28. sjednica Vlade Crne Gore - 17.06.2021. godine

Objavljeno: 17.06.2021. 17:15 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je na 28. sjednici održanoj 17. juna 2021. godine, kojom je predsjedavao premijer prof. dr Zdravko Krivokapić, utvrdila Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o privrednim društvima. Uzimajući u obzir velike promjene koje je ovaj Zakon donio, kao i otežane uslove poslovanja zbog situacije izazvane pandemijom virusa COVID-19, izmjenama je predviđeno ublažavanje određenih sankcija za kršenje propisanih rokova. Izmjenama je predviđeno uvođenje sudske kazne za one privredne subjekte koji ne izvrše obavezu registracije i usklađivanja u rokovima propisanim Zakonom, što će omogućiti da se izbjegne pokretanje postupka sudske likvidacije po službenoj dužnosti za ove privredne subjekte, ukoliko u razumnom roku otklone pravosnažno utvrđenu povredu zakona.

Utvrđen je Predlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na upotrebu putničkih motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letjelica. Osnovni cilj izmjene Zakona je terminološko usklađivanje sa Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom i Konvencijom UN o pravima lica sa invaliditetom. Implementacijom predloženog teksta Zakona izvršiće se postupanje po preporukama sadržanim u Akcionom planu za sprovođenje Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za 2021. godinu.

Vlada je utvrdila Prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije o osnivanju međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju (OIML). Crna Gora, koju u OIML-u predstavlja Zavod za metrologiju, pridružila se ovoj organizaciji kao dopisni član 2007. godine. Potvrđivanjem Konvencije Crna Gora će steći status države članice i imati mogućnost učešća u donošenju odluka na najvišem nivou u oblasti zakonske metrologije kao i predstavljanje sopstvenih interesa i potreba na međunarodnom nivou, što će doprinjeti jačanju svjetskog mjernog sistema u oblastima u kojima mjerenja utiču na transparentnost ekonomskih transakcija, zdravlje i bezbjednost.

Donijeta je Uredba o vazduhoplovnim aktivnostima za koje se ne dostavlja plan praćenja emisija gasova sa efektom staklene baste. Crna Gora je jedna od manjih država članica Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija – UNFCCC, čije nacionalne emisije gasova sa efektom staklene bašte iznose svega 0,009 % od ukupne globalne emisije. Tokom diskusije naglašeno je da je Crna Gora suštinski posvećena da svojim razvojnim potencijalima upravlja na odgovoran i održiv način i sa minimalnim uticajem na životnu sredinu i promjenu klime. Trgovina emisijama jedno od završnih mjerila za Poglavlje 27 - Životna sredina i klimatske promjene. Donošenje Uredbe omogućiće da Crna Gora bude u potpunosti spremna za ulazak u EU sistem trgovanja emisionim jedinicama, nakon sticanja članstva u Evropskoj uniji, i to precizno definišući koje vazduhoplovne aktivnosti neće biti uključene u taj sistem kroz nacionalni okvir.

Vlada je donijela Odluku o obrazovanju Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju.

Donijeta je Odluka o izmjenama Odluke o visini i načinu obračunavanja vodnih naknada i kriterijumima i načinu utvrđivanja stepena zagađenosti voda. Osnovni razlog za izmjene sadržan je u potrebi usaglašavanja sa Zakonom o finansiranju upravljanja vodama i Zakonom o vodama. Ovom Odlukom se obezbjeđuje naplata vodnih naknada za korišćenje vode za proizvodnju električne energije i druge pogonske namjene. Takođe, Zakonom o vodama definisana je odgovarajuća kategorija stanja voda, za površinske vode: vrlo dobro, dobro, umjereno, loše i vrlo loše stanje, a za podzemne vode: dobro i loše stanje pa se iz tog razloga mijenja odgovarajući član Odluke. Izmjenom je, pored ostalog, propisano i smanjenje naknade za rafting i splavarenje zbog ekonomske situacije izazvane COVID-19 virusom i to za rafting po čamcu 2,00 eura za jedan spust i za splavarenje po splavu 3,00 eura za jedan spust.

