Ministarstvo zdravlja i Udruženje za održivi razvoj organizovali konferenciju o zdravstvenom turizmu

Objavljeno: 11.06.2022. 07:10 Autor: PR Služba Ministarstva zdravlja

 Zdravija Crna Gora za bolji2st prosperitet nacije

„Strateški pravac „Zdravija Crna Gora“, sa unaprijeđenim aspektima primarne, sekundarne i  tercijarne zdravstvene zaštite i preventive,  i novim proizvodima, omogućiće veći kvalitet života,  a  time i prosperitet  nacije.  Zdravija  Crna  Gora  je  središte  biomedicinskog  razvoja  kroz  nove tehnologije,  proizvodnju  ljekova,  ljekovitog  bilja  i  organske  hrane  i  uz  pružanje specijalizovanih  zdravstvenih  usluga, poput  inovativnih  i  standardnih  terapeutskih  i rehabilitacionih  programa,  kao  gotovog  proizvoda,  sa  ciljem  privlačenja  posebne  grupe pacijenata i istraživača iz regiona i šire. Zdravija Crna Gora je društvo tehnologije za zdravlje, nauku, blagostanje, regionalnu saradnju i mir “, izjavila je Nataša Žugić, načelnica Direkcije za razvoj i planiranje zdravstvenog turizma u Ministarstvu zdravlja.

Ona je na Konferenciji "Wellbeing as a travel trend", u organizaciji  Ministarstva  zdravlja Crne Gore i Udruženja za održivi razvoj (UZOR), u okviru Erasmus+ projekta DigNest, u Budvi,  istakla da je cilj konferencije unapređenje potencijala razvoja zdravstvenog turizma u Crnoj Gori. Prema njenim riječima, namijenjena je kao stručna podrška malim i srednjim preduzećima, edukaciji menadžera i potencijalnih preduzetnika, radi osnivanja zdravstvenih ustanova u ugostiteljskim objektima i hotelijerima, inovativnim grupama u oblasti medicinske informatike, te povezivanja oblasti zdravstva i turizma u svrhu ostvarivanja strateške vizije Programa razvoja zdravstvenog turizma Crne Gore 2021-2023. godine.

„Kako  je  i definisano  da  će,  u  2024.  godini,  zdravstveni  turizam  u  Crnoj  Gori  predstavljati  najvažniji  segment  crnogorske  cjelogodišnje  turističke  ponude,  kojeg  prate posebno dizajnirani turistički proizvodi prilagođeni za zdravstvene turiste, Ministarstvo zdravlja u saradnji sa drugim relevantnim organima državne uprave i organima lokalne samouprave mora identifikovati oblasti koje treba zaštititi za dobrobit stanovništva i sprovodi aktivnosti u zdravstvenom sektoru radi promovisanja koherentnog privrednog razvoja. Uloga države i njenih postojećih organa je od kritičnog značaja za razvoj zdravstvenog turizma koji mora biti ugrađen u sve marketinške, ekonomske i diplomatske aktivnosti kako bi se Crna Gora adekvatno pozicionirala na svjetskoj mapi zdravstvenog turizma“, kazala je Žugić i naglasila da akcenat treba  staviti  na  izgradnju  konkurentnosti,  kroz  koju  će  se zajednička  ponuda pripremiti za tržišni nastup prema međunarodnim standardima.

Unapređenje konkurentnosti, kako je istakla, podrazumijeva aktivan  odnos  države  u  cilju  otklanjanja  svih  identifikovanih sistemskih  prepreka kroz izgradnju okvira za planski razvoj i investicije.

„Osnova  zdravstvenog  turizma  je  upravo  njegov  lanac  vrijednosti  koji  čine: imidž, poruke  i  informacije  o  destinaciji, donošenje odluka  o  putovanju,  aranžman,  rezervacija  ili samostalna  organizacija, putovanje  u  destinaciju,  prijem i dobrodošlica,  interpretacija  destinacije,  receptivni  kapaciteti, turističke  atrakcije  i  sadržaj,  infrastruktura,  prostor  i  doživljaj, odlazak iz destinacije u mjesto boravka, iskustva i impresije. Pored navedenih trendova, kao dodatni faktori uspjeha izdvojeni su: posrednici u zdravstvenom turizmu, konkurentne cijene, promjene zdravstvenih propisa, marketing destinacije i zdravstveni turistički događaji, onlajn zajednice i medicinski turistički časopisi, kanali distribucije, akreditacija i sertifikacija zdravstvenih ustanova,  kao i drugi eksterni faktori. Takođe, uticaj  globalizacije  na  zdravstveni  turizam,  nezdrav  životni stil, starenje populacije kao jedna od najvećih društvenih transformacija,  pojava novih društvenih vrijednosti i uticaj Covid-19 virusa“, naglasila je Žugić.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?