46. sjednica Vlade Crne Gore - 12.11.2021. godine

Objavljeno: 12.11.2021. 22:13 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je, na 46. sjednici održanoj 12. novembra 2021. godine kojom je predsjedavao premijer prof. dr Zdravko Krivokapić, utvrdila Predlog fiskalne strategije za period 2021-2024 godine. Polazeći od identifikovanih izazova koji stoje pred Crnom Gorom na putu održivog rasta i razvoja, a uvažavajući pet principa na kojima se temelji rad Vlade (“vladavina prava i jednake šanse“, “zdrave finansije i ekonomski razvoj“, “zdravlje i zdrava životna sredina“, “obrazovanje i društvo zasnovano na znanju“ i “digitalno društvo“), definisan je strateški cilj ekonomske politike Crne Gore: „ostvarenje pametnog, održivog i inkluzivnog ekonomskog rasta koji će doprinijeti unapređenju kvaliteta života svih njenih građana“. 

Fiskalna politika kao glavni instrument ekonomske politike, u periodu 2021-2024. godine biće usmjerena na stvaranje uslova za makroekonomsku stabilnost i fiskalnu održivost, kako bi se u uslovima postepenog ekonomskog oporavka nakon pandemije, obezbijedila dugoročna održivost javnih finansija Crne Gore i pružila puna podrška ekonomskom rastu. U vezi sa navedenim, efekti se ogledaju u smanjenju deficita javnih finansija na kratak rok, uz kontinuirani rast budžetskih prihoda, optimizaciju tekuće budžetske potrošnje i povećanje sredstava za sprovođenje kapitalnih projekata, što će doprinijeti postizanju dinamičnih stopa ekonomskog rasta od prosječno preko 5% u periodu 2022-2024. godine uz rast zaposlenosti i zarada. 

Fiskalnu održivost u najvećoj mjeri determinišu poreska politika i politika upravljanja rashodima. U dijelu poreske politke akcenat će biti na sveobuhvatnoj reformi poreskog sistema u cilju proširenja poreske baze, čime bi se stvorili uslovi za generisanje novih izvora prihoda kroz prije svega:

 • smanjenje poreskog opterećenja na rad i subvencionisanje novog zapošljavanja kako bi se stvorio osnov za otvaranje novih radnih mjesta i unapređenje standarda zaposlenih, posebno onih sa najnižim primanjima;
 • uvođenje progresivnog oporezivanja dohotka i dobiti;
 • oporezivanje po visokoj stopi neprijavljene imovine i oduzimanje nelegalno stečene imovine;
 • izmjenu akcizne politike kroz povećanje visine akciza na proizvode koji negativno utiču na zdravlje stanovništa i korišćenje prihoda ostvarenih po tom osnovu za finansiranje zdravstvenog sistema;
 • implementaciju novog zakonskog rješenja u oblasti priređivanja igara na sreću i
 • smanjenje „sive ekonomije“ u cilju omogućavanja fer tržišne utakmice odnosno suzbijanja nelojalne konkurencije.

Kada je u pitanju upravljanje javnom potrošnjom strategija politike u srednjem roku zasniva se na:

 • racionalizaciji „neproduktivne potrošnje“;
 • povećanju izdvajanja za kapitalne i razvojne projekte čijom se implementacijom generiše nova vrijednost i podstiče ekonomski rast i
 • optimizaciji državne uprave kroz stvaranje uslova za smanjenje broja zaposlenih i odgovorno upravljanje fondom zarada. 

Vlada je utvrdila Prijedlog zakona o budžetu Crne Gore za 2022. godinu. Ciljevi budžeta za 2022. godinu su: održiv i inkluzivan rast, povećanje životnog standarda građana, unapređenje poslovnog i investicionog ambijenta, smanjenje sive ekonomije, izdašnija socijalna davanja i izgradnja nove javne infrastrukture. 

