47. sjednica Vlade Crne Gore - 17.11.2021. godine

Objavljeno: 17.11.2021. 15:19 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je, na 47. sjednici održanoj 17. novembra 2021. godine kojom je predsjedavao premijer prof. dr Zdravko Krivokapić, razmotrila i usvojila Mapu puta ispunjenja preostalih obaveza u odnosu na privremeno zatvoreno pregovaračko poglavlje 30 – Vanjski odnosi. U dokumentu je predstavljeno poglavlje po svim oblastima koje ga čine, ključni izazovi koji su preostali, preporuke iz Izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori za 2021. godinu, kao i horizontalna veza sa drugim poglavljima i klasterima u odnosu na revidiranu metodologiju pregovora. Pregovaračko poglavlje 30 se odnosi na zajedničku trgovinsku politiku EU, bilateralne sporazume s trećim zemljama, kao i razvojnu politiku i humanitarnu pomoć. Pravna tekovina za ovo poglavlje najvećim dijelom se sastoji od direktno primjenjivog zakonodavstva Evropske unije, koje uglavnom proizlazi iz višestranih i dvostranih obaveza Unije u području trgovine, kao i iz velikog broja autonomnih trgovinskih mjera. Ključni izazov za Crnu Goru u poglavlju 30 odnosi se na jačanje administrativnih kapaciteta, s obzirom na to da je oko 1/4 od ukupne pravne tekovine EU u okviru ovog poglavlja. Dalje usaglašavanje u pomenutim oblastima doprinijeće usaglašavanju crnogorske legislative sa najboljom međunarodnom praksom, kao i unapređenju investicionog ambijenta. Crna Gora mora jačati kapacitete za učestvovanje u razvojnoj i humanitarnoj pomoći, kao i iz područja izvoznih kredita i režima spoljne trgovine kontrolisanom robom. Takođe, treba da nastavi s jačanjem administrativnih kapaciteta službi koje su zadužene za pitanja u vezi CEFTA Sporazuma i Svjetske trgovinske organizacije (STO). 

Donijete su odluke o obrazovanju radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblasti pravne tekovine Evropske unije koje se odnose na pregovaračka poglavlja 25 – Nauka i istraživanje i 26 – Obrazovanje i kultura. Sastav radnih grupa je prilagođen novim okolnostima i kadrovskim promjenama do kojih je došlo nakon formiranja novog sastava Vlade Crne Gore, kao i okolnostima nastalim nakon prihvatanja Nove metodologije proširenja. 

U cilju sprovođenja Zakona o bezbjednosti hrane i harmonizacije nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije, Vlada je donijela Uredbu o dopuni Uredbe o korišćenju zdravstvenih i nutritivnih tvrdnji prilikom označavanja, reklamiranja i prezentacije hrane, kao i Uredbu o izmjeni maksimalno dozvoljenim količinama kontaminenata u hrani. 

Vlada je donijela Odluku o izradi Izmjena i dopuna Prostorno - urbanističkog plana Opštine Ulcinj.

Imajući u vidu da je opština Ulcinj prepoznata kao veoma pogodno područje za eksploataciju solarne energije, u prethodnom periodu je donijeta Odluka o donošenju izmjena i dopuna PUP-a, kao i Odluka o davanju u dugoročni zakup državnog zemljišta na Briskoj gori i zaključen Ugovor o zakupu, radi izgradnje solarne elektene. Međutim, Vlada je zaključkom od 4. marta ove godine, zbog formalnih nedostataka u proceduri donošenja, kao i zbog toga što je PUP donešen bez mišljenja Agencije za zaštitu životne sredine u vezi sa projektom izgradnje Solarne elektrane Briska gora, stavila van snage Odluku o donošenju izmjena i dopuna PUP-a, jer je procijenjeno da je cjelishodnije pristupiti izradi novog Plana. 

