Predstavljeni planovi Ministarstva na polju integrisanja principa cirkularne ekonomije u postojeće ekonomske politike

Objavljeno: 15.05.2024. 12:33 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

„Cirkularna ekonomija je veoma značajan segment, kako sa stanovišta ukupnog ekonomskog razvoja, tako i sa stanovišta razvoja novih poslovnih modela.“, istakla je mr Anđela Gajević, direktorica Direktorata za unapređenje konkurentnosti u Ministarstvu ekonomskog razvoja na okruglom stolu „Od linearne do cirkularne ekonomije – Dokle je Crna Gora stigla?“, organizovanom 15.05.2024. godine u okviru CROSS-REIS projekata, finansiranog od strane Evropske unije.

CROSS-REIS projekat je usmjeren na tri ključne teme regenerativne ekonomije – cirkularna ekonomija, upravljanje otpadom i urbani biodiverzitet – s ciljem smanjenja naučno-istraživačkog jaza između visoko razvijenih zemalja EU i zemalja u regionu u području regenerativne ekonomije. 

15.05.

Organizator Okruglog stola bio je Univerzitet Crne Gore, Ekonomski fakultet Podgorica. Pozdravnu riječ  na događaju imao je Prof. dr Mijat Jocović, dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, Prof. dr Ana Lalević Filipović, redovna profesorica na Ekonomskom fakultetu i koordinator projekta, prezentovala je ciljeve i planove projekta CROSS-REIS, dok su kroz prizme institucija koje su podržale projekat govorili Draško Boljević, direktor Eko fonda i Dr Milan Gazdić, direktor Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore.

Okruglim stolom moderirala je Doc. dr Milena Lipovina-Božović, Univerzitet Crne Gore, Ekonomski fakultet Podgorica, dok su pored mr Anđela Gajević učestvovali i direktorica sektora za projekte u Privrednoj komori Crne Gore, Tanja Radusinović, izvršni direktor kompanije Remid VIS Boban Stanić, Dr Milan Gazdić direktor Agencije za zaštitu životne sredine, i Ilija Kaluđerović  “Zeleni talas”.

Imajući u vidu da je Ministarstvo ekonomskog razvoja krovno ministarstvo i kreator politike tranzicije ka cirkularnoj ekonomiji, mr Anđela Gajević, direktorica Direktorata za unapređenje konkurentnosti u Ministarstvu ekonomskog razvoja, pozvana je da govori na Okruglom stolu. Ista je predstavila  pravce razvoja i ključne strateške ciljeve politike cirkularne tranzicije kao i programske ciljeve i naredne korake koje će Ministarstvo preduzeti u cilju stvaranja povoljnog ambijenta za podsticaj privrede na efikasno korišćenje resursa.

Gajević je napomenula, da je Ministarstvo ekonomskog razvoja kreator niza značajnih ekonomskih politika, kao što su - Industrijska politika, Strategija razvoja MMSP, Strategija cjeloživotnog preduzetničkog učenja i ženskog preduzetništva, te je ovom širokom dijapazonu priključena i politika cirkularne tranzicije.

„Kao značajno važan aspekt, Ministarstvo je prepoznalo potrebu podizanja svijesti javnosti i promjene razmišljanja kako samih građana, tako privrede, u pogledu efikasnog korišćenja prirodnih resursa i prilagođavanja i djelovanja u skladu sa principima cirkularne ekonomije, a u pravcu stvaranja otpornije i zelenije ekonomije.

„Privredni subjekti koji su primijenili cirkularni model poslovanja, kao i oni koji su na tom putu, najbolji su promoteri i pokazatelji stvaranja novog ekonomskog modela rasta.“, istakla je Gajević na kraju samog događaja.

15.05.


Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?