Javni poziv za izbor Agenta registracije domena u okviru nacionalnog Internet domena Crne Gore

Objavljeno: 21.06.2023. 07:19 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

Na osnovu ICANN (Internet Corporation for Asigned Names and Numbers) odluke o delagaciji domena „.me“ Crnoj Gori (11. septembra 2007. godine), na osnovu Zaključka Vlade Crne Gore broj: 07-350/23- 2011/2 od 4. maja 2023.godine i u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku registracije i upotrebe domena ispod nacionalnog internet domena Crne Gore “.me” ("Sl list CG", br. 43/14, 67/18), Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma objavljuje

Javni poziv

Broj: 0130205-350/23-3953

za izbor Agenta registracije domena u okviru nacionalnog Internet domena Crne Gore

 

 • Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma (Ministarstvo) raspisuje Javni poziv za izbor Agenta registracije domena u okviru nacionalnog Internet domena Crne Gore.
 • Agent se bira na period od 5 (pet) godina uz mogućnost produženja za isti period.
 • Pravo učešća na Javnom pozivu ima svako pravno lice ili konzorcijum koji zadovolji uslove navedene u tački 4. Javnog poziva i iz Dokumentacije po Javnom pozivu (u daljem tekstu„Dokumentacija“).

Svako pravno lice ili konzorcijum, može podnijeti ponudu koja mora ispunjavati sve uslove definisane u ovom Javnom pozivu i Dokumentaciji.

Učesnik po ovom Javnom pozivu ne može biti član više od jednog konzorcijuma, formiranog radi podnošenja ponude.

 • Minimalni uslovi za učešće po ovom Javnom pozivu:
 • Procenat Vlade Crne Gore u ukupnim prihodima od registracije premium domena u visini od najmanje 60%;
 • Procenat Vlade Crne Gore u ukupnim prihodima od registracije domena koji nijesu premium ili rezervisani u visini od najmanje 35%;
 • Internet Corporation for Asigned Names and Numbers (ICANN) akreditovani registar sa:
 • najmanje 5 miliona prodatih domena na dan podnošenja prijave;
 • najmanje 5 godina iskustva u registraciji domena;
 • mrežom od najmanje 10.000 prodajnih kanala koji pokrivaju 3 različita svjetska jezika;
 • Internet Corporation for Asigned Names and Numbers (ICANN) akreditovani globalni (gTLD) administrator baze podataka o registrovanim domenima (eng. Registry) sa:
 • jednim globalnim (gTLD) i najmanje jednim nacionalnim (ccTLD) domenom pod menadžmentom na dan podnošenja ponude;
 • najmanje 5 godina iskustva u radu sa bazom registrovanih domena;

 • najmanje 3 miliona registrovanih domena u okviru domena sa kojima upravlja, najkasnije na dan podnošenja ponude;
 • da ima sposobnost organizacije prodajne mreže na teritoriji Crne Gore na jezicima koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

Druge informacije se nalaze u Dokumentaciji.

 • Podnosilac ponude može podnijeti samo jednu ponudu.

U ponudi nije dozvoljeno postavljati varijacije ili uslove.

 • Da bi se razmatrala, ponuda mora sadržati:
 • informacije o podnosiocu ponude;
 • reference podnosioca ponude;
 • potvrdu o ispunjenju uslova navedenih u tački 4.;
 • tehničko rješenje u skladu sa tehničkim uslovima iz Dokumentacije;
 • finansijski plan;
 • marketinški plan;
 • garanciju ponude.

Ponuda konzorcijuma mora sadržati i pravni akt, kojim se članovi konzorcijuma obavezuju na zajedničko izvršenje obaveza ako njihova ponuda bude prihvaćena.

Forma pravnog akta data je u Dokumentaciji.

Uz ponudu, podnosilac mora podnijeti bezuslovnu bankarsku garanciju ponude u korist Vlade Crne Gore, Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, naplativu na prvi poziv.

Forma bankarske garancije data je u Dokumentaciji.

 • Kriterijumi za vrednovanje ponuda u postupku Javnog poziva su:
 • Kvalitet finansijske ponude:                                 70 bodova
 • Reference ponuđača:                                             30 bodova
 • Za otkup Dokumentacije, potrebno je izvršiti uplatu u iznosu od 5.000 eura (pet hiljada eura) na račun 832-978-76 za uplatu iz Crne Gore - Naknada za otkup tenderske dokumentacije - Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma. Za uplatu iz inostranstva (Ministarstvo finansija Crne Gore, kod Crnogorske komercijalne banke, instrukcije u prilogu).

Nakon što se ustanovi da je naknada za Dokumentaciju uplaćena, zainteresovani podnosioci ponuda ili njihovi ovlašćeni predstavnici mogu preuzeti Dokumentaciju svakog radnog dana u Arhivi Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, Rimski trg broj 46, Podgorica, 3. sprat, kabinet br. 29 od 09 do 13 časova, kod ovlašćene osobe (br.tel.+382(0)20482359,e-mail: biljana.cupara@mek.gov.me).

 • Ponude se dostavljaju svakog radnog dana od 09 do 14 časova zaključno sa 10.julom 2023.godine do 14 časova (CET), neposrednom predajom ili kurirskom poštom na adresu datu u Tački 8. ovog Javnog poziva.

Primalac ponude je dužan da po prijemu određene ponude naznači datum i vrijeme njenog prijema i da podnosiocu ponude izda potvrdu o prijemu.

Ponude koje pristignu na naznačenu adresu poslije 10.jula 2023.godine u 14 časova (CET) bez obzira na način dostave neće se razmatrati.


Ponude se dostavljaju na crnogorskom jeziku.

Ponuda može biti dostavljena i na engleskom jeziku uz prevod na crnogorski. U slučaju razlike, nerazumijevanja ili pogrešnog razumijevanja ili bilo kog drugog razloga, verzija na crnogorskom jeziku ima prednost.

Ponude se dostavljaju u originalu i 5 (pet) kopija u zatvorenom kovertu sa naznakama "Ponuda po Javnom pozivu" i "Ne otvarati prije javnog otvaranja ponuda".

 • Zahtjevi za dodatna pojašnjenja ovog Javnog poziva ili Dokumentacije moraju pristići najkasnije 7 (sedam) dana prije isteka roka za dostavljanje ponuda, na adresu ili elektronskom poštom. Na zahtjeve za dodatna pojašnjenja koji pristignu poslije ovog roka neće se odgovarati.
 • Javno otvaranje ponuda, na koje su pozvani svi zainteresovani podnosioci ponuda, odnosno njihovi ovlašćeni predstavnici, biće održano dana 11.jula 2023. godine u 10 časova. (CET).

Ponude dostavljene poslije isteka navedenog roka iz Tačke 9., kao i one koje nijesu zatvorene ili ne ispunjavaju sve uslove utvrđene ovim Javnim pozivom i Dokumentacijom neće se razmatrati.

Dostavljena ponuda i uplaćena naknada za Dokumentaciju se ne vraćaju.

 • Konačna odluka po ovom Javnom pozivu biće donijeta u roku od 20 (dvadeset) dana od dana javnog otvaranja ponuda.
 • Komisija za raspisivanje i sprovođenje Javnog poziva za izbor Agenta registracije nacionalnog Internet domena „.me“ (Komisija) ima pravo u svakom trenutku odustati od odlučivanja po ovom Javnom pozivu ili ga oglasiti neuspjelim, bez bilo kakve obaveze naknade učesnicima po bilo kom osnovu.
 • Ovaj Javni poziv objaviće se u sredstvima javnog informisanja i na web sajtu Vlade Crne Gore www.gov.me.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?