JAVNI POZIV ZA RASPODJELU UVOZNIH PREFERENCIJALNIH CARINSKIH KVOTA ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE PREMA POTVRĐENOM ZAKONU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA ...

Objavljeno: 31.10.2022. 07:52 Autor: Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede

Na osnovu člana 33 stav 7 Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda („Službeni list CG“ br. 51/17), a u vezi sa članom 3 Pravilnika o postupku i uslovima za raspodjelu preferencijalnih carinskih kvota za uvoz poljoprivrednih proizvoda („Službeni list CG“ br. 2/19, 116/21, 115/22), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavljuje

JAVNI POZIV 

ZA RASPODJELU UVOZNIH PREFERENCIJALNIH CARINSKIH KVOTA ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE PREMA POTVRĐENOM ZAKONU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU EVROPSKIH ZAJEDNICA I NJIHOVIH DRŽAVA ČLANICA, S JEDNE STRANE I REPUBLIKE CRNE GORE, S DRUGE STRANE ZA 2023. GODINU

I – TRAJANJE JAVNOG POZIVA

Pozivaju se zainteresovana pravna lica registrovana za obavljanje spoljnotrgovinske djelatnosti (u daljem tekstu: uvoznik) da zahtjev za raspodjelu uvoznih preferencijalnih carinskih kvota za poljoprivredne proizvode prema potvrđenom Zakonu o ratifikaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane i Republike Crne Gore, s druge strane, dostave od 31. oktobra 2022. godine do 14. novembra 2022. godine.

II - PROIZVODI

Proizvodi koji su predmet raspodjele kvota i količina kvota:

Tabela broj 1: Predmet raspodjele kvota

Naziv proizvoda

Šifra kvote

Tarifna oznaka proizvoda

Raspoloživa količina

Jedinica mjere

Preferencijalna

carinska stopa u

okviru kvote 

Pileće meso

090060

02071190, 02071290, 02071310, 02071330, 02071360, 02071399, 02071410, 02071430, 02071450, 02071460, 02071499

500

t

4%, 3%

Prerađevine od mesa

090062

16022090, 16023211, 16023219, 16023230, 16023290, 16024110, 16024915, 16024930, 16025031, 16025095

130

t

6%

Mineralna voda i gazirana voda

090065

220110

240.000

lit

0%

Obična prirodna voda u ambalaži

090066

2201900010

430.000

lit

0%

Voda, uključujući mineralnu vodu i gaziranu vodu sa dodatkom šećera

090067

2202

810.000

lit

0%

Kvalitetno pjenušavo vino,

Vino od svježeg grožđa

090006

220410

220421

3.500

hl

0%

 

III - ZAHTJEV

 Zahtjev za raspodjelu kvota za uvoz poljoprivrednih proizvoda (u daljem tekstu: zahtjev) po osnovu javnog poziva podnosi se na obrascu 1.

Zahtjev na obrascu 1 se podnosi za jednu šifru kvote i izražava se u mjernoj jedinici predmetne kvote.

Uvoznik ne može dostaviti više od jednog zahjteva za istu šifru kvote.

 

IV - DOKUMENTACIJA

Uz zahtjev se prilaže:

 • Dokaz o upisu u CRPS, ne stariji od 30 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva;
 • Potvrda iz Uprave prihoda i carina o izmirenim poreskim obavezama uvoznika, zaključno sa 30.09.2022. godine;
 • Garantno pismo – pismo o namjeri za izdavanje garancije, prema obrascu koji je sastavni dio ovog javnog poziva;
 • Dokaz o uplati administrativnih taksi (administrativna taksa za zahtjev i rješenje shodno Zakonu o administrativnim taksama u iznosu od 2,00 € za zahtjev i 3,00€ za rješenje); uplatni račun: 832-3161235-85, Administrativne takse – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
 • Izjava o planiranoj dinamici realizacije tražene kvote u 2023. godini – Obrazac 2 i
 • Izjava o nepostojanju povezanosti uvoznika sa drugim zahtjevima za isti proizvod po ovom javnom pozivu – Obrazac 3.
 • Sva polja u obrascima moraju biti popunjena.

