Državne takse

Zakonom o administrativnim taksama, Zakonom o sudskim taksama, Zakonom o privrednim društvima i sl. propisana su plaćanja takse koje čine prihod države. Visina državnih administrativnih taksa određena je taksenom tarifom u Zakonu o administrativnim taksama, a njena visina uslovljena je vrstom radnje, odnosno akta koji podliježe plaćanju takse. Sudska taksa se plaća za radnje i akta koji se preduzimaju u sudskom postupku, a njena visina je propisana taksenom tarifom u Zakonu o sudskim taksama.

Osim navedenih, veoma značajnu ulogu u primjeni poreskih propisa imaju:

  • Zakon o poreskoj administraciji,
  • Zakon o reprogramu poreskog potraživanja i
  • Zakon o objedinjenoj registraciji i sistemu izvještavanja o obračunu i naplati poreza i doprinosa.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?