Cilj izrade Izmjena i dopuna PUP- je da se nakon sveobuhvatne analize postojećeg stanja, prepoznavanja problema i analize mogućnosti za usmjeravanje daljeg prostornog razvoja stvore planski preduslovi za realizaciju Ugovora o zakupu zemljišta u državnoj svojini, radi izgradnje solarne elektrane, što, u smislu poštovanja principa održivog razvoja, zahtijeva ispunjavanje tri uslova: ekološku podobnost, ekonomsku isplativost i aktivnu zaštitu područja. Izmjenama i dopunama PUP-a treba stvoriti planske preduslove za rješavanje ključnih razvojnih problema, naročito za pojedine segmente kao što su infrastruktura, sa posebnim naglaskom na saobraćaj i komunalnu opremljenost, kontrolisan turistički razvoj, planski tretman neformalnih objekata, poštovanje svih aspekata zaštite životne sredine i sl. 

Takođe, Vlada je donijela Odluku o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Prostorno - urbanističkog plana Opštine Ulcinj i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Prostorno - urbanističkog plana. 

Vlada je usvojila Informaciju o aktivnostima na realizaciji projekata obnovljivih izvora energije. U Informaciji se navodi da su do sada izgrađena 34 nova objekta za proizvodnju električne energije, i to: 32 male hidroelektrane (mHE ) i dvije vjetroelektrane, VE Krnovo i VE Možura. U ovom mandatu, usljed nepoštovanja obaveza predviđenih ugovorom, Vlada je jednostrano raskinula devet ugovora o koncesiji, dok je zaključen jedan sporazum o raskidu ugovora. Takođe, koncesionar za izgradnju male hidroelektrane „Vinicka“ u Beranama je iskazao spremnost da otpočne proces pregovora o zaključivanju sporazuma o raskidu Ugovora, uz eventualni dogovor oko obeštećenja. Naglašeno je i da postoji snažan otpor stanovništva izgradnji mHE na vodotocima Crnja i Skrbuša (Rečine). Ministarstvo kapitalnih investicija, kao organ nadležan za energetiku, prati realizaciju rokova i obaveza iz zaključenih ugovora koji su u direktnoj vezi sa odlukama drugih nadležnih organa, što, u velikom broju slučajeva, ne daje mogućnost kompletnog pregleda svih aktivnosti, jer Ministarstvo ne može da cijeni donijeta akta ulazeći u ingerencije drugih organa. 

Uvažavajući potrebu da se u međuresorskoj saradnji, uz raspolaganje svim podacima, pristupi rješavanju otvorenih pitanja, kao i činjenicu da su pokrenuti sudski sporovi koji mogu rezultirati značajnim novčanim obavezama Države, što iziskuje hitno postupanje, Vlada je u cilju sagledavanja cjelokupne situacije vezano za ugovore o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana formirala Komisiju sa predstavnicima relevantnih institucija, čija će presudna uloga biti koordinacija unutar sistema u cilju što efikasnijeg prikupljanja podataka i činjenica radi ispravnog donošenja konačnih odluka. 

Vlada je usvojila Informaciju o aktivnostima na realizaciji projekta intenzivne revitalizacije elektrodistributivne mreže. Projekti revitalizacije srednjenaponske (SN) i niskonaponske (NN) distributivne mreže predstavljaju najvažnije investicione projekte u elektrodistributivnom sistemu Crne Gore i imaju za cilj obezbjeđivanje propisanog kvaliteta napajanja za seoska područja i stvaranje preduslova za privredni rast na tim područjima. CEDIS je kao Naručilac krajem 2018. godine, raspisao dva tenderska postupka kojim je pokrenuta prva faza projekata. U tom kontekstu, ocijenjeno je da se projekat uspješno sprovodi i da je u toku realizacija aktivnosti prepoznatih drugom godinom oba okvirna sporazuma. Odabrani izvođač radova je Konzorcijum kojeg čine „Mezon“ d.o.o. Danilovgrad, „Ramel“ d.o.o. Nikšić i „Electro team“ d.o.o. Budva.

