Vijesti iz ministarstva

Javni pozivi, konkursi i javne rasprave

Saradnja sa NVO

Saradnja sa NVO, Javni pozivi, obavještenja, lista kandidata NVO, odluka o izboru kandidata NVO

Ispiti i prepis uvjerenja

Pravosudni ispit, Ispit za pripravnike u sudovima i Državnom tužilaštvu, Stručni ispit za vršenje poslova obezbjeđenja pritvorenih i osuđenih lica

Međunarodna saradnja

Međunarodni ugovori, Bilateralni ugovori, Multilateralni ugovori, Konvencije Savjeta Evrope, Konvencije Ujedinjenih nacija

Vjerske zajednice

Izrada predloga zakona i podzakonskih propisa koji se odnose na položaj vjerskih zajednica, saradnju i odnose države sa vjerskim zajednicama i unapređenje njihovog položaja u društvu

Notari

Notar vrši notarsku službu kao javnu službu, profesionalno i kao isključivo zanimanje, u skladu sa Zakonom o notarima.

Tumači

Tumač vrši poslove na zahtjev suda, državnog tužilaštva, drugog organa koji vodi postupak, fizičkog ili pravnog lica.

Vještaci

Vještačenje vrše fizička i pravna lica koja ispunjavaju uslove predviđene zakonom, državni organi...

Javni izvršitelji

Javni izvršitelj obavlja izvršiteljsku djelatnost kao javnu službu, samostalno, profesionalno i kao isključivo zanimanje

Šta radi Ministarstvo pravde?

Ministarstvo pravde nadležno je za kreiranje i sprovođenje politika koje se odnose na organizaciju i rad sudova i državnog tužilaštva, organa za izvršenje krivičnih sankcija, advokature, notara, javnih izvršitelja, posrednika i sudskih vještaka; pripremu predloga propisa kojima se uređuje krivično i građansko zakonodavstvo, sudski postupci, prekršajni postupci, arbitraža, međunarodno privatno pravo i pravna pomoć, lobiranje i sprečavanje korupcije; inspekcijski nadzor u sudovima u odnosu na organizovanje rada u sudovima, inspekcijski nadzor u odnosu na organizovanje rada u državnim tužilaštvima, nadzor nad zakonitošću obavljanja poslova notara i pregled poslovanja Notarske komore; nadzor nad zakonitošću rada javnih izvršitelja i Komore javnih izvršitelja, kontrolu izvršenja kazne zatvora i drugih krivičnih sankcija koje se u skladu sa zakonom izvršavaju u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, kao i druge poslove koji su mu određeni u nadležnost.

Pratite nas

Marko Kovač

Marko Kovač

Marko Kovač je rođen 13.10.1985. godine, u Podgorici. Osnovnu i srednju školu, kao i Pravni fakultet je završio u Podgorici.
Detaljnije

Rukovodeći tim

Dražen Radonjić

Dražen Radonjić

Generalni direktor

Direktorat za informaciono komunikacione tehnologije pravosuđa i bezbjednost podataka

Kontakt

Ministarstvo pravde

Vuka Karadžića br. 3, 81000 Podgorica, Crna Gora

Kabinet ministarstva

Telefon:+382 20 407-501

Ostale aktivnosti

Medijatori, Evaluatori

Zakon o alternativnom rješavanju sporova*, koji je donijela Skupština Crne Gore 26. saziva, na Petoj sjednici Prvog redo

Pravosudni inspektori

Informacija o radu pravosudne inspekcije i način obraćanja građana, Informacija o osnovu i načinu podnošenja pritužbi i