Evropska unija

Pristupanje Evropskoj uniji je strateški vanjsko-politički cilj Crne Gore. U Ministarstvu vanjskih poslova djeluje Generalni direktorat za Evropsku uniju koji, u bliskoj saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije i drugim organima i međunarodnim akterima učestvuje u aktivnostima usmjerenim na praćenje politika EU i integracije naše države u Uniju.

U fokusu aktivnosti su analiza, praćenje i aktivno učestvovanje u razvoju i sprovođenju politika EU, u okviru statusa Crne Gore kao države kandidata za članstvo u EU; priprema zvaničnih stavova na osnovu kojih se Crna Gora predstavlja i učestvuje u zajedničkim aktivnostima s EU u okviru Evropske vanjske i bezbjednosne politike (CFSP); učešće u radnoj grupi za pregovaračko poglavlje 31, praćenje političke dimenzije regionalne saradnje u okviru Politike proširenja i priprema sastanaka na kojima je Crna Gora pozvana kao partnerska zemlja.

U domenu rada je i saradnja Crne Gore sa regionalnim inicijativama, procesima i mehanizmima koje doprinose procesu evropske integracije, a u kojima je naša država članica - Zapadnobalkanska šestorka/Berlinski proces (WB6), Organizacija za crnomorsku ekonomsku saradnju (BSEC), Brdo proces, Unija za mediteran, Ana Lindt Fondacija, Centralnoevropski ugovor o slobodnoj trgovini (CEFTA), Inicijativa za spremnost i prevenciju katastrofa u Jugoistočnoj Evropi (DPPI) i druge; zatim sprovođenje strategija o makroevropskim regionima (Strategija EU za jadransko-jonski region, Strategija EU za podunavski region); koordiniranje projekata i programa saradnje sa regionalnim inicijativama, procesima i mehanizmima, kao i rada ostalih resornih ministarstava.

Tagovi

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?