44. sjednica Vlade Crne Gore - 28.10.2021. godine

Objavljeno: 28.10.2021. 18:30 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je, na 44. sjednici održanoj 28. oktobra 2021. godine kojom je predsjedavao premijer prof. dr Zdravko Krivokapić, usvojila Ključne nalaze – godišnji Izvještaj Evropske komisije za Crnu Goru 2021. Tim povodom, zadužene se radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji da sagledaju sve nalaze i preporuke iz Izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori 2021 i da do 1. decembra 2021. godine dostave Vladi na usvajanje Mape puta za ispunjavanje završnih mjerila.

Usvojena je Informacija o aktivnostima koje se preduzimaju u oblasti reforme javne uprave u skladu sa preporukama Izvještaja o napretku Crne Gore za 2021. godinu. U diskusiji je naglašeno da reforma javne uprave zajedno sa vladavinom prava i ekonomskim upravljanjem predstavlja jedan od preduslova pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Krajnji cilj reforme javne uprave, procesa digitalizacije i optimizacije je optimalna i efikasna javna uprava, koja će biti bolji servis za građane i privredu, sa posebnim naglaskom na odgovornost rukovodilaca institucija. Imajući u vidu da je Evropska komisija objavila Izvještaj u kome je ocijenila da je Crna Gora umjereno spremna za reformu javne uprave i sa ograničenim napretkom u prethodnom periodu, u Informaciji je navedeno da se djelovanjem Vlade i Savjeta za reformu javne uprave, usvajanjem reformskih zakona i strategija, Dinamičkog plana akcija do kraja ove godine, kao i kroz djelovanje radnih timova obrazovanih u saradnji sa civilnim sektorom, Univezitetom, zajednicom opština, pažljivo i posvećeno radi na realizaciji ciljeva usmjerenih ka ispunjenju evropskih standarda i vrijednosti dobre javne uprave.

Usmenom informacijom o visini zarada i naknada rukovodnog kadra u privrednim društvima u kojima država ima većinsko učešće u vlasništvu, a u skladu sa svojim programskim opredjeljenjima, Vlada je ukazala na neophodnost preispitivanja politika zarada i naknada rukovodnom kadru u spomenutim privrednim društvima. S tim u vezi, obavezano je Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da, u saradnji sa drugim nadležnim ministarstvima, pripremi Analizu koja će rezultirati konkretnim preporukama za unapređenje institucionalnog i normativnog okvira u ovoj oblasti.

Vlada je usvojila Informaciju o statusu realizacije projekta izgradnje i rekonstrukcije dionice puta Lubnice – Jezerine. U Informaciji je dat prikaz problema koji su pratili realizaciju ovog projekta, započetog 18. maja 2017. godine, sa prvobitno ugovorenim rokom završetka radova od tri godine. Zbog problema nastalih usljed pojave obilne količine podzemne vode i geološkog neslaganja stvarnog stanja na terenu sa onim iz projekta, došlo je do izmjene projektne dokumentacije i obustave radova u jednom periodu, što je dovelo do produženja roka i povećanja cijene radova. Imajući u vidu zatečeno stanje, a nemajući druge mogućnosti, Vlada je odlučila da prihvati Amandman br. 2 Ugovora br. 01-5591/2 od 2. 12. 2016. godine. Amandmanom je predviđeno da se ugovorna cijena povećava za 21.570.000 eura, a kao krajnji rok završetka svih radova utvrđuje se 12. jul 2022. godine.

U okviru usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije Vlada je utvrdila Predlog zakona o organizovanju tržišta u ribarstvu i akvakulturi. Ovim zakonom stvara se osnov za obezbjeđivanje efikasnog funkcionisanja tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture i uređuje se: tržište proizvoda ribarstva i akvakulture, uslovi za označavanje proizvoda koji se stavljaju na tržište, jačanje konkurentnosti proizvođača kroz formiranje organizacija proizvođača, uz adekvatnu kontrolu sprovođenja mjera organizacije tržišta. Takođe, daju se osnove za uspostavljanje organizovanog tržišta kroz mehanizme organizacije tržišta i definisanja jasnih pravila u pogledu informisanja potrošača. Definiše se i nadležno tijelo, uslovi, načini za izvoz proizvoda ribarstva u države EU.

