVO, stručnih službi i naučne zajednice i uz aktivnu međunarodnu podršku i saradnju.

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava vrši poslove uprave koji se odnose na: organizaciju i rad sudova i državnog tužilaštva, organa za izvršenje krivičnih sankcija, advokature, notara, javnih izvršitelja, posrednika i sudskih vještaka; krivično zakonodavstvo; pripremu predloga propisa kojima se uređuju obligacioni, porodični i nasljedni odnosi, sudski postupci, prekršajni postupak, arbitraža, međunarodno privatno pravo i pravna pomoć lobiranje i sprječavanje korupcije;

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Misija Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta je sprovođenje sistemskih promjena, sa ciljem ostvarivanja međuresorne sinergije i unapređivanja rada kroz: stvaranje kvalitetnog sistema obrazovanja, dostupnog svima; investiranje u nauku, podsticanje naučno-istraživačke djelatnosti; zaštitu i očuvanje kulturnih dobrara, kao važnih činilaca nacionalnog identiteta i dugoročnog resursa za održivi razvoj; podsticanje razvoja sporta i afirmaciju sportova od značaja za promociju Crne Gore na međunarodnom planu; kreiranje i unapređenje omladinske politike; razvoj školske, naučne, kulturne i sportske infrastrukture.

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Ministarstvo unutrašnjih poslova vrši poslove u oblasti građanskih stanja, isprava, međunarodne i privremene zaštite stranaca, migracija, policijskih poslova, poslova u neposrednoj vezi sa policijskim poslovima,  upravljanja granicom,  zaštite i spašavanja i druge poslove.

Ministarstvo vanjskih poslova

Ministarstvo vanjskih poslova radi na ostvarivanju i zaštiti interesa i ugleda Crne Gore na međunarodnom planu, pomaže crnogorskim građanima koji žive i rade u inostranstvu ili putuju van Crne Gore i pruža podršku crnogorskim privrednim i drugim pravnim subjektima na internacionalnom nivou.

Ministarstvo zdravlja

Ministarstvo zdravlja, kao kreator zdravstvene politike i stvaralac ambijenta za njeno sprovođenje, veliku pažnju poklanja razvoju medicinskih tehnologija, nabavci najsavremenije i sofisticirane medicinske opreme i aparata, stručnom usavršavanju i edukaciji ljekara i srednjeg medicinskog kadra, unapređenju infrastrukturnih kapaciteta, izgradnji novih zdravstvenih objekata, a sve u cilju pružanja efikasnije i kvalitetnije zdravstvene zaštite našim građanima i stvaranja boljeg ambijenta za rad zdravstvenih radnika.