Međunarodno-pravni poslovi

Generalni direktorat za međunarodno pravne poslove obavlja poslove koji se odnose na: praćenje razvoja međunarodnog prava i njegovih instituta; analiziranje međunarodno-pravnog položaja i obaveza Crne Gore u međunarodnim odnosima, opštih i posebnih pitanja međunarodnog prava od značaja za Crnu Goru i službu vanjskih poslova; praćenje međunarodno-pravnih aspekata sukcesije (bivše SFRJ u pogledu međunarodnih ugovora i imovine); praćenje međunarodno-pravnih aspekata osnivanja, razvoja i djelovanja međunarodnih sudova (kao što su Međunarodni krivični sud UN-a, Međunarodni krivični sud za područje bivše Jugoslavije UN-a, Međunarodni sud pravde UN-a, Evropski sud pravde, Evropski sud za ljudska prava SE, i dr.), usmjeravanje procesa stupanja Crne Gore u međunarodne ugovorne odnose; praćenje međunarodno-pravnih aspekata odnosa Crne Gore i EU; organizovanje, a po potrebi i vođenje pregovora za zaključivanje međunarodnih ugovora; pravno-tehničku redakturu tekstova međunarodnih ugovora, staranje o njihovom potpisivanju, čuvanju i evidenciji; staranje o potvrđivanju, objavljivanju, stupanju na snagu i registraciji međunarodnih ugovora u skladu sa Zakonom o zaključivanju međunarodnih ugovora; vođenje Zbirke međunarodnih ugovora i vršenje stručnih poslova u vezi sa trajnim čuvanjem dvostranih i višestranih međunarodnih ugovora i međunarodnih akata; vršenje stručnih poslova i radnji prema depozitarima višestranih međunarodnih ugovora (izrada isprava o potvrđivanju, pristupanju i dr); vršenje depozitarske funkcije u vezi sa međunarodnim ugovorima, čiji je depozitar Crna Gora; u saradnji s drugim organima državne uprave, vođenje postupka i pregovora u pogledu sukcesije međunarodnih ugovora bivše Jugoslavije i državne zajednice Srbije i Crne Gore i pripremanja potrebnih materijala u vezi sa tim; praćenje implementacije međunarodnih restriktivnih mjera i stvaranje pravnog osnova za njihovu implementaciju na nacionalnom nivou; druge poslove iz svog djelokruga.

Propisi koji se odnose na međunarodne ugovore:

Međunarodni ugovori

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?