6. sjednica Vlade Crne Gore - 02.06.2022.

Objavljeno: 02.06.2022. 16:15 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj šestoj sjednici kojom je predsjedavao premijer dr Dritan Abazović, utvrdila Predlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova sa Izvještajem sa javne rasprave. Donošenjem Zakona će se omogućiti priprema, organizacija i sprovođenje popisa, u cilju dobijanja sveobuhvatnih podataka o stanovništvu, domaćinstvima i stanovima u Crnoj Gori. Predloženim Zakonom se na jasan način pravno regulišu nadležnosti, prava i obaveze Uprave za statistiku, ministarstava, jedinica lokalne samouprave i drugih organa i organizacija u vezi s pripremama i sprovođenjem Popisa. Takođe, ovim Zakonom regulišu se prava i obaveze lica koja se obuhvataju Popisom i lica koja neposredno obavljaju poslove Popisa, način i obim prikupljanja i upotrebe i zaštite prikupljenih podataka i objavljivanje rezultata Popisa.

U sklopu procesa usaglašavanja nacionalnog zakonodavstva sa evropskim, Vlada je utvrdila Predlog carinskog zakona sa Izvještajem sa javne rasprave. Novi Carinski zakon definiše pravni okvir za carinska pravila i postupke na carinskom području Crne Gore i prilagođen je uslovima u kojima se odvija moderna trgovina. Njegovom primjenom će se olakšati protok robe koja trazitira i ulazi ili izlazi iz Crne Gore. Cilj Zakona je da poboljša konkurentnost domaćih preduzeća, zaštiti finansijske interese Države i osigura bezbijednost potrošača. Takođe, usaglašavanjem propisa sa evropskim zakonodavstvom stvoriće se uslovi za izgradnju i implementaciju IT sistema koji treba da ubrzaju i olakšaju prekograničnu trgovinu i smanje troškove učesnika u trgovini.

Vlada je donijela Odluku o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju (redovne sječe u 2022. godini). Predmet ove Odluke je davanje šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, u područnim jedinicama Pljevlja, Rožaje, Berane, Žabljak, Kolašin, Bijelo Polje, Petnjica, Nikšić, Plužine, Plav, Danilovgrad, Podgorica i Šavnik po gazdinskim jedinicama i odjeljenjima u skladu sa planskim aktima. Takođe, Odlukom je obuhvaćena i drvna masa koja je bila predmet javnih poziva u 2020. i 2021. godini, a nije prodata. Projekcija prihoda koji se mogu realizovati sprovođenjem Odluke iznosi 9.510.985,00 eura, što daje 66 odsto veći planirani prihod u odnosu na ostvareni prihod za prošlu godinu, što zbog većih količina drvne mase koja je predmet prodaje, što zbog uvećanih početnih cijena u odnosu na prethodnu godinu. Davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju sprovešće se u postupku javnog nadmetanja putem Javnog poziva (tenderskom prodajom).

Donijet je Program podsticanja projekata u vodoprivredi za 2022. godinu. Za finansiranje obaveza i potreba u oblasti vodoprivrede u 2022. godini Budžetom je opredijeljen iznos od 1.200.000 eura, koji je raspodijeljen Programom čijom realizacijom se rješavaju problemi vodosnabdijevanja seoskog stanovništva i ključni problemi u upravljanju vodama, te unapređuje međunarodna saradnja u ovoj oblasti. Za podršku izgradnji vodovoda na seoskom području, koju finansiraju opština i mještani u mjesnim zajednicama u kojima je planirana izgradnja vodovoda, opredijeljen je iznos od 900.000 eura, u cilju stvaranja boljih uslova života i rada na selu. Finansiranjem izgradnje vodovoda na seoskom području, ulaže se napor da se većem broju stanovnika na seoskom području omogući adekvatno vodosnabdijevanje, jer je to jedan od osnovnih preduslova da se obezbijedi ostanak i povratak stanovništva na ova područja.

Vlada je donijela Program za kontrolu rezistencije bakterija na antibiotike sa Akcionim plan za sprovođenje Programa za kontrolu rezistencije bakterija na antibiotike za period od 2022. do 2024. godine.

Usvojene su informacije o stanju u skupštinama opština Berane i Ulcinj u pogledu njihovog konstituisanja u smislu člana 39 Zakona o lokalnoj samoupravi. Imajući u vidu činjenicu da do dana podnošenja ovog predloga nijesu održane prve sjednice novoizabranih saziva skupština opština Berane i Ulcinj, konstatovano je da su se stekli uslovi da Vlada primijeni mjere propisane Zakonom o lokalnoj samoupravi i sazove sjednice SO Berane i SO Ulcinj. Tim povodom je zaključeno da će Vlada sazvati sjednice novoizabranih skupština opština, i to Ulcinja za petak, 3. jun, a Berana za utorak, 7. jun 2022. godine. U oba slučaja dnevni red će sadržati samo jednu tačku i to izbor predsjednika, čime će se obezbijediti konstituisanje skupština opština u ovim lokalnim samoupravama.