 

V – GARANTNO PISMO (PISMO O NAMJERI ZA IZDAVANJE GARANCIJE)

Garantno pismo treba da sadrži sljedeće podatke:

nosilac garantnog pisma je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

da će datum početka važenja garancije na koju se izdaje garantno pismo biti od 01.01.2023. do 01.03.2024. godine);

nalogodavac je uvoznik koji podnosi zahtjev;

da će garancija biti važeća na prvi poziv;

iznos do koga se može dobiti garancija, koji se dobija po sljedećoj formuli:

Tražena količina kvote (Obrazac 1) x Procijenja vrijednost (Tabela 2) x 10% = Iznos

Tabela broj 2: Vrijednost po jedinici šifre kvote

Naziv proizvoda

Šifra kvote

Tarifna oznaka proizvoda

Procijenja vrijednost

Pileće meso

090060

02071190, 02071290, 02071310, 02071330, 02071360, 02071399, 02071410, 02071430, 02071450, 02071460, 02071499

1.100 €/t

Prerađevine od mesa

090062

16022090, 16023211, 16023219, 16023230, 16023290, 16024110, 16024915, 16024930, 16025031, 16025095

1.200 €/t

Mineralna voda i gazirana voda

090065

220110

0,2 €/lit

Obična prirodna voda u ambalaži

090066

2201900010

0,2 €/lit

Voda, uključujući mineralnu vodu i gaziranu vodu sa dodatkom šećera

090067

2202

0,3 €/lit

Kvalitetno pjenušavo vino,

Vino od svježeg grožđa

090006

220410

220421

500€/hl

  Garantno pismo se mora perforirati (probušiti) i povezati sa ostalom dokumentacijom.

   VI – ZAHTIJEVANA I DODIJELJENA KOLIČINA

  Raspodjela kvota vrši se srazmjerno količinama navedenim u zahtjevu i to:

  • ako je zbir traženih količina poljoprivrednih proizvoda na osnovu podnijetih zahtjeva manji ili jednak raspoloživoj kvoti, raspodjela kvota izvršiće se svim uvoznicima koji su podnijeli zahtjev za raspodjelu kvota; ili
  • ako je zbir traženih količina poljoprivrednih proizvoda na osnovu podnijetih zahtjeva veći od raspoložive kvote, raspodjela kvota izvršiće se prema referentnoj količini koja se izračunava dijeljenjem vrijednosti utvrđene kvote sa brojem podnijetih zahtjeva koji ispunjavaju uslove utvrđene javnim pozivom, na način što će se uvoznicima koji su podnijeli zahtjev za količinu manju od referentne vrijednosti dodijeliti količina u skladu sa podnijetim zahtjevom, a uvoznicima koji su podnijeli zahtjev za količinu veću od referentne vrijednosti dodijeliti referentna količina uvećana za odnos umnoška ostatka od referentne vrijednosti i zahtjevane količine sa sumom zahtjevanih količina većih od referentne vrijednosti.

  VII – PROCEDURA REALIZACIJE

  Raspodjelu kvota na osnovu javnog poziva vrši komisija koju obrazuje Ministarstvo.

  Prihvatljivi su isključivo zahtjevi podnijeti od strane uvoznika koji nema neizmirenih poreskih obaveza zaključno sa 30.09.2022. godine. Provjera se vrši po osnovu: poreza na dobit pravnih lica, poreza na dodatu vrijednost i poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na lična primanja.

  Komisija sačinjava Listu o raspodjeli kvota u roku od 30 dana od dana završetka javnog poziva.