Budžet za narednu godinu temelji se na projekciji BDP-a od 5.3 milijarde eura, prihodu od turizma na nivou iz 2019. godine (1 milijarda eura) i potpunom oporavku ekonomske aktivnosti na nivou prije krize izazvane COVID-19. Planirano je povećanje izdavanja za kapitalne projekte, dodatno povećanje plata za zdravstvene radnike, značajan rast izdavanja za poljoprivredu i uvođenje poreskih olakšica za poljoprivrednike, kao i povećanje izdvajanja za socijalna davanja. Budžetom je planirana implementacija jednog od ključnih Vladinih reformskih programa – EVROPA SAD kojim je, između ostalog, predviđeno povećanje minimalne neto zarade na 450, a prosječne na 700 eura, ukidanje doprinosa za zdravstvo i pravednije oporezivanje. 

Primici u iznosu od 2,465,692,867.24 eura se raspoređuju na:

 • tekući budžet 1,016,891,583.48 eura
 • rezerve 43,150,000.00 eura
 • budžet državnih fondova 828,157,697.38 eura
 • kapitalni budžet 248,305,989.86 eura
 • transakcije finansiranja izdataka 329,187,596.52 eura.

Predlogom zakona sredstva Kapitalnog budžeta planirana su ukupnom iznosu od 248.305.989,86 eura, od čega je Upravi za saobraćaj namijenjen iznos od 145.510.000,00 eura, dok je Upravi javnih radova opredijeljeno 102.795.989,86 eura. Od ukupnih sredstava predviđenih Kapitalnim budžetom, iznos od 202.282.989,86 eura, odnosno 81,45 %, odnosi se na već ugovorene projekte (uključujući i autoput) dok je iznos od 46.023.000,00 eura odnosno 18,53 %, predviđen za početak aktivnosti na projektima iz nadležnosti Uprave javnih radova i Uprave za saobaćaj. Takođe, od ukupno 300 kapitalnih projekata, novih projekata je 137 ili 46,91 %, dok je broj započetih projekata u prethodnom periodu 163 ili 55,82 %.

Radi usklađivanja sa Budžetom za 2022. godinu, a u cilju realizacije planiranih reformi, naročito programa EVROPA SAD, Vlada je utvrdila više predloga zakona i to oobaveznom zdravstvenom osiguranju, porezu na podizanje gotovog novca sa poslovnog računa, reprogramu poreskog potraživanja, izmjenama i dopunama Zakona o akcizama, izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, izmjenama i dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, izmjeni Zakona o objedinjenoj registraciji i sistemu izvještavanja o obračunu i naplati poreza i doprinosa, izmjenama i dopunama Zakona o radu, izmjeni Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, izmjenama Zakona o kulturi, izmjeni Zakona o Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, izmjeni Zakona o sprječavanju korupcije, izmjeni Zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom – iseljenicima i izmjeni Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

U tom kontekstu utvrđen je Predlog odluke o zaduživanju Crne Gore za 2022. godinu i Predlog liste prioritetnih kapitalnih projekata koji se finansiraju iz kapitalnog budžeta Crne Gore u 2022. godini sa Informacijom.

Vlada je, na predlog Savjeta za sagledavanje epidemiološke situacije usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 i njenog uticaja na ekonomsko stanje u Crnoj Gori, donijela je Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja. Nove mjere primjenjivaće se od 15. do 30. novembra 2021. godine.

Vlada je usvojila Informaciju o potrebi obezbjeđivanja dodatnih finansijskih sredstava ZU Apoteke Crne Gore Montefarm za sprovođenje postupka proširenja plana javnih nabavki ljekova i medicinskog potrošnog materijala. U Informaciji se, pored ostalog, ističe da pojedine zdravstvene ustanove, u prvom redu COVID bolnice, prilikom dostavljanja potrebnih količina ljekova i medicinskih sredstava, nijesu bile u mogućnosti da uklope stvarne potrebe u finansijske okvire date Nacrtom budžeta Fonda za 2021. godinu, jer u trenutku iskazivanja potreba za finansijskim sredstvima nijesu mogli predvidjeti razvoj epidemiološke situacije i povećanu potrošnju ljekova i medicinskih sredstava, kao i lične zaštitne opreme. Tim povodom, Vlada je dala saglasnost na proširenje Plana javnih nabavki ljekova ZU Apoteke Crne Gore Montefarm i potrošnog medicinskog materijala u ukupnom iznosu od 43.160.051,04 eura.