Usvojena je Informacija o sprovedenim aktivnostima u cilju davanja koncesije za korišćenje vode iz akumulacije Otilovići kroz izgradnju male hidroelektrane i Koncesioni akt za davanje koncesije za korišćenje vode iz akumulacije Otilovići za izgradnju male hidroelektrane, sa prilozima.  Koncesija za korišćenje akumulacije „Otilovići“, radi izgradnje, održavanja i korišćenja mHE u cilju proizvodnje električne energije biće data Elektroprivredi Crne Gore, kao akcionarskom društvu u kojem Država Crna Gora ima većinsko vlasništvo. Koncesionim aktom je određeno da se koncesija daje na period od 30 godina, u skladu sa članom 8 Zakona o koncesijama. Visina koncesione naknade iznosi 6,5% od ostvarene godišnje proizvodnje u mHE „Otilovići“, s tim da taj iznos ne može biti manji od 5,0% od planirane proizvodnje iz tehničko tehnološkog rješenja na koji je data saglasnost. Naknada će se plaćati u iznosu od 6,5% ostvarene godišnje proizvodnje mHE , odnosno 5,0% planirane proizvodnje iz tehničko tehnološkog rješenja na koje je data saglasnost, zavisno koji je od ta dva iznosa bude veći u datoj godini. Pomenuti procenti godišnje proizvodnje se preračunavaju u novčani iznos po prosječnoj cijeni električne energije na berzi električne energije u godini za koju se vrši obračun koncesione naknade, i raspoređuje u državni i lokalni budžet na način definisan zakonom. 

Vlada je usvojila Informaciju o zaključivanju Protokola o donaciji između Ministarstva odbrane Crne Gore i Ministarstva odbrane Kraljevine Norveške i prihvatila tekst Protokola.

Usvojena je Informacija Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou o potrebi uspostavljanja sistema detaljne elektronske evidencije dolaska i odlaska robe iz Slobodne zone „Luka Bar“. Nacionalni savjet u Informaciji ukazuje na potrebu da se u najkraćem roku uspostavi elektronski sistem evidencije svih roba koje dolaze i odlaze iz Slobodne zone „Luka Bar“ koji obuhvata podatke o kupcima i prodavcima roba (uključujući i preprodaju u magacinu), vrstu i tip robe, vrijeme dolaska i odlaska, identifikacione oznake prevoznog sredstva, naziv špeditera i lokaciju skladištenja. Do uspostavljanja direktnog pristupa podacima o stanju u skladištima, potrebno je da se najmanje jednom nedjeljno prikupljaju podaci o stanju akciznih roba u skladištima u Slobodnoj zoni, a posebno cigareta, duvana, papira i filtera za izradu cigareta. Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, Uprava prihoda i carina, da preduzmu sve aktivnosti kako bi se omogućilo uspostavljanje sistema detaljne elektronske evidencije dolaska i odlaska robe iz Slobodne zone „Luka Bar“. 

Vlada je usvojila Infromaciju Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou, sa preporukom za objavljivanje dokumentacije u vezi sa upotrebom službenog aviona Vlade Crne Gore Lear Jet 45, registarske oznake 40-MNE. U Informaciji Nacionalni savjet preporučuje Vladi Crne Gore da objavi svu dokumentaciju vezanu za upotrebu službenog aviona, odnosno podatke za sve završene letove, s obzirom na to da bezbijednost štićenih ličnosti ne može biti ugrožena kada je let završen. Tim povodom, zadužen je Generalni sekretarijat Vlade da Agenciji za nacionalnu bezbjednost uputi zahtjev za dostavljanje mišljenja da li postoje bezbjednosne prepreke da se objave ovi podaci i da na osnovu dostavljenog mišljenja Agencije, objavi dokumentaciju u vezi sa upotrebom aviona. 

Usvojena je Infromacija Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou o potrebi revizije rokova čuvanja registraturske građe. U Informaciji Savjet preporučuje Vladi da naloži svim organima državne uprave da, u roku od mjesec dana, naprave analizu da li su državni organi postupali u skladu sa listama kategorija registraturske građe i da li su obezbijedili čuvanje u skladu sa Zakonom, te da izvrše reviziju rokova iz Lista kategorija registraturske građe i o svemu izvijeste Vladu. Naime, potreba za dostavljanjem predmetne preporuke proizilazi iz činjenice da je Savjet u svom radu nailazio na prepreke, jer mu nije mogla biti dostavljena dokumentacija od strane državnih organa, s obzirom na to da se ista nije mogla pronaći ili je uništena odnosno izlučena. Takođe, Savjet je našao da su propisani rokovi čuvanja registraturske građe kratki. Tim povodom zaduženo je Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta i Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija, da u saradnji sa Državnim arhivom, do kraja 2021. godine, pripreme i Vladi dostave analizu rokova i načina čuvanja registraturske građe iz Zakona o arhivskoj djelatnosti. 

