Javni poziv za predlaganje predstavnika NVO - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti

Objavljeno: 23.04.2024. 08:30 Autor: Ministarstvo pravde

 Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG”, broj 41/18), Ministarstvo pravde, upućuje

JAVNI POZIV
za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana/icu u radnom tijelu 
za izradu teksta nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju kazni zatvora, 
novčane kazne i mjera bezbjednosti 

 

Ministarstvo pravde je planiralo za IV kvartal 2024. godine izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti, radi unapređenja pojedinih zakonskih rješenja.

Nevladine organizacije u radnom tijelu imaju jednog predstavnika/cu.

Nevladina organizacija može predložiti samo jednog predstavnika/cu za člana/icu u radnom tijelu.

Više nevladinih organizacija mogu predložiti istog kandidata.

Pravo predlaganja predstavnika/ce u radnom tijelu imaju nevladine organizacije čije je područje djelovanja vezano za oblast izvršenja krivičnih sankcija ili zaštite ljudskih prava pritvorenih i zatvorenih lica.

Nevladina organizacija može predložiti predstavnika/cu u radnom tijelu ako ispunjava sljedeće kriterijume:

 • je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja ovog javnog poziva;
 • u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
 • je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u oblasti izvršenja krivičnih sankcija ili zaštite ljudskih prava pritvorenih i zatvorenih lica;
 • je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kao predstavnik/ca u radnom tijelu može biti predloženo lice koje:

 • ima prebivalište u Crnoj Gori;
 • ima iskustvo u oblasti izvršenja krivičnih sankcija ili zaštite ljudskih prava pritvorenih i zatvorenih lica; 
 • nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Nevladina organizacija dužna je da, uz predlog predstavnika/ce u radnom tijelu, dostavi:

 • dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija akta);
 • fotokopiju statuta nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u oblasti izvršenja krivičnih sankcija ili zaštite ljudskih prava pritvorenih i zatvorenih lica, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
 • fotokopiju lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • biografiju predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti izvršenja krivičnih sankcija ili zaštite ljudskih prava pritvorenih i zatvorenih lica (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
 • izjavu predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
 • izjavu predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.

Rok za dostavljanje predloga je 10 (deset) dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva.

Predlaganje predstavnika/ce vrši se na propisanom obrascu, koji se može preuzeti ovdje.

Propisani obrazac za predlaganje predstavnika/ce sa potrebnim prilozima, dostavlja se u prostorijama Ministarstva pravde, radnim danima u vremenu od 09:00 do 11:00 časova i od 12:00 do 14:00 časova ili na adresu:

Ministarstvo pravde
Direktorat za izvršenje krivičnih sankcija i kontrolu
Vuka Karadžića 3
81 000 Podgorica

sa napomenom: “Predlaganje predstavnika/ce za člana/icu u radnom tijelu za izradu teksta nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti”.   

Predlog predstavnika/ce za člana/icu u radnom tijelu za izradu teksta nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti biće razmatran samo ako je dostavljen na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju.

Ministarstvo će, u roku od 7 (sedam) dana od isteka roka za dostavljanje predloga, na svojoj internet stranici i portalu e-uprave objaviti listu predstavnika/ca nevladinih organizacija, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile kriterijume.

Uz navedenu listu, Ministarstvo pravde objavljuje spisak nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje ne ispunjavaju kriterijume ili su predložile predstavnika/cu koji ne ispunjava kriterijume propisane ovim javnim pozivom.

Ministar pravde, aktom o obrazovanju radnog tijela, izabraće za člana tog tijela predstavnika/cu nevladine organizacije koji ispunjava propisane uslove i za koga je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija koje su ispunile propisane uslove, a u slučaju da za dva ili više predstavnika/ca bude dostavljen jednak broj predloga, izbor predstavnika/ce nevladinih organizacija u radno tijelo vrši ministar.

Eventualna pitanja oko postupka predlaganja predstavnika/ce za člana/icu u radnom tijelu, mogu se dostaviti elektronskim putem, na adresu: hajdana.radulovic@mpa.gov.me

Naziv organizacione jedinice organa državne uprave koja je odgovorna za realizaciju pitanja koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo: Direktorat za izvršenje krivičnih sankcija i kontrolu.

Broj: 07-078/24-257
Podgorica, 23.04.2024. godine

GENERALNI DIREKTOR
Stevan Brajušković

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?