Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Javni poziv za dostavljanje predloga za Listu razvojnih projekata u oblasti poljoprivrede i drvoprerade na osnovu kojih se može steći crnogorsko državljanstvo prijemom

Objavljeno: 08.10.2019. 13:00 Autor: MPRR

Na osnovu člana 12 stav 2 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije Posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore („Službeni list CG“, broj 79/18) a u vezi sa čl. 2, 3 i 4 Pravilnika o uslovima koje treba da ispunjavaju razvojni projekti u oblasti poljoprivrede i drvoprerade u postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore („Službeni list CG“, broj 41/19), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja o b j a v lj u j e

 

JAVNI POZIV

ZA DOSTAVLJANJE PREDLOGA RADI SAČINJAVANJA PREDLOGA LISTE RAZVOJNIH PROJEKATA U OBLASTI POLJOPRIVREDE I DRVOPRERADE NA OSNOVU KOJIH SE MOŽE STEĆI CRNOGORSKO DRŽAVLJANSTVO PRIJEMOM KOJU UTVRĐUJE VLADA CRNE GORE

 

I

Pozivaju se zainteresovana lica da predloge razvojnih projekata u oblasti poljoprivrede i drvoprerade radi sačinjavanja predloga Liste razvojnih projekata u oblasti poljoprivrede i drvoprerade na osnovu kojih se vrši izbor lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom, a koju na predlog Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja utvrđuje Vlada Crne Gore, dostave od 08. oktobra 2019. godine do 31. decembra 2021. godine.

 

II

Razvojni projekti u oblasti poljoprivrede i drvoprerade, po osnovu kojih se može steći crnogorsko državljanstvo prijemom, treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

-       da se ulaganje vrši u primarnu proizvodnju poljoprivrednih i ribljih proizvoda ili u preradu poljoprivrednih i ribljih proizvoda ili u drvopreradu;

-       da je ulaganje u primarnu poljoprivrednu proizvodnju u iznosu od najmanje 2.000.000,00 eura, u preradu poljoprivrednih i ribljih proizvoda u iznosu od najmanje 3.500.000,00 eura i u drvopreradu u iznosu od najmanje 4.000.000,00 eura;

-       da će razvojni projekat zapošljavati najmanje deset lica u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih i ribljih proizvoda, najmanje 20 u preradi poljoprivrednih i ribljih proizvoda, ili najmanje 20 u drvopreradi;

-       da ne ostvaruju pravo na sredstva podsticaja kroz mjere agrarne politike utvrđene propisom kojim se uređuju uslovi, način i dinamika sprovođenja mjera agrarne politike;

-       da ne ostvaruju pravo na sredstva podsticaja iz pretpristupnih fondova Evropske unije i iz projekata finansiranim u cjelosti ili djelimično iz donacija ili kredita međunarodnih finansijskih institucija ili iz sredstava drugih država kroz projekte međudržavne saradnje i pomoći.

 

III

Za potrebe sačinjavanja predloga Liste razvojnih projekata iz tačke II ovog javnog poziva, uz predlog za realizaciju posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore prilaže se:

-       biznis plan kojim se opisuje ulaganje i isplativost investicije;

-       dokaz o vlasništvu na nepokretnosti (posjedovni list ili list nepokretnosti) ili dokaz o zakupu zemljišta i/ili objekata ili pravu korišćenja zemljišta i/ili objekta u periodu od najmanje deset godina (ugovor ovjeren od strane notara ili suda);

-       pribavljeni urbanističko-tehnički uslovi izdati od strane organa lokalne uprave ili nadležnog organa državne uprave u slučaju kada se projekat odnosi na izgradnju ili rekonstrukciju objekta;

-       glavni revidovani projekat u skladu sa zakonom kojim je uređeno planiranje prostora i izgradnja objekata kada se projekat odnosi na izgradnju ili rekonstrukciju objekta;

-       rješenje organa uprave nadležnog za zaštitu životne sredine ili organa lokalne uprave u pogledu potrebe sprovođenja postupaka procjene uticaja na životnu sredinu;

-       kopija situacionog plana za tačno mjesto na kom je planirana investicija kada se projekat odnosi na izgradnju ili rekonstrukciju objekta;

-       potvrda o upisu u Centralni registar privrednih subjekata koja nije starija od 30 dana za pravna lica kada je to primjenjivo.

Pored dokumentacije iz stava 1 ove tačke zainteresovano lice čiji predlog razvojnog projekta bude prihvaćen dužno je u roku od deset dana od prijema poziva Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja dostavi neopozivu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv u visini od 50% vrijednosti predloženog projekta i da angažuje nezavisnog kontrolora o svom trošku uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva, nakon objave Liste razvojnih projekata iz oblasti poljoprivrede i drvoprerade, koji će pratiti realizaciju razvojnog projekta u skladu sa Biznis planom i na polugodišnjem nivou izvještavati Ministarstvo, odnosno Vladu Crne Gore o statusu realizacije istog.

Ministarstvo može, po potrebi, od zainteresovanog lica tražiti i dodatnu dokumentaciju o finansijskoj sposobnosti kojom se dokazuje kapacitet za realizaciju projekta, ili dijela projekta.

 

IV

Prilikom sačinjavanja predloga Liste razvojnih projekata iz oblasti poljoprivrede i drvoprerade Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, pored ispunjenosti uslova iz tač. II i III ovog javnog poziva, cijeniće i da li razvojni projekat:

-       omogućava supstituciju uvoza poljoprivrednih i ribljih proizvoda;

-       omogućava valorizaciju neiskorišćenog poljoprivrednog zemljišta;

-       omogućava realizaciju na teritoriji opština, čiji je stepen razvijenosti ispod 100% prosječne vrijednosti indeksa razvijenosti utvrđenog u skladu sa zakonom kojim se uređuje regionalni razvoj;

-       omogućava otvaranje novih prerađivačkih kapaciteta u drvnoj industriji;

-       omogućava stvaranje nove dodate vrijednosti u odnosu na prirodni resurs koji se koristi u dijelu polufinalnih i finalnih proizvoda od drveta;

-       omogućava povezivanje proizvoda drvne industrije sa turističkim i smještajnim kapacitetima;

-       omogućava adekvatnu zaštitu životne sredine;

-       omogućava uvođenje novih tehnologija;

-       doprinosi povezivanju poljoprivrede i turizma;

-       doprinosi afirmaciji i unapređenju proizvodnje i plasmana tradicionalnih crnogorskih proizvoda;

-       doprinosi povećanju proizvodnje organskih proizvoda.

 

V

Predlozi razvojnih projekata u oblasti poljoprivrede i drvoprerade radi sačinjavanja predloga Liste razvojnih projekata u oblasti poljoprivrede i drvoprerade na osnovu kojih se vrši izbor lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom, mogu se dostavljati na adresu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Rimski trg 46, 81000 Podgorica.

 

 

Za dodatna pojašnjenja u vezi sa Javnim pozivom, možete kontaktirati Milivoja Saičića, putem e-maila milivoje.saicic@mpr.gov.me, ili Marka Lubardu, putem e-maila marko.lubarda@mpr.gov.me.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?