Vlada je utvrdila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o vinu. Izmjenom se propisuje da inspekcijski nadzor nad zakonom vrši organ državne uprave nadležan za poljoprivredu, odnosno Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, preko poljoprivrednog inspektora, umjesto Uprave za inpekcijske poslove, kako je propisano važećom odredbom.

Utvrđen je i Predlog zakona o potvrđivanju izmjena Multilateralnog sporazuma između Evropske Zajednice i njenih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Island, Crne Gore, Kraljevine Norveške, Rumunije, Republike Srbije i Misije privremene uprave Ujedinjenih Nacija na Kosovu o uspostavljanju zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja (ECAA Sporazum).

Vlada je donijela Uredbu o izmjenama Uredbe o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama.

U cilju pripreme crnogorskih poljoprivrednih proizvođača i preduzetnika koji žive u ruralnom području za dostizanje evropskih standarda, povlačenjem finansijskih sredstava iz pretpristupnih fondova, Vlada je donijela Uredbu o izmjenama i dopuni Uredbe o realizaciji i postupku korišćenja sredstava iz instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije (IPARD II program). Izmjenama odredbi važeće Uredbe uvedena je mogućnost podnošenja zahtjeva za isplatu sredstava podrške po fazama investicije koje su definisane ugovorom, uz uslov da dio investicije za koji se podnosi zahtjev za isplatu podrške po fazamamora biti funkcionalna cjelina. Uvedena je i mogućnost isplate sredstava jednokratno nakon završene cjelokupne investicije ili u najviše tri faze. Dodata je nova tačka kojom se, pored postojećih, definiše još jedan razlog za povraćaj isplaćenih sredstava podrške: ako su tokom administrativne kontrole zahtjeva za isplatu sredstava podrške u cjelosti utvrđene nepravilnosti u iznosu većem od 30% ukupne investicije ili neistiniti podaci za isplatu sredstava podrške.

Vlada je donijela Uredbu o graničnim vrijednostima emisija iz postrojenja za sagorijevanje i načinu izračunavanja graničnih vijednosti emisija za postrojenja koja koriste više vrsta goriva kojom se vrši dalje usklađivanje zakonodavstva Crne Gore sa evropskim zakonodavstvom u ovoj oblasti, naročito u oblasti sprječavanja industrijskog zagađenja. Uredbom su obuhvaćena velika postrojenja za sagorijevanje (ulazne toplotne snage iznad 50 MW), čije su emisije već bile regulisane kroz postojeće akte, ali i srednja postrojenja za sagorijevanje čija je ulazna toplotna snaga između 1 i 50MW. Takođe, Uredbom je predviđena obaveza operatera postrojenja za sagorijevanje koji svojim odgovornim ponašanjem prema zdravlju ljudi i životnoj sredini mogu doprinijeti unapređenju kvaliteta vazduha poštujući propisane granične vrijednosti emisija kroz primjenu najboljih dostupnih tehnika za sprječavanje zagađivanja.

Donijeta je Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata. U diskusiji je naglašeno da se obrazovanjem Radne grupe njen sastav želi prilagoditi novim okolnostima i kadrovskim promjenama do kojih je došlo nakon formiranja Vlade. Takođe, donošenje ove Odluka proizilazi i iz potrebe prilagođavanja pregovaračke strukture Crne Gore aktuelnoj fazi pregovaračkog procesa, u kojoj se očekuje ispunjavanje zadatih završnih mjerila u ovom poglavlju, kako bi se stekli uslovi za dobijanje zelenog svijetla za zatvaranje predmetnog poglavlja.

 Vlada je donijela i Odluku o prestanku važenja Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Pitomine”, opština Žabljak. U diskusiji je pojašnjeno da je tokom javne rasprave pristigao veliki broj primjedbi korisnika prostora koji se odnose na mogućnost formiranja urbanističkih parcela za izgradnju na površinama koje su PUP-om Žabljak planirane kao zelene površine, kao i promjenu namjena datih PUP-om. Imajući u vidu da se površina planirana za izgradnju u zahvatu ovog Plana ne može tretirati samo za izgradnju, već se u okviru nje moraju opredijeliti površine koje će biti rezervisane za pejzažno uređenje, u cilju zaštite čitavog prostora od prekomjerne izgradnje, odlučeno je da se ova zona preispita kroz izradu PUP-a Žabljak, nakon čega će se steći uslovi za dalju plansku razradu.