Vlada je usvojila i Informaciju o potrebi potpisivanja Protokola 16 uz Evropsku konvenciju o zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

46. sjednica Vlade Crne Gore (12.11.2021.)


46. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Informacija o potrebi potpisivanja Protokola 16 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda Materijal Zaključci
2.Predlog fiskalne strategije Crne Gore za period 2021-2024. godine Materijal Zaključci
3.Nacrt zakona o budžetu Crne Gore za 2022. godinu Materijal Zaključci
4.Predlog odluke o zaduživanju Crne Gore za 2022. godinu Materijal Zaključci
5.Predlog liste prioritetnih kapitalnih projekata koji se finansiraju iz kapitalnog budžeta države u 2022. godini Materijal Zaključci
6.Predlog zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju Materijal Zaključci
7.Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama Materijal Zaključci
8.Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica Materijal Zaključci
9.Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje Materijal Zaključci
10.Predlog zakona o reprogramu poreskog potraživanja Materijal Zaključci
11.Predlog zakona o izmjeni Zakona o objedinjenoj registraciji i sistemu izvještavanja o obračunu i naplati poreza i doprinosa Materijal Zaključci
12.Predlog zakona o porezu na podizanje gotovog novca sa poslovnog računa Materijal Zaključci
13.Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu Materijal Zaključci
14.Predlog zakona o izmjeni Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru Materijal Zaključci
15.Predlog zakona o izmjenama Zakona o kulturi Materijal Zaključci
16.Predlog zakona o izmjeni Zakona o Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu Materijal Zaključci
17.Predlog zakona o izmjeni Zakona o sprječavanju korupcije Materijal Zaključci
18.Predlog zakona o izmjeni Zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom - iseljenicima Materijal Zaključci
19.Predlog zakona o izmjenama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja Materijal Zaključci
20.Predlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja Materijal Zaključci
21.Informacija o potrebi obezbjeđenja dodatnih finansijskih sredstava za ZU Apoteke Crne Gore Montefarm za sprovođenje postupka proširenja plana javnih nabavki ljekova i medicinskog potrošnog materijala Materijal Zaključci
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
22.Predlog platforme za posjetu prof. dr Zdravka Krivokapića, predsjednika Vlade Crne Gore, Savjetu Evrope, 18. i 19. novembra 2021. godine Materijal Zaključci
23.Predlog platforme za posjetu mr Tamare Srzentić, ministarke javne uprave, digitalnog društva i medija, Estoniji, od 15. do 18. novembra 2021. godine Materijal Zaključci
24.Predlog platforme za učešće prof. dr Olivere Injac, ministarke odbrane, na Vazduhoplovnom sajmu u Dubaiju, od 14. do 18. novembra 2021. godine, Ujedinjeni Arapski Emirati Materijal Zaključci
25.Predlog platforme za učešće Đorđa Radulovića, ministra vanjskih poslova, na neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova učesnica Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi (SEECP), Brisel, 15. novembar 2021. godine i na događaju „Diskusija o budućnosti Evrope – Perspektive i doprinos Zapadnog Balkana”, Briž, 15. novembra 2021. godine Materijal Zaključci
26.Predlog platforme za učešće Đorđa Radulovića, ministra vanjskih poslova, na Konferenciji „Budućnost demokratije”, u organizaciji Ministarstva vanjskih poslova Republike Litvanije, 19. i 20. novembar 2021. godine, Viljnus Materijal Zaključci
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?