Javni konkurs-raspodjela sredstava NVO za realìzaciju projekata u 2023. u oblasti zaštite potrošača „Informisan i aktivan potrošač je zaštićen potrošač"

Objavljeno: 14.03.2023. 12:45 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih organizacija u oblasti zaštite potrošača u 2023. godini („Službeni list CG“, br.151/22) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs („Službeni list CG“, br.14/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u 2023. godini u oblasti zaštite potrošača Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, objavljuje

 JAVNI KONKURS

 za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za realìzaciju projekata u 2023. godini u oblasti zaštite potrošača pod nazivom „Informisan i aktivan potrošač je zaštićen potrošač - Jačanje sistema zaštite potrošača u Crnoj Gori za 2023. godinu“

 Pozivaju se nevladine organizacije koje se bave zaštitom potrošača a koje imaju kapacitete i iskustvo da prijave projekte/programe na ovaj konkurs, kojim mogu doprinijeti realizaciji projekta - Informisan i aktivan potrošač je zaštićen potrošač - Jačanje sistema zaštite potrošača u Crnoj Gori u 2023. godini, u skladu je sa Zakonom o zaštiti potrošača i Nacionalnim programom zaštite potrošača 2022 — 2024.

Strateški cilj koji se žeIi postići realizacijom ovog projekta je podizanje svijesti i bolja informisanost potrošača o potrošačkim pravìma kao i povećanje nivoa aktivizma potrošača u podnošenju prigovora.

Projekti treba da doprinesu boljem poznavanju i većem koriśćenju prava koja su potrošačima data na osnovu Zakona o zaštiti potrošača, a samim tim smanjenju broja neriješenih potrošačkih prigovora i efikasnijem í jeftinijem rjeśavanju potrošačkih sporova.

Ciljne grupe su svi građani i trgovci na tržištu Crne Gore.

Aktivnosti nevladinih organizacija koje će doprinijeti ostvarenju strateških ciljeva i zadovoljenju potreba ciljnih grupa („prihvatljive aktivnosti za finansiranje“)

pružanje informacija potrošačima o njihovim pravima i mehanizmima pravne zaštite, kao i davanje stručnih savjeta za ostvarivanje istih;

pružanje stručne pomoći potrošačima u podnošenju žalbi Upravi za inspekcijske poslove i drugim organima nadležnim za primjenu propisa iz oblasti zaštite potrošača, zbog nepoštovanja odredbi Zakona o zaštiti potrošača i drugih zakona koji sadrże odredbe iz ove oblasti;

pruźanje stručne pomoći potrošačima u podnošenju prigovora trgovcima zbog nepoštovanja odredbì Zakona o zaštiti potrošača i drugih zakona koji sadrže odredbe iz oblasti zaštite potrošača;

pružanje stručne pomoći potrošačima u podnošenju žalbi drugim tijelima za rješavanje potrošačkih sporova;

promocija Odbora za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova.

Ukupan iznos sredstava koja se mogu raspodijeliti ovim konkursom je: 40.000 eura.

Maksimalan iznos sredstava koji se može dodijeliti po projektu iznosi 8.000 eura tj. 20 posto od ukupno opredijeljenih sredstava koja se raspodjeljuju po osnovu ovog konkursa.

Na ovaj konkurs jedna nevladina organizacija može prijaviti najviše jedan projekat/program.

Prijavu projekta/programa na ovaj konkurs može podnijeti nevladina organizacija koja je:

 • upisana u Registar nevladinih organizacija;
 • kroz ciljeve i djelatnosti u Statutu, definisala oblast zaštite potrošača kao oblast svog djelovanja;
 • u prethodne tri godine sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat/program koji se odnosi na oblasti zaštite potrośača;
 • predala poreskom organu prijavu za prethodnu 2022. fìskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha).

Raspodjela sredstava iz ovog konkursa vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:

 • doprìnos prijavljenog projekta, odnosno programa, ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti;
 • kvalitet prijavljenog projekta, odnosno programa;
 • kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program;
 • transparentnost rada nevladine organizacije.

Bodovanje projekata, odnosno programa prema navedenim kriterijumima, vrśiće se prema mjerilima i na način utvrđen Uredbom o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa ("Službeni list CG", broj 13/18), na obrascu koji utvrđuje i objavljuje na svojoj internet stranici Ministarstvo javne uprave, a svaki projekat će bodovati po dva nezavisna procjenjivača, koji moraju obrazložiti dodijeljene bodove po svakom mjerilu

Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana, od dana objavljivanja konkursa, zaključno sa 13. aprilom 2023.godine.

Prijava projekta/programa dostavlja se isključivo na obrascu propisanom Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs („Službeni list CG“, br.14/18).

Uz prijavu na ovaj konkurs, nevladine organizacije su dužne dostaviti:

 • ovjerenu kopiju rješenja o upisu u registar NVO;
 • ovjerenu kopiju dijela statuta u kome su definisani ciljevi i djelatnost, odnosno oblast djelovanja NVO;
 • ovjerenu kopiju akta o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu (bilans stanja i bilans uspjeha);
 • dokaz da je organizacija u prethodne tri godine sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat/program koji se odnosi na oblasti zaštite potrošača, na primjer:
   • priložen dokaz o sprovođenju edukativnih kampanja na temu upoznavanja javnosti sa zaštitom prava potrošača (količina podijeljenog edukativnog materijala, broj održanih tribina ili pojavljivanja u medijima (posebno objave na društvenim mrežama), broj objava na posterima, bilbordima i sl.;
   • učešće u TV i radio emisijama;
   • medijski članak;
   • potpisana lista učesnika i fotografije sa događaja;
   • sprovedena anketa itd.

Napomena: Izjava odgovornog lica nevladine organizacije da je ovaj uslov ostvaren se neće tretirati kao relevantan dokaz. 

 • izjavu o nepostojanju višestrukog finansiranja, potpisanu i ovjerenu;
 • izjavu o partnerstvu (ukoliko postoji) potpisanu i ovjerenu;
 • izjavu o istinitosti podataka, potpisanu i ovjerenu

Popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu neophodno je dostaviti u dva (2) primjerka u štampanoj verziji i jedan (1) primjerak u elektronskoj formi na CD-u u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku.

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom, uključujući i CD

treba poslati isključivo poštom na adresu:

Rimski trg 46 III sprat, arhiva Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma 

sa napomenom: NE OTVARATI – prijava na Javni konkurs  

za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za realizaciju projekata u 2023. godini u oblasti zaštite potrošača pod nazivom: 

„Informisan i aktivan potrošač je zaštićen potrošač - Jačanje sistema zaštite potrošača u Crnoj Gori za 2023. godinu“

 U razmatranje će biti uzeti samo projekti/programi koji su dostavljeni na propisanom obrascu, sa potrebnom dokumentacijom i u roku, odnosno koji zadovoljavaju uslove propisane ovim konkursomPitanja u vezi ovog konkursa mogu se postaviti elektronskim putem na adresu: lidija.jovovic@mek.gov.me i jasna.vujovic@mek.gov.me

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za realizaciju projekata iz oblasti zaštite potrošača će u roku od 15 dana od dana završetka ovog konkursa, na internet stranici Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma i portalu e-uprave objaviti listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju.

Nevladina organizacija sa pomenute liste je, u roku od pet dana od dana objavljivanja liste, dužna da otkloni utvrđene nedostatke, a u slučaju da se utvrđeni nedostaci ne otklone u propisanom roku, prijava se odbacuje.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?