 Usvojen je Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za ispunjavanje završnih mjerila u Poglavlju 27 – životna sredina i klimatske promjene, za izvještajni period februar – jul 2021. godine. U izvještajnom periodu je planirana realizacija 112 mjera, od kojih su realizovane 92, što čini stepen realizacije 82,1%. Ocijenjeno je da je ovakav rezultat na zadovoljavajućem nivou, imajući u vidu otežane okolnosti izazvane pandemijom COVID-19. Realizacija većine preostalih obaveza koje su evidentirane kao nerealizovane je u toku, i njihova finalizacija se očekuje u narednom periodu. Imajući u vidu da je većina obaveza iz Akcionog plana skoncentrisana upravo do kraja 2021. godine, neophodno je:

  • unaprijediti koordinaciju i komunikaciju između relevantnih institucija kada su u pitanju obaveze za čiju realizaciju je nadležno više od jedne institucije, te osnažiti međuinstitucionalnu saradnju na svim nivoima;
  • u većoj mjeri koristiti raspoložive finansijske mehanizme, što se očekuje imajući u vidu operativnu funkcionalnost novoformiranog Eko-fonda;
  • intenzivirati aktivnosti u svakoj instituciji nadležnoj za obaveze iz završnih mjerila po pitanju njihove realizacije, kao i
  • u većoj mjeri koristiti mogućnost pružanja ekspertske pomoći kroz TAIEX i slične instrumente EU. 

Vlada je donijela Odluku o imenovanju Savjeta za reviziju Prostornog plana Crne Gore.

Donijeta je i Odluka o izradi Izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Kalardovo - Ostrvo cvijeća - Brdišta“. U raspravi je istaknuto da je cilj izmjena i dopuna DSL preispitivanje planskih rješenja, naročito u dijelu kulturne baštine, a na osnovu stručnih nalaza, arheoloških istraživanja i Studije zaštite kulturnih dobara, koje je prethodno potrebno uraditi. U tom kontekstu, Odlukom je zabranjena gradnja na ovom prostoru, osim za objekte infrastrukture i rekonstrukciju objekta, koja će važiti do donošenja izmjena i dopuna DSL.

Vlada je utvrdila Nacrt detaljnog urbanističkog plana „Tološi 2", Glavni grad Podgorica, s Programom održavanja javne rasprave, u trajanju od 15 radnih dana.

Donijete su i odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Poslovni centar Kruševac - zona B" Detaljnog urbanističkog plana „Spomen park Kruševac - Zone A i E“ u Podgorici.

Vlada je usvojila Informaciju o projektu izgradnje hidroelektrane Komarnica. Tim povodom zaduženo je se Ministarstvo kapitalnih investicija, da u cilju nastavka postupka davanja koncesije za izgradnju i korišćenje HE Komarnica, zatraži od Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić da dostavi ažuriranu ponudu.

 Usvojena je Informacija o potrebi odobrenja uplate sredstava društvu sa ograničenom odgovornošću za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju „ToMontenegro . U tom kontekstu, Vlada je donijela Odluku o odobrenju uplate sredstava toj kompaniji iz Tekuće budžetske rezerve u iznosu od 4.000.000,00 eura, čime se osnovni i uplaćeni kapital Društva uvećava i iznosi 30.000.000,00 eura.

 Vlada je usvojila Informaciju o aktivnostima na realizaciji projekta povezivanja elektroenergetskih sistema Crne Gore i Italije podmorskim kablom.

Usvojena je Informacija o trenutnom stanju, preduzetim aktivnostima i sprovođenju daljih mjera na suzbijanju erozije na Adi Bojani. U Informaciji je, pored ostalog, sagledan eksperimentalni projekat hitnih mjera na Adi od februara ove godine. Tim povodom, konstatovano je da je neophodno poboljšati učinak privremenih mjera za sljedeću sezonu, imajuću u vidu da je naper imao funkciju u zadržavanju nasutog pijeska kao dijela projekta hitnih mjera u junu ove godine, ali da je neophodno analizirati geodetske snimke kako bi  se dalo konačno mišljenje na efikasnost tih mjera za očuvanje plaže istočno od napera. U okviru pripreme plaže na Adi Bojani za sljedeću sezonu prije predstojećeg zimskog perioda, kao alternativna, mogu se primijeniti relativno jednostavna rješenja kao što je izgradnja vještačkih dina od dostupnog pijeska na Adi, na poziciji ispred bungalova, koji bi štitili objekte od mora, kao i vremenom poslužili za prirodnu prihranu plaže usljed dejstva vjetra i talasa. U tom kontekstu, Vlada je donijela više zaključaka kojima su nadležne institucije zadužene da sprovedu konkretne mjere u cilju suzbijanju erozije na Adi Bojani.

