Odluka o izboru izvođača programa socijalne uključenosti

Objavljeno: 09.06.2021. 05:39 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

Ministar ekonomskog razvoja na osnovu člana 41 a Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom (‘’Sl. list CG’’ br. 49/08, 73/10, 39/11 i 55/16), donosi

O D L U K U

o  izboru izvođača programa socijalne uključenosti

  1. Za izvođača programa socijalne uključenosti izabrani su:

Multidisciplinarni obrazovni centar »Pamark« Privatna ustanova iz Podgorice za područje Podgorice, Bijelog Polja i Berana;

ZOPT DOO – Društvo za zapošljavanje, obrazovanje odraslih, organizovanje i izvođenje psihosocijalne profesionalne rehabilitacije, iz Podgorice, za područje Podgorice, Nikšića, Pljevalja i Tivta.

  1. Izvođač iz tačke 1 ove odluke, program socijalne uključenosti može obavljati i na drugim područjima Crne Gore, pod uslovima da obezbijedi odgovarajući prostor, tehničko-tehnološke i kadrovske uslove neophodne za realizaciju programa, koji imaju za cilj unapređenje položaja lica sa invaliditetom, po prethodnoj saglasnosti ministarstva.
  1. Odluka o izboru izvođača programa socijalne uključenosti donosi se za period od 01.06.2021.godine do 31.12.2021.godine.
  1. Izabrani izvođač programa socijalne uključenosti zaključuje sa Ministarstvom ekonomskog razvoja ugovor o međusobnim pravima i obavezama, zavisno od broja lica sa invaliditetom za koje je utvrđeno da su nezapošljiva, u smislu člana 8 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom. 

O b r a z l o ž e nj e:

Ministarstvo ekonomskog razvoja je dana 21.04.2021.godine objavilo javni konkurs za izbor izvođača programa socijalne uključenosti. Javnim konkursom su utvrđeni kriterijumi za izbor istih, a to su:

-               ponuđeni programi socijalne uključenosti,

-               broj lica koji može biti uključen u program, i

-               dosadašnje reference na radu sa licima sa invaliditetom i teže zapošlivim licima.

U Ministarstvu ekonomskog razvoja, rješenjem broj: 107-100/21-1486/2 od 20.04.2021.godine obrazovana je Komisija za izbor izvođača programa socijalne uključenosti, čiji je zadatak da utvrdi blagovremenost, kompletnost i validnost dostavljenih zahtjeva po javnom konkursu za izbor izvođača programa socijalne uključenosti i podnijete dokumentacije (dokaza), sačini odluku o izboru izvođača i istu dostavi ministru ekonomskog razvoja na dalji postupak.

Komisija za izbor izvođača programa socijalne uključenosti za sve podnesene zahtjeve cijenila je ispunjenost utvđenih kriterijuma. S tim u vezi konstatovano je da:

-               Multidisciplinarni obrazovni centar »Pamark« d.o.o iz Podgorice je blagovremeno dostavilo svu potrebnu dokumentaciju, te pored opisa programa socijalne uključenosti naveden je broj lica koje bi uključili u program i to: 19 polaznika u PJ Podgorica, 16 polaznika u PJ Bijelo Polje i 10 polaznika u PJ Berane (ukupno 45 lica);

-               ZOPT DOO iz Podgorice je blagovremeno dostavilo svu potrebnu dokumentaciju, te pored opisa programa navedeno je da bi izvodili program sa grupom od 7 do 14 lica; i

-               JU “Centar za profesionalnu rehabilitaciju” iz Podgorice, blagovremeno podnijelo zahtjev ali pored ostale dostavljene dokumentacije, nije dostavio informaciju o broju lica koja mogu biti uključena u program socijalne uključenosti.

Shodno navedenom, Komisija  je predlažila ministru ekonomskog razvoja da donese odluku o izboru Multidisciplinarnog obrazovnog centra »Pamark« privatna ustanova iz Podgorice (45 korisnika) i ZOPT DOO iz Podgorice (14 korisnika), za izvođače programa socijalne uključenosti, za period 01.06.2021.godine – 31.12.2021.godine.

S obzirom na to da JU Centar za profesionalnu rehabilitaciju nije ispunio jedan od tri utvrđena kriterijuma za izbor izvođača programa socijalne uključenosti, tj. nije dostavio informaciju o broju lica koja mogu biti uključena u program socijalne uključenosti, Komisija predlaže da se njihov zahtjev odbije.

Izabrani izvođač, program socijalne uključenosti, može obavljati i na drugim područjima Crne Gore, zavisno od potreba lica sa invalditetom za koje je, po propisanom postupku, utvrđeno da su nezapošljiva, ukoliko ispunjavaju uslove iz tačke 2 ove odluke i po prethodnoj saglasnosti Ministarstva ekonomskog razvoja.

Odluka o izboru izvođača programa socijalne uključenosti donosi se za period trajanja programa socijalne uključenosti navedenog u javnom konkursu.

Izabrani izvođač programa socijalne uključenosti zaključuje sa Ministarstvom ekonomskog razvoja ugovor o međusobnim pravima i obavezama, u skladu sa članom 41a stav 6 Zakona  o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom.

Pravna pouka: Protiv ove odluke može se tužbom pokrenuti upravni spor kod Upravnog suda Crne Gore, u roku od 20 dana od dana prijema odluke.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?