JAVNI POZIV ZA DODJELU POMOĆI REGISTROVANIM PROIZVODJAČIMA PILEĆEG MESA (TOV BROJLERA) I DRŽAOCIMA KOKA NOSILJA

Objavljeno: 21.04.2022. 07:35 Autor: Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede

Na osnovu člana 10 stav 3 Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. list CG“, br. 56/09, 34/14, 1/15 i 30/17), člana 2 i 3 Uredbe o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2022. godinu – Agrobudžet („Sl. list CG“, br. 23/22, 39/22), mjere za stabilizaciju tržišta 1.3.1 „Program intervencija na tržištu“, u cilju blagovremenog preduzimanja mjera i stvaranja uslova za normalno funkcionisanje tržišta, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede uvodi se privremenu mjeru intervencije na tržištu u sektoru stočarstva - svinjarstva, govedarstva (krave i priplodne junice), koka nosilja i proizvodnje pilećeg mesa, u cilju stabilizovanja dohotka poljoprivrednih proizvođača i pomoći u distribuciji – nabavci inputa, kod kojih je usljed situacije izazvane krizom u Ukrajini došlo do značajnog povećanja cijena inputa za proizvodnju hrane, a radi opstanka poljoprivrednih gazdinstava i nastavka proizvodnje.

Podrška se obračunava u odnosu na ukupan broj krmača i suprasnih nazimica, tako što se proizvođačima koji drže suprasne nazimice i krmače u čistoj rasi, dodjeljuje podrška u iznosu od 50€ po registrovanom grlu, zatim proizvođačima koji su ostvarili premije po grlu za krave i priplodne junice u iznosu od 20€ po registrovanom grlu, poljoprivrednim proizvođačima pilećeg mesa 0,18€ po komadu pilića za jedan turnus u 2022. godini, a poljoprivrednim proizvođačima držaocima koka nosilja 0,35€ po koki nosilji.

Proizvođačima koji su ispunili uslove propisane Agrobužetom za 2021. godinu, odnosno mjerom „3.2 Program unapređivanja stočarstva“ - premije za suprasne nazimice i krmače, odnosno minimalno 10 do najviše 100 grla na jednom gazdinstvu registrovanom za držanje suprasnih nazimica i krmača u čistoj rasi. Ministarstvo će sačiniti listu za isplatu pomoći držaocima svinja na osnovu broja grla i iznosa podrške, a u skladu sa Listom kojom je isplaćena podrška mjerom „3.2 Program unapređivanja stočarstva“ - premije za suprasne nazimice i krmače.

Poljoprivrednim proizvođačima koji su ispunili uslove propisane Agrobužetom za 2021. godinu, odnosno mjerom „1.1.1 Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji“, Ministarstvo će sačiniti listu za isplatu pomoći držaocima krava i priplodnih junica na osnovu broja grla i iznosa podrške, a u skladu sa Listom kojom je isplaćena podrška mjerom „1.1.1 Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji“.

Bliži uslovi i postupak za dodjelu pomoći u sektorima koka nosilja i proizvodnje pilećeg mesa, utvrdilo se javnim pozivom koji je raspisalo ovo ministarstvo. U nastavku je tekst javnog poziva.

JAVNI POZIV 

 

ZA DODJELU POMOĆI REGISTROVANIM PROIZVODJAČIMA PILEĆEG MESA (TOV BROJLERA) I DRŽAOCIMA KOKA NOSILJA

 

I

Pozivaju se zainteresovani registrovani poljoprivredni proizvođači pilećeg mesa i držaoci koka nosilja koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazinstva i Registar gazdinstava držaoca životinja koji vodi Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, a koji imaju na gazdinstvu najmanje 200 koka nosilja starosti iznad 18 nedjelja ili 400 pilića za tov, da dostave Zahtjev za ostvarivanje pomoći, u cilju stabilizovanja dohotka poljoprivrednih proizvođača i pomoći u distribuciji – nabavci inputa.

Zahtjev iz stava 1 ove tačke podnosi se na Obrascu I koji je dat u prilogu ovog javnog poziva i čini njegov sastavni dio.

Uz Zahtjev iz stava 2 ove tačke dostavljaju se:

  • dokaz o registraciji u Registar poljoprivrednih gazdinstva;
  • dokaz o registraciji u Registar gazdinstava držaoca životinja koji vodi Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove;
  • dokaz o ulaznom broju komada pilića ili koka nosilja u slučaju uvoza - CMR ovjeren;
  • ulazna faktura od dobavljača u slučaju nabavke u Crnoj Gori.

II

            Pomoć se ostvaruje u  iznosu 0,18 eura po komadu pilića za jedan turnus u 2022. godini iz tačke 1 ovog javnog poziva, odnosno 0,35 eura po koki nosilji u registrovanim objektima za držanje koka nosilja.

III

            Visina podrške se utvrđuje na osnovu zahtjeva poljoprivrednog proizvođača na propisanom obrascu, nakon nedvosmisleno utvrđenog broja koka nosila i pilića putem terenske kontrole registrovanih objekta za držanje koka nosila i pilića, kao i drugih dokaza.

IV

Zahtjev iz stava 1 ove tačke podnosi se od 20. aprila do 5. maja 2022. godine.

Zahtjev na propisanom obrascu sa propisanom dokumentacijom dostavlja se isključivo u zatvorenoj koverti, na sljedeću adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodopriverede

 Rimski trg br. 46, 81000 Podgorica, 

sa naznakom „JAVNI POZIV ZA DODJELU POMOĆI REGISTROVANIM PROIZVODJAČIMA PILEĆEG MESA (TOV BROJLERA) I DRŽAOCIMA KOKA NOSILJA“

Zahtjevi po ovom javnom pozivu predaju se neposredno na arhivi Ministarstva radnim danima od 9 do 14 časova, zaključno do 5. maja 2022. godine.

Zahtjevi dostavljeni poslije utvrđenog roka smatraće se neblagovremenim i neće se uzeti u razmatranje i neotvoreni će se vratiti podnosiocu zahtjeva.

Zahtjevi koji ne ispunjavaju uslove javnog poziva biće odbijeni.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?