Vlada je usvojila i Informaciju o ustupanju preostalog deponovanog materijala s ušća za revitalizaciju plaže na Adi Bojani. Tim povodom, Vlada je prihvatila Sporazum između Uprave za vode i Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore o ustupanju preostalih količina deponovanog materijala s ušća za realizaciju dugoročnih mjera revitalizacije plaže na Adi Bojani.

Usvojena je Informacija o Fondu za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija. Uvođenjem Fonda se garantuje transparentno finansiranje internet publikacija i štampanih medija na osnovu čega im se omogućava da pruže širok spektar pluralističkih informacija i različitih sadržaja sa punom nezavisnošću od uticaja i pritisaka. Zakonom je predviđeno da se Fond finansira iz budžeta Crne Gore u fiksnom iznosu od najmanje 0,09% bruto domaćeg proizvoda. Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da za ovu namjenu obezbijedi iznos od 344.037,58 eura.

Vlada je usvojila Informaciju o regulisanju obaveza prema “Crnogorskom opertoru tržišta električne energije-Podgorica” doo i donijela Odluku o dodjeli budžetskih sredstava za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije.

Usvojen je i Izvještaj o radu Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija za period od 4. juna do 4. oktobra 2021. godine. Komisija je u izvještajnom periodu utvrdila da će prioritet u radu biti najteži i najozbiljniji slučajevi napada na novinare i njihovu imovinu, kao i oni kojima u skorijoj budućnosti prijeti zastara, a koji su bili predmet rada prethodnih saziva Komisije. Takođe, pored ovih slučajeva, Komisija se prioritetno bavi novoformiranim predmetima u vezi napada na predstavnike medija. Komisija je u izvještajnom periodu od 4. juna do 4. oktobra 2021. godine obradila devet predmeta napada na novinare iz svoje nadležnosti na štetu sedam novinara i novinarki. Od toga, pet napada dogodilo se u 2021. godini, a četiri u ranijem periodu.

44. sjednica Vlade Crne Gore (28.10.2021.)


44. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Ključni nalazi - godišnji izvještaj Evropske komisije za Crnu Goru 2021. Materijal Zaključci
2.Informacija o aktivnostima koje se preduzimaju u oblasti reforme javne uprave u skladu sa preporukama Izvještaja o napretku Crne Gore za 2021. godinu Materijal Zaključci
3.Usmena informacija o visini zarada i naknada rukovodnog kadra u privrednim društvima, u kojima država ima većinsko učešće u vlasništvu Zaključci
4.Informacija o statusu realizacije projekta izgradnje i rekonstrukcije dionice puta Lubnice-Jezerine s Predlogom amandmana br. 2 Ugovora br. 01-5591/2 od 2.12. 2016. godine Materijal Zaključci
5Predlog zakona o organizovanju tržišta u ribarstvu i akvakulturi Materijal Zaključci
6.Predlog zakona o izmjeni Zakona o vinu Materijal Zaključci
7.Predlog zakona o potvrđivanju izmjena Multilateralnog sporazuma između Evropske zajednice i njenih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Island, Crne Gore, Kraljevine Norveške, Rumunije, Republike Srbije i Misije privremene uprave Ujedinjenih nacija na Kosovu o uspostavljanju zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja (ECAA Sporazum) Materijal Zaključci
8.Predlog uredbe o izmjenama Uredbe o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama Materijal Zaključci
9.Predlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o realizaciji i postupku korišćenja sredstava iz instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije (IPARD II program) Materijal Zaključci
10.Predlog uredbe o graničnim vrijednostima emisija iz postrojenja za sagorijevanje i načinu izračunavanja graničnih vijednosti emisija za postrojenja koja koriste više vrsta goriva Materijal Zaključci
11.Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Nacionalne komisije za UNESCO Materijal Zaključci
12.Predlog odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju CG Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 22 - Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata Materijal Zaključci
13.Predlog odluke o prestanku važenja Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Pitomine”, opština Žabljak Materijal Zaključci
14.Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za ispunjavanje završnih mjerila u Poglavlju 27 - Životna sredina i klimatske promjene, za izvještajni period februar - jul 2021. godine Materijal Zaključci
15.Predlog odluke o imenovanju Savjeta za reviziju Prostornog plana Crne Gore Materijal Zaključci
16.Predlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Kalardovo- Ostrvo cvijeća- Brdišta“ Materijal Zaključci
17.Nacrt detaljnog urbanističkog plana "Tološi 2", Glavni grad Podgorica Materijal Zaključci
18.Predlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Poslovni centar Kruševac – zona B" u Podgorici i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana Poslovni centar Kruševac – zona B" Materijal Zaključci
19.Predlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Spomen park Kruševac- Zone A i E“ u Podgorici i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Spomen park Kruševac- Zone A i E“ Materijal Zaključci
20.Izvještaj o stanju uređenja prostora u 2020. godini Materijal Zaključci
21.Informacija o projektu izgradnje hidroelektrane Komarnica Materijal Zaključci
22.Informacija o potrebi odobrenja uplate sredstava društvu sa ograničenom odgovornošću za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju „ToMontenegro“ s Predlogom odluke Materijal Zaključci
23.Informacija o aktivnostima na realizaciji projekta povezivanja elektroenergetskih sistema Crne Gore i Italije podmorskim kablom Materijal Zaključci
24.Informacija o nastavku aktivnosti na projektu izgradnje Eko - efikasne zgrade u Podgorici s Predlogom ugovora Materijal Zaključci
25.Informacija o trenutnom stanju, preduzetim aktivnostima i sprovođenju daljih mjera na suzbijanju erozije na Adi Bojani Materijal Zaključci
26.Informacija o ustupanju preostalog deponovanog materijala s ušća za revitalizaciju plaže na Adi Bojani s Predlogom sporazuma Materijal Zaključci
27.Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-7527, od 12. decembra 2019. godine, sa sjednice od 5. decembra 2019. godine Materijal Zaključci
28.Informacija o Fondu za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija Materijal Zaključci
29.Informacija o regulisanju obaveza prema „Crnogorskom operatoru tržišta električne energije Podgorica“ doo sa Predlogom odluke o dodjeli budžetskih sredstava za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije Materijal Zaključci
30.Informacija o zaključivanju Sporazuma između Ministarstva odbrane Crne Gore i Ministarstva odbrane Republike Hrvatske o obrazovanju crnogorskih kadeta u Republici Hrvatskoj na preddiplomskim Univerzitetskim studijama „Vojno vođenje i upravljanje“ i „Vojno inženjerstvo“ Univerziteta u Zagrebu i integrisanom preddiplomskom i diplomskom Univerzitetskom studiju “Vojno pomorstvo“ Univerziteta u Splitu Materijal Zaključci
