42. sjednica Vlade Crne Gore - 07.10.2021. godine

Objavljeno: 07.10.2021. 16:00 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je, na 42. sjednici održanoj 7. oktobra 2021. godine kojom je predsjedavao premijer prof. dr Zdravko Krivokapić, utvrdila Predlog zakona o računovodstvu s Izvještajem o sprovedenoj javnoj raspravi. Ovim zakonom uređuje se razvrstavanje pravnih lica registrovanih za obavljanje privrednih djelatnosti i djelova stranih društava, uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, organizacija računovodstva, sastavljanje, dostavljanje i objavljivanje finansijskih izvještaja, uslovi i način vršenja procjene vrijednosti imovine i druga pitanja od značaja za računovodstvo. Osnovni razlog za donošenje predloženog Zakona je usklađivanje postojeće regulative sa odgovarajućim direktivama EU.

Donijeta je Odluka o izmjeni Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju „ToMontenegro“. Jedini cilj ovog pravnog akta je ispunjenje zakonske obaveze registracije i evidencije povećanja kapitala društva „ToMontenegro“ kod Centralnog registra privrednih subjekata, koje je regulisano Odlukom Vlade od 1. jula 2021. godine kada je odobrena uplata tri miliona eura, tako da osnovni i uplaćeni kapital Društva iznosi 26 miliona eura.

Vlada je usvojila informacije o Finansijskom sporazumu između Evropske komisije, Republike Srbije i Crne Gore za 2020. godinu u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014–2020, kao i o Finansijskom sporazumu između Evropske komisije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore za 2020. godinu u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014–2020. Vlada je prihvatila predložene sporazume, ocijenivši da će njihovo potpisivanje omogućiti realizaciju aktivnosti čiji je cilj poboljšanje standarda i kvaliteta života ljudi u programskim područjima, putem valorizacije turističkih potencijala, ekološki održiv i društveno inkluzivan privredni razvoj regiona, uz poštovanje njegove zajedničke kulturne i prirodne baštine. Procijenjeni troškovi ovih programa za 2020. iznose po 1.270.588,00 eura, dok je maksimalni doprinos Unije određen na po 1.080.000,00 eura. Sufinansiranje tematskih prioriteta obezbjeđuju korisnici bespovratnih sredstava, u iznosu od najmanje 15% ukupnih troškova na nivou projekta.

Usvojena je Strategija razvoja ženskog preduzetništva Crne Gore 2021-2024, sa Akcionim planom za sprovođenje Strategije za period 2021-2022. godina i Izvještajem sa javne rasprave.

Vlada je donijela Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori 2018 – 2022, za 2021-2022. godinu.

Donijeta je Strategija ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Crnoj Gori 2021–2025 s Akcionim planom 2021–2025. Imajući u vidu analizu postojećeg stanja u ovom sektoru, dugoročnu viziju da se uključivanjem u predškolsko vaspitanje i obrazovanje svoj djeci predškolskog uzrasta u Crnoj Gori osigura najbolji mogući početak u životu, kao preduslov za razvoj svih njihovih potencijala, ovim dokumentom je postavljen strateški cilj – obezbjeđivanje jednakih šansi za rani razvoj sve djece u Crnoj Gori kroz jačanje dostupnosti, kvaliteta i pravednosti PVO. Tako definisani strateški cilj je konkretizovan u formi tri operativna cilja koji su bili osnova svih planiranih mjera i aktivnosti za period do 2025. godine:

  • povećanje obuhvata djece PVO,
  • unapređenje i obezbjeđivanje kvaliteta PVO i
  • unapređenje šansi za rani razvoj djece iz osjetljivih grupa.

U tom smislu, planirano je da se do 2025. godine poveća obuhvat predškolskim obrazovanjem djece do 6 godina na 60 %,  a od 3 godine do polaska u školu na 90 %, unaprijedi kvalitet PVO i razvije sistem za njegovo obezbjeđivanje u skladu sa EU okvirom, kao i da se unaprijedi sistem za pružanje podrške za rani razvoj djece iz osjetljivih grupa, pružanjem podrške roditeljima i većom uključenošću u kvalitetne programe PVO.