  Na osnovu dodijeljene količine kvote iz Liste o raspodjeli kvota, uvoznik dostavlja garanciju na dodijeljenu količinu, prema obrascu koji je sastavni dio ovog javnog poziva, prije izdavanja Dozvole za uvoz poljoprivrednih proizvoda po preferncijalnom tretmanu u okviru kvote (u daljnjem tekstu: dozvola).

  Dozvola se izdaje u skladu sa članom 6 Pravilnika o postupku i uslovima za raspodjelu preferencijalnih carinskih kvota za uvoz poljoprivrednih proizvoda („Službeni list CG“ br. 2/19, 116/21, 115/22) i važi do 31. decembra 2023. godine.

  Pravo na kvotu ne mogu ostvariti uvoznici čiji je osnivač isto fizičko ili pravno lice u drugim zahtjevima, pa takvi zahtjevi se neće dalje razmatrati.

  Organ uprave zadužen za poslove carinjenja će mjesečno izvještavati ovo ministarstvo o dinamici realizacije dobijenih kvota i u skladu sa članom 6 stav 7 Pravilnika o postupku i uslovima za raspodjelu preferencijalnih carinskih kvota za uvoz poljoprivrednih proizvoda („Službeni list CG“ br. 2/19, 116/21, 115/22) u slučaju da uvoznik ne otpočne realizuju dodijeljene kvote u prvih šest mjeseci 2023. godine, gubi pravo na korišćenje dodijeljene kvote i ovo ministarstvo će dozvolu poništiti po službenoj dužnosti, osim ukoliko do 30. juna 2023. godine ne dokaže da će uvoz otpočeti u naredna tri mjeseca od isteka tog roka uz odgovarajući dokaz (punovažni ugovor sa dobavljačem i dokaz o plaćanju kupljene robe), a u konačnom ukoliko uvoznik odustane od uvoza, dužan je da o tome bez odlaganja obavijesti Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i vrati izdatu dozvolu.

  Nakon dostavljenog izvještaja od strane Uprave prihoda i carina da je uvoznik realizovao kvotu, Ministartsvo će po službenoj dužnosti izvršiti povraćaj originala garancije banci koja je istu izdala, a kopiju iste zadržati za sebe.

  VIII – GARANCIJA

  Iznos garancije se dobija po sljedećoj formuli:

  Dodijeljena količina kvote (Obrazac1) x Procijenja vrijednost (Tabela2) x 10% = Iznos garancije

  Ukoliko se prilaže više garancija, zbir svih garancija ne smije biti manji od potrebnog iznosa garancije.

  Tekst garancije mora sadržati sledeće podatke:

  • nosilac garancije je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;
  • datum početka važenja garancije (od 01.01. 2023. do 01.03.2024.godine);
  • nalogodavac je uvoznik koji podnosi zahtjev;
  • važeća na prvi poziv.

  Zahtjev se neće razmatrati u slučaju ako je bankarska garancija izdata:

  • na iznos manji od iznosa propisanog ovim Javnim pozivom;
  • nije izdata na period važenja utvrđen Javnim pozivom.

  Bankarska garancija u punom iznosu dodijeljene količine će se aktivirati u slučaju da:

  • uvoznik ne otpočne realizuju dodijeljene kvote u prvih šest mjeseci 2023. godine, kako je to opisano Javnim pozivom,
  • uvoznik ne realizuje dodijeljenu količinu proizvoda do 31. decembra 2023. godine.


  IX – PODNOŠENJE ZAHTJEVA

  Zahtjev sa ostalom dokumentacijom dostavlja se isključivo u zatvorenoj koverti. Dokumentacija mora biti povezana sa jednim jemstvenikom i zapečaćena čvrstim pečatnim voskom sa otiskom pečata uvoznika na pečatnom vosku tako da se naknadno ne mogu ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pritom ne ošteti list, jemstvenik ili pečatni vosak.