31.Informacija o potpisivanju Note o pristupanju Ministarstva odbrane Republike Sjeverne Makedonije Izjavi o namjeri između Ministarstva odbrane Republike Albanije i Saveznog ministra odbrane i sporta Republike Austrije i Ministarstva odbrane Republike Hrvatske i Ministarstva odbrane Mađarske i Ministarstva odbrane Republike Italije i Ministarstva odbrane Crne Gore i Ministarstva odbrane Republike Slovenije o uspostavljanju Okvirne grupacije u kontekstu Koncepta okvirnih nacija NATO-a Materijal Zaključci
32.Informacija o zaključivanju Pisma instrukcije u pogledu odgovornosti Tima za vezu u skladu sa Bečkim dokumentom 2011 s Predlogom pisma instrukcije Materijal Zaključci
33.Informacija o realizaciji Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 04-2737/2, sa sjednice od 3. juna 2021. godine Materijal Zaključci
34.Izvještaj o radu Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija za period od 4. juna do 4. oktobra 2021. godine Materijal Zaključci
35.Izvještaj o radu sa Finansijskim izvještajem Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2020. godinu i Izvještaj o izvršenoj reviziji Finansijskih iskaza Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2020. godinu Materijal Zaključci
36.Izvještaj o realizaciji Ugovora o Agentu registracije domena “me” za 2020. godinu Materijal Zaključci
37.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru Materijal Zaključci
38.Kadrovska pitanja Zaključci
38.1Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti sekretarke Ministarsta prosvjete, nauke, kulture i sporta Materijal
38.2Predlog za razrješenje zamjenika glavnog pregovarača za poglavlja pravne tekovine Evropske unije Materijal
38.3Predlog za razrješenje savjetnice glavnog pregovarača za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji Materijal
38.4Predlog za imenovanje zamjenice glavnog pregovarača za poglavlja pravne tekovine Evropske unije Materijal
38.5Predlog za imenovanje savjetnika glavnog pregovarača za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji Materijal
38.6Predlog za razrješenje direktora Javne ustanove Crnogorska kinoteka Materijal
38.7Predlog za imenovanje direktora Javne ustanove Crnogorska kinoteka Materijal
38.8Predlog za razrješenje i imenovanje Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje Materijal
38.9Predlog za razrješenje i imenovanje Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin Materijal
38.10Predlog za razrješenje i imenovanje predsjednika i člana Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj Materijal
38.11Predlog za razrješenje i imenovanje Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik Materijal
38.12Predlog za razrješenje i imenovanje predsjednika i člana Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za opštine Pljevlja i Žabljak Materijal
38.13Predlog za razrješenje i imenovanje predsjednika i člana Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za opštine Plav i Gusinje Materijal
38.14Predlog za razrješenje i imenovanje dva člana Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci i Opštinu Tuzi Materijal
38.15Predlog za razrješenje i imenovanje predsjednika i člana Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za Opštinu Danilovgrad Materijal
38.16Predlog za razrješenje i imenovanje Upravnog odbora JU Centra za socijalni rad za Prijestonicu Cetinje Materijal
38.17Predlog za razrješenje i imenovanje predsjednika i člana Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva Materijal
38.18Predlog za razrješenje i imenovanje Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnjica Materijal
38.19Predlog za razrješenje i imenovanje Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za Opštinu Herceg Novi Materijal
38.20Predlog za razrješenje i imenovanje Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za Opštinu Rožaje Materijal
38.21Predlog za razrješenje i imenovanje predsjednika i člana Upravnog odbora JU Dječji dom "Mladost" Bijela Materijal
38.22Predlog za razrješenje i imenovanje predsjednika i člana Upravnog odbora JU Centar "Ljubović" Materijal
38.23Predlog za razrješenje i imenovanje Upravnog odbora JU Zavod "Komanski most" Materijal
38.24Predlog za razrješenje i imenovanje predsjednika i člana Upravnog odbora JU Dom starih "Grabovac" Risan Materijal
38.25Predlog za razrješenje i imenovanje predsjednika Upravnog odbora JU Dom starih "Bijelo Polje" Materijal
38.26Predlog za razrješenje i imenovanje predsjednika i člana Upravnog odbora JU Dom starih "Pljevlja" Materijal
38.27Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za kulturnu baštinu i razvoj u oblasti kulturne baštine u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta Materijal
38.28Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za unutrašnju reviziju i nadzor rada organa državne uprave u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta Materijal
38.29Predlog za imenovanje direktora Javne ustanove Zavod za geološka istraživanja Materijal
38.30Predlog za razrješenje člana Upravnog odbora Javne ustanove Zavod za geološka istraživanja Materijal
38.31Predlog za imenovanje člana Upravnog odbora Javne ustanove Zavod za geološka istraživanja Materijal
38.32Predlog za razrješenje zamjenice Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore - Kancelarija u Podgorici Materijal