Vlada je usvojila Informaciju o zaključivanju Sporazuma između Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore i Nacionalne vazduhoplovne i svemirske administracije Sjedinjenih Američkih Država o saradnji na Programu GLOBE  i prihvatila tekst Sporazuma. Cilj Programa Globalno učenje i opažanje za dobrobit životne sredine (GLOBE) je da poveća svijest učenika širom svijeta o globalnoj životnoj sredini, doprinese povećanom naučnom razumijevanju planete Zemlje i podrži veća dostignuća učenika u nauci i matematici. Planirane aktivnosti podrazumijevaju učešće Ministarstva u identifikovanju crnogorskih škola koje će učestvovati u Programu, osigura da crnogorske odabrane škole vrše GLOBE ekološka mjerenja, podnose izvještaje o podacima, primaju i koriste globalne ekološke slike koje su rezultat toga, koristeći obrazovne materijale na osnovu smjernica nastavnika obučenih da vode ovaj Program. 

Usvojena je Informacija u vezi Predloga programa za borbu protiv HIV/AIDS - a za period od 2021. do 2023. godine sa Akcionim planom za 2021 - 2022. godinu i donijet Program sa Akcionim planom za 2021 - 2022. godinu. Program za borbu protiv HIV/AIDS obuhvata medicinske, javnozdravstvene, edukativne i mjere društvene zajednice, uzimajući u obzir obrazovna, etička i pravna načela, socijalne i ekonomske faktore, važnost saradnje različitih partnera, kako bi se uspostavilo koordinisano sinergijsko učestvovanje svih segmenata društva u suzbijanju, sprječavanju, dijagnostici i liječenju HIV/AIDS-a. Programom je obuhvaćeno i učešće zdravstvenih ustanova u prevenciji infekcije jačanjem mjera dobrovoljnog i povjerljivog savjetovanja i testiranja na HIV, kao i jačanje nadzora nad HIV infekcijom, što podrazumijeva kvalitetnije prikupljanje podataka za monitoring i evaluaciju sveukupnog nacionalnog odgovora na HIV. S obzirom na to da je Crna Gora zemlja sa niskom stopom infekcije HIV-om među opštom populacijom, preventivne mjere sadržane u Programu se prvenstveno odnose na promociju i usvajanje protektivnog ponašanja među ključnim populacijskim grupama. Usvojeni Program je podijeljen na pet programskih oblasti, koje predviđaju ukupno 68 aktivnosti. Za implementaciju Akcionog plana za period 2021-2022. godinu, koji je sastavni dio Programa, potrebna su novčana sredstva u iznosu od 2.119.481,65 eura, koja su obezbijeđena dijelom iz budžeta, a dijelom iz donacija. 

Vlada je usvojila Informaciju o stanju, obolijevanju i aktivnostima za prevenciju i kontrolu malignih bolesti u Crnoj Gori. U Informaciji se navodi da u Crnoj Gori još uvijek nije moguće pratiti trendove obolijevanja i umiranja od malignih bolesti, jer se sa registracijom raka počelo tek 2013. godine, kada je osnovan Registar za maligne neoplazme. Međutim, prikupljanje podataka i njihova validacija su i danas problem jer se nije ulagalo u taj registar, tako da je do sada završen samo jedan izvještaj, za početnu 2013. godinu. I pored toga, Međunarodna agencija za istraživanje raka u Lionu – IARC je na osnovu prvih publikovanih, ali visokokvalitetnih podataka, izvršila procjene za Crnu Goru, po kojima se za 2020. godinu pretpostavlja da su se desila 3.184 novooboljela slučaja raka i da je umrlo 1.765 osoba od malignih bolesti, što znači da su maligne bolesti drugi najčešći uzrok umiranja, posle kardiovaskularnih oboljenja. 