  Popunjen obrazac zahtjeva zajedno sa neophodnom dokumentacijom poslati isključivo preporučenom poštom na adresu Ministarstva:

  Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Moskovska br. 101, 

  81000 Podgorica

  (pisarnica Direktorata za plaćanje)

  sa naznakom „Javni poziv za raspodjelu uvoznih preferencijalnih carinskih kvota za poljoprivredne proizvode prema potvrđenom Zakonu o ratifikaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane i Republike Crne Gore NE OTVARATI“.

  Rok za podnošenje zahtjeva po ovom Javnom pozivu je od 31.10.2022. do 14.11.2022. godine.

  Zahtjevi moraju prispjeti na arhivu Ministarstva do isteka roka za dostavljanje ponuda, koji je utvrđen pozivom.

  Zahtjevi koji su prispjeli ili poslati nakon utvrđenog roka smatraće se neblagovremenim i neće se uzeti u razmatranje i neotvoreni će se vratiti uvozniku.

  Za svaku šifru kvote dostavlja se odvojen zahtjev, na način koji je već propisan. Ukoliko se dvije ili više šifri kvote obuhvate jednim zahtjevom ili jednom kovertom ili jednom izjavom ili jednom garancijom ili jednim garantnim pismom ovakvi zahtjevi se neće razmatrati.

  Zahtjev koji ne ispunjava gore navedene uslove odbiće se kao neispravan i neće se dalje razmatrati.

   Tekst Javnog poziva kao i obrazac zahtjeva mogu se preuzeti na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (https://www.gov.me/mpsv).

   KONSULTACIJE:

  Konsultacije vezane za ovaj javni poziv biće pružane do 10. novembra 2022. godine i iste se mogu dobiti pozivom na br. telefona 020/482-126 i 020/672-007.

  M I N I S T A R

  Vladimir Joković, s.r

   

  Lista neophodne dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev:

  BR.

  Naziv dokumenta

  X

  1.

  Zahtjev za raspodjelu preferencijalnih carinskih kvota za uvoz poljoprivrednih proizvoda - Obrazac 1

   

  2.

  Dokaz o upisu u CRPS (ne stariji od 30 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva)

   

  3.

  Potvrda o izmirenim svim poreskim obavezama uvoznika, zaključno sa 30.09.2022. godine

   

  4.

  Garantno pismo (pismo o namjeri za izdavanje garancije)

   

  5.

  Dokaz o uplati administrativne takse - zahtjev

   

  6.

  Dokaz o uplati administrativne takse - rješenje

   

  7.

  Izjava o planiranoj dinamici realizacije tražene kvote u 2023.g. – Obrazac 2

   

  8.

  Izjava o nepostojanju povezanosti uvoznika sa drugim zahtjevima za isti proizvod po ovom javnom pozivu – Obrazac 3

   

   

  Lista neophodne dokumentacije za izdavanje dozvole

  BR.

  Naziv dokumenta

  X

  1.

  Bankarska garancija

   

   

  Dokumenta

  Garantno pismo
  Garantno pismo
  JAVNI POZIV ZA RASPODJELU UVOZNIH PREFERENCIJALNIH CARINSKIH KVOTA ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE
  Verzija 1.0 Objavljeno: 31.10.2022. 07:57
  Preuzmi pdf 117 KB
  Garantno pismo
  Garantno pismo
  JAVNI POZIV ZA RASPODJELU UVOZNIH PREFERENCIJALNIH CARINSKIH KVOTA ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE
  Verzija 1.0 Objavljeno: 31.10.2022. 07:57
  Preuzmi docx 13 KB
  Obrazac 1
  Obrazac 1
  JAVNI POZIV ZA RASPODJELU UVOZNIH PREFERENCIJALNIH CARINSKIH KVOTA ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE
  Verzija 1.0 Objavljeno: 31.10.2022. 08:00
  Preuzmi docx 639 KB

  Detalji javnog poziva:

  Nadležna institucija:Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
  Objavljen: 31.10.2022.
  Rok za prijavu: 14.11.2022.
  Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?