Saopštenje o kadrovskim pitanjima sa 13. sjednice Vlade

Objavljeno: 22.07.2022. 13:30 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj trinaestoj sjednici kojom je predsjedavao premijer dr Dritan Abazović, razmotrila više kadrovskih pitanja. U tom kontekstu, Vlada je:

  1. donijela Rješenje o određivanju mr Nebojše Jankovića za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija,
  2. donijela Rješenje o određivanju Darka Vukčevića za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija,
  3. donijela Rješenje o imenovanju Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju u sastavu: dr Biljana Šćepanović, predsjednica, dr Jovana Marović, zamjenica predsjednice i članovi: Ana Novaković Đurović, Goran Đurović, mr Aleksandar Damjanović, mr Marash Dukaj, mr Ervin Ibrahimović, mr Maša Vlaović, Vladimir Joković, mr Miomir Mijo Vojinović, Admir Adrović, Dragoslav Šćekić, dr Dragan K. Vukčević, prof. dr Vladimir Božović, dr Nina Drakić, Predrag Mitrović, Džemal Lekić, mr Mladen Grgić i Ivo Šoć,
  4. donijela Rješenje o postavljenju Artana Kurtija za generalnog inspektora u Agenciji za nacionalnu bezbjednost,
  5. donijela Rješenje o određivanju Zorana Jojića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za sport u Ministarstvu sporta i mladih,
  6. donijela Rješenje o određivanju Marije Tomović za vršiteljku dužnosti sekretarke Ministarstva kulture i medija,
  7. donijela Rješenje o imenovanju mr Jovane Bojović za savjetnicu predsjednika Vlade Crne Gore – rukovoditeljku Službe za odnose s javnošću,
  8. odredila Tihomira Milatovića za punomoćnog predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara "Castello Montenegro" AD Pljevlja,
  9. predložila da se Lidija Radović, Branka Škurić i Tatijana Markoč izberu za članove Odbora direktora "Castello Montenegro" AD Pljevlja i
  10. donijela Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore Snežane Malović i Miladina Tmušića i Rješenje o imenovanju Andrije Mašanovića i Marine Albijanić za nove članove.

13. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Usmena informacija o realizaciji aktivnosti iz procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji Zaključci
2.Predlog zakona o elektronskom dokumentu Materijal Zaključci
3.Predlog odluke o Savjetu za vladavinu prava Materijal Zaključci
4.Predlog odluke o Savjetu za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija Materijal Zaključci
5.Predlog odluke o davanju šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju u područnim jedinicama Pljevlja, Gusinje, Petnjica, Plav, Berane i Žabljak (sanitarna sječa u 2022. godini) Materijal Zaključci
6.Predlog odluke o prodaji drvnih sortimenata na šumskim stovarištima „Šula“ i „Ljubišnja“ u područnoj jedinici Pljevlja, „Planinica“ i „Mateševo“ u područnoj jedinici Kolašin i „Županica“ u područnoj jedinici Rožaje Materijal Zaključci
7.Predlog odluke o dobrovoljnoj likvidaciji Društva sa ograničenom odgovornošću "Montenegro Works" Materijal Zaključci
8.Informacija o praćenju fiskalnih rizika privrednih društava u većinskom vlasništvu države Materijal Zaključci
9.Predlog amandmana na Predlog zakona o dopuni Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja Materijal Zaključci
10.Predlog mišljenja na Predlog zakona o Crnogorskoj razvojnoj banci (predlagač poslanik prof. dr Branko Radulović) Materijal Zaključci
11.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva odbrane Materijal Zaključci
12.Izvještaj o radu i stanju Ministarstva kapitalnih investicija za 2021. godinu Materijal Zaključci
13.Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Službeni list Crne Gore u 2021. godini i Godišnji obračun Javne ustanove Službeni list Crne Gore za 2021. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora o reviziji finansijskih iskaza za 2021. godinu Materijal Zaključci
14.Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo unutrašnjih poslova na potrošačku jedinicu Uprava za katastar i državnu imovinu Materijal Zaključci
15.Zahtjev za odobrenje sredstava iz Tekuće budžetske rezerve u iznosu od 25.000,00 € za realizaciju aktivnosti utvrđenih Planom pripreme ljetnje turističke sezone za 2022. godinu Materijal Zaključci
16.Kadrovska pitanja Zaključci
16.1Predlog za određivanje vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Materijal
16.2Predlog za određivanje vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Materijal
16.3Predlog za imenovanje Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju Materijal
16.4Predlog za postavljenje generalnog inspektora u Agenciji za nacionalnu bezbjednost Materijal
16.5Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za sport u Ministarstvu sporta i mladih Materijal
16.6Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti sekretarke Ministarstva kulture i medija Materijal
16.7Predlog za imenovanje savjetnice predsjednika Vlade Crne Gore – rukovoditeljke Službe za odnose s javnošću Materijal
16.8Predlog za određivanje punomoćnika predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara "Castello Montenegro" AD Pljevlja Materijal
16.9Predlog za izbor članova Odbora direktora "Castello Montenegro" AD Pljevlja Materijal
16.10Predlog za razrješenje i imenovanje dva člana Upravnog odbora Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore Materijal
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
17.Predlog odluke o izmjeni i dopunama Odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta EU u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine (bez rasprave) Materijal Zaključci
18.Predlog odluke o imenovanju nezavisnog revizora za reviziju finansijskih iskaza Agencije za civilno vazduhoplovstvo za 2021. godinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
19.Izvještaj o stanju na tržištu osiguranja u Crnoj Gori za 2021. godinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
20.Predlog platforme za radnu posjetu dr Jovane Marović, potpredsjednice Vlade za spoljnu politiku, evropske integracije i regionalnu saradnju i ministarke evropskih poslova Istanbulu, od 20. do 23. jula 2022. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
III MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI
21.Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Vladimir Nazor“ iz Podgorice za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 620 KO Podgorica II, Glavni grad Podgorica u svojini Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
22.Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti na nepokretnosti u svojini Crne Gore u korist pravnog lica „Braća Despot“ d.o.o. Podgorica i to na dijelu katastarske parcele broj 2549, upisane u listu nepokretnosti broj 287, KO Goljemadi, Glavni grad Podgorica s Predlogom ugovora o ustanovljenju prava službenosti (bez rasprave) Materijal Zaključci
23.Pitanja i predlozi
23.1Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na zemljištu - nepokretnosti Opštini Kolašin, bez naknade, radi ostavrivanja javnog interesa - adaptacije postojećih i izgradnje nove kaptaže za vodosnabdijevanje u Mušovića Rijeci - Opština Kolašin Materijal Zaključci
23.2Informacija o obavezi plaćanja troškova špedicije, skladištenja, ležarine i drugo za interventnu nabavku 10.500 t pšenice iz 2020. godine, odnosno prodatu izvezenu pšenicu, koju je Ministarstvu finansija dostavila Uprava za katastar i državnu imovinu Materijal Zaključci
23.3Predlog amandmana na Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata Materijal Zaključci
23.4Predlog odluke o prestanku važenja Odluke o načinu i uslovima raspodjele novčanih sredstava prikupljenih donacijama radi ublažavanja i suzbijanja posljedica nastalih usljed epidemije zarazne bolesti COVID-19 Materijal Zaključci
23.5Informacija o potrebi obezbjeđivanja dodatnih finansijskih sredstava za realizaciju IPA 2018 programa za oblast zdravstva Materijal Zaključci
23.6Predlog platforme za radnu posjetu ministra vanjskih poslova Crne Gore Ranka Krivokapića Republici Italiji, 25 – 29. jula 2022. godine Materijal Zaključci
23.7Predlog odluke o osnivanju nacionalnog savjeta za analizu i praćenje sigurnosti snabdijevanja energijom i energentima Materijal Zaključci
23.8Informacija o potrebi formiranja komisije za utvrđivanje ispunjenosti obaveza obaveznog radnog programa iz ugovora o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika za blokove 4118-4; 4118-5; 4118-9; 4118-10 Materijal Zaključci
23.9Usmena informacija o potrebama Ministarstva odbrane u vezi angažmana na gašenju požara
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?