Kontrola raka ima za cilj da se trend porasta uspori i da se smanje stope obolijevanja i umiranja, a to se može postići kroz primarnu prevenciju (sprečavanje malignih bolesti), sekundarnu prevenciju (rano otkrivanje maligne bolesti, tj. skrininzi raka dojke, debelog crijeva i grlića materice), optimalno liječenje, rehabilitaciju, kao i palijativno zbrinjavanje oboljelih kod uznapredovale bolesti koja se više ne može uzročno liječiti. Na sjednici je zaključeno da se neminovno mora pristupiti međusektorskim aktivnostima i preduzimanju mjera za sprovođenje programa skrininga raka debelog crijeva, raka dojke, raka grlića materice, kao i unapređenju kvaliteta Registra za maligne neoplazme, a Ministarstvo zdravlja je zaduženo da započne sa ovim aktivnostima. 

Vlada je usvojila Informaciju u vezi Akcionog plana za sprovođenje Strategije zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja u Crnoj Gori za period od 2021. do 2023. godine i donijela Akcioni plan. U Informaciji se navodi da su poremećaji mentalnog zdravlja jedan od najvećih izazova javnog zdravlja, mjereno prevalencom, opterećenjem bolesti i invaliditetom. Teret poremećaja mentalnog zdravlja nastavlja da raste, sa značajnim uticajem na zdravlje, ključna socijalna i ljudska prava i ekonomske posljedice u svim zemljama svijeta. Ključni cilj Strategije zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja u Crnoj Gori 2019 – 2023 je unaprijediti mentalno zdravlje populacije i smanjiti teret mentalnih oboljenja u populaciji, sa posebnim fokusom na rizične i ranjive grupe. Za realizaciju aktivnosti iz Akcionog plana predviđen je iznos od 6 232 508.43 eura, koji će biti obezbijeđena iz budžeta Crne Gore i donacija. 

Prihvaćen je Predlog Ministarstva odbrane za ustupanje Upravi za katastar i državnu imovinu, na upravljanje, nepokretnosti koja predstavlja bivše vojno odmaralište „Valdanos“ u Ulcinju. 

47. sjednica Vlade Crne Gore (17.11.2021.)


47. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Predlog uredbe o dopuni Uredbe o korišćenju zdravstvenih i nutritivnih tvrdnji prilikom označavanja, reklamiranja i prezentacije hrane* Materijal Zaključci
2.Predlog uredbe o izmjeni Uredbe o maksimalno dozvoljenim količinama kontaminenata u hrani* Materijal Zaključci
3.Predlog odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 25 - Nauka i istraživanje Materijal Zaključci
4.Predlog odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 26 – Obrazovanje i kultura Materijal Zaključci
5.Predlog mape puta ispunjenja preostalih obaveza u odnosu na privremeno zatvoreno pregovaračko poglavlje 30 – Vanjski odnosi Materijal Zaključci
6.Predlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostorno - urbanističkog plana Opštine Ulcinj i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Prostorno - urbanističkog plana Opštine Ulcinj i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Prostorno – urbanističkog plana Materijal Zaključci
7.Informacija o aktivnostima na realizaciji projekata obnovljivih izvora energije Materijal Zaključci
8.Informacija o aktivnostima na realizaciji projekta intenzivne revitalizacije elektrodistributivne mreže Materijal Zaključci
9.Informacija o sprovedenim aktivnostima u cilju davanja koncesije za korišćenje vode iz akumulacije Otilovići kroz izgradnju male hidroelektrane sa Predlogom koncesionog akta za davanje koncesije za korišćenje vode iz akumulacije Otilovići za izgradnju male hidroelektrane Materijal Zaključci
10.Informacija o stanju životne sredine u Crnoj Gori za 2020. godinu Materijal Zaključci
11.Informacija o zaključivanju Protokola o donaciji između Ministarstva odbrane Crne Gore i Ministarstva odbrane Kraljevine Norveške s Predlogom protokola Zaključci Zaključci
12.Informacija Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou o potrebi uspostavljanja sistema detaljne elektronske evidencije dolaska i odlaska robe iz Slobodne zone „Luka Bar“ Materijal Zaključci
13.Informacija Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou, sa preporukom za objavljivanje dokumentacije u vezi sa upotrebom službenog aviona Vlade Crne Gore Lear Jet 45, registarske oznake 40-MNE Materijal Zaključci
14.Informacija Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou, o potrebi revizije rokova čuvanja registraturske građe Materijal Zaključci
15.Informacija o zaključivanju Sporazuma između Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore i Nacionalne vazduhoplovne i svemirske administracije Sjedinjenih Američkih Država o saradnji na Programu GLOBE s Predlogom sporazuma Materijal Zaključci
16.Informacija u vezi Predloga programa za borbu protiv HIV/AIDS - a za period od 2021. do 2023. godine sa Predlogom akcionog plana za 2021 – 2022. godinu Materijal Zaključci
17.Informacija o stanju, obolijevanju i aktivnostima za prevenciju i kontrolu malignih bolesti u Crnoj Gori Materijal Zaključci
18.Informacija u vezi Akcionog plana za sprovođenje Strategije zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja u Crnoj Gori za period od 2021. do 2023. godine Materijal Zaključci
19.Predlog za ustupanje Upravi za katastar i državnu imovinu, na upravljanje, nepokretnosti koja predstavlja bivše vojno odmaralište „Valdanos“ u Ulcinju Materijal Zaključci
20.Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu (predlagači poslanici: Nikola Janović, Danijel Živković, Nikola Rakočević, Andrija Nikolić i Miloš Nikolić) Materijal Zaključci
21.Kadrovska pitanja Zaključci
21.1Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za kapitalne investicije u kulturi i kreativne industrije u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta Materijal
21.2Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za predškolsko vaspitanje, osnovnu školu i inkluzivno obrazovanje u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta Materijal
21.3Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za opšte srednje obrazovanje, stručno obrazovanje i cjeloživotno obrazovanje u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta Materijal
21.4Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Generalnog direktorata za konzularne poslove i dijasporu u Ministarstvu vanjskih poslova Materijal
21.5Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti pomoćnice direktora Uprave za saradnju sa dijasporom-iseljenicima Materijal
21.6Predlog za određivanje vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saradnju sa dijasporom-iseljenicima Materijal
21.7Predlog za razrješenje i imenovanje Upravnog odbora JU "Lovćen – Bečići" Materijal
21.8Predlog za imenovanje Savjeta za praćenje izrade Prostornog plana Crne Gore Materijal
21.9Predlog za razrješenje savjetnika potpredsjednika Vlade Crne Gore za nacionalnu bezbjednost Materijal
21.10Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za podsticanje i razvoj kulturno-umjetničkog stvaralaštva u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta Materijal
21.11Predlog za postavljenje generalne direktorice Direktorata za željeznički saobraćaj u Ministarstvu kapitalnih investicija Materijal