Vlada je donijela odluke o izmjenama odluka o osnivanju Nacionalnog odbora za upravljanje sigurnošču u vazdušnom saobraćaju, Nacionalnog odbora za olakšice u vazdušnom saobraćaju, Nacionalnog odbora za upravljanje vazdušnim prostorom i Nacionalnog odbora za bezbjednost civilnog vazduhoplovstva. Izmjenama se pristupilo zbog određenih kadrovskih promjena u organima državne uprave koji su značajni za rad ovih odbora.

Usvojena je Informacija o statusu postupka broj ECS-15/21 pred Sekretarijatom Energetske zajednice. Sekretarijat Energetske zajednice uputio Uvodno pismo i time pokrenuo postupak za rješavanje sporova protiv Crne Gore, zbog navodnog nepoštovanja Ugovora o osnivanju Energetske zajednice, preliminarno zaključivši da TE Pljevlja navodno nije poštovala pravila iz člana 4 (4) Direktive, te da je dostigla ograničenje od 20.000 radnih sati do kraja 2020. godine, a nije u skladu sa standardima Direktive prestala sa radom. Slanjem Uvodnog pisma, Sekretarijat EZ je pokrenuo preliminarni postupak, čija je svrha pružanje mogućnosti Crnoj Gori da se izjasni na navode o navodnom nepridržavanju pravila Energetske zajednice i omogućavanje Sekretarijatu da utvrdi potpunu pozadinu konkretnog predmeta. U Informaciji se navodi da je EPCG, u skladu sa ranijim zaključcima Vlade i uz konsultacije sa Ministarstvom kapitalnih investicija, pristupila proceduri nabavke usluga, odnosno, angažovanju renomirane pravne firme specijalizovane za postupke pred Energetskom zajednicom, a sve u cilju da državi Crnoj Gori obezbijedi najbolji nivo pravne zaštite u predmetnom postupku. S tim u vezi, zaduženo je Ministarstvo kapitalnih investicija, da preduzme sve dalje pravne radnje u ovom postupku.

Vlada je usvojila Informaciju o potrebi obezbjeđivanja pozajmice iz tekuće budžetske rezerve privrednom društvu „Montenegro Bonus“ DOO Cetinje. Uzimajući u obzir činjenicu da je neophodno zadržati kontinuitet dobrog poslovanja, te spriječiti posljedice po Društvo usljed vanrednih okolnosti izazvanih pandemijom COVID-19, kao i pozitivno rješenje Savjeta Agencije za zaštitu konkurencije, Vlada je zadužila Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da pripremi Predlog ugovora o pozajmici „Montenegro Bonus“-u DOO Cetinje i za ovu svrhu obezbijedi sredstva u iznosu od 1.000.000,00 eura iz tekuće budžetske rezerve.

Usvojen je Konsolidovani izvještaj o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru Crne Gore 2020. godinu. Svrha Izvještaja je pružanje informacija o stanju u oblasti upravljanja i unutrašnjih kontrola i unutrašnje revizije u prethodnoj kalendarskoj godini, odnosno o ostvarenom napretku u implementaciji u ovim oblastima, uočenim slabostima, kao i definisanje koraka za dalji napredak. U Izvještaju su date informacije o aktivnostima koje su preduzete od strane korisnika sredstava budžeta Crne Gore i budžeta jedinica lokalne samouprave, kao i Direktorata za centralnu harmonizaciju Ministarstva finansija i socijalnog staranja tokom 2020. godine u cilju harmonizacije i razvoja ovog sistema. Tim povodom, donijeto je više zaključaka kojima se, pored ostalog, zadužuju svi korisnici sredstava budžeta Crne Gore da donesu Plan za unapređenje upravljanja i kontrola u skladu s Pravilnikom i dostave ga Ministarstvu do kraja septembra 2021. godine. Takođe, preporučeno je svim korisnicima sredstava budžeta lokalne samouprave da donesu iste planove i dostave ih Ministarstvu.

Vlada je usvojila Informaciju o prijedlogu za valorizaciju trajno oduzetog poludragog kamenja „OPALA“ koji su u vlasništvu u Države Crne Gore. Radi se o poludragom kamenju koje je u pravosnažno okončanom sudskom postupku postalo vlasništvo Države Crne Gore. Tim povodom donešeni su zaključci kojima se nadležni organi zadužuju da pokrenu postupak procjene njihove tržišne vrijednosti i predlože najpovoljniji način prodaje.