Vlada je usvojila Informaciju o ispunjenosti obaveza iz Ugovora o Agentu registracije domena .me i hronologiji aktivnosti na upravljanju nacionalnim domenom .me za period od 2008. godine do danas i Izvještaj o realizaciji Ugovora o Agentu registracije domena „.me“ za 2021. godinu. Međusobna prava i obaveze kompanije doMEn d.o.o. i Vlade Crne Gore precizirane su Ugovorom o agentu registracije domena „.me“ od 08.02.2008. godine. Nakon toga ovaj odnos je korigovan tri puta aneksima. U Informaciji je dat pregled uplata Vladi od početka registracije nacionalnog domena i realizacije ugovorenih obaveza. U okviru 14 godina poslovanja kompanije doMEn d.o.o., u Budžet Crne Gore je od registracije domena prihodovano 33.771.140,04 eura. Shodno Ugovoru i njegovim aneksima dostavljena je bankarska garancija za 2021. godinu koja važi do 14.04.2022. godine. U tom konteklstu, zaduženo je Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma da, radi obezbjeđenja naplate prihoda Budžeta Crne Gore od Agenta registracije domena „.me”, preuzme godišnju bankarsku garanciju za naredni jednogodišnji period, kao i da, do sredine oktobra 2022. godine, pripremi prijedlog pozicije Vlade Crne Gore u vezi sa upravljanjem nacionalnim domenom „.me“, nakon isteka Ugovora.

Usvojena je Informacija o Ugovoru o pristupanju investicionoj obavezi između HTP „Ulcinjska Rivijera“ AD Ulcinj i „Sunny Palace“ DOO i data saglasnost na Predlog ugovora. U Informaciji se naglašava da su se 16 godina od neuspješne privatizacije hotela „Galeb“ u Ulcinju konačno stekli uslovi za realizaciju ovog investicionog projekta značajnog ne samo za Ulcinj, nego i čitavu Državu. Imajući u vidu činjenicu da raniji kupac, kompanija Rokšped, nije uspjela da realizuje investiciju predviđenu Ugovorom sa Ulcinjskom rivijerom, „Sunny Palace“ je preuzeo investicionu obavezu da investira preko 15 miliona eura u izgradnju hotela sa pet zvjezdica na ovoj atraktivnoj lokaciji.

Vlada je usvojila Informaciju o finansijskoj pomoći Crnogorskom olimpijskom komitetu, Karate savezu, Džudo savezu i Biciklističkom savezu. U diskusiji je naglašeno da naši sportisti predstavljaju najbolje reprezente Crne Gore u svijetu i zato je hitno potrebno omogućiti nesmetanu realizaciju svih programskih aktivnosti koje za cilj imaju učešće naših reprezentativaca i reprezentativki na najprestižnijim međunarodnim sportskim takmičenjima. Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo sporta i mladih da sredstva u iznosu od 205.000,00 eura uplati sportskim organizacijama, i to: Crnogorskom olimpijskom komitetu – 80.000,00 eura; Karate savezu Crne Gore – 60.000,00 eura; Džudo savezu Crne Gore - 50.000,00 eura; Biciklističkom savezu Crne Gore – 15.000,00 , kao i da zaključi ugovore o međusobnim pravima i obavezama vezano za utrošak navedenih finansijskih sredstava. Konstatovano je da Država na ovaj način ispunjava i svoju obavezu u dijelu stvaranja neophodnih preduslova za sprovođenje javnog interesa u oblasti sporta.

Usvojen je Izvještaj o javnim nabavkama za 2021. godinu. Izvještaj predstavlja kompilaciju podataka generisanih iz elektronskog sistema javnih nabavki koje je Ministarstvo finansija prikupilo i obradilo nakon unošenja od strane 661 obveznika primjene Zakona o javnim nabavkama. Uvođenjem elektronskog sistema javnih nabavki omogućeno je da svi podaci budu automatski dostupni u realnom vremenu, što je doprinijelo tačnosti i transparentnosti prikupljenih evidencija. Izvještaj o javnim nabavkama je koncipiran tako da daje jasan pregled ciljeva politike javnih nabavki, zakonodavnog okvira, prikaza podataka o sprovedenim nabavkama u 2021. godini, kao i aktivnosti nadležnog organa u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Obveznici primjene Zakona o javnim nabavkama u 2021. godini ugovorili su ukupno 332.289.175,19 eura nabavki, od čega su javne nabavke 219.680.113,13 eura i nabavke električne energije i uglja 112.609.062,06 eura. Najveći broj postupaka sproveden je putem otvorenog postupka, kao najtransparentnijeg postupka kojim se ostvaruje najveći nivo konkurencije u procentu od 73,26 %. Procenat postupaka sprovedenih putem pregovaračkog postupka bez prethodnog objavljivanja poziva za nadmetanje je 11,14 %, ograničenog postupka 0,40 % i jednostavnih nabavki koje su sprovedene kroz sistem 15,20 %.