21.12Predlog za postavljenje generalnog direktora Direktorata za kapitalne investicije u Ministarstvu kapitalnih investicija Materijal
21.13Predlog za postavljenje generalnog direktora Direktorata za energetiku i energetsku efikasnost u Ministarstvu kapitalnih investicija Materijal
21.14Predlog za postavljenje generalnog direktora Direktorata za državne puteve u Ministarstvu kapitalnih investicija Materijal
21.15Predlog za postavljenje generalnog direktora Direktorata za drumski saobraćaj u Ministarstvu kapitalnih investicija Materijal
21.16Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za normativne poslove i razvoj policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova Materijal
21.17Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za upravne poslove, državljanstvo i strance u Ministarstvu unutrašnjih poslova Materijal
21.18Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za evropske poslove, međunarodnu saradnju i programe podrške u Ministarstvu unutrašnjih poslova Materijal
21.19Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za bezbjednosno-nadzorne poslove u Ministarstvu unutrašnjih poslova Materijal
21.20Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za zaštitu i spašavanje u Ministarstvu unutrašnjih poslova Materijal
21.21Predlog za razrješenje i imenovanje predsjednice Upravnog odbora JU Dom starih "Grabovac" Risan Materijal
21.22Predlog za prestanak mandata generalne direktorice Direktorata za planiranje prostora u ranijem Ministarstvu održivog razvoja i turizma Materijal
21.23Predlog za postavljenje sekretara Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Materijal
21.24Predlog za postavljenje generalne direktorice Direktorata za projekte i informacione sisteme u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Materijal
21.25Predlog za postavljenje generalne direktorice Direktorata za prirodu u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Materijal
21.26Predlog za postavljenje generalne direktorice Direktorata za EU integracije, međunarodnu saradnju i klimatske promjene u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Materijal
21.27Predlog za postavljenje generalnog direktora Direktorata glavnog državnog arhitekte u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Materijal
21.28Predlog za postavljenje generalnog direktora Direktorata za inspekcijske poslove i licenciranje u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Materijal
21.29Predlog za određivanje vršioca dužnosti direktora Agencije za zaštitu životne sredine Materijal
21.30Predlog za postavljenje generalne direktorice Direktorata za javno zdravlje, prekursore i kozmetičke proizvode u Ministarstvu zdravlja Materijal
21.31Predlog za postavljenje generalne direktorice Direktorata za zdravstvenu zaštitu, farmakologiju i regulisane profesije u Ministarstvu zdravlja Materijal
21.32Predlog za postavljenje generalnog direktora Direktorata za digitalno zdravlje u Ministarstvu zdravlja Materijal
21.33Predlog za postavljenje generalnog direktora Direktorata za projekte (IPA), inovacije, zdravstveni turizam u Ministarstvu zdravlja Materijal
21.34Predlog za postavljenje generalnog direktora Direktorata za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite, unaprjeđenje ljudskih resursa u zdravstvu i zakonitost funkcionisanja strukovnih regulatornih tijela (komore) u Ministarstvu zdravlja Materijal
21.35Predlog za određivanje vršioca dužnosti direktora Uprave za statistiku Materijal
21.36Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za blockchain i kriptovalute u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja Materijal
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
22.Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje dalekovoda DV 400 KV Lastva - Pljevlja, dionica Čevo – Pljevlja (bez rasprave) Materijal Zaključci
23.Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanja Ugovora između Crne Gore i Republike Češke o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu sa Nacrtom Ugovora između Crne Gore i Republike Češke o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
24.Informacija o korišćenju i preusmjeravanju sredstava Ministarstvu odbrane iz Tekuće budžetske rezerve u ukupnom iznosu od 1.220.443.04 € (bez rasprave) Materijal Zaključci
25.Informacija o e-peticiji „Park gostoprimstva – Rožaje“ (bez rasprave) Materijal Zaključci
26.Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti koje se nalaze u granicama Nacionalnog parka „Skadarsko jezero“ (bez rasprave) Materijal Zaključci
27.Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti koje se nalaze u granicama Nacionalnog parka „Durmitor“ (bez rasprave) Materijal Zaključci
28.Izvještaj o rezultatima prve runde pregovora radi zaključivanja Ugovora između Vlade Crne Gore i Vlade Ukrajine o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu sa Nacrtom ugovora (bez rasprave) Materijal Zaključci
29.Predlog za određivanje članova Crnogorske komisije za upravljanje vodama sa Republikom Albanijom (bez rasprave) Materijal Zaključci