38.33Predlog za razrješenje zamjenice Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore - Kancelarija u Kotoru Materijal
38.34Predlog za imenovanje zamjenice Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore - Kancelarija u Kotoru Materijal
38.35Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za unapređenje konkurentnosti u Ministarstvu ekonomskog razvoja Materijal
38.36Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za unapređenje konkurentnosti u Ministarstvu ekonomskog razvoja Materijal
38.37Predlog za razrješenje i imenovanje člana Savjeta za konkurentnost Materijal
38.38Predlog za prestanak mandata pomoćnika direktora ranije Agencije za zaštitu prirode i životne sredine Materijal
38.39Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za ribarstvo u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Materijal
38.40Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Materijal
38.41Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za poljoprivredu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Materijal
38.42Predlog za imenovanje savjetnika predsjednika Vlade Crne Gore za bezbjednost Materijal
38.43Predlog za određivanje v.d. generalnog direktora Direktorata državnog trezora Materijal
38.44Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti pomoćnice direktora u Sektoru za operativu u oblasti naplate Materijal
38.45Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti pomoćnice direktora u Sektoru za usmjeravanje i nadzor nad radom carinarnica Materijal
38.46Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti pomoćnice direktora u Sektoru za carinske poslove Materijal
38.47Predlog za određivanje vršioca dužnosti pomoćnika direktora u Sektoru za velike poreske obveznike Materijal
38.48Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti pomoćnice direktora u Sektoru za usluge i registraciju Materijal
38.49Predlog za određivanje vršioca dužnosti pomoćnika direktora u Sektoru za igre na sreću Materijal
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
39.Predlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog odbora za bezbjednost civilnog vazduhoplovstva (bez rasprave) Zaključci
40.Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije o saradnji u oblasti borbe protiv trgovine ljudima sa Nacrtom sporazuma (bez rasprave) Materijal Zaključci
41.Informacija o zaključivanju Tehničkog sporazuma između Ministarstva odbrane Crne Gore i Komande kopnenih snaga Sjedinjenih Američkih Država u Evropi i Africi (USAREUR-AFF) u pogledu podrške države domaćina vojnim vježbama na teritoriji Crne Gore od 1. marta 2021. do 1. marta 2024. godine s Predlogom tehničkog sporazuma (bez rasprave) Materijal Zaključci
42.Informacija o Predlogu aneksa br. 1 Ugovora o povjeravanju poslova snabdijevanja poslednjeg izbora i ranjivih kupaca električnom energijom sa Predlogom aneksa br. 1 Ugovora o povjeravanju poslova snabdijevanja poslednjeg izbora i ranjivih kupaca električnom energijom (bez rasprave) Materijal Zaključci
43.Informacija o inicijativi opštine Kotor za davanje saglasnosti na potpisivanje Anexa 2 Sporazuma o plaćanju naknade za komunalno opremanje gređevinskog zemljišta izgradnjom komunalne infrastrukture, izgradnji komunalne infrastrukture u zahvatu DSL Sektor 38 Bigova i LSL "Trašte" u izmirenju dodatnih troškova koje snosi "Bigova Bay" d.o.o. Kotor s Predlogom aneksa 2 Sporazuma (bez rasprave) Materijal Zaključci
44.Informacija o obezbjeđivanju sredstava iz tekuće budžetske rezerve za nesmetano funkcionisanje Opštine Tuzi (bez rasprave) Materijal Zaključci
45.Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti koje se nalaze u granicama Nacionalnog parka „Biogradska gora“ (bez rasprave) Materijal Zaključci
46.Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 2020. godinu sprovođenja Nacionalne strategije za rijetke bolesti u Crnoj Gori 2013-2020. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
47.Predlog za formiranje Mješovite komisije za ekonomsku saradnju između Crne Gore i Republike Srbije (bez rasprave) Materijal Zaključci
48.Izvještaj o realizaciji Plana upravljanja komunalnim otpadnim vodama Crne Gore (2020-2035), za 2020. godinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
49.Predlog za izmjene i dopunu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 04-3769/2, od 30. jula 2021. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
50.Predlog za izmjenu zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 04-1920/2, od 22. aprila 2021. godine, sa sjednice od 15. aprila 2021. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
51.Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 04-2185/2, od 29. aprila 2021. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
52.Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 04-4484/2, od 30. septembra 2021. godine, sa sjednice od 23. septembra 2021. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
53.Predlog platforme za zvaničnu posjetu prof. dr Zdravka Krivokapića, predsjednika Vlade Crne Gore, Republici Srbiji, 2. i 3. novembra 2021. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