Vlada je dala saglasnost na Odluku o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa rada i finansijskog plana sa Finansijskim izvještajem za period od 1. januara do 31. decembra 2021. godine DOO „Project-Consulting“ – Podgorica sa Odlukom o pokriću gubitaka. Ukupni prihodi Društva na dan 31.12.2021. godine iznosili su 346.681,02 eura, ukupni rashodi 319.663,27 eura, dok su odloženi poreski prihodi/rashodi perioda 66,49 eura. Društvo je u izvještajnom periodu ostvarilo pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 26.951,26 eura. S tim u vezi, Vlada je dala saglasnost na Odluku o pokriću gubitaka iz prethodnog perioda, a na osnovu pozitivnog finansijskog rezultata ostvarenog u 2021. godini.

Donijeta je Odluka o izmjeni Odluke о preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja.

Vlada je donijela Odluku o umanjenju iznosa akcize za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja.

Vlada je podržala Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, koji su Skupštini Crne Gore podnijeli poslanici Ivan Brajović, dr Damir Šehović i mr Boris Mugoša, a kojim se predlaže da se promet hljeba oporezuje po stopi od 0%, a uvoz oslobodi od plaćanja PDV-a, do 31. decembra 2022. godine. Takođe, Vlada je podržala i Predlog dopuna tog Zakona od istih predlagača kojim je predviđeno da se proizvodi od plastike koji se koriste kao ambalaža u proizvodnji, odnosno industriji hrane i pića, izuzmu od obaveze plaćanja akcize na plastiku za jednokratnu uporebu.

Pored ostalog, Vlada je odlučila o više kadrovskih pitanja dostupnih na linku: https://www.gov.me/clanak/saopstenje-o-kadrovskim-pitanjima-sa-6-sjednice-vlade.

6. sjednica Vlade Crne Gore  (02.06.2022.)


6. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Usmena informacija o realizaciji aktivnosti iz procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji
2.Predlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova sa Izvještajem sa javne rasprave Materijal
3.Predlog carinskog zakona sa Izvještajem sa javne rasprave Materijal
4.Predlog odluke o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju (redovne sječe u 2022. godini) Materijal
5.Predlog programa podsticanja projekata u vodoprivredi za 2022. godinu Materijal
6.Predlog programa za kontrolu rezistencije bakterija na antibiotike s Predlogom akcionog plana za sprovođenje Programa za kontrolu rezistencije bakterija na antibiotike za period od 2022. do 2024. godine Materijal
7.Informacija o stanju u Skupštini opštine Berane u pogledu njenog konstituisanja, u smislu člana 39 Zakona o lokalnoj samoupravi Materijal
8.Informacija o ispunjenosti obaveza iz Ugovora o Agentu registracije domena .me i hronologiji aktivnosti na upravljanju nacionalnim domenom .me za period od 2008. godine do danas sa Izvještajem o realizaciji Ugovora o Agentu registracije domena „.me“ Materijal
9.Informacija o Ugovoru o pristupanju investicionoj obavezi između HTP „Ulcinjska rivijera“ AD Ulcinj i „Sunny Palace“ DOO i Predlog ugovora o pristupanju investicionoj obavezi između HTP „Ulcinjska rivijera“ AD Ulcinj i „Sunny Palace“ DOO Materijal
10.Informacija o finansijskoj pomoći Crnogorskom olimpijskom komitetu, Karate savezu, Džudo savezu i Biciklističkom savezu Materijal
11.Informacija o potrebi podnošenja Zahtjeva za proširenje dnevnog reda redovne Skupštine akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD - Podgorica i Zahtjev za proširenje dnevnog reda redovne Skupštine akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD Materijal
12.Izvještaj o javnim nabavkama za 2021. godinu Materijal
13.Odluka o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa rada i finansijskog plana sa finansijskim izvještajem za period od 1. januara do 31. decembra 2021. godine DOO „Project-Consulting“ – Podgorica sa Odlukom o pokriću gubitaka Materijal
14.Kadrovska pitanja
14.1Predlog za imenovanje državnog sekretara u Ministarstvu kulture i medija Materijal
14.2Predlog za imenovanje državnog sekretara u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Materijal
14.3Predlog za imenovanje Koordinacionog tima za zaštitu i spašavanje Materijal
14.4Predlog za imenovanje zamjenika Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore - Kancelarija u Podgorici Materijal
14.5Predlog za imenovanje savjetnice potpredsjednika Vlade Crne Gore za politički sistem i unutrašnju politiku Materijal
14.6Predlog za imenovanje Komisije za sprovođenje postupka po javnom konkursu za imenovanje glavnog revizora Revizorskog tijela Materijal
14.7Predlog za imenovanje državnog sekretara u Ministarstvu finansija Materijal
14.8Predlog za imenovanje državnog sekretara u Ministarstvu javne uprave Materijal
14.9Predlog za imenovanje državnog sekretara u Ministarstvu odbrane Materijal
14.10Predlog za davanje saglasnosti za postavljenje glavnog metrološkog inspektora u Upravi za inspekcijske poslove Materijal
14.11Predlog za davanje saglasnosti za postavljenje glavnog inspektora za vode u Upravi za inspekcijske poslove Materijal
14.12Predlog za davanje saglasnosti za postavljenje glavne ekološke inspektorke u Upravi za inspekcijske poslove Materijal
14.13Predlog za imenovanje savjetnice potpredsjednika Vlade Crne Gore za regionalni razvoj Materijal
14.14Predlog za imenovanje savjetnika potpredsjednika Vlade Crne Gore za regionalni razvoj Materijal
14.15Predlog za prestanak mandata direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Materijal
14.16Predlog za određivanje vršioca dužnosti direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Materijal
14.17Predlog za imenovanje Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte Materijal
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
15.Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za konkurentnost Materijal
16.Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi realizacije projekta „Rekonstrukcija malih hidroelektrana – MHE Rijeka Mušovića – Kolašin“, Opština Kolašin Materijal
17.Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje energetskog objekta kablovskog voda 35 KV od TS 110/35 KV „Podi“ do TS 35/10 KV „Kumbor“, u zahvatu KO Podi, opština Herceg Novi Materijal
18.Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi proširenja PK „Potrlica“, opština Pljevlja Materijal
19.Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, radi realizacije projekta izgradnje NDTS 10/0,4 KV, 1 X 630 KVA „Zlatica – Lakat“ sa uklapanjem u SN i NN mrežu - KO Doljani, Glavni grad Podgorica Materijal
20.Informacija o održavanju 15. ljetnje škole za mlade diplomate „Gavro Vuković“ s Predlogom sporazuma o finansiranju između Programa Ujedinjenih nacija za razvoj i Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore Materijal
21.Informacija o zaključivanju Međunarodnog sporazuma između Evropske unije i Crne Gore o učešću u programu Unije „Single Market Programme 2021-2027“ – EU program jedinstvenog tržišta s Predlogom sporazuma (bez rasprave) Materijal
22.Informacija o predlogu zaključivanja Memoranduma o saradnji između Vlade Crne Gore i Američke privredne komore u Crnoj Gori (AmCham) s Predlogom memoranduma (bez rasprave) Materijal
23.Informacija o promjeni sjedišta Koncesionara „Adriatic 42“ d.o.o. (bez rasprave) Materijal
24.Prvi polugodišnji Izvještaj o radu Komisije za praćenje aktivnosti vezanih za operacije sa ugljovodonicima radi praćenja životne sredine Materijal
23.Predlog za izmjenu Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 04-1243/2, od 23. decembra 2021. godine, sa sjednice od 16. decembra 2021. godine (bez rasprave) Materijal
26.Predlog platforme za posjetu Gorana Đurovića, ministra ekonomskog razvoja i turizma, Briselu, 8. juna 2022. godine (bez rasprave) Materijal
27.Predlog platforme za učešće crnogorske delegacije na XIII sastanku Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju, Brisel, 9. juna 2022. godine (bez rasprave) Materijal
28.Predlog platforme za učešće potpredsjednika Vlade i ministra kapitalnih investicija mr Ervina Ibrahimovića, na Western Balkans Road Summit-u 2022. u sklopu Transportne zajednice, 7. juna 2022. godine, u Tirani, Republika Albanija (bez rasprave) Materijal
29.Predlog platforme za učešće ministra vanjskih poslova Crne Gore Ranka Krivokapića na Sastanku ministara vanjskih poslova Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi (SEECP), Solun, 10. juna 2022. godine (bez rasprave) Materijal
III MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI
30.Predlog mišljenja na Predlog zakona o dopuni Zakona o akcizama (predlagači poslanici: Ivan Brajović, dr Damir Šehović i mr Boris Mugoša) Materijal
31.Pitanja i predlozi
31.1Predlog odluke o izmjeni Odluke о preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja Materijal
31.2Predlog odluke o umanjenju iznosa akcize za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja Materijal
31.3Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost (predlagači poslanici: Ivan Brajović, dr Damir Šehović i mr Boris Mugoša) Materijal
31.4Informacija o stanju u Skupštini opštine Ulcinj u pogledu njenog održavanja u smislu člana 39 Zakona o lokalnoj samoupravi Materijal
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?