30.Predlog za izmjenu i dopunu zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 04-5288/2, od 4. novembra 2021. godine, sa sjednice od 28. oktobra 2021. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
31.Predlog platforme za radnu posjetu potpredsjednika Vlade Crne Gore dr Dritana Abazovića SR Njemačkoj, od 21. do 23. novembra 2021. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
32.Predlog memoranduma o razumijevanju između Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija Crne Gore i Ministarstva ekonomskih poslova i komunikacija Republike Estonije o saradnji u oblasti digitalne vlade (bez rasprave) Materijal Zaključci
33.Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore predvođene ministrom kapitalnih investicija Mladenom Bojanićem, radi potpisivanja Memoranduma o saradnji između Ministarstva kapitalnih investicija Vlade CG i Univerziteta u Beogradu (bez rasprave) Materijal Zaključci
34.Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslova na potrošačku jedinicu Uprava za katastar i državnu imovinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
35.Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma na potrošačku jedinicu Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju (bez rasprave) Materijal Zaključci
III MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI
36.Predlog mišljenja na Predlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (predlagač poslanik Marko Milačić) (bez rasprave) Materijal Zaključci
37.Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjenama Zakona o unutrašnjim poslovima (predlagači poslanici: Danijel Živković, Predrag Bošković i Nikola Rakočević) (bez rasprave) Zaključci
38.Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gimnaziji (predlagač poslanica dr Branka Bošnjak) (bez rasprave) Materijal Zaključci
39.Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Službeni list CG“, broj 34/21), koju su podnijeli Vanja Mugoša, advokat i Bojana Marković, advokatica iz Podgorice (bez rasprave) Materijal Zaključci
40.Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 3a stav 1 alineja 1 u dijelu koji glasi: “u Zoni A u dijelu na UP 33 i UP 51“ i stav 3 Odluke o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Glavnog grada Podgorica („Službeni list CG – opštinski propisi“, broj 17/20) koju su podnijeli Jelena Burić i Rajko Božović, iz Podgorice (bez rasprave) Materijal Zaključci
41.Predlog mišljenja na Inicijativu DOO „Hexagon Investmens”, sa sjedištem u Podgorici, koji zastupa advokatica Zorica Đukanović, i DOO „Tani“, u stečaju, sa sjedištem u Nikšiću, koje zastupa stečajni upravnik Milan Kastratović, , za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o donošenju Prostorno – urbanističkog plana Opštine Kotor („Službeni list CG“, broj 95/20) (bez rasprave) Materijal Zaključci
42.Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Opštine Berane (bez rasprave) Materijal Zaključci
43.Predlog odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva Glavnog grada Podgorica (bez rasprave) Materijal Zaključci
44.Predlog odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji Opštine Bijelo Polje (bez rasprave) Materijal Zaključci
45.Predlog odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva Opštine Nikšić (bez rasprave) Materijal Zaključci
46.Predlog za davanje saglasnosti za pozajmicu sredstava Kliničkom centru Crne Gore za projekat PHASE (bez rasprave) Materijal Zaključci
47.Predlog za davanje saglasnosti za obezbjeđivanje sredstava za isplatu dopunskog rada za zaposlene koji su učestvovali u masovnoj imunizaciji za mjesece avgust i septembar (bez rasprave) Materijal Zaključci
48.Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti na nepokretnosti u svojini Crne Gore u korist pravnog lica „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ d.o.o. Podgorica i to na dijelu katastarske parcele broj 3321, upisane u list nepokretnosti broj 3656, KO Podgorica III, Glavni grad Podgorica (bez rasprave) Materijal Zaključci
49.Zahtjev za davanje saglasnosti za isplatu naknada rukovodiocu, glavnim istražiocima i članovima Nacionalne komisije za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda vazduhoplova, vanrednih događaja koji ugrožavaju bezbjednost željezničkog saobraćaja i pomorskih nezgoda i nesreća za 2021. godinu u skladu sa članom 2 stav 1 Odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada („Službeni list CG“, br. 26/12, 34/12 i 27/13) (bez rasprave Materijal Zaključci
50.Pitanja i predlozi
50.1Predlog za stavljanje van snage Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 04-5389/3, od 12. novembra 2021. godine, sa sjednice od 4. novembra 2021. godine Materijal Zaključci
50.2Predlog platforme za posjetu predsjednika Vlade Crne Gore prof. dr Zdravka Krivokapića Briselu, 23. i 24. novembra 2021. godine Materijal Zaključci
Napomena:Odlučivanje o tački 37 (Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjenama Zakona o unutrašnjim poslovima - predlagači poslanici: Danijel Živković, Predrag Bošković i Nikola Rakočević) je odgođeno.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?