54.Predlog platforme za posjetu mr Tamare Srzentić, ministarke javne uprave, digitalnog društva i medija, Republici Sloveniji, 3. i 4. novembra 2021. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
55.Predlog platforme za učešće prof. dr Olivere Injac, ministarke odbrane, na sastanku ministara odbrane zemalja članica Inicijative za odbrambenu saradnju Jugoistočne Evrope, 4. novembra 2021. godine, Skoplje, Republika Sjeverna Makedonija (bez rasprave) Materijal Zaključci
56.Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo finansija i socijalnog staranja – Tekuće budžetske rezerve na potrošačku jedinicu Uprava za zaštitu kulturnih dobara (bez rasprave) Materijal Zaključci
57.Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta na potrošačku jedinicu Uprava za zaštitu kulturnih dobara (bez rasprave) Materijal Zaključci
58.Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Uprava za sport i mlade na potrošačku jedinicu Uprava za katastar i državnu imovinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
59.Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Uprava za željeznice na potrošačku jedinicu Uprava za katastar i državnu imovinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
III MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI
60.Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba čl. 27a, 75, 197e st. 2 i 3 i 197ž st. 1 i 2 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koju je podnio Milan Gajović, iz Podgorice (bez rasprave) Materijal Zaključci
61.Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 26 st. 1, 4 i 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 64/17, 44/18, 63/18 i 82/20), koju su podnijeli Jelena Burić i Rajko Božović, iz Podgorice (bez rasprave) Materijal Zaključci
62.Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava koju je Ustavnom sudu Crne Gore podnio Sindikat uprave i pravosuđa Crne Gore, sa sjedištem u Podgorici (bez rasprave) Materijal Zaključci
63.Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore koji je Skupštini Crne Gore podnio poslanik Marko Milačić (bez rasprave) Materijal Zaključci
64.Predlog mišljenja na Predlog za ocjenu ustavnosti odredaba člana 2 stav 1 tač. 1, 2 i 4, i člana 8 i 15 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu („Službeni list CG“, broj 59/21), koji je podnio Klub poslanika DPS-a (Danijel Živković, Andrija Nikolić, Bogdan Fatić, Marta Šćepanović i Nikola Rakočević) (bez rasprave) Materijal Zaključci
65.Predlog mišljenja na Predlog za ocjenu ustavnosti odredaba člana 18 stav 3 tač. 1, 2, 3 i 4, člana 48 stav 4, člana 103 tačka 3 i člana 184b Zakona o Državnom tužilaštvu („Službeni list CG“, br. 11/15, 42/15, 80/17, 10/18, 76/20 i 59/21), koji su podnijeli Vrhovno državno tužilaštvo i Tužilački savjet (bez rasprave) Materijal Zaključci
66.Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti člana 48 st. 4, 5, 6, člana 103 stav 1 tačka 3 i člana 184c Zakona o državnom tužilaštvu („Službeni list CG“, br. 11/15, 42/15, 80/17, 10/18, 76/20 i 59/21), koju je podnio Milivoje Katnić, iz Podgorice (bez rasprave) Materijal Zaključci
67.Predlog odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva opštine Mojkovac (bez rasprave) Materijal Zaključci
68.Predlog odluke o lokalnim komunalnim taksama opštine Berane (bez rasprave) Materijal Zaključci
69.Predlog odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva i djelova državnih puteva koji prolaze kroz naselje na teritoriji Opštine Pljevlja (bez rasprave) Materijal Zaključci
70.Predlog odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva Opštine Tivat (bez rasprave) Materijal Zaključci
71.Zahtjev za dobijanje saglasnosti za pokretanje postupka za popunu radnog mjesta pomoćnik/ca sekretar/ke – rukovodilac/teljka Sektora za propise iz oblasti političkog sistema u Sekretarijatu za zakonodavstvo, koje nije predviđeno Djelimičnim kadrovskim planom organa državne uprave i službi Vlade Crne Gore za 2021. godinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
72.Zahtjev za davanje saglasnosti u skladu sa članom 4 Odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada („Službeni list CG“, br. 26/12, 34/12 i 27/13) (bez rasprave) Materijal Zaključci
73.Pitanja i predlozi
73.1Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu
73.2Predlog za produženje roka važenja državne garancije po kreditnom aranžmanu između Crnogorske komercijalne banke a.d. Podgorica (pravni nasljednik Podgoričke banke a.d. Podgorica) i Stambene zadruge radnika prosvjete Crne Gore „SOLIDARNO“ Podgorica Materijal Zaključci
73.3Predlog izvještaja sa mišljenjem i stavovima Vlade Crne Gore na Interpelaciju za pretresanje pitanja u vođenju politike Vlade u oblasti vanjskih poslova Materijal Zaključci
Napomena:Materijal za tačku 39 (Predlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog odbora za bezbjednost civilnog vazduhoplovsta) biće objavljen nakon tehničke redakcije.
-Inovirani materijal za tačku 73.1 - Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu objavljen je na linku: https://www.gov.me/clanak/45-sjednica-vlade-crne-gore-04112021-godine
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?