JAVNI POZIV Podrška po prihvatljivom ha za Agroekološku mjeru (IPARD like) za livade i pašnjake za 2024. godinu

Objavljeno: 29.05.2024. 06:03

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške po prihvatljivom ha za Agroekološku mjeru (IPARD like) za livade i pašnjake za 2024. godinu, u okviru mjere 2.1.1. MIDAS 2- Komponenta I Jačanje programa MPŠV za poljoprivredu, ruralni razvoj i ribarstvo.

Ovim javnim pozivom utvrđuju se uslovi, kriterijumi, način prijavljivanja za dodjelu podrške, rokovi za podnošenje zahtjeva, procedura realizacije zahtjeva i isplata podrške.

Predmet ovog javnog poziva je podrška poljoprivrednim proizvođačima koji posjeduju livade i pašnjake i koriste ih za proizvodnju sijena ili napasanje stoke.

Korisnici su fizička ili pravna lica koja su do dana podnošenja zahtjeva za podršku u okviru ovog javnog poziva upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Pravilnikom o obliku i načinu vođenja registra subjekata i registra poljoprivrednih gazdinstava, kao i Registaru životinja, u skladu sa Zakonom o identifikaciji i registraciji životinja, do dana podnošenja zahtjeva.

Prihvatljive površine su:

Livade kao poljoprivredna površina koja se koristi za proizvodnju trave, bilo zasijane ili samonikle i nije uključena u plodored pet ili više godina, a površina se mora kositi najmanje jednom godišnje.

Pašnjaci kao poljoprivredna površina pokrivena travom više od 25%, uključujući žbunje i/ili drveće i nije uključena u plodored pet ili više godina. Površina se mora koristiti za ispašu stoke.

Minimalna površina prihvatljiva za podršku po zahtjevu je 1 ha zemljišta klasifikovanog kao pašnjaci i/ili livade. Minimalna poljoprivredna parcela koja ispunjava uslove za podršku je 0,1 ha, minimalno opterećenje pašnjaka je 0,5 UG/ha, a masimalno 1 UG/ha

Površine koje ispunjavaju uslove za podršku su one klasifikovane kao pašnjaci i/ili livade evidentirane u Sistemu za identifikaciju zemljišnih parcela (u daljem tekstu: SIZEP-u), kao površine koje koriste podnosioci zahtjeva (koji nemaju spor s ostalim korisnicima podrške u trenutku podnošenja zahtjeva).

Visina podrške po ovom javnom pozivu, po hektaru (ha) prihvatljive površine, iznosi za livade – 15,00 €/h, a za pašnjake - 20,00 €/ha.

Maksimalni iznos podrške po korisniku je 10.000,00 €.

Rok za podnošenje zahtjeva za podršku je od 29.05.2024. godine do 18.07.2024.godine. Zahtjev se može podnijeti najkasnije do 07.08.2024. godine, ali se u tom slučaju smanjuje visina plaćanja od 1% po danu kašnjenja od iznosa na koji bi korisnik imao pravo da je Zahtjev za podršku podnešen u roku.

Detaljnije informacije o ovom javnom pozivu se mogu dobiti putem telefona ili lično na adresi:

Direktorat za plaćanja, Moskovska 101, 81000 Podgorica, tel: 020 672 007.

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Objavljen: 29.05.2024.
Rok za prijavu: 18.07.2024.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?