Javni poziv NVO za izradu Nacrta izmjena i dopuna Zakona o šemama kvaliteta

Objavljeno: 07.03.2023. 12:01

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede poziva nevladine organizacije koje imaju utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti zaštite naziva poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda šemama kvaliteta.

Nevladina organizacija može predložiti samo jednog predstavnika za članstvo u Radnom tijelu.

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika u Radnom tijelu:

da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;

da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava Radno tijelo;

da se ne nalazi u registru kaznene evidencije;

da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava Radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unaprjeđenje stanja u oblasti;

da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije u Radnom tijelu:

da ima prebivalište u Crnoj Gori;

da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava Radno tijelo;

da nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

 

Predlaganje predstavnika nevladine organizacije vrši se na Obrascu 2 propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija. Propisani Obrazac 2 se nalazi u prilogu.

Nevladina organizacija dužna je da, uz propisani obrazac za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u Radnom tijelu, dostavi i sljedeću dokumentaciju:

dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);

fotokopija statuta nevladine organizacije;

dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava Radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat vezan za unaprjeđenje stanja u oblasti unapređivanja oblaszi zaštite naziva poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda šemama kvaliteta, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;

dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;

fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predloženog predstavnika nevladine organizacije u Radnom tijelu;

biografija predloženog predstavnika nevladine organizacije u Radnom tijelu;

izjava predloženog predstavnika nevladine organizacije u Radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;

izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u Radnom tijelu.

Rok i način dostavljanja predloga:

- putem pošte na arhivu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, adresa Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica, u roku od 10 (deset) dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva (sa napomenom „Predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Radnog tijela za izradu Nacrta izmjena i dopuna Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda“).

Naziv organizacione jedinice organa državne uprave koja je odgovorna za realizaciju pitanja koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo: Direktorat za poljoprivredu.

Predlog kandidata za člana Radnog tijela biće razmatran samo ukoliko je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju i u naznačenom roku.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede će u roku od 7 dana od dana isteka roka za dostavljanje predloga na svojoj internet stranici i portalu e-uprave objaviti listu predstavnika nevladinih organizacija sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile navedene uslove.

Uz tu listu, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavljuje spisak nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje ne ispunjavaju tražene uslove ili su predložile predstavnika nevladine organizacije koji ne ispunjava kriterijume propisane ovim pozivom.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede aktom o obrazovanju Radnog tijela izabraće za člana tog tijela predstavnika nevladine organizacije koji ispunjava propisane uslove i za koga je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija koje su ispunile propisane uslove, a u slučaju da za dva ili više predstavnika bude dostavljen jednak broj predloga, izbor predstavnika nevladinih organizacija u Radnom tijelu vrši ministar.  

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?