Usvojena je Informaciju sa predlogom sporazuma o poslovnoj saradnji između Vlade Crne Gore i Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA d.o.o. Beograd i dala saglasnost na predlog Sporazuma. Cilj Sporazuma je održavanje i unapređenje sigurnog, bezbjednog redovnog i ekspeditivnog vazdušnog saobraćaja u vazdušnom prostoru Crne Gore i dijelu vazdušnog prostora iznad Jadranskog mora, radi očuvanja bezbjednosti i efikasnosti u upravljanju ovim prostorom.

Vlada je usvojila Izvještaj o postupanju u upravnim stvarima za period 1. 1. 2020. – 31. 12. 2020. godine. Izvještaj je pripremljen na osnovu podataka dostavljenih od javnopravnih organa na centralnom i na lokalnom nivou i sadrži: uvod, zbirni (statistički) prikaz godišnjeg izvještaja javnopravnih organa na centralnom i lokalnom nivou, opštu ocjenu stanja i mjere za unapređenje stanja. U diskusiji je ocijenjeno da, generalno posmatrano, podaci pokazuju određeni nivo efikasnosti upravnog rješavanja, ali istovremeno ukazuju na potrebu unapređenja rada javnopravnih organa u određenim segmentima ostvarivanja i zaštite prava, obaveza i pravnih interesa fizičkih i pravnih lica i drugih stranaka u postupcima pred javnopravnim organima primjenom osnovnih načela i pravila upravnog postupka.

Vlada je donijela Dopunu Mjera podrške građanima i privredi za II kvartal 2021. godine kojom je lista mogućih korisnika turističkih vaučera za prosvjetne i zdravstvene radnike proširena i za stručne i medicinske radnike u sistemu socijalne i dječje zaštite. Takođe, predviđeno je i da se rok realizacije ove mjere produžava do 01.12.2021. godine.

Vlada je usvojila Informaciju o socijalnom dijalogu u Crnoj Gori. U Informaciji se navodi da je Ministarstvo ekonomskog razvoja u posljednjih nekoliko mjeseci vodilo intenzivan socijalni dijalog sa socijalnim partnerima (Savez sindikata CG, Unija slobodnih sindikata CG i Unija poslodavaca CG) kako bi zajednički došli do održivih rješenja na dobrobit cjelokupnog društva. Ključni motivi ovog dijaloga su unapređenje prava radnika, stvaranje uslova za dostojanstven rad i ublažavanje posljedica COVID-19 krize na ekonomiju Crne Gore. U tom procesu socijalni partneri su iskazali spremnost da daju svoj doprinos oporavku privrede, ali i unapređenju prava radnika i poslodavaca. Naglašeno je da se u procesu intenzivnih pregovora došlo do zajedničkih  stavova oko Opšteg kolektivnog ugovora i pronalaženja modaliteta da se omogući rad nedjeljom preduzetnicima i mikro-preduzećima koji su dominantno porodične firme i čiji je opstanak bio doveden u pitanju usljed posljedica pandemije.

28. sjednica Vlade Crne Gore (17.06.2021.)


28. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o privrednim društvima Materijal Zaključci
2.Predlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na upotrebu putničkih motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letilica Materijal Zaključci
3.Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o osnivanju međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju Materijal Zaključci
4.Predlog uredbe o vazduhoplovnim aktivnostima za koje se ne dostavlja plan praćenja emisija gasova sa efektom staklene bašte Materijal Zaključci
5.Predlog odluke o obrazovanju Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju Materijal Zaključci
6.Predlog odluke o izmjenama Odluke o visini i načinu obračunavanja vodnih naknada i kriterijumima i načinu utvrđivanja stepena zagađenosti voda Materijal Zaključci
7.Predlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog odbora za upravljanje sigurnošču u vazdušnom saobraćaju Materijal Zaključci
8.Predlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog odbora za olakšice u vazdušnom saobraćaju Materijal Zaključci
9.Predlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog odbora za upravljanje vazdušnim prostorom Materijal Zaključci
10.Predlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog odbora za bezbjednost civilnog vazduhoplovstva Materijal Zaključci
11.Informacija o statusu postupka broj ECS-15/21 pred Sekretarijatom Energetske zajednice Materijal Zaključci
12.Informacija o potrebi obezbjeđivanja pozajmice iz Tekuće budžetske rezerve privrednom društvu „Montenegro Bonus” DOO Cetinje Materijal Zaključci
13.Predlog konsolidovanog izvještaja o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru Crne Gore 2020. godinu Materijal Zaključci
14.Informacija o prijedlogu za valorizaciju trajno oduzetog poludragog kamenja „OPALA“ koji su u vlasništvu Države Crne Gore Materijal Zaključci
15.Informacija sa prijedlogom Sporazuma o poslovnoj saradnji između Vlade Crne Gore i Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA d.o.o. Beograd s Prijedlogom sporazuma o poslovnoj saradnji Materijal Zaključci
16.Predlog platforme za učešće prof. dr Zdravka Krivokapića, predsjednika Vlade Crne Gore, na Samitu predsjednika vlada zemalja Zapadnog Balkana, Beč, 18. juna 2021. godine Materijal Zaključci
17.Predlog platforme za učešće crnogorske delegacije na Međuvladinoj konferenciji između Evopske unije i Crne Gore, Luksemburg, 22. juna 2021. godine Materijal Zaključci
18.Izvještaj o postupanju u upravnim stvarima za period 01.01.2020. - 31.12.2020 Materijal Zaključci
19.Kadrovska pitanja Zaključci
19.1Predlog za opoziv počasnog konzula Crne Gore u Štipu, Republika Sjeverna Makedonija Materijal
19.2Predlog za prestanak mandata pomoćnice sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo Materijal
19.3Predlog za određivanje vršioca dužnosti pomoćnika sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo Materijal
19.4Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za zdravstvenu zaštitu, farmakologiju i regulisane profesije u Ministarstvu zdravlja Materijal
19.5Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za vodoprivredu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Materijal
19.6Predlog za razrješenje savjetnice predsjednika Vlade Crne Gore za ekonomska pitanja Materijal
19.7Predlog za imenovanje savjetnice predsjednika Vlade Crne Gore za urbanizam Materijal
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
20.Prijedlog odluke o naknadi za urbanu sanaciju Opštine Gusinje (bez rasprave) Materijal Zaključci
21.Informacija o zaključivanju memoranduma o razumijevanju između Vlade Crne Gore - Ministarstva kapitalnih investicija i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva - Agencije za pomorstvo i obalsku stražu Materijal Zaključci
22.Izvještaj o realizaciji Programa izgradnje, održavanja, rekonstrukcije i modernizacije željezničke infrastrukture za 2020. godinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
23.Izvještaj o sprovođenju Nacionalnog programa željezničke infrastrukture za period 2018. - 2020. godina (bez rasprave) Materijal Zaključci
24.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za saradnju sa dijasporom - iseljenicima (bez rasprave) Materijal Zaključci
25.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog državnog tužilaštva u Rožajama (bez rasprave) Materijal Zaključci
26.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću (bez rasprave) Materijal Zaključci
27.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog državnog tužilaštva u Pljevljima (bez rasprave) Materijal Zaključci
28.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju (bez rasprave) Materijal Zaključci
29.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom (bez rasprave) Materijal Zaključci
30.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju (bez rasprave) Materijal Zaključci
31.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Vrhovnog suda Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
32.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Višeg suda u Bijelom Polju (bez rasprave) Materijal Zaključci
33.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog suda u Beranama (bez rasprave) Materijal Zaključci
34.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Višeg suda za prekršaje Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
35.Pitanja i predlozi
35.1Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Opštine Tivat Materijal Zaključci
35.2Informacija o socijalnom dijalogu u Crnoj Gori Zaključci
35.3Predlog dopune Mjera podrške privredi i građanima za II kvartal 2021. godine Materijal Zaključci
Napomena:Materijal za tačku 35.2 biće objavljen nakon tehničke redakcije.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?