Vlada je usvojila Informaciju o aktivnostima na realizaciji razvojnih projekata na unapređenju turističke infrastrukture za period januar - jun 2021. godine. U Informaciji je, u prvom redu, dat pregled aktivnosti na izgradnji ski centara na području Bjelasice i Komova, Durmitora i Hajle, ali i prirodnih atrakcija poput Đalovića pećine, sa trenutnim statusom i fazama realizacije, a koji uključuju izgradnju novih žičara, skijaških staza, sistema za vještačko osnježavanje, baznih stanica, pristupnih puteva i prateće infrastrukture, kao i potrebne mjere za njihovu realizaciju. Konstatovano je da je na svim gradilištima na sjeveru Crne Gore nastavljeno sa radom, u skladu sa planiranim aktivnostima. U prilog tome svjedoče i podaci da je Uprava javnih radova u izvještajnom period realizovala investiciona ulaganja u navedene projekte na sjeveru zemlje u vrijednosti od preko 3,29 miliona eura. U Informaciji je za predstavljene projekte dat i predlog mjera neophodnih za unapređenje njihove realizacije, a koje su nastale kao rezultat analize statusa realizacije investicionih aktivnosti.

Usvojena je Informacija o prihvatanju Zajedničke izjave o slobodnom protoku podataka u regionu Zapadnog Balkana. U diskusiji je naglašeno da su, svjesne izazova digitalne transformacije u ekonomijama Zapadnog Balkana i značaja regionalne saradnje, kao i prepoznajući nužnost usklađivanja ambicija digitalizacije Zapadnog Balkana s vizijom i ambicijama Evropske unije, države ovog Regiona usaglasile Zajedničku izjavu o slobodnom protoku podataka u Regionu. Svrha ovog dokumenta, koji će, na inicijativu crnogorske strane, biti usmeno prihvaćen na Digitalnom samitu koji se održava u Podgorici u hibridnom formatu od 11. do 13. oktobra 2021, predstavlja nastavak zajedničke akcije i inicijative ka unapređenju regionalne saradnje i podrške digitalnoj integraciji kroz razmjenu informacija na otvoren, interoperabilan, siguran i pouzdan način.

Vlada je usvojila Informaciju o obezbjeđivanju sredstava iz Tekuće budžetske rezerve za potrebe Uprave policije, radi isplate nagrada službenicima Uprave policije povodom uspješno realizovane aktivnosti vezane za održavanje vjerskog obreda ustoličenja Mitropolita crnogorsko-primorskog na Cetinju. Tim povodom zaduženo je Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da iz Tekuće budžetske rezerve za ovu namjenu obezbijedi iznos do oko 500.000,00 eura neto, odnosno do oko 900.000,00 eura bruto.

Usvojena je i Informacija o aktivnostima realizacije „Posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore” za II kvartal 2021.godine.

Vlada je usvojila Akcioni plan za implementaciju Industrijske politike Crne Gore 2019-2023, za period 2021-2022. godine koji, kako je naglašeno, predstavlja važan mehanizam monitoringa implementacije Industrijske politike na planu ispunjenja mjerila za privremeno zatvaranje Pregovaračkog poglavlja 20. Akcioni plan je sačinjen na bazi utvrđenih preporuka iz Izvještaja o realizaciji Industrijske politike za period 2019-2020. godine, kako bi se odgovorilo na izazove relevantne za razvoj industrije u uslovima oporavka u periodu nakon pandemije koronavirusa. Akcioni plan sadrži 63 aktivnosti sa indikatorima rezultata, za čiju implementaciju je predviđen finansijski okvir na nivou 450.838.056,83 eura, odnosno 235.244.763,13 eura u 2021. godini i 215.593.293,70 eura u 2022. godini. Planirane aktivnosti imaju razvojni karakter i usmjerene su, prije svega, na unapređenje konkurentnosti industrije i saradnju privrede i nauke, podržavaju razvoj zelene, klimatski neutralne ekonomije, kao i razvoj cirkularne industrije i digitalne transformacije preduzeća.

42. sjednica Vlade Crne Gore (07.10.2021.)


42. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Predlog zakona o računovodstvu s Izvještajem o sprovedenoj javnoj raspravi Materijal Zaključci
2.Predlog odluke o izmjeni Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju „ToMontenegro“ Materijal Zaključci
3.Informacija o Finansijskom sporazumu između Evropske komisije, Republike Srbije i Crne Gore za 2020. u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014–2020 s Predlogom sporazuma Materijal Zaključci
4.Informacija o Finansijskom sporazumu između Evropske komisije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore za 2020. u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014–2020 s Predlogom sporazuma Materijal Zaključci
5.Predlog strategije razvoja ženskog preduzetništva Crne Gore 2021-2024 s Predlogom akcionog plana za sprovođenje Strategije za period 2021-2022. godina i Izvještajem sa javne rasprave Materijal Zaključci
6.Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori 2018-2022, za 2021-2022. godinu Materijal Zaključci
7.Predlog strategije ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Crnoj Gori 2021–2025 s Akcionim planom 2021–2025. Materijal Zaključci
8.Informacija o aktivnostima realizacije „Posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore“ za II kvartal 2021. godine Materijal Zaključci
9.Informacija o aktivnostima na realizaciji razvojnih projekata na unapređenju turističke infrastrukture, za period januar-jun 2021. godine Materijal Zaključci
10.Informacija o prihvatanju Zajedničke izjave o slobodnom protoku podataka u regionu Zapadnog Balkana na Digitalnom samitu ekonomija Zapadnog Balkana, 13. oktobra 2021. godine, u Podgorici Materijal Zaključci
11.Završni izvještaj o realizaciji Strategije regionalnog razvoja Crne Gore, za period 2014-2020. godine Materijal Zaključci
12.Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, br. 07-73, od 28. 5. 2020. godine, sa sjednice od 20. 5. 2020. godine Materijal Zaključci
13.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Fonda za obeštećenje Materijal Zaključci
14.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Suda za prekršaje u Bijelom Polju Materijal Zaključci
15.Kadrovska pitanja Zaključci
15.1Predlog za razrješenje dva člana Odbora direktora ZU Apoteke Crne Gore “Montefarm” Materijal
15.2Predlog za imenovanje dva člana Odbora direktora ZU Apoteke Crne Gore “Montefarm” Materijal
15.3Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za EU integracije, međunarodnu saradnju i klimatske promjene u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Materijal
15.4Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za razvoj stanovanja i legalizaciju u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Materijal
15.5Predlog za imenovanje sekretarke Sekretarijata za zakonodavstvo Materijal
15.6Predlog za postavljenje pomoćnice sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo Materijal
15.7Predlog za postavljenje pomoćnika sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo Materijal
15.8Predlog za postavljenje pomoćnika sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo Materijal
15.9Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za biomedicinu i transplataciju u Ministarstvu zdravlja Materijal
15.10Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za međunarodnu saradnju u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava Materijal
15.11Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti sekretarke Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Materijal
15.12Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava Materijal
15.13Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za zaštitu i jednakost lica sa invaliditetom u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava Materijal
15.14Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za pravosuđe u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava Materijal
15.15Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za saradnju sa vjerskim zajednicama u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava Materijal
15.16Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za krivično i građansko zakonodavstvo u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava Materijal
15.17Predlog za imenovanje savjetnika predsjednika Vlade Crne Gore – rukovodioca Službe za odnose s javnošću Materijal
15.18Predlog za razrješenje dužnosti članova Odbora direktora HTP "Miločer" d.o.o. Materijal
15.19Predlog za imenovanje članova Odbora direktora hotelsko-turističkog preduzeća "Miločer" d.o.o. Budva Materijal
15.20Predlog za razrješenje dužnosti direktora Državnog arhiva Crne Gore Materijal
15.21Predlog za imenovanje v.d. direktora Državnog arhiva Crne Gore Materijal
15.22Predlog za imenovanje umjetničkog direktora JU Muzički centar Crne Gore Materijal
15.23Predlog za razrješenje dužnosti poslovnog direktora JU Muzički centar Crne Gore Materijal
15.24Predlog za razješenje dužnosti umjetničkog direktora JU Muzički centar Crne Gore Materijal
15.25Predlog za imenovanje poslovnog direktora JU Muzički centar Crne Gore Materijal
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
16.Predlog aneksa 1 Ugovora o saradnji na sprovođenju mjera podrške privredi i građanima za II kvartal 2021. godine, između Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija i socijalnog staranja i Ministarstva ekonomskog razvoja i komercijalnih banaka Materijal Zaključci
17.Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave tehničko-građevinskog kamena „Kalac“ s Predlogom aneksa 1 Ugovora o koncesiji Materijal Zaključci
18.Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave tehničko-građevinskog kamena „Todorov krš“ s Predlogom aneksa 1 Ugovora o koncesiji Materijal Zaključci
19.Završni izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije inovativne djelatnosti 2016 - 2020. Materijal Zaključci
20.Izvještaj o poslovanju Radio - difuznog centra d.o.o. za 2020. godinu sa izvještajem nezavisnog revizora i Predlogom odluke o utvrđivanju raspodjele dobiti za 2020. godinu Materijal Zaključci
21.Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-3070, od 18. jula 2019. godine Materijal Zaključci
22.Predlog za izmjenu zaključaka Vlade Crne Gore, br. 04-2953/2 od 24.06.2021. godine, 04-2485/2 od 01.06.2021. godine, 04-4340/3 od 23.09.2021. godine, 04-3085/2 od 01.07.2021. godine, 04-2317/2 od 13.05.2021. godine, 04-2318/2 od 13.05.2021. godine i 04-2806/2 od 17.06.2021. godine Materijal Zaključci
23.Predlog platforme za učešće Đorđa Radulovića, ministra vanjskih poslova, na Mediteranskoj konferenciji OEBS-a, Beč, 12. i 13. oktobar 2021. godine Materijal Zaključci
24.Predlog platforme za posjetu mr Jakova Milatovića, ministra ekonomskog razvoja, Republici Turskoj, od 13. do 15. oktobra 2021. godine Materijal Zaključci
25.Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore, koju predvodi Ratko Mitrović, ministar ekologije, prostornog planiranja i urbanizma na ministarskoj konferenciji Centralno-evropske inicijative na temu upravljanja otpadom, od 7. do 10. oktobra 2021. godine, Trst, Republika Italija Materijal Zaključci
26.Predlog platforme za učešće delegacije Crne Gore predvođene Mladenom Bojanićem, ministrom kapitalnih investicija, na Međunarodnom forumu „Ruska energetska nedelja“, od 13. do 15. oktobra 2021. godine, u Centralnoj izložbenoj dvorani „Manjež“, u Moskvi, Ruska Federacija Materijal Zaključci
27.Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Zavoda za školstvo na potrošačku jedinicu Uprava za katastar i državnu imovinu Materijal Zaključci
28.Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Skupština Crne Gore na potrošačku jedinicu Uprava za katastar i državnu imovinu Materijal Zaključci
III MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI
29.Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Druga osnovna škola“ iz Budve za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 3313 KO Budva, opština Budva u svojini Crne Gore Materijal Zaključci
30.Predlog za davanje saglasnosti JU Srednja ekonomska škola „Mirko Vešović“ iz Podgorice za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 1257 KO Podgorica III, Glavni grad Podgorica u svojini Crne Gore Materijal Zaključci
31.Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Jugoslavija“ iz Bara za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 1183 KO Novi Bar, opština Bar u svojini Crne Gore Materijal Zaključci
32.Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Orjenski bataljon“ iz Bijele za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 237 KO Bijela, opština Herceg Novi u svojini Crne Gore Materijal Zaključci
33.Predlog programa rada i Finansijskog plana Društva sa ograničenom odgovornošću „Project - Consulting“ Podgorica, za 2021. godinu Materijal Zaključci
34.Predlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o zaradama, naknadama i ostalim primanjima zaposlenih u Javnom preduzeću Sportski centar Nikšić Materijal Zaključci
35.Pitanja i predlozi
35.1Informacija o potrebi obezbjeđivanja finansijskih sredstava iz Tekuće budžetske rezerve za potrebe Uprave policije Materijal Zaključci
35.2Predlog platforme o učešću crnogorske delegacije na XI sastanku Pododbora za inovacije, ljudske resurse, informatičko društvo i socijalnu politiku 8. oktobar 2021. Materijal Zaključci
35.3Predlog akcionog plana za implementaciju Industrijske politike Crne Gore 2019-2023, za period 2021-2022. godine Materijal Zaključci
35.4Predlog odluke o dopuni Statuta Agencije za investicije Crne Gore Materijal Zaključci
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?