Saopštenje o kadrovskim pitanjima sa 12. sjednice Vlade

Objavljeno: 18.07.2022. 12:58 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj dvanaestoj sjednici kojom je predsjedavao premijer dr Dritan Abazović, razmotrila više kadrovskih pitanja. U tom kontekstu, Vlada je:

 • razriješila Ivanu Đurović sa mjesta predstavnika Vlade u Skupštini Nacionalne turističke organizacije Crne Gore, a za novog predstavnika imenovala Anu Rašović,
 • donijela Rješenje o razrješenju članice Upravnog odbora Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Aleksandre Hajduković,
 • donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. generalnog direktora Generalnog direktorata za bilateralne poslove i ekonomsku i kulturnu diplomatiju u Ministarstvu vanjskih poslova Čedomira Fuštića,
 • donijela Rješenje o određivanju Čedomira Fuštića za vršioca dužnosti generalnog direktora Generalnog direktorata za bilateralne poslove i ekonomsku i kulturnu diplomatiju u Ministarstvu vanjskih poslova,
 • donijela Rješenje o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za zaštitu i jednakost lica sa invaliditetom u ranijem Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava Aleksandre Popović,
 • donijela Rješenje o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za ljudska prava u ranijem Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava Mirjane Vlahović Andrijašević,
 • donijela Rješenje o imenovanju Dragane Nenadović za članicu Upravnog odbora Ispitnog centra,
 • donijela Rješenje o imenovanju Savjeta za konkurentnost u sastavu: Goran Đurović, predsjednik, Aleksandar Damjanović, zamjenik predsjednika i članovi: Vladimir Joković, Ervin Ibrahimović, Marash Dukaj, Ana Novaković Đurović, Biljana Šćepanović, Ilija Mugoša, Rade Milošević, Irena Radović, Mladen Grgić, Nina Drakić, Suzana Radulović, Ivan Radulović, Marko Miročević, Bojana Kalezić, Ljubica Kostić Bukarica/Edita Dautović – rotirajući članovi na godišnjem nivou, Budimir Raičković, Uroš Bulatović, Branislav Radulović i Dušan Raičević,
 • donijela Rješenje o razrješenju generalne inspektorke u Agenciji za nacionalnu bezbjednost Danice Kovačević,
 • odredila Špira Medigovića za punomoćnika - predstavnika državnog kapitala na redovnoj skupštini akcionara „Tara Aerospace“ AD Mojkovac,
 • utvrdila Predlog da se Zoran Radonjić opozove sa dužnosti člana Nadzornog odbora Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd,
 • utvrdila Predlog da se Admir Šahmanović imenuje za člana Nadzornog odbora Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA  doo Beograd,
 • utvrdila Predlog da se Tihomir Milatović izabere za člana Odbora direktora u „Tara Aerospace“ AD Mojkovac.

12. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Usmena informacija o realizaciji aktivnosti iz procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji Zaključci
2.Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata Materijal Zaključci
3.Predlog odluke o obrazovanju Koordinacionog tijela za praćenje stanja zaliha proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi Materijal Zaključci
4.Predlog odluke o metodologiji za određivanje visine i vrijednosti koeficijenta za kriterijume prema kojima se određuju nagrade i naknade troškova za rad i nagrade za vođenje Odbora za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova Materijal Zaključci
5.Predlog odluke o organizovanju Instituta za standardizaciju Crne Gore Materijal Zaključci
6.Predlog odluke o izmjeni Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2022/2023. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore Materijal Zaključci
7.Predlog odluke o donošenju izmjena i dopuna Prostorno - urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje Materijal Zaključci
8.Predlog završnog izvještaja o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Programa razvoja alternativnog rješavanja sporova 2019-2021 Materijal Zaključci
9.Informacija o imenovanju arbitara u panel Međunarodnog centra za rješavanje investicionih sporova (ICSID) Materijal Zaključci
10.Informacija o nastavku realizacije projekta „Rekonstrukcija zapadne tribine fudbalskog stadiona u Nikšiću“ Materijal Zaključci
11.Predlog za davanje saglasnosti za kreditno zaduženje Opštine Danilovgrad kod Erste banke AD Podgorica, u iznosu od 500.000,00 eura s Predlogom ugovora o cesiji Materijal Zaključci
12.Predlog za stavljanje van snage Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 04-447/2, od 17. februara 2022. godine, sa sjednice od 10. februara 2022. godine Materijal Zaključci
13.Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma sa organima nad kojima Ministarstvo vrši nadzor, za period januar - decembar 2021. godine Materijal Zaključci
14.Izvještaj o sprovođenju Programa razvoja kulturnog turizma Crne Gore (2019-2021) za 2020. i 2021. godinu i Predlog prelaznog Akcionog plana za 2022. godinu za realizaciju Programa razvoja kulturnog turizma Materijal Zaključci
15.Izvještaj o sprovođenju Programa razvoja ruralnog turizma Crne Gore (2019-2021) za 2020. i 2021. godinu i Predlog prelaznog Akcionog plana za 2022. godinu za realizaciju Programa razvoja ruralnog turizma Materijal Zaključci
16.Kadrovska pitanja Zaključci
16.1Predlog za razrješenje i imenovanje predstavnika Vlade Crne Gore u Skupštini Nacionalne turističke organizacije Crne Gore Materijal
16.2Predlog za razrješenje članice Upravnog odbora Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Materijal
16.3Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za bilateralne poslove i ekonomsku i kulturnu diplomatiju u Ministarstvu vanjskih poslova Materijal
16.4Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Generalnog direktorata za bilateralne poslove i ekonomsku i kulturnu diplomatiju u Ministarstvu vanjskih poslova Materijal
16.5Predlog za prestanak mandata generalne direktorice Direktorata za zaštitu i jednakost lica sa invaliditetom u ranijem Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava Materijal
16.6Predlog za prestanak mandata generalne direktorice Direktorata za ljudska prava u ranijem Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava Materijal
16.7Predlog za imenovanje članice Upravnog odbora Ispitnog centra Materijal
16.8Predlog za imenovanje Savjeta za konkurentnost Materijal
16.9Predlog za razrješenje generalne inspektorke u Agenciji za nacionalnu bezbjednost Materijal
16.10Predlog za određivanje punomoćnika predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara "Tara Aerospace" AD Mojkovac Materijal
16.11Predlog za razrješenje člana Nadzornog odbora Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Smatsa doo Beograd Materijal
16.12Predlog za imenovanje člana Nadzornog odbora Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Smatsa doo Beograd Materijal
16.13Predlog za izbor člana Odbora direktora "Tara Aerospace" AD Mojkovac Materijal
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
17.Predlog zakona o potvrđivanju Protokola uz Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Kraljevine Švedske (bez rasprave) Materijal Zaključci
18.Predlog zakona o potvrđivanju Protokola uz Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Republike Finske (bez rasprave) Materijal Zaključci
19.Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Opštini Kotor radi ostvarivanja javnog interesa - izgradnje saobraćajnice C (bez rasprave) Materijal Zaključci
20.Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Kotor za otuđenje nepokretnosti (bez rasprave) Materijal Zaključci
21.Predlog odgovora na navode sadržane u Rješenju o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 6 st. 2 i 3 Uredbe o bližim elementima i metodologiji za određivanje cijena komunalnih usluga („Službeni list CG”, broj 55/20), U-II br. 67/21 i 14/22 od 12. maja 2022. godine Materijal Zaključci
22.Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Ugovora između Vlade Crne Gore i Vlade Knjaževine Andora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu s Nacrtom ugovora (bez rasprave) Materijal Zaključci
23.Predlog finansijskog plana i Programa rada Agencije za civilno vazduhoplovstvo za 2022. godinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
24.Zahtjev za rješavanje sukoba nadležnosti između Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Urbanističko - građevinske inspekcije i Sekretarijata za inspekcijski i komunalni nadzor, Opština Tivat (bez rasprave) Materijal Zaključci
25.Godišnji izvještaj o radu Komisije za tržište kapitala i stanju na tržištu kapitala za 2021. godinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
26.Izvještaj o radu Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki za period 1.1. – 31.12. 2021. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
27.Predlog platforme za radnu posjetu predsjednika Vlade Crne Gore dr Dritana Abazovića Republici Italiji, 21. jula 2022. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
III MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI
28.Predlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u Turističkoj organizaciji opštine Kotor (bez rasprave) Materijal Zaključci
29.Predlog za davanje saglasnosti na korišćenje zemljišta JU Osnovna škola „Aleksa Bećo Đilas“, Bijelo Polje i to nepokretnosti upisanih u list nepokretnosti broj 91, katastarska parcela 1333, KO Pali, Opština Bijelo Polje (bez rasprave) Materijal Zaključci
30.Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Kekec“ iz Bara za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 797 KO Sutomore, opština Bar u svojini Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
31.Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Salko Aljković“ iz Pljevalja za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 2402 KO Pljevlja, opština Pljevlja u svojini Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
32.Predlog za davanje saglasnosti na korišćenje zemljišta JU Osnovna škola „Braća Ribar”, Zaton, Bijelo Polje, i to nepokretnosti upisanih u listu nepokretnosti br. 71, katastarska parcela 913, KO Zaton, Opština Bijelo Polje (bez rasprave) Materijal Zaključci
33.Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti na nepokretnostima u svojini Crne Gore u korist pravnog lica „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ d.o.o. Podgorica i to na djelovima katastarske parcele broj 281/1 (bez rasprave) Materijal Zaključci
34.Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti na nepokretnosti u svojini Crne Gore u korist pravnog lica „Bar Trade“ d.o.o. Bar i to na dijelu katastarske parcele broj 3409/1, upisane u listu nepokretnosti broj 270 (bez rasprave) Materijal Zaključci
35.Predlog za davanje saglasnosti JZU Dom zdravlja Herceg Novi za pokretanje postupka prodaje motornog vozila marke „Škoda“ (bez rasprave) Materijal Zaključci
36.Predlog za davanje saglasnosti za ustupanje prava upravljanja i korišćenja na urbanističku parcelu broj 2 u zahvatu DUP-a „Mali Logor“ u Pljevljima u skladu sa važećom planskom dokumentacijom, u cilju izgradnje stambene zgrade za kolektivno stanovanje zdravstvenih radnika (bez rasprave) Materijal Zaključci
37.Izvještaj o radu Akreditacionog tijela Crne Gore za 2021. godinu sa finansijskim izvještajima i Godišnji plan rada Akreditacionog tijela Crne Gore za 2022. godinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
38.Pitanja i predlozi
38.1Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva zdravlja Materijal Zaključci
38.2Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva kapitalnih investicija Materijal Zaključci
38.3Predlog uredbe o Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore Materijal Zaključci
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?