JAVNI POZIV ZA DODJELU POMOĆI NOSIOCIMA DOZVOLE ZA MARIKULTURU (UZGOJ ŠKOLJAKA)

Objavljeno: 20.09.2021. 10:59 Autor: Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede

Na osnovu člana 63 stav 3 Zakona o državnoj upravi (Službeni list CG“ 78/18 i 70/21) i Rješenja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj 06-318/21-10405/1 od 15.9.2021. godine donijetog u izvršenju Zaključka Vlade Crne Gore broj 07-398/2 od 28.01.2021. godine, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, o b j a v lj u j e

JAVNI POZIV ZA DODJELU POMOĆI NOSIOCIMA DOZVOLE ZA MARIKULTURU (UZGOJ ŠKOLJAKA)

I

Pozivaju se zainteresovani uzgajivači školjaka - nosioci dozvole za marikulturu da dostave Zahtjev za ostvarivanje pomoći zbog masovne smrtnosti mlađi vrste mušulja (Mytilus galloprovincialis), do koje je došlo stvaranjem viškova konzumnih školjaka vrste mušulja (Mytilus galloprovincialis) koji su nastali zbog nemogućnosti plasmana proizvoda izazvanih pandemijom virusa COVID 19, što je za posljedicu imalo i nemogućnost zasnivanju proizvodnje u oprimalnom kapacitetu u 2021. godini. Zahtjev iz stava 1 ove tačke podnosi se od 25. septembra do 15. oktobra 2021. godine, na Obrascu I koji je dat u prilogu ovog javnog poziva i čini njegov sastavni dio.

II

Pomoć se ostvaruje u iznosu 0,25 eura po m2 korisne površine uzgajališta, odnosno površine opredijeljene za uzgoj školjaka vrste mušulja (Mytilus galloprovincialis), navedene u rješenju za izdavanje dozvole za marikulturu.

III

Pomoć iz tačke 1 ovog javnog poziva može se opredjeljivati do 40.000 eura iz sredstava utvrđenih mjerom Program intervencija na tržištu poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva i akvakulture, koji je Vlada utvrdila u okviru Mjera podrške građanima i privredi za prvi kvartal 2021. godine.

IV

Zahtjev na propisanom obrascu dostavlja se isključivo u zatvorenoj koverti, na sljedeću adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Rimski trg br. 46, 81000 Podgorica, sa naznakom „ZA DODJELU POMOĆI NOSIOCIMA DOZVOLE ZA MARIKULTURU (UZGOJ ŠKOLJAKA)“. Zahtjevi po ovom javnom pozivu predaju se neposredno na arhivi Ministarstva radnim danima od 9 do 14 sati, zaključno sa 15. oktobrom 2021. godine. Zahtjevi dostavljeni poslije utvrđenog roka smatraće se neblagovremenim i neće se uzeti u razmatranje i neotvoreni će se vratiti strankama. Zahtjevi koji ne ispunjavaju uslove javnog poziva biće odbijeni.

V

Ovaj javni poziv objaviće se na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Podgorica, 15. septembra 2021. godine

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Objavljen: 25.09.2021.
Rok za prijavu: 15.10.2021.
Naziv:JAVNI POZIV ZA DODJELU POMOĆI NOSIOCIMA DOZVOLE ZA MARIKULTURU (UZGOJ ŠKOLJAKA)
Tip:javni
Ukupna sredstva40.000,00
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?