Javni poziv-NVO za članstvo u Radnoj grupi za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposleno

Objavljeno: 16.03.2022. 07:52 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo ekonomskog razvoja objavljuje

JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama za predlaganje jednog predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

 Ministarstvo ekonomskog razvoja poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti zapošljavanja da predlože jednog predstavnika/cu za člana/icu Radne grupe za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.

Broj predstavnika nevladinih organizacija u radnom tijelu: 1

 Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika/cu u radnom tijelu:

- da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;

- da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;

- da se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;

- da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;

             - da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

            - da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

             Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik/ca nevladine organizacije u radnom tijelu:

       - da ima prebivalište u Crnoj Gori;

       - da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili

normativno uređuje radno tijelo;

            -da nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno  namještenik.

          Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu:

 - dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija akta);

- fotokopija statuta nevladine organizacije;

- dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;

- dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

- izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;

- fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se utvrđuje identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;

- biografija predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;

- dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);

- izjava predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;

- izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.

Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva na internet stranici Ministarstva ekonomskog razvojawww.gov.me/mek i portalu e-uprave www.euprava.me

 

Predlog predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu podnosi se na Obrascu 2, propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija.

Predlog predstavnika/ce sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se lično na arhivi Ministarstva ekonomskog razvoja radnim danima od 7 do 15 časova ili poštom na adresu:

 

MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA

Rimski trg broj 46

81000 Podgorica

sa napomenom „Predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana/icu Radne grupe za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti“

 Predlog predstavnika/ce nevladine organizacije za članstvo u Radnoj grupi biće razmatran samo ako je dostavljen na propisanom obrascu, uz svu potrebnu dokumentaciju i u naznačenom roku.

Naziv organizacione jedinice Ministarstva ekonomskog razvoja koja je odgovorna za realizaciju pitanja koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo: Direktorat za rad i zapošljavanje-Direkcija za pristup